Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023

Kazalo

1249. Sklep o lokacijski preveritvi »Zdravstveni dom in kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici«, stran 3775.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) ter 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 5. redni seji dne 23. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi »Zdravstveni dom in kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici« 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih podatkov 3062, ki se nanaša na predvidene gradbene posege za vzpostavitev stavbe s prostori za Zdravstveni dom oziroma prostori za dejavnosti zdravstva in s prostori za Kulturno dvorano v Šempetru pri Gorici. Območje lokacijske preveritve obsega naslednje parcele v katastrski občini 2315 Šempeter: 3051/7, 3051/5, 3051/14, 3051/13, 3051/17, 3051/2, 3051/6, 3051/3, 3051/16, 3052/5, 3052/19, 3059/10, 3059/12 in 3059/13 ter vključuje obstoječo stavbo hotela Šanpier (stavba št. 705 v katastru stavb) in obstoječo stavbo kinodvorane (stavbi št. 700 in 707 v katastru stavb).
Navedena zemljišča se nahajajo na območju, kjer veljajo določila Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mestno središče v Šempetru (Uradni list RS, št. 30/10, 23/15) – v besedilu sklepa OPPN. Območje lokacijske preveritve je na grafičnih situacijah OPPN opredeljeno kot lokaciji št. 10 in št. 11.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se za potrebe omogočanja investicijske namere – izvedbe gradbenih posegov ter povezava obstoječih stavb (hotela in kinodvorane) v eno stavbo s prostori za Zdravstveni dom oziroma prostori za dejavnosti zdravstva in Kulturno dvorano – dopusti individualno odstopanje od naslednjih prostorskih izvedbenih pogojev:
1. Odstopanje od grafično določene gradbene meje in etažnosti OPPN za lokacijo št. 10. Odstopanje vključuje:
– dozidavo vertikalnih komunikacij za potrebe programa Zdravstvenega doma oziroma zdravstveno dejavnost izven gradbene meje na mestu predhodno odstranjenega požarnega stopnišča ob JZ fasadi hotela;
– izrabo obstoječe podstrešne etaže stavbe;
– etažnost P+3 na območju predvidenih vertikalnih komunikacij in nadzidavo pripadajočega dela podstrešne etaže zaradi povezave predvidenih vertikalnih komunikacij z obstoječo podstrešno etažo;
– preseganje gradbenih mej zaradi izvedbe energetske sanacije stavbe;
– gradnjo nadstrešnice pred vhodom v bodočo Kulturno dvorano.
2. Odstopanje od grafično določene gradbene meje in etažnosti OPPN za lokacijo št. 11. Odstopanje vključuje:
– preseganje gradbene meje za pritlično etažo na SZ delu stavbe;
– preseganje gradbenih mej zaradi izvedbe energetske sanacije stavbe;
– vzpostavitev medetaže v delu stavbe in s tem delno preseganje etažnosti stavbe.
3. Odstopanje od pogoja iz tretjega odstavka 22. člena odloka OPPN, ki v primeru večjih odstopanj od faktorja izrabe parcele pri rekonstrukcijah, gradnjah na mestu prej porušenega objekta, dozidavah in nadzidavah obstoječih objektov zahteva predhodno pridobitev soglasij lastnikov sosednjih zemljišč. Odstopanje pomeni:
– v primeru, da bo faktor izrabe parcele predvidene stavbe večji od 1,1, izpolnitev pogoja predhodne pridobitve soglasij lastnikov sosednjih zemljišč ni potrebna.
Odstopanja so grafično prikazana in opisana v Elaboratu lokacijske preveritve »Zdravstveni dom in kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici« (izdelovalec Studio Torkar d.o.o., številka dokumenta 099/2022, datum maj 2022, dopolnitev oktober 2022).
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu ter začne veljati naslednji dan po objavi.
4. člen 
Ta sklep preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja v dveh letih od njegove izdaje, ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdanega gradbenega dovoljenja.
Št. 35033-1/2022-35
Šempeter pri Gorici, dne 23. marca 2023
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti