Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023

Kazalo

835. Odlok o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v Občini Jesenice, stran 2810.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 3. seji dne 9. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v Občini Jesenice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Z Odlokom o dodeljevanju sredstev za programe društev upokojencev v Občini Jesenice se določajo pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, postopek dodeljevanja finančnih sredstev ter postopek določitve meril.
2. člen 
(višina sredstev) 
Sredstva za sofinanciranje programov društev upokojencev v Občini Jesenice se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu Občine Jesenice za posamezno leto.
II. NAMENI ZA KATERE SE DODELJUJEJO SREDSTVA 
3. člen 
(nameni, za katere se dodeljujejo sredstva) 
Sredstva iz proračuna Občine Jesenice za programe društev upokojencev v Občini Jesenice so namenjena za naslednja področja:
– kulturne dejavnosti,
– športne in rekreativne dejavnosti (redne vadbe, pohodi …)
– skrb za zdravje in zdrav življenjski slog (programi za ohranitev in izboljšanje telesnega in duševnega zdravja),
– humanitarno dejavnost (programi socialne in druge pomoči članic in članov društev upokojencev za starejše, humanitarne oziroma dobrodelne prireditve ter druge oblike humanitarne dejavnosti),
– organizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (srečanja, izleti, predavanja, okrogle mize, seminarji in druge oblike izobraževanja za potrebe članic in članov društev upokojencev),
– informiranje, obveščanje in svetovanje.
III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 
4. člen 
(pogoji) 
Zahtevani pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev so:
– sedež na območju Občine Jesenice,
– registracija v skladu z Zakonom o društvih in delovanje v interesu in v korist starejših oseb,
– program se pretežno izvaja na območju Občine Jesenice in je namenjen starejšim osebam,
– zagotovljeni materialni, prostorski in kadrovski pogoji za delovanje društva in za izvedbo načrtovanih programov,
– da pristojnemu občinskemu organu, določenemu s pogodbo, redno dostavljajo vsa zahtevana poročila in programe,
– društvo deluje najmanj eno leto,
– izdelan vsebinski plan dela in finančna konstrukcija za tekoče leto, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programov tako, kot je zahtevano v prijavi na javni razpis,
– urejena evidenca o članstvu, kar je razvidno iz priloženega dokazila,
– ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug javni razpis Občine Jesenice za sofinanciranje v tekočem letu.
IV. MERILA 
5. člen 
(merila za dodeljevanje sredstev) 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril. Merila za vrednotenje programov društev upokojencev v Občini Jesenice pripravi komisija iz 10. člena tega odloka. Merila se od dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev ne smejo spremeniti.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV
6. člen 
(postopek dodelitve sredstev) 
(1) Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi pristojni oddelek občinske uprave na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku sprejemanja občinskega proračuna.
7. člen 
(besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija) 
(1) Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Občine Jesenice ter v občinskem glasilu. Rok za prijavo vlagateljev se določi v skladu z veljavno zakonodajo v javnem razpisu, ki pa ne sme biti krajši od sedmih dni od objave na spletni strani.
(2) Objava mora vsebovati:
– navedbo naročnika javnega razpisa;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa oziroma namene, za katere se dodeljujejo sredstva;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu ter pogoje za pridobitev sredstev;
– višino sredstev za program;
– merila za vrednotenje programov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– obliko, razpisni rok in način oddaje prijav;
– potrebno dokumentacijo za prijavo;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani pridobijo dodatne informacije o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji;
– datum odpiranja vlog in
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
8. člen 
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– podatke o programu, ki je predmet razpisa;
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– obrazec vloge z navodili;
– način določanja deleža, ki ga prejme posamezni vlagatelj;
– osnutek pogodbe;
– navedbo zahtevanih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisna sredstva;
– navedbo vrste meril s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril;
– navedbo o tem, kdo z upravnim aktom odloči o dodelitvi sredstev in kdo odloča o pritožbi zoper ta upravni akt;
– navedbo, da bo vloga, ki jo vlagatelj odda po preteku razpisnega roka zavržena kot prepozna.
9. člen 
(1) Vlagatelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
(2) Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju;
– navedbo programov za katere vlagatelj kandidira;
– opis načrtovanih programov;
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
10. člen 
(komisija) 
(1) Postopek odpiranja in vrednotenja vlog vodi strokovna komisija za področje programov društev upokojencev v Občini Jesenice (v nadaljevanju: komisija). Predsednika in dva člana komisije imenuje in razrešuje župan za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani.
(2) Naloge komisije so:
– pripravi merila za vrednotenje programov društev upokojencev v Občini Jesenice;
– pripravi in predlaga županu razpisno dokumentacijo;
– ugotavlja pravočasnost prispelih vlog;
– odpira prispele vloge;
– preveri formalno pravilnost vloge;
– ugotovi, ali vlagatelji izpolnjujejo v javnem razpisu določene pogoje;
– ovrednoti vloge skladno z merili za vrednotenje;
– pripravi končni predlog dodelitve sredstev s poročilom;
– pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembe odloka oziroma meril.
11. člen 
(postopek dodeljevanja finančnih sredstev) 
(1) Po preteku razpisnega roka komisija odpre v roku dostavljene vloge, po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno.
(2) Komisija v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, ki so oddali vloge, ki ne vsebujejo vseh sestavin določenih v 9. členu tega odloka ali niso oddane na predpisanih obrazcih (nepopolne vloge), da jih dopolnijo v roku osmih delovnih dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
(3) Nepravočasno oddane vloge in vloge, ki niso dopolnjene v zahtevanem roku, pristojni organ občinske uprave s sklepom zavrže. Zoper sklep je možna pritožba v roku petnajst dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan. Zoper odločitve župana je mogoče sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
(4) Komisija oceni vloge, ki ustrezajo pogojem razpisa (popolne vloge), na podlagi meril za vrednotenje programov.
(5) O svojem delu komisija sestavi poročilo v katerega vpiše:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– ugotovitev, ali je vloga popolna oziroma ustreza pogojem razpisa,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah, ki niso bile dopolnjene v zahtevanem roku,
– ovrednoti programe glede na objavljena merila,
– obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega vlagatelja,
– končni predlog dodelitve sredstev.
12. člen 
(sprejem odločitve in obveščanje) 
(1) Na podlagi končnega predloga komisije iz prejšnjega člena, direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom in ga posredujte vsem vlagateljem, ki so oddali popolne vloge.
(2) Zoper upravni akt ima vlagatelj pravico do pritožbe v roku petnajst dni od dneva vročitve upravnega akta. Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal upravni akt na prvi stopnji. Pritožnik mora natančno opredeliti pritožbene razloge. Pritožba zoper merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ni dopustna. O pritožbi odloča župan. Vložena pritožba zadrži podpis pogodb z izbranimi vlagatelji. Zoper odločitve župana je mogoče sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
13. člen 
(sklepanje pogodb) 
(1) Po pravnomočnosti upravnega akta se z izbranimi vlagatelji sklene pogodba o sofinanciranju programov društva upokojencev. Pogodba mora obvezno vsebovati:
– naziv in naslov izbranega vlagatelja,
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višino dodeljenih sredstev in navedbo celotne vrednosti programa,
– terminski plan in način nakazila porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– določilo, da mora izbrani vlagatelj ob nenamenski porabi sredstev prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora izbrani vlagatelj obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
– obveznost poročanja izbranega vlagatelja upravnemu organu,
– protikorupcijsko klavzulo.
(2) Izbrani vlagatelj mora pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena podpisano vrniti najpozneje v roku osmih dni od dneva prejema pogodbe, v nasprotnem primeru se domneva, da izbrani vlagatelj odstopa od vloge in da je Občina Jesenice prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz upravnega akta o dodelitvi sredstev. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izbrani vlagatelj upravnemu organu pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dlje kot za osem dodatnih dni.
14. člen 
(spremljanje izvajanja pogodb) 
(1) Izbrani vlagatelji morajo po prejemu sredstev v določenih časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, pristojnemu oddelku občinske uprave predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov.
(2) V kolikor izbrani vlagatelj ne izpolnjuje prevzetih obveznosti, določenih s pogodbo ali ne predloži vsebinskega poročila o izvedbi programov in zahtevanih dokazil, se mu sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer v roku trideset dni od dneva vročitve zahtevka. Če sredstev ne vrne v predpisanem roku, se izvede postopek izterjave.
(3) Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev, za izvajanje nadzora lahko župan pooblasti tudi komisijo. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev se sestavi zapisnik, katerega izvajalec nadzora predloži županu. Izbrani vlagatelj, ki krši pogodbena določila, oziroma določila tega odloka, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu Občine Jesenice.
15. člen 
(smiselna uporaba ZUP) 
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
VI. KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(začetek veljave) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-15/2022-13
Jesenice, dne 10. marca 2023
Župan 
Občine Jesenice 
mag. Peter Bohinec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti