Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023

Kazalo

834. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023, stran 2809.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in sprem.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in sprem.), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 3. seji dne 9. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Rebalans proračuna 2023 V EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
23.733.758
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
20.258.112
70
DAVČNI PRIHODKI
16.069.391
700 Davki na dohodek in dobiček
13.035.891
703 Davki na premoženje
2.527.500
704 Domači davki na blago in storitve
506.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.188.721
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.194.721
711 Takse in pristojbine
15.000
712 Globe in druge denarne kazni
135.950
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
46.550
714 Drugi nedavčni prihodki
796.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
52.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
52.000
73
PREJETE DONACIJE
196.809
730 Prejete donacije iz domačih virov
196.809
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.226.836
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.246.095
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev EU
980.741
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
31.571.316
40
TEKOČI ODHODKI
7.572.932
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.142.780
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
339.961
402 Izdatki za blago in storitve
4.518.791
403 Plačila domačih obresti
163.901
409 Rezerve
407.500
41
TEKOČI TRANSFERI
11.037.245
410 Subvencije
656.575
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.022.465
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
831.409
413 Drugi tekoči domači transferi
4.526.796
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.523.433
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
9.523.433
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
3.437.706
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pr. up.
124.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.313.706
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–7.837.559
III/1. 
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–7.674.858
III/2. 
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.647.935
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
2.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
2.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
2.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–2.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
4.700.000
50
ZADOLŽEVANJE
4.700.000
500 Domače zadolževanje
4.700.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
 890.607
55
ODPLAČILA DOLGA
890.607
550 Odplačila domačega dolga
890.607
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–4.030.165
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.809.393
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
7.837.559
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022
4.030.165
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) se drugi odstavek 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežka odhodkov in izdatkov nad prihodki in prejemki proračuna leta 2023 se občina v letu 2023 lahko zadolži za največ 4.700.000,00 €.«
3. člen 
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 199/21) ostanejo nespremenjeni.
4. člen 
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov za leto 2023 sta sestavna dela tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Jesenice.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-18/2021
Jesenice, dne 10. marca 2023
Župan 
Občine Jesenice 
mag. Peter Bohinec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti