Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023

Kazalo

1153. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 3647.

  
Na podlagi četrtega odstavka 90. člena in sedmega odstavka 120. člena v zvezi s 155. členom Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22) in v skladu z Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 17/15, 66/17 in 204/21 – ZOP) ter po pridobitvi soglasja Sveta Agencije za energijo št. 73-4/2023/8 z dne 23. 3. 2023, operater prenosnega sistema PLINOVODI d.o.o., izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina 
1. člen 
V Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15, 80/17, 152/20, 204/21 – ZOP in 136/22) se v 42. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Operater prenosnega sistema objavi vzorec obrazca zahteve na svoji spletni strani.«.
2. člen 
V 90. členu se drugem odstavku v tretji alineji besedilo »izračunana skladno z drugim stavkom četrtega odstavka« nadomesti z besedilom »določena skladno s točko b) drugega odstavka«.
V tretjem odstavku se v drugem stavku besedilo »izračunana v skladu z drugim stavkom četrtega odstavka« nadomesti z besedilom »določena v skladu s točko b) drugega odstavka«.
3. člen 
Za 125. členom se dodajo novo poglavje »VII.a IZRAVNAVA ODSTOPANJ S KRIZNIM PLINOM V OBDOBJU IZREDNIH RAZMER IN IZVAJANJA NEPROSTOVOLJNEGA ZMANJŠANJA ALI PREKINITVE ODJEMA« ter novi 125.a do 125.k člen, ki se glasijo:
»125.a člen 
(razglasitev stopnje izrednih razmer in izvajanje neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema) 
(1) Določila tega poglavja se uporabljajo, ko je razglašena stopnja izrednih razmer, ki jo je v skladu z 11. členom Uredbe (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (UL L št. 280 z dne 28. 10. 2017, str. 1) in načrtom za izredne razmere razglasil pristojni organ (v nadaljnjem besedilu: obdobje izrednih razmer) in hkrati z ostalimi ukrepi ni mogoče zagotoviti zadostne količine plina glede na celoten predviden odjem in operaterji sistemov na podlagi izdane generalne odločbe pristojnega organa za izvedbo ukrepov na stopnji izrednih razmer zmanjšajo ali prekinejo odjem plina na odjemnih mestih odjemalcev po posameznih skupinah in podskupinah, določenih v 13. členu Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi s plinom (Uradni list RS, št. 136/22).
(2) Operater prenosnega sistema generalno odločbo pristojnega organa iz prejšnjega odstavka predloži odjemalcem na prenosnem sistemu v njegovem upravljanju, na katere se glede na vrsto odjema plina iz sistema odločba nanaša. Operater prenosnega sistema o vsebini odločbe obvesti tudi dobavitelje plina tem odjemalcem. Operater prenosnega sistema generalno odločbo posreduje z uporabo elektronske komunikacije.
125.b člen 
(krizni plin in plin operaterja prenosnega sistema za izravnavo v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema) 
(1) V obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnih ukrepov zmanjšanja ali prekinitve odjema se izravnava odstopanj izvaja s kriznim plinom.
(2) Plin, ki ga v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema operater prenosnega sistema uporabi za izravnavo, se obravnava enako kot krizni plin.
125.c člen 
(cena kriznega plina za obračun izravnave odstopanj v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema) 
(1) Cena za krizni plin se obračunava za količine kriznega plina, ki so bile v sistemu sproščene v posameznem dnevu ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina posameznim skupinam odjemalcev, z namenom oskrbe zaščitenih odjemalcev oziroma drugih odjemalcev, od katerih še ni bilo zahtevano zmanjšanje ali prekinitev odjema plina, ter se izračuna za vsak dan posebej.
(2) Nadomestilo, izračunano skladno z 2. in 3. podpoglavjem III. poglavja Akta o metodologiji za izračun nadomestila od neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina (Uradni list RS, št. 136/22), se posameznim skupinam odjemalcev obračunava za količine kriznega plina, ki so bile v posameznem dnevu ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina v sistemu sproščene. Te količine operaterju prenosnega sistema posredujejo nosilci bilančnih skupin za posamezne dneve, ko imajo pozitivna odstopanja, in se obračunajo skladno s 125.e členom tega akta.
125.č člen 
(nastanek obveznosti plačila za stroške dnevnega odstopanja v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema) 
(1) Nosilci bilančnih skupin, ki imajo v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema ob koncu obračunskega dneva za dan dobave »D« neizravnano pozicijo svoje bilančne skupine, so za ugotovljeno količino negativnih dnevnih odstopanj dolžni operaterju prenosnega sistema plačati znesek po ceni za krizni plin za negativna odstopanja oziroma so za ugotovljeno količino pozitivnih dnevnih odstopanj upravičeni do plačila oziroma prejema dobropisa po ceni za krizni plin za pozitivna odstopanja.
(2) Količinska odstopanja prevzema in predaje plina se tudi v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema za posamezno bilančno skupino ugotavljajo na osnovi razlike med prevzetimi količinami na vstopnih točkah in predanimi količinami na izstopnih točkah, ki so vključene v to bilančno skupino.
(3) Znesek za dnevno odstopanje, ki ga mora plačati ali do katerega je upravičen nosilec bilančne skupine, izračuna operater prenosnega sistema tako, da količino ugotovljenega dnevnega odstopanja za posamezno bilančno skupino pomnoži z veljavno ceno za stroške dnevnega odstopanja s kriznim plinom, ki se določi na podlagi 125.d člena tega akta.
125.d člen 
(metodologija za določitev veljavne cene za obračun stroškov dnevnega odstopanja v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema) 
(1) Veljavna cena, po kateri operater prenosnega sistema obračuna obveznosti za stroške dnevnega odstopanja, se določi kot cena za krizni plin.
(2) Cena kriznega plina ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema se določi za vsak obračunski dan dobave ločeno skladno z Aktom o metodologiji za izračun cene plina ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema plina in Aktom o metodologiji za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema.
125.e člen 
(spremljanje količinskih odstopanj v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema) 
(1) Po končanem obračunskem dnevu za dan dobave »D« operater prenosnega sistema ugotovi in do 10.00 ure dneva »D+1« nosilcem bilančnih skupin zagotovi začasne podatke, kot je opredeljeno v prvem odstavku 112. člena tega akta.
(2) Po pretečenem mesecu »M« operater prenosnega sistema ugotovi in v 10 delovnih dneh po preteku meseca »M« nosilcem bilančnih skupin zagotovi ločeno podatke, kot je opredeljeno v drugem odstavku 112. člena tega akta za dneve, ko je bilo omogočeno normalno obratovanje, in ločeno za dneve, ko je bilo z odločbo pristojnega organa razglašeno stanje neprostovoljnih ukrepov zmanjšanja ali prekinitve odjema.
(3) Nosilci bilančnih skupin, ki imajo pozitivna odstopanja, so dolžni v dveh delovnih dneh po prejemu prejetih podatkov iz prejšnjega odstavka oziroma najkasneje 12. delovni dan po pretečenem mesecu »M« operaterju prenosnega sistema posredovati razdelitev količin po skupinah odjemalcev skladno z Aktom o metodologiji za izračun nadomestila ob neprostovoljnem zmanjšanju ali prekinitvi odjema med poslovne odjemalce, industrijske odjemalce in elektrarne, ločeno za vsak dan neizravnanosti v obdobju razglašene stopnje izrednih razmer in neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema.
(4) V kolikor nosilci bilančnih skupin ne posredujejo razdelitve količin iz tretjega odstavka tega člena, se za te količine predpostavi, da so bile namenjene za odjemalce upravičene do najnižjega veljavnega nadomestila objavljenega na spletni strani agencije.
(5) Šteje se, da so ugotovitve in meritve, realizirane in sporočene 14. delovni dan po pretečenem mesecu »M«, dokončne in se kot dokončne uporabljajo za vsakokratni obračun prenosa plina v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema.
125.f člen 
(način obračuna stroškov dnevnega odstopanja v primeru razglašene stopnje izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema) 
(1) V skladu s tem aktom se obračunani stroški dnevnega odstopanja v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema uporabijo na način:
– nosilec bilančne skupine, ki je po veljavni ceni, določeni za krizni plin skladno s 125.d členom tega akta, prodal operaterju prenosnega sistema plin v količini, ki je za dan dobave »D« enaka količini pozitivnega dnevnega odstopanja, je od operaterja prenosnega sistema upravičen do plačila stroškov za količine pozitivnega dnevnega odstopanja v znesku, določenem po naslednji formuli:Slika 1
(3) V primeru, da operater prenosnega sistema v zvezi z izravnavo odstopanj v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v zadnjem preteklem mesecu beleži večje stroške iz drugega odstavka tega člena, kot je imel s tem prihodkov, operater prenosnega sistema zaračuna primanjkljaj v naslednjem mesečnem obdobju tistim nosilcem bilančnih skupin, za katere se je v obravnavanem obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v zadnjem preteklem mesecu izvajala izravnava dnevnega odstopanja in so bili njihovi stroški večji od prihodkov iz naslova izvajanja izravnave odstopanj njihove bilančne skupine.
(4) V primeru, da operater prenosnega sistema v zvezi z izravnavo odstopanj v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v zadnjem preteklem mesecu beleži večje prihodke iz drugega odstavka tega člena, kot je imel s tem stroškov, in so bili hkrati pri vseh nosilcih bilančnih skupin njihovi stroški večji od prihodkov iz naslova izvajanja izravnave odstopanj njihove bilančne skupine, operater prenosnega sistema znesek presežka prihodkov nad navedenimi stroški vrne nosilcem tistih bilančnih skupin, za katere se je v obravnavanem obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v preteklem mesecu izvajala izravnava dnevnega odstopanja.
kjer oznake pomenijo:
ZPDO,D
znesek pozitivnega dnevnega odstopanja,
C KP,D
cena za krizni plin za dan D določena skladno s 125.d členom tega akta,
∆QPDO,D
količina pozitivnega dnevnega odstopanja v dnevu dobave »D«;
– nosilec bilančne skupine, ki je po veljavni ceni, določeni za krizni plin skladno s 125.d členom tega akta, kupil od operaterja prenosnega sistema plin v količini, ki je za dan dobave »D« enaka količini dnevnega odstopanja, je dolžan operaterju prenosnega sistema plačati stroške za količine negativnega dnevnega odstopanja v znesku, določenem po naslednji formuli:Slika 2
kjer oznake pomenijo:
ZNDO,D
znesek negativnega dnevnega odstopanja,
C KP,D
cena za krizni plin za dan D določena skladno s 125.d členom tega akta,
∆QNDO,D
količina negativnega dnevnega odstopanja v dnevu dobave »D«;
(2) Saldo stroškov dnevnega odstopanja, ugotovljenih na način iz prejšnjega odstavka, operater prenosnega sistema poračuna enkrat mesečno za pretekli obračunski mesec ločeno za dneve normalnega obratovanja skladno s 113. členom tega akta in ločeno za dneve v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema. Saldo postavk za vse dni obračunskega meseca za dneve razglašene stopnje izrednih razmer v obdobju neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema predstavlja končni znesek, ki ga operater prenosnega sistema zaračuna ali plača nosilcu bilančne skupine in se določi po naslednji formuli:Slika 3
kjer oznake pomenijo:
ZO
znesek, ki ga operater prenosnega sistema zaračuna ali plača nosilcu bilančne skupine za dneve v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema,
n
število dni v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v posameznem mesecu.
125.g člen 
(sistemske razlike v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema) 
Določba 114. člena tega akta se smiselno uporablja tudi v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema na odjemnih mestih odjemalcev po posameznih skupinah in podskupinah.
125.h člen 
(mesečni obračun stroškov nevtralnosti v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema) 
(1) Mesečni obračun stroškov nevtralnosti se izvaja za zadnji pretekli mesec, ločeno za dneve, ko je bilo omogočeno normalno obratovanja, in ločeno za dneve v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnih ukrepov zmanjšanja ali prekinitve odjema.
(2) V primeru, da operater prenosnega sistema v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v zvezi z izravnavo odstopanj konec vsakega meseca za čas trajanja tega obdobja beleži večje prihodke, kot je imel s tem stroškov, ki izhajajo iz:
a) stroškov za obračun dnevnega odstopanja,
b) stroškov za izvedene ukrepe izravnave,
c) tehtanih povprečnih stroškov kapitala pred obdavčitvijo, izračunanih v skladu z Aktom o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/18, 48/21, 204/21 – ZOP, 136/22), ki se obračunajo na povprečno vrednost količine zemeljskega plina za izravnavo,
znesek presežka prihodkov nad stroški vrne nosilcem tistih bilančnih skupin, za katere se je v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v zadnjem preteklem mesecu izvajala izravnava dnevnega odstopanja in so bili njihovi prihodki večji od stroškov iz naslova izvajanja izravnave odstopanj njihove bilančne skupine.
(3) V primeru, da operater prenosnega sistema v zvezi z izravnavo odstopanj v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v zadnjem preteklem mesecu beleži večje stroške iz drugega odstavka tega člena, kot je imel s tem prihodkov, operater prenosnega sistema zaračuna primanjkljaj v naslednjem mesečnem obdobju tistim nosilcem bilančnih skupin, za katere se je v obravnavanem obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v zadnjem preteklem mesecu izvajala izravnava dnevnega odstopanja in so bili njihovi stroški večji od prihodkov iz naslova izvajanja izravnave odstopanj njihove bilančne skupine.
(4) V primeru, da operater prenosnega sistema v zvezi z izravnavo odstopanj v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v zadnjem preteklem mesecu beleži večje prihodke iz drugega odstavka tega člena, kot je imel s tem stroškov, in so bili hkrati pri vseh nosilcih bilančnih skupin njihovi stroški večji od prihodkov iz naslova izvajanja izravnave odstopanj njihove bilančne skupine, operater prenosnega sistema znesek presežka prihodkov nad navedenimi stroški vrne nosilcem tistih bilančnih skupin, za katere se je v obravnavanem obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v preteklem mesecu izvajala izravnava dnevnega odstopanja.
(5) V primeru, da operater prenosnega sistema v zvezi z izravnavo odstopanj v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v zadnjem preteklem mesecu beleži večje stroške iz drugega odstavka tega člena, kot je imel s tem prihodkov, in so bili hkrati pri vseh nosilcih bilančnih skupin njihovi prihodki večji od stroškov iz naslova izvajanja izravnave odstopanj njihove bilančne skupine, operater prenosnega sistema zaračuna primanjkljaj v naslednjem mesečnem obdobju nosilcem tistih bilančnih skupin, za katere se je v obravnavanem obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v preteklem mesecu izvajala izravnava dnevnega odstopanja.
(6) Ugotovljen presežek oziroma primanjkljaj iz tega člena se med upravičene nosilce bilančnih skupin porazdeli v sorazmerju z vsoto zneskov obračunanih odstopanj posameznih nosilcev bilančnih skupin v obravnavanem obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema v zadnjem preteklem mesecu, pri čemer je prihodek upoštevan s pozitivnim predznakom, strošek pa z negativnim predznakom.
125.i člen 
(zaračunavanje stroškov izravnave odstopanj v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema) 
(1) Operater prenosnega sistema nosilcu bilančne skupine najkasneje v roku 18 dni po zaključku obračunskega meseca, na katerega se nanaša obračun, ločeno zaračuna oziroma odobri naslednje stroške za dneve, ko je bilo omogočeno normalno obratovanja, in ločeno za dneve, ko je bilo z odločbo pristojnega organa razglašeno stanje neprostovoljnih ukrepov zmanjšanja ali prekinitve odjema:
– znesek salda stroškov dnevnega odstopanja, določenim v skladu s 113. členom in 125.f členom tega akta,
– znesek presežka oziroma primanjkljaja stroškov za nevtralnost, določenim skladno s 116. členom in 125.h členom tega akta.
(2) Posamezne postavke zaračunanih stroškov iz prejšnjega odstavka operater prenosnega sistema na računu navede ločeno ter računu priloži ustrezno specifikacijo.
125.j člen 
(zapadlost obveznosti iz naslova stroškov izravnave v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema in plačila na skrbniški račun) 
(1) Operater prenosnega sistema izda račun za znesek salda stroškov dnevnega odstopanja, določenim skladno s 125.f členom tega akta in za znesek presežka oziroma primanjkljaja stroškov za nevtralnost, določenim skladno s 125.h členom tega akta, z zapadlostjo 30 dni po nastanku terjatve oziroma zadnji dan v mesecu za mesec februar na za to posebej odprt skrbniški račun. Kot datum nastanka terjatve šteje zadnji dan obračunskega meseca, na katerega se račun nanaša.
(2) V primeru, da nosilec bilančne skupine svoje obveznosti ne poravna na skrbniški račun vključno do dneva zapadlosti računa, mu operater prenosnega sistema od vključno naslednjega dne po zapadlosti in do plačila zaračunava zakonite zamudne obresti.
(3) Vsa plačila in izplačila, ki se nanašajo na krizni plin v obdobju izrednih razmer in izvajanja neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema, se izvajajo na in iz skrbniškega računa, ki je posebni in ločen bančni račun, ki ga upravlja operater prenosnega sistema.
(4) Operater prenosnega sistema izvede plačilo oziroma plača dobropise po prejemu sredstev na skrbniški račun. V kolikor na skrbniškem računu v času zapadlosti terjatev ni dovolj sredstev za poplačilo vseh obveznosti, se plačila nosilcem bilančnih skupin izvedejo sorazmerno. Morebitna naknadna plačila na skrbniški račun za posamezni obračunski mesec se bodo sorazmerno razdelila med upravičene nosilce bilančnih skupin.
125.k člen 
(uporaba določil v primeru solidarnostne pomoči) 
V obdobju izrednih razmer, ko velja generalna odločba pristojnega organa, se v času izvajanja in nudenja solidarnostne pomoči za izravnavo in zaračunavanje odstopanj smiselno uporabljajo določbe tega poglavja.«.
4. člen 
Priloga 3 se črta.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SKR/MZ/2023-90
Ljubljana, dne 23. marca 2023
EVA 2023-2570-0003
PLINOVODI d.o.o. 
glavni direktor 
Marjan Eberlinc 

AAA Zlata odličnost