Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

724. Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, stran 1802.

  
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena, šestega odstavka 11. člena, desetega odstavka 39. člena, osmega odstavka 43. člena in osmega odstavka 142. člena ter za izvrševanje petega odstavka 14. člena, četrtega odstavka in sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, sedmega odstavka 39. člena, prvega odstavka 54. člena, prvega odstavka 62. člena, prvega odstavka 76. člena, drugega odstavka 80. člena, drugega odstavka 86. člena in drugega odstavka 144. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) minister za naravne vire in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave projektne in druge dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte, ki se uporablja za posamezne vrste stavb in gradbeno inženirskih objektov glede na namen njihove uporabe in vrsto gradnje, ter obliko in vsebino obrazcev za zahteve, izjave, prijave, mnenja, sklepe in odločbe v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj, prijav začetka gradnje in legalizacij objektov v skladu z zakonom, ki ureja graditev.
2. člen 
(projektna in druga dokumentacija) 
(1) Glede na namen se projektna dokumentacija razvršča na:
1. projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP),
2. projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
3. projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
4. projektno dokumentacijo za odstranitev objekta (PZO),
5. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in
6. projektno dokumentacijo za legalizacijo (DL).
(2) Druga dokumentacija se razvršča na:
1. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
2. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) in
3. dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).
(3) V projektni in drugi dokumentaciji se navedejo in prikažejo podatki o udeležencih pri graditvi, objektu, lokaciji in tehničnih rešitvah ter drugi podatki glede na značilnosti objekta, vrsto gradnje in vrsto projektne ali druge dokumentacije.
2. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
3. člen
(izdelava projektne dokumentacije) 
(1) Značilnosti objekta se v projektni dokumentaciji glede na vrsto gradnje in vrsto projektne dokumentacije določijo s tekstualnimi opisi ter grafičnimi prikazi, ki se izdelajo glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta. Tekstualni opisi se navedejo v obrazcih in tehničnem poročilu. Grafični prikazi so lokacijski in tehnični prikazi. Podatki v obrazcih, tehničnem poročilu, lokacijskih in tehničnih prikazih morajo biti medsebojno usklajeni.
(2) V zbirnem načrtu in zbirnem prikazu projektne dokumentacije se določi naziv gradnje. Če se projektna dokumentacija nanaša na gradnjo, ki obsega več objektov, ki skupaj tvorijo funkcionalno celoto, se izmed vseh objektov lahko določi glavni objekt in ostale kot pripadajoče objekte.
(3) Projektna dokumentacija lahko obsega tudi vsebine, ki niso predmet dovoljevanja ali zahtevka investitorja.
(4) Projektna dokumentacija ima svojo številko in datum izdelave. Če se projektna dokumentacija spreminja ali dopolnjuje, se ji doda nov datum ter v obrazcih in tehničnem poročilu označijo spremembe, v grafičnih prikazih pa spremembe nazorno prikažejo. Če je projektna dokumentacija zaradi sprememb ali dopolnitev nepregledna, se izdela njen čistopis. Čistopis projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja v integralnem postopku se vedno izdela tudi pred javno objavo.
(5) Grafični prikazi v projektni dokumentaciji se izdelajo na toliko prikazih in v takem merilu, da so posamezni prikazi jasno vidni. Vsak grafični prikaz mora imeti označeno smer neba in v spodnjem desnem kotu navedene naslednje podatke:
– vrsto projektne dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL);
– številko oziroma identifikacijsko označbo projektne dokumentacije;
– vsebino grafičnega prikaza;
– merilo;
– datum izdelave;
– ime in priimek, podatek o strokovni izobrazbi ter identifikacijsko številko pooblaščenega strokovnjaka, ki je izdelal grafični prikaz, in
– identifikacijsko označbo grafičnega prikaza.
(6) Pri navedbah dolžin, površin in prostornin objekta se v projektni dokumentaciji merske enote izrazijo v m, m2 ali m3 na dve decimalki natančno, v DPP in DGD pa lahko na eno decimalko natančno.
(7) Projektant mora vsa gradiva, ki so podlaga za izdelavo projektne dokumentacije, in projektno dokumentacijo hraniti 10 let.
(8) Projektna dokumentacija, izdelana s pomočjo informacijsko podprtega projektiranja (orodja BIM), vsebuje vse enakovredne podatke, zahtevane s tem pravilnikom.
2.1 Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev
4. člen
(namen in oblika projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev) 
(1) Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih lahko mnenjedajalec predloži ustrezne podatke v skladu s svojimi pristojnostmi ter določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, za izvajanje gradnje, za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del ter za uporabo in vzdrževanje objekta.
(2) Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev se izdela kot zbirni prikaz z obrazci in lokacijskimi prikazi.
5. člen 
(vsebina zbirnega prikaza projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev) 
(1) Obrazci zbirnega prikaza vsebujejo:
– naslovno stran projektne dokumentacije, kot je določena z obrazcem iz Priloge 1A, ki je sestavni del tega pravilnika;
– podatke o strokovnjakih, udeleženih pri projektiranju, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 1B, ki je sestavni del tega pravilnika, in
– splošne podatke o gradnji, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4A, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Lokacijski prikazi zbirnega prikaza se izdelajo na grafičnem prikazu nepremičnine ali grafičnem prikazu geodetskega načrta in vsebujejo:
– prikaz varovanih, varstvenih in ogroženih območij, vodnih in priobalnih zemljišč in varovalnih pasov infrastrukturnih vodov;
– prikaz obstoječe infrastrukture na zemljišču;
– prikaz zemljišča za gradnjo s predlogom gradbene parcele, prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo dimenzij, prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče ter prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč in objektov. Prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč ali objektov ni obvezen, če so ti večji od 10 m oziroma 40 m od zunanjih meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda zunaj območij naselja ali ko je predmet gradnje linijski gradbeno inženirski objekt;
– prikaz prometnih, komunalnih in tehničnih površin (dostopi, dovozi, parkirišča, prostor za zbiranje komunalnih odpadkov, površine za intervencijo in evakuacijo ipd.) ter utrjenih bivalnih površin (terase, igrišča ipd.);
– prikaz novih priključkov z mestom priključevanja na omrežje gospodarske javne infrastrukture in s predlogom odjemnega mesta ter prikaz zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov ter
– prikaz tistih delov obstoječega objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za predstavitev skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine (npr. fasade, fotografije), če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo objektov, varovanih po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.
2.2 Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
6. člen
(namen in oblika projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) 
(1) Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter določi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, za izvajanje gradnje, za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del in za uporabo objekta, upravni organ pa odloči o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja.
(2) S projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se načrtuje izpolnjevanje tistih vsebin bistvenih zahtev, ki so pomembne glede vpliva nameravane gradnje v prostor in sosednje objekte.
(3) Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se izdela kot zbirni prikaz z obrazci, tehničnim poročilom ter lokacijskimi in tehničnimi prikazi.
(4) Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja vključuje tudi vsebine dokumentacije za legalizacijo iz 22. člena tega pravilnika, če gre za rekonstrukcijo, prizidavo ali spremembo namembnosti obstoječega nelegalnega objekta ali dela objekta, ki se smiselno dodajo v tekstualnem delu in grafičnih prikazih.
7. člen 
(vsebina zbirnega prikaza projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) 
(1) Obrazci zbirnega prikaza vsebujejo:
– naslovno stran projektne dokumentacije, kot je določena z obrazcem iz Priloge 1A tega pravilnika;
– podatke o udeleženih strokovnjakih pri projektiranju, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 1B tega pravilnika;
– izjavo projektanta in vodje projektiranja, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 2A, ki je sestavni del tega pravilnika;
– splošne podatke o gradnji, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4A tega pravilnika;
– podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4B, ki je sestavni del tega pravilnika;
– podatke o zemljiščih za gradnjo, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4C, ki je sestavni del tega pravilnika, in
– podatke za odmero odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča na obrazcu iz Priloge 4D, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Tehnično poročilo zbirnega prikaza vsebuje:
1. opis objekta in njegovih značilnosti, pri večnamenskih stavbah tudi shemo tlorisov posameznih funkcionalnih enot enake namembnosti;
2. opis skladnosti objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora, vključno z opisom skladnosti glede določitve gradbene parcele;
3. opis vplivov gradnje (npr. vibracije, hrup, prašenje, osvetlitev) na neposredno okolico;
4. opis vplivov objekta na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov ter zemljišč in na varstvo pred požarom z navedbo odmikov gradnje od parcelnih meja sosednjih zemljišč in od sosednjih objektov;
5. opis priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo ali opis samooskrbe objekta;
6. opis zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov;
7. opis priključevanja na infrastrukturo za gasilno vodo oziroma gradnje objektov za oskrbo z gasilno vodo in opis objektov ali naprav za zajem požarne vode;
8. izsledke predhodnih raziskav in
9. druge vsebine, če je tako določeno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter z drugimi predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve.
(3) Glede na vrsto gradnje ter namen, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta se v tehničnem poročilu navedejo najmanj tisti načrti, s katerimi se bo v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje zagotavljalo izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta, ter druge strokovne podlage, ki jih zahtevajo posebni predpisi in jih bo treba izdelati pri nadaljnjem projektiranju.
(4) Lokacijski prikazi zbirnega prikaza so praviloma izdelani v merilu od 1:200 do 1:500 oziroma pri linijskih gradbeno inženirskih objektih v merilu 1:500 do 1:2 000 in vsebujejo:
– situacijo obstoječega stanja;
– gradbeno in ureditveno situacijo in
– prikaz novih priključkov z mestom priključevanja na omrežje gospodarske javne infrastrukture in odjemnim mestom, prikaz zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov ter prikaz nove gospodarske javne infrastrukture.
(5) Situacija obstoječega stanja iz prve alineje prejšnjega odstavka se izdela na grafičnem prikazu geodetskega načrta, ki mora poleg podatkov o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu in podatkov o parcelah vsebovati tudi prikaz obstoječih infrastrukturnih vodov (nadzemnih in podzemnih), hidrantov in druge infrastrukture za oskrbo z vodo za gašenje ter podatek o lokacijski natančnosti prikazanih mej parcel. Situacija obstoječega stanja prikazuje tudi:
– regulacijske črte prostorskega akta, kot so regulacijske linije, gradbene meje ali gradbene linije, enote urejanja prostora in namenske rabe prostora, s prikazom meja prostorskih aktov;
– varovana, varstvena in ogrožena območja, vodna ter priobalna zemljišča in varovalne pasove infrastrukturnih vodov in
– podatke o lokacijski natančnosti meja parcel, podatek o tem, katere meje parcel so urejene, in podatke o lokacijski točnosti drugih prikazanih podatkov na geodetskem načrtu.
(6) Gradbena in ureditvena situacija iz druge alineje četrtega odstavka tega člena se izdela na grafičnem prikazu geodetskega načrta s prikazom podatkov o reliefu, gabaritih stavb in gradbeno inženirskih objektov in parcelah. Gradbena in ureditvena situacija se izdela tako, da so posamezni prikazi jasno vidni. Gradbena in ureditvena situacija glede nameravane gradnje prikazuje:
1. pregledno situacijo;
2. gradbeno parcelo z navedbo njene površine in prikazanimi sestavinami:
– ena ali več parcel,
– območja stvarne služnosti in
– območja stavbnih pravic;
3. projekcijo najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objektov na zemljišče (pri stavbah vključno z napušči, nadstreški, balkoni, zunanjimi stopnišči in klančinami) z navedbo njihovih dimenzij in odmikov objektov od sosednjih zemljišč in objektov; prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč ali objektov ni obvezen, če so ti večji od 10 m oziroma 40 m od zunanjih meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda zunaj območij naselja ali ko je predmet gradnje linijski gradbeno inženirski objekt;
4. pri stavbah z namenom določanja urbanističnih faktorjev prikaz prekritega dela (FPP) in raščenega dela (FRP), tako da se pri prekritem delu še dodatno prikažejo:
– površine pod stavbami, kamor spadajo površina pod glavno stavbo in pripadajoči pomožni objekti, ki so stavbe na stiku z zemljiščem;
– utrjene zunanje površine (FU), kamor spadajo prometne, komunalne in tehnične površine (FU-P) in utrjene bivalne površine (FU-B);
– zazidano površino;
5. prostorske ureditve za zagotavljanje požarne varnosti s prikazom: odmikov gradnje od sosednjih zemljišč, površin za neoviran in varen dostop za gašenje, reševanje in evakuacijo, ter s prikazom zagotavljanja gasilne vode in naprav za zajem požarne vode;
6. območje gradbišča in prikaz gradbiščnih cest, ki povezujejo gradbišče s cestami za javni cestni promet;
7. območje za druge ureditve (npr. nadomestni habitati);
8. poenostavljen tridimenzionalni prikaz objektov, razen pri linijskih gradbeno inženirskih objektih;
9. prostorske ureditve za zagotavljanje varnosti plovbe, če gre za objekte z vplivi na varnost plovbe;
10. ureditev gradbene jame, vključno z zaščito sosednjih objektov in brežin, in
11. druge značilnosti objektov, s katerimi se dokazuje skladnost s prostorskim aktom in predpisi o urejanju prostora.
(7) Prikaz novih priključkov z mestom priključevanja na omrežje gospodarske javne infrastrukture in odjemnim mestom, prikaz zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov ter prikaz nove gospodarske javne infrastrukture iz tretje alineje četrtega odstavka tega člena se izdela na grafičnem prikazu geodetskega načrta s prikazom podatkov o reliefu, stavbah, gradbeno inženirskih objektih in parcelah ter prikazuje:
– zagotavljanje oskrbe s pitno vodo;
– zagotavljanje oskrbe z energijo (elektrika, plin, vročevod);
– zagotavljanje odvajanja odpadnih voda vključno s prikazom vertikalnega poteka priključkov;
– zagotavljanje dostopa do javne poti ali ceste;
– priključevanje na drugo infrastrukturo;
– območja zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov z novimi varovalnimi pasovi;
– novo infrastrukturo za oskrbo z vodo za gašenje in
– novo gospodarsko javno infrastrukturo.
(8) Tehnični prikazi zbirnega prikaza so:
1. za stavbe: arhitekturni prikazi stavb in zunanjih površin praviloma v merilu 1:100 ali 1:200, ki vsebujejo:
– prikaz arhitekturne zasnove tlorisov vseh etaž in strehe z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov ter pripadajočih površin v objektu in zunaj njega;
– prikaz zunanjih površin;
– prikaz najmanj dveh karakterističnih prerezov stavbe in
– prikaz fasad, pri požarno zahtevnih stavbah tudi zahteve glede požarnih lastnosti fasade zaradi omejevanja širjenja požara;
2. za linijske gradbeno inženirske objekte: gradbenotehnični prikazi objektov in zunanjih površin praviloma v merilu od 1:500 do 1:2.000, ki vsebujejo:
– prikaz gradbene situacije z zasnovo tlorisov vseh objektov in zunanjih površin in
– prikaz vertikalnega poteka in karakterističnih prerezov objektov ter
3. za nelinijske gradbeno inženirske objekte: gradbenotehnični prikazi objektov praviloma v merilu od 1:100 do 1:500, ki vsebujejo:
– prikaz gradbene situacije z zasnovo tlorisov vseh objektov,
– prikaz karakterističnih prerezov oziroma profilov objektov,
– prikaz tehnološke sheme, če gre za proizvodne objekte,
– poglede in
– prikaz zunanjih površin;
4. za objekte odprtega prostora in krajin: arhitekturni ali krajinsko arhitekturni prikazi objektov praviloma v merilu od 1:100 do 1:500, ki vsebujejo:
– prikaz krajinske zasnove vseh tlorisnih površin krajine in odprtega prostora ter objektov in zunanjih površin in
– prikaz karakterističnih prerezov oziroma profilov objektov in površin.
(9) Tehnični prikazi zbirnega prikaza vsebujejo tudi prikaz značilnosti, pomembnih za ugotavljanje skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine (npr. materiali, barve, fasade, fotografije lokacije), če gre za objekte na območjih, varovanih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.
8. člen 
(projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo) 
(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo ali prizidavo objekta se uporabljajo določbe 7. člena tega pravilnika, če ni v tem členu določeno drugače.
(2) Tehnično poročilo vsebuje tudi:
– opis konstrukcijskih ukrepov, ki so del rekonstrukcije ali prizidave;
– utemeljitev povečanja dimenzij objekta, če gre za rekonstrukcijo objekta, pri kateri se povečujejo dimenzije objekta zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami ali kot posledice manjše rekonstrukcije, in
– fotografije obstoječega objekta.
(3) Če gre za prizidavo objekta, pri kateri se horizontalne dimenzije objekta ne povečujejo, ali za rekonstrukcijo objekta, lokacijski prikazi praviloma prikazujejo le situacijo obstoječega stanja. Ta se izdela na grafičnem prikazu nepremičnine ali grafičnem prikazu geodetskega načrta.
(4) Če gre za rekonstrukcijo ali prizidavo, pri kateri se horizontalne dimenzije objekta povečujejo, se gradbena in ureditvena situacija izdela za celotno zemljišče ali za del zemljišča, na katerem se bo izvajala rekonstrukcija ali prizidava objekta.
(5) Tehnični prikazi se izdelajo za del objekta, ki je predmet odstranitve, rekonstrukcije ali prizidave tako, da se v tlorisih in prerezih obstoječega stanja označijo konstrukcijski elementi objekta, ki so predmet odstranitve, rekonstrukcije ali prizidave, ter novo stanje objekta po izvedbi teh del.
(6) Tehnični prikazi vsebujejo tudi prikaze tistih delov objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za ugotavljanje skladnosti s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine (npr. fasade, tridimenzionalne predstavitve, fotografije), če gre za objekte, varovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.
9. člen 
(projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, če gre za odstranitev zahtevnega in manj zahtevnega objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter) 
(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter, se uporabljajo določbe 7. člena tega pravilnika, če ni v tem členu določeno drugače.
(2) Tehnično poročilo vsebuje:
1. opis objekta, ki se odstranjuje;
2. način odstranitve objekta;
3. opis vplivov odstranitve (npr. vibracije, hrup, prašenje, osvetlitev) na neposredno okolico v času odstranitve;
4. opis ukrepov za zagotavljanje varnosti ljudi in sosednjih objektov ter varovanja okolja med odstranitvijo objekta in po njej;
5. območje za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču in
6. fotografije objekta.
(3) Lokacijski prikazi se izdelajo na grafičnem prikazu nepremičnine ali grafičnem prikazu geodetskega načrta in prikazujejo:
– situacijo obstoječega stanja objekta;
– lokacije zaključkov infrastrukturnih vodov, ki ostanejo po odstranitvi objekta, ter
– območje gradbišča in prikaz gradbiščnih cest.
(4) Tehnični prikazi so:
1. za stavbe: arhitekturni prikaz stavbe in zunanje ureditve v merilu 1:100 ali 1:200, ki vsebuje:
– tlorise etaž z osnovnimi podatki o velikosti in
– najmanj dva karakteristična prereza;
2. za linijske gradbeno inženirske objekte: prikaz objekta v merilu od 1:500 do 1:2 000, ki vsebuje:
– pregledno situacijo,
– gradbeno situacijo ali tlorise objekta in
– karakteristične prereze ali profile objektov;
3. za nelinijske gradbeno inženirske objekte: prikaz objekta v merilu od 1:500 do 1:2 000, ki vsebuje:
– gradbeno situacijo in
– karakteristične prereze ali profile objekta.
(5) V primerih odstranitve objekta, posamezno varovanega v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, tehnični prikazi poleg vsebin iz prejšnjega odstavka vsebujejo tudi prikaze:
– razporeditve in opisa prostorov v tlorisih etaž,
– značilne arhitekturne lastnosti fasad (členitve, venci ipd.) in
– posebne detajle z dediščinsko vrednostjo (portal, ograja ipd.).
10. člen 
(projektna dokumentacija za spremembo gradbenega dovoljenja) 
(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije za spremembo gradbenega dovoljenja se uporabljajo določbe 7. člena tega pravilnika, če ni v tem členu določeno drugače.
(2) Če se vsebina projektne dokumentacije nanaša le na spremembe:
– se na obrazcu iz Priloge 4A tega pravilnika spremembe barvno označijo ali izpolnijo samo rubrike, ki se spreminjajo;
– se v tehničnem poročilu opišejo spremembe in
– grafični prikazi obsegajo le tiste prikaze, ki jih spremembe zadevajo, pri čemer se vse spremembe barvno označijo.
(3) Če se zaradi večje preglednosti izdela nova projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, se vse spremembe v obrazcih, tehničnem poročilu in grafičnih prikazih barvno označijo.
2.3 Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
11. člen
(namen in oblika projektne dokumentacije za izvedbo gradnje) 
(1) Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je zagotovitev strokovnih navodil za zakoličenje objekta, izvajanje gradnje in dokazovanje izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev.
(2) Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje se izdela v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja, poročilom o vplivih na okolje, če gre za objekt z vplivi na okolje, konservatorskim načrtom, če gre za objekte, varovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, in drugimi strokovnimi podlagami.
(3) Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje zbirni načrt, načrte in priloge.
(4) Zbirni načrt vsebuje obrazce, zbirno tehnično poročilo, lokacijske prikaze in izkaze, ki dokazujejo izpolnjevanje bistvenih zahtev.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko zbirni načrt združi z načrtom, ki je osnova za izdelavo zbirnega načrta, pri čemer se zbirno tehnično poročilo združi s tehničnim poročilom tega načrta.
(6) Načrti se izdelajo s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih inženirjev in pooblaščenih krajinskih arhitektov, ki jih glede na vrsto gradnje ter glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta določi vodja projektiranja.
(7) Priloge projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so elaborati in študije.
(8) K prijavi začetka gradnje je treba obvezno priložiti projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, kot je določena v 12. do 17. členu tega pravilnika.
12. člen 
(vsebina zbirnega načrta projektne dokumentacije za izvedbo gradnje) 
(1) Obrazci zbirnega načrta vsebujejo:
– naslovno stran projektne dokumentacije, kot je določena z obrazcem iz Priloge 1A tega pravilnika;
– podatke o udeleženih strokovnjakih pri projektiranju, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 1B tega pravilnika;
– izjavo projektanta in vodje projektiranja, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 2B, ki je sestavni del tega pravilnika;
– izjavo izvajalca pregleda pri neuporabi priporočene metode, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 2D, ki je sestavni del tega pravilnika;
– kazalo vsebine projekta, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika;
– splošne podatke o gradnji, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4A tega pravilnika;
– podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4B tega pravilnika, in
– podatke o zemljiščih za gradnjo, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4C tega pravilnika;.
(2) Zbirno tehnično poročilo zbirnega načrta vsebuje opis objekta in njegovih značilnosti, povzetek tehničnih poročil vseh načrtov, navedbo in utemeljitev dopustnih manjših odstopanj ter opis izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev. Če pri spreminjanju objekta izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev zaradi tehnične neizvedljivosti ali nesorazmernosti stroškov ni v celoti zagotovljeno, se v zbirnem tehničnem poročilu to opiše in utemelji. Pri spreminjanju objekta je treba v zbirnem tehničnem poročilu dokazati, da se gradbenotehnično stanje objekta ne poslabšuje.
(3) Lokacijski prikazi zbirnega prikaza so:
– pregledna situacija;
– prikaz situacije, zunanje ureditve in odprtih površin na gradbeni parceli v merilu od 1:200 do 1:500;
– prikaz priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter prikazi zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov s prikazom nove gospodarske javne infrastrukture, ki se izdela v enakem merilu kot grafični prikazi v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ter
– grafični in drugi podatki za zakoličbo ter georeferenciranje objekta v prostoru.
(4) Če tehnične rešitve, prikazane v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje, odstopajo od gradbenega dovoljenja in potrjene projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja v okviru dopustnih manjših odstopanj, lokacijski prikazi obsegajo tudi prikaze dopustnih manjših odstopanj na tistih lokacijskih prikazih iz četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika, ki prikazujejo značilnosti objekta drugače, kot je določeno v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.
13. člen 
(načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje) 
(1) Načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izdelani z naslednjih strokovnih področij in so označeni na naslednji način:
– načrti s področja arhitekture z oznako 1;
– načrti s področja gradbeništva z oznako 2;
– načrti s področja elektrotehnike z oznako 3;
– načrti s področja strojništva z oznako 4;
– načrti s področja tehnologije z oznako 5;
– načrti s področja požarne varnosti z oznako 6;
– načrti s področja geotehnologije in rudarstva z oznako 7;
– načrti s področja geodezije z oznako 8;
– načrti s področja prometnega inženirstva z oznako 9;
– načrti s področja krajinske arhitekture z oznako 10 in
– drugi načrti v skladu s predpisi z oznako 11.
(2) Če projektna dokumentacija vsebuje več načrtov z istih strokovnih področij, se označuje z oznako, kot je predpisana v prejšnjem odstavku, in z zaporedno številko načrta, ki je od vodilne ločena z znakom / (npr. 3/1, 3/2).
14. člen 
(vsebina načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje) 
(1) Načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje se izdelajo glede na namen, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta in glede na vrsto gradnje ter vsebujejo obrazce, tehnično poročilo in tehnične prikaze:
(2) Obrazci načrtov vsebujejo:
– naslovno stran načrta, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 1C, ki je sestavni del tega pravilnika, in
– izjavo projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 2C, ki je sestavni del tega pravilnika;
(3) Tehnično poročilo načrtov vsebuje opis projektnih rešitev, navedbo materialov, navodila za vgradnjo ter analize in izračune za dokazovanje bistvenih in drugih zahtev.
(4) V tehničnih prikazih načrtov za stavbe se določijo oziroma prikažejo najmanj:
1. načrti s področja arhitekture:
– tehnični prikazi temeljev in kanalizacije;
– tehnični prikazi tlorisov vseh etaž;
– tehnični prikazi ostrešja;
– tehnični prikazi strehe;
– tehnični prikazi značilnih prerezov s prikazom višin gotovega tlaka etaž glede na državni geodetski referenčni sistem in
– tehnični prikazi fasad;
2. načrti s področja gradbeništva:
– konstrukcijska zasnova, dimenzije, materiali, pozicije in mere elementov nosilne konstrukcije;
– tehnični prikazi armature;
– tehnični prikazi jeklenih konstrukcij, lesenih konstrukcij in drugih konstrukcij;
– tehnični prikazi odvodnjavanja in dreniranja površin;
– tehnični prikazi nasipavanja in izkopov terena;
– tehnični prikazi prometnih površin, prometne opreme, signalizacije ali označevanja in
– tehnični prikazi priključevanja na infrastrukturo, vključno z načinom priključevanja;
3. načrti s področja elektrotehnike:
– funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki;
– tehnični prikazi poteka električnih inštalacij in električne opreme s shemo električnih odjemalcev in stikal;
– tehnični prikazi zaščite pred delovanjem strele, telekomunikacij in informacijskih tehnologij, upravljanja in varovanja;
– tehnični prikazi priključevanja na infrastrukturo, vključno z načinom priključevanja;
– tehnični prikazi prestavitev in načina zaščite obstoječe infrastrukture ter
– tehnični prikazi razdelilnih točk elektronskih komunikacij, tako da je posameznemu operaterju omogočena povezava do vsakega dela stavbe posebej, če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo večstanovanjske ali nestanovanjske stavbe;
4. načrti s področja strojništva:
– funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki;
– tehnični prikazi poteka strojnih inštalacij in strojne opreme s shemo posameznih priklopov;
– tehnični prikazi naprav za oskrbo z energijo;
– tehnični prikazi priključevanja na infrastrukturo, vključno z načinom priključevanja na infrastrukturo, in
– tehnični prikazi prestavitev in načina zaščite obstoječe infrastrukture;
5. načrti s področja tehnologij:
– opis tehnološkega postopka po fazah od skladiščenja surovin do pakiranja končnih produktov ter ravnanje z odpadki, normativi surovin, energentov, pomožnih medijev, embalaže, podrobni opis procesne opreme z vsemi priključki, emisije snovi v okolje s predlogom rešitev za doseganje mejnih vrednosti, opis upoštevanja za varnost in zdravje pri delu ter ravnanje s kemikalijami, upoštevanje ukrepov požarne varnosti in eksplozijske ogroženosti, organizacija delovnih mest, opis avtomatizacije tehnoloških procesov;
– sheme in razporeditev tehnoloških sistemov in opreme ter
– prikaz elementov, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta;
6. načrti s področja požarne varnosti:
– projektne rešitve za omejevanje širjenja požara s potrebnim odmikom od sosednjih objektov in od parcelnih meja sosednjih zemljišč;
– projektne rešitve za omejevanje hitrega širjenja požara po objektu in zagotavljanje potrebne nosilnosti konstrukcije;
– projektne rešitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje ter
– projektne rešitve za učinkovito intervencijo in gašenje;
7. načrti s področja geotehnologije in rudarstva:
– tehnični prikazi izkopov s površinami in prostorninami izkopa ter tehnični prikazi podgradnje z navedbo načina deponiranja ali obdelave izkopanega materiala in
– tehnični prikazi geotehničnih ukrepov in zaščite gradbenih jam;
8. načrti s področja geodezije: geodetske prikaze stanja prostora,
9. načrti s področja prometnega inženirstva:
– tehnični prikazi dimenzioniranja horizontalnih elementov prometnih površin;
– tehnični prikazi odvijanja in upravljanja prometa;
– tehnični prikazi ukrepov za povečanje prometne varnosti, prometne signalizacije, semaforizacije;
– tehnični prikazi upravljanja prometnih tokov ter
– tehnični prikazi prometnih zapor in faznosti odvijanja prometa;
10. načrti s področja krajinske arhitekture:
– tehnični prikazi nivelacije zemljišča;
– tehnični prikazi značilnih prerezov s prikazom višin, če je zemljišče reliefno razgibano, in
– tehnični prikazi zasaditve.
(5) Pri izdelavi tehničnega poročila in tehničnih prikazov načrtov gradbeno inženirskih objektov ter objektov odprtega prostora in krajine se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.
15. člen 
(vsebina projektne dokumentacije za izvedbo gradnje z namenom dokazovanja izpolnjevanja bistvenih zahtev) 
Zaradi dokazovanja izpolnjevanja bistvenih zahtev projektna dokumentacija za izvedbo gradnje kot celota glede na vrsto, namembnost, tveganje, ogroženost in druge značilnosti objekta vsebuje tudi podatke, kjer se za:
1. izpolnjevanje bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti določijo:
– tip, vrsta, dimenzija, material in način vgradnje gradbenih materialov in gradbeno-konstrukcijskih elementov;
– temeljenje objekta in varovanje gradbene jame, vključno z zaščito sosednjih objektov in brežin, ter
– karakteristični presek obstoječe in načrtovane površine terena;
2. izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom določijo:
– požarni in dimni sektorji ter morebitne nadaljnje delitve;
– požarna odpornost zunanjih in notranjih delov objektov;
– ukrepi za omejevanje širjenja požara po zunanjih stenah in prek strehe objekta ter ukrepi za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte oziroma prek parcelnih meja sosednjih zemljišč;
– požarna odpornost vgrajenih gradbenih elementov in konstrukcij;
– ukrepi varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih tehnoloških napeljav in naprav v objektu;
– način evakuacije oseb, ki se bodo zadrževale v objektu, ter širina ter dolžina evakuacijskih poti za zagotavljanje hitre in varne evakuacije;
– vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite;
– ukrepi za neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje;
– viri za zagotavljanje vode za gašenje z določitvijo skupne količine in zahtevanim pretokom ter
– dovozne in dostopne poti za gasilce ter delovne in postavitvene površine za gasilska vozila;
3. izpolnjevanje bistvene zahteve higienske in zdravstvene zaščite ter zaščite okolja določijo:
– svetla višina prostorov;
– svetla širina in višina oken ter površin za prehod naravne svetlobe;
– razmerje med okenskimi odprtinami in površino bivalnega prostora;
– čas dnevne svetlobe in čas osončenja;
– raven osvetljenosti umetne razsvetljave;
– namembnost in uporabno površino prostorov;
– način zagotavljanja kakovosti zraka v prostorih;
– pozicija in način delovanja glavnih elementov strojnih inštalacij;
– pozicija in doseganje ravni zaščite glavnih elementov strelovodne zaščite;
– način odvodnjavanja strešnih in zunanjih površin;
– število in razporeditev sanitarij;
– dimne tuljave in kanali za dovod zgorevalnega zraka;
– sistem kanalizacije;
– razporeditev notranje opreme v prostorih, namenjenih opravljanju dejavnosti ali storitev, če gre za objekte v javni rabi, in
– vrsta izbrane zasaditve, iz katere je razvidno, da ne vključuje strupenih in trnastih rastlin, če gre za območje javnih otroških igrišč, vrtcev in osnovnih šol;
4. izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pri uporabi določijo:
– svetla širina, višina in smer odpiranja vrat;
– višina okenskih parapetov ter višina in oblika ograj, merjeno od gotovega tlaka;
– potek stopnišč in klančin z navedenim razmerjem vzpona oziroma naklonom klančine;
– pozicija glavnih elementov električnih inštalacij;
– pozicija glavnih elementov strelovodne zaščite;
– višinska kota gotovega tlaka pritličja in kota načrtovanega terena glede na državni geodetski referenčni sistem;
– vrsta gotovega tlaka v vseh notranjih in zunanjih prostorih ter funkcionalnih površinah, rampah stopniščih, dostopih, otroških igriščih in parkiriščih;
– razmestitev igral in druge opreme, odmiki in varnostna območja ter
– zagotavljanje rezervnih virov električne energije, kadar je predpisano;
5. izpolnjevanje bistvene zahteve zaščite pred hrupom določijo:
– sestava in vrednost (R'w) zvočne izolacije fasadnih elementov z označbo pozicije v načrtu;
– sestava in vrednost (R'w) zvočne izolacije notranjih ločilnih elementov z označbo pozicije v načrtu;
– sestava in vrednost (L'n,w) udarnega hrupa notranjih ločilnih elementov z označbo pozicije v načrtu;
– sestava absorpcijskih elementov in vrednost (T60) odmevnega časa prostorov in vrednost (ΔL) znižanja ravni odmevnega hrupa ter
– prikaz protihrupne zaščite;
6. izpolnjevanje bistvene zahteve varčevanja z energijo in ohranjanja toplote določijo:
– podatki o toplotnem ovoju stavbe (sestavni elementi in njihovi gradniki, kot so npr. fasada, okna, vrata, streha, tla), njihovi toplotni prehodnosti (U) in drugi podatki, potrebni za opredelitev toplotnega ovoja stavbe;
– podatki o specifičnem doseženem koeficientu transmisijskih toplotnih izgub H‘tr;
– podatki o specifični potrebni toploti za ogrevanje stavbe Q'H,nd,an;
– podatki o specifični potrebni odvedeni toploti, potrebni za hlajenje stavbe Q'C,nd,an;
– podatki o potrebni neobnovljivi primarni energiji za delovanje tehničnih stavbnih sistemov E'Pnren,an;
– podatki o potrebni obnovljivi primarni energiji za delovanje tehničnih stavbnih sistemov E'Pren,an;
– podatki o skupni potrebni primarni energiji za delovanje tehničnih stavbnih sistemov E'Ptot,an;
– dovoljeni in doseženi razmernik obnovljivih virov energije (ROVE);
– podatki o izpustih ogljikovega dioksida MCO2,an iz stavbe zaradi delovanja tehničnih stavbnih sistemov;
– podatki o vrsti uporabljenih energentov za delovanje tehničnih stavbnih sistemov;
– podatki o tehničnih stavbnih sistemih (ogrevanju, hlajenju, prezračevanju stavbe, pripravi tople sanitarne vode, razsvetljavi, sistemih za regulacijo in nadzor tehničnih stavbnih sistemov, conah in pripadajočih regulacijskih elementih);
– podatki o naravni in umetni razsvetljavi stavbe;
– podatki o zagotavljanju e-mobilnosti;
– podatki o prilagojenosti stavbe za pametne sisteme (SRI);
– podatki o oddani toploti ali hladu iz stavbe Qexp,an in
– podatki o oddani električni energiji iz stavbe Eexp,el,an;
7. izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov določijo:
– način zagotavljanja dostopa do objekta in uporabe objekta brez arhitekturnih ovir ter način zagotavljanja dostopa in uporabe objekta senzorno oviranim osebam za objekte, dostopne vsem ljudem;
– način graditve prilagodljivih stavb funkcionalno oviranim uporabnikom in
– postavitev opreme v prostorih objektov v javni rabi;
8. izpolnjevanje bistvene zahteve trajnostne rabe naravnih virov določijo:
– opis ponovne uporabe ali možnosti recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega materiala po odstranitvi;
– dolga življenjska doba objektov z upoštevanjem stroškov vzdrževanja ter
– uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih surovin v objektih.
16. člen 
(posebnosti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje) 
(1) Posamezne vsebine načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje se nadomestijo s tehnično dokumentacijo proizvoda, ki je kot celota proizvod, dan na trg v skladu s predpisi, ki urejajo splošno varnost proizvodov oziroma je gradbeni proizvod in so bistvene zahteve že dokazane s tehnično dokumentacijo proizvoda, ki jo je izdelal proizvajalec.
(2) Če se projektna dokumentacija za izvedbo gradnje izdela za gradnjo več enakih objektov, se k zbirnemu načrtu lahko priloži le en komplet načrtov.
(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki se priloži k prijavi pripravljalnih del na gradbišču (npr. za odstranitve ali demontaže obstoječih objektov, gradnjo gradbiščnih priključkov na komunalne vode, izkope, zaščito, izvedbo nasipov in utrditev zemljišč, pripravo gradbišča, ukrepe za zagotavljanje okoljske in poplavne varnosti ter izvedbo izravnalnih in omilitvenih ukrepov), se smiselno uporabljajo določbe 11. do 15. člena tega pravilnika, z vsebinami, ki se nanašajo na ta dela.
(4) Če se prijavi začetek gradnje posamezne etape, ki predstavlja funkcionalno celoto, se projektna dokumentacija za izvedbo gradnje izdela najmanj v obsegu te etape.
(5) Pri izdelavi spremembe projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki se prilaga ob spremembi prijave začetka gradnje, se smiselno uporabljajo določbe 11. do 15. člena tega pravilnika, z vsebinami, ki se nanašajo na spremembe. Zbirno tehnično poročilo mora vsebovati opis spremembe, grafični prikazi pa obsegajo tiste prikaze, ki jih spremembe zadevajo, pri čemer se vse spremembe barvno označijo. Zaradi večje preglednosti se lahko izdela nova projektna dokumentacija za izvedbo gradnje.
17. člen 
(dodatne vsebine projektne dokumentacije za izvedbo gradnje) 
Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje poleg vsebin, določenih v 11. do 16. členu tega pravilnika, ob upoštevanju naročila investitorja ter glede na namen, vrsto, velikost in druge značilnosti objekta vsebujejo tudi vsebine, ki se zaradi tehnologije gradnje izdelujejo tudi v času gradnje in jih ni treba priložiti ob prijavi začetka gradnje, kot so:
1. opis del s popisom materialov in opreme;
2. tista navodila za izvedbo, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev;
3. tehnični prikazi opažev;
4. tiste tehnične prikaze montaže in demontaže gradbenih elementov in stikov požarno odpornih gradbenih elementov in sklopov, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev;
5. tiste tehnične prikaze shem in detajlov gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev;
6. tehnične prikaze notranje opreme, barvne študije in materiale elementov, brez vpliva na bistvene zahteve;
7. tehnične prikaze in navodila za vgradnjo opreme;
8. tehnične prikaze zaščite obstoječih dreves med gradnjo in
9. druge potrebne tehnične prikaze, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev.
2.4 Projektna dokumentacija za odstranitev objekta
18. člen
(oblika in vsebina projektne dokumentacije za odstranitev objekta) 
(1) Projektna dokumentacija za odstranitev zahtevnega ali manj zahtevnega objekta se izdela kot zbirni načrt z obrazci, tehničnim poročilom, lokacijskimi prikazi in tehničnimi prikazi.
(2) Obrazci zbirnega načrta vsebujejo:
– naslovno stran projektne dokumentacije, kot je določena z obrazcem iz Priloge 1A tega pravilnika;
– podatke o udeleženih strokovnjakih pri projektiranju, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 1B tega pravilnika, in
– izjavo projektanta in vodje projektiranja, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 2E, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Tehnično poročilo zbirnega načrta vsebuje:
1. opis objekta in njegovih značilnosti, vključno s priključki na infrastrukturo;
2. način odstranitve objekta, vključno s priključki na infrastrukturo, in ureditve po končani odstranitvi;
3. opis ukrepov za zagotavljanje varnosti ljudi in sosednjih objektov ter varovanja okolja v času odstranitve objekta in po končani odstranitvi;
4. opis konstrukcijskih elementov in materialov objekta ter
5. fotografije objekta.
(4) Lokacijski prikazi zbirnega načrta se izdelajo na grafičnem prikazu nepremičnine ali grafičnem prikazu geodetskega načrta ter prikazujejo:
– situacijo obstoječega stanja objekta;
– lokacije zaključkov infrastrukturnih vodov, ki ostanejo po odstranitvi objekta, ter
– območje gradbišča in prikaz gradbiščnih cest.
(5) Tehnični prikazi zbirnega načrta so:
1. za stavbe: arhitekturni prikaz stavbe in zunanje ureditve v merilu 1:100 ali 1:200, ki vsebuje:
– tlorise etaž z osnovnimi podatki o velikosti in
– najmanj dva karakteristična prereza;
2. za linijske gradbeno inženirske objekte: zasnovo objekta v merilu od 1:500 do 1:2 000, ki vsebuje:
– pregledno situacijo;
– gradbeno situacijo ali tlorise objekta in
– karakteristične prereze ali profile objektov;
3. za nelinijske gradbeno inženirske objekte: zasnovo objekta v merilu od 1:500 do 1:2 000, ki vsebuje:
– tlorise objekta in
– karakteristične prereze ali profile objekta.
(6) Tehnični prikazi vseh objektov iz prejšnjega odstavka vsebujejo tudi tehnične prikaze drugih ureditev, kot je na primer ureditev terena po odstranitvi ipd.
(7) V primerih odstranitve objekta, posamezno varovanega v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, tehnični prikazi poleg vsebin iz prejšnjega odstavka vsebujejo tudi prikaze:
– razporeditve in opisa prostorov v tlorisih etaž;
– značilne arhitekturne lastnosti fasad (členitve, venci ipd.) in
– posebne detajle z dediščinsko vrednostjo (portal, ograja ipd.).
2.5 Projektna dokumentacija izvedenih del
19. člen
(namen in oblika projektne dokumentacije izvedenih del) 
(1) Projektna dokumentacija izvedenih del je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja ter uporabi in vzdrževanju objekta.
(2) Projektna dokumentacija izvedenih del prikazuje odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, ter od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena k prijavi začetka gradnje, na način, ki omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih delov ali lastnosti objekta.
(3) Projektna dokumentacija izvedenih del vsebuje zbirni načrt in načrte.
(4) Zbirni načrt vsebuje obrazce, zbirno tehnično poročilo in lokacijske prikaze.
20. člen 
(vsebina zbirnega načrta projektne dokumentacije izvedenih del) 
(1) Obrazci zbirnega načrta vsebujejo:
– naslovno stran projektne dokumentacije, kot je določena z obrazcem iz Priloge 1A tega pravilnika;
– podatke o udeleženih strokovnjakih pri projektiranju, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 1B tega pravilnika;
– izjavo projektanta in vodje projektiranja ter nadzornika in vodje nadzora, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 2F, ki je sestavni del tega pravilnika;
– kazalo vsebine projekta, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 3 tega pravilniku;
– splošne podatke o gradnji, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4A tega pravilnika;
– podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4B tega pravilnika, in
– podatke o zemljiščih za gradnjo, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4C tega pravilnika.
(2) Zbirno tehnično poročilo zbirnega načrta vsebuje:
– opis izvedenega stanja objekta in skladnosti zgrajenega objekta z dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja z izdanim gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje;
– navedbe in utemeljitve dopustnih manjših odstopanj od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena prijavi začetka gradnje, če je do sprememb prišlo med gradnjo, vključno z navedbo listov posameznih načrtov oziroma seznamom identifikacijskih oznak elementov digitalnega modela, kjer so te prikazane, in z navedbo novih mnenj, ki so bila zaradi teh odstopanj pridobljena, ter
– opis izpolnjenosti pogojev za delovanje izravnalnih ukrepov, če so bili ti določeni v gradbenem dovoljenju.
(3) Če pri gradnji ni prišlo do odstopanj od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena k prijavi začetka gradnje, zbirni načrt ne glede na prvi odstavek tega člena vsebuje le:
– podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 1A k temu pravilniku;
– izjavo projektanta in vodje projektiranja ter nadzornika in vodje nadzora, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 2F tega pravilnika;
– kazalo vsebine projekta, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 3 tega pravilnika, in
– podatke o zemljiščih za gradnjo, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4C tega pravilnika;.
(4) Lokacijski prikazi zbirnega načrta se izdelajo le v primeru, če je med gradnjo prišlo do dopustnih manjših odstopanj od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, ter od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, priložene k prijavi začetka gradnje.
(5) Če projektna dokumentacija izvedenih del prikazuje objekt, ki ga je bilo treba nemudoma izvesti za odvračanje nevarnosti in povzročitve nadaljnje škode ob neposredni ogroženosti ali nastanku naravnih in drugih nesreč, ali vojaško-inženirski objekt, zaklonišče ali drug zaščitni objekt med izrednim ali vojnim stanjem in bo postal stalni objekt ali objekt nujne rekonstrukcije, zbirni načrt vsebuje obrazce in zbirno tehnično poročilo, ki opisuje izvedeni objekt.
(6) Obrazci iz prejšnjega odstavka vsebujejo:
– naslovno stran projektne dokumentacije, kot je določena z obrazcem iz Priloge 1A tega pravilnika;
– podatke o udeleženih strokovnjakih pri projektiranju, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 1B tega pravilnika;
– izjavo projektanta in vodje projektiranja, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 2G, ki je sestavni del tega pravilnika;
– kazalo vsebine projekta, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 3 tega pravilnika;
– splošne podatke o gradnji, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4A tega pravilnika;
– podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4B tega pravilnika, in
– podatke o zemljiščih za gradnjo, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4C tega pravilnika.
21. člen 
(načrti projektne dokumentacije izvedenih del) 
(1) Če med gradnjo ni prišlo do odstopanj od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, se načrti projektne dokumentacije izvedenih del ne izdelujejo. Za načrte projektne dokumentacije izvedenih del štejejo načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.
(2) Če je med gradnjo prišlo do dopustnih manjših odstopanj od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, ter od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, priložene k prijavi začetka gradnje, se izdelajo načrti, ki so bili spremenjeni.
(3) Načrti projektne dokumentacije izvedenih del se izdelajo kot novi načrti ali kot dopolnitve načrtov iz projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Če zaradi obsega odstopanj z dopolnitvijo načrtov iz projektne dokumentacije za izvedbo gradnje ni mogoče zagotoviti ustrezne preglednosti in prikaza, se izdelajo novi načrti.
(4) Novi načrti projektne dokumentacije izvedenih del so praviloma izdelani z istih področij in v enakem merilu kot načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Načrte podpišejo pooblaščeni arhitekti in inženirji, ki so jih izdelali.
(5) Načrti projektne dokumentacije izvedenih del vsebujejo obrazce, tehnično poročilo in tehnične prikaze.
(6) Obrazci iz prejšnjega odstavka vsebujejo:
– naslovno stran načrta, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 1C tega pravilnika, ter
– izjavo projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 2C tega pravilnika.
(7) Tehnično poročilo in tehnični prikazi iz petega odstavka tega člena vsebujejo opise in prikaze izvedenega stanja objekta ter opise in utemeljitve dopustnih manjših odstopanj od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, ter od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena k prijavi začetka gradnje, če je do sprememb prišlo med gradnjo.
2.6 Projektna dokumentacija za legalizacijo
22. člen
(oblika in vsebina projektne dokumentacije za legalizacijo) 
(1) Projektna dokumentacija za legalizacijo se izdela kot zbirni načrt z obrazci in grafičnimi prikazi.
(2) Obrazci zbirnega načrta vsebujejo:
– naslovno stran projektne dokumentacije, kot je določena z obrazcem iz Priloge 1A tega pravilnika;
– izjavo projektanta in pooblaščenega strokovnjaka, ki se izdela na obrazcu iz Priloge 19B, ki je sestavni del tega pravilnika, ter
– splošne podatke o objektu legalizacije, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 19C, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Grafični prikazi zbirnega načrta vsebujejo:
– posnetek obstoječega stanja, kar vključuje predvsem tlorise, prereze in poglede na vse fasade ter priključke na komunalno opremo pri stavbah oziroma druge posnetke, potrebne za prikaze objekta, če gre za gradbeni inženirski objekt;
– najmanj štiri fotografije, ki prikazujejo objekt z vseh strani neba, pri stavbah pa tudi vseh fasad stavbe, če gre za nadzemni objekt, in
– grafični prikaz nepremičnine, če je objekt vpisan v kataster nepremičnin, oziroma elaborat v skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin, če ta še ni vpisan, kadar je tak vpis predpisan.
(4) Posnetek obstoječega stanja iz prejšnjega odstavka se izdela:
1. za stavbe: v merilu 1:100, in vsebujejo:
– tlorise vseh etaž z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov ter pripadajočih površinah v objektu in zunaj njega;
– najmanj dva karakteristična prereza;
– vse fasade in
– zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo;
2. za gradbeno inženirske objekte: v merilu od 1:500, in vsebujejo:
– pregledno situacijo;
– gradbeno situacijo ali tlorise vseh objektov in zunanjih površin;
– ustrezne poglede na objekt, razen za linijske objekte;
– prikaz vertikalnega poteka, karakteristične prereze objektov oziroma profile objektov in
– zasnovo tehnološke sheme, če gre za proizvodne objekte;
3. za linijske gradbeno inženirske objekte: v merilu od 1:500 do 1:2000, in vsebujejo:
– pregledno situacijo,
– gradbeno situacijo ali tlorise vseh objektov in zunanjih površin ter
– prikaz vertikalnega poteka, karakteristične prereze objektov oziroma profile objektov.
(5) Če legalizacija objekta vključuje tudi rekonstrukcijo, prizidavo ali spremembo namembnosti nelegalnega objekta, se lahko vsebine tega člena vključijo v projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.
3. DRUGA DOKUMENTACIJA 
3.1 Dokazilo o zanesljivosti objekta
23. člen
(namen izdelave dokazila o zanesljivosti objekta) 
(1) Z dokazilom o zanesljivosti objekta se dokazuje, da objekt glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti v celoti izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter da je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji.
(2) Zanesljivost objekta se dokazuje s potrdili, poročili, ocenami, certifikati, izjavami o lastnostih, meritvami, komisijskimi zapisniki, izkazi in drugimi dokazili o upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene in druge zahteve; o kakovosti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme; o opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih inštalacij ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja.
24. člen 
(oblika in vsebina dokazila o zanesljivosti objekta) 
(1) Dokazilo o zanesljivosti objekta vsebuje:
– vodilno mapo s tabelaričnimi seznami in prilogami ter
– dokazilo izvajalca s tabelaričnimi seznami in prilogami.
(2) Vodilna mapa iz prve alineje prejšnjega odstavka se izdela na obrazcu iz Priloge 5A, ki je sestavni del tega pravilnika. Vodilna mapa vsebuje tabelarične sezname in priloge o projektni dokumentaciji; o gradbenih dovoljenjih, projektnih pogojih in k DGD pridobljenih mnenjih; o pogodbah, sklenjenih med investitorjem in izvajalci ter nadzornikom; o izkazih, poročilih, zapisnikih po področnih predpisih, če te niso predmet dokazila izvajalca, o drugih meritvah in pregledih, meritvah in pregledih v primeru poskusnega obratovanja ter o vseh navodilih za obratovanje in vzdrževanje objekta. Vodilno mapo izdela izvajalec, ki prevzame izvedbo celotne gradnje ali večjega dela gradnje, ali izdelovalec, ki ga imenuje investitor.
(3) Dokazilo izvajalca iz druge alineje prvega odstavka tega člena se izdela na obrazcu iz Priloge 5B, ki je sestavni del tega pravilnika. Dokazilo izvajalca vsebuje tabelarične sezname in priloge o pogodbah, sklenjenih med investitorjem in izvajalcem, o gradbenih delih, o pripravljalnih delih na gradbišču, o inštalacijah, o zaključnih gradbenih delih, o krovstvu in drugih specializiranih gradbenih delih, o izkazih, poročilih, zapisnikih po področnih predpisih ter o navodilih za obratovanje in vzdrževanje objekta.
(4) Priloge vodilne mape in dokazila izvajalca se vlagajo z oštevilčenjem in v zaporedju, kot so navedena v tabelaričnem seznamu. Med priloge vodilne mape se ne vlaga projektna dokumentacija; med priloge dokazila izvajalca se ne vlagajo navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, temveč so sestavni del vodilne mape.
(5) Če je investitor sklenil več pogodb z izvajalci, vsak izvajalec s svojim dokazilom dokazuje izpolnjevanje posameznih bistvenih in drugih zahtev v okviru prevzete storitve.
(6) Zaradi smrti udeležencev pri graditvi, starosti objekta, prenehanja poslovanja, stečaja ali drugih okoliščin se dokazovanje izpolnjevanja bistvenih zahtev deloma ali v celoti nadomesti z izjavo, kot je določena s Prilogo 15D, ki je sestavni del tega pravilnika.
(7) Če se dela deloma izvajajo z znanim izvajalcem, je izjava iz Priloge 15D tega pravilnika lahko sestavni del vodilne mape dokazila o zanesljivosti objekta.
3.2 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
25. člen
(dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte) 
(1) Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte se izdela na obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsebine Lista 2 in Lista 3 obrazca iz Priloge 6 tega pravilnika se lahko priložijo tudi v drugi obliki.
(3) Če se zaradi gradnje nezahtevnega objekta spreminja prometna ureditev ali se objekt priključuje na gospodarsko javno infrastrukturo, se na Listu 2 obrazca iz Priloge 6 tega pravilnika prikažejo tudi prometna ureditev, druge funkcionalne površine objekta (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, mestom za odpadke), mesto priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo, zaščita in prestavitve infrastrukturnih vodov ipd.
(4) Če je nezahteven objekt posamezno varovan objekt v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, se ne glede na določbe prvega odstavka tega člena izdela projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja v skladu s tem pravilnikom ter se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja vloži na obrazcu iz Priloge 11A tega pravilnika.
3.3 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti
26. člen
(dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti) 
(1) Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti se izdela na obrazcu iz Priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če se sprememba namembnosti objekta ali dela objekta izvede hkrati z rekonstrukcijo ali prizidavo objekta ali če se sprememba namembnosti izvaja v objektu, posamezno varovanem v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, se namesto dokumentacije iz prvega odstavka tega člena izdela projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja v skladu s tem pravilnikom ter se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja vloži na obrazcu iz Priloge 11A, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. OBRAZCI 
27. člen
(obrazci) 
(1) V postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj, prijav začetka gradnje in legalizacije objektov se za zahteve, izjave, prijave, mnenja, sklepe in odločbe uporabljajo naslednji obrazci:
1. zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev se vloži na obrazcu iz Priloge 8A, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. projektni pogoji mnenjedajalca za izdelavo dokumentacije DGD se izdajo na obrazcu iz Priloge 8B, ki je sestavni del tega pravilnika;
3. zahteva za izdajo mnenja se vloži na obrazcu iz Priloge 9A, ki je sestavni del tega pravilnika;
4. zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi s področja mnenjedajalca se vloži na obrazcu iz Priloge 9B, ki je sestavni del tega pravilnika;
5. mnenje mnenjedajalca glede skladnosti projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja oziroma zahtevka investitorja s predpisi iz njegove pristojnosti se izda na obrazcu iz Priloge 10A, ki je sestavni del tega pravilnika;
6. mnenje mnenjedajalca glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj z izdanim mnenjem in s predpisi iz njegove pristojnosti se izda na obrazcu iz Priloge 10B, ki je sestavni del tega pravilnika;
7. zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja se vloži na obrazcu iz Priloge 11A, ki je sestavni del tega pravilnika;
8. zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt se vloži na obrazcu iz Priloge 11B, ki je sestavni del tega pravilnika;
9. zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti se vloži na obrazcu iz Priloge 11C, ki je sestavni del tega pravilnika;
10. zahteva za spremembo gradbenega dovoljenja se vloži na obrazcu iz Priloge 12, ki je sestavni del tega pravilnika;
11. prijava pripravljalnih del se vloži na obrazcu iz Priloge 13A, ki je sestavni del tega pravilnika;
12. prijava začetka gradnje se vloži na obrazcu iz Priloge 13B, ki je sestavni del tega pravilnika;
13. prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba, se vloži na obrazcu iz Priloge 13C, ki je sestavni del tega pravilnika;
14. prijava spremembe investitorstva se vloži na obrazcu iz Priloge 13D, ki je sestavni del tega pravilnika;
15. prijava poskusnega obratovanja se vloži na obrazcu iz Priloge 13E, ki je sestavni del tega pravilnika;
16. zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja se vloži na obrazcu iz Priloge 14, ki je sestavni del tega pravilnika;
17. izjava nadzornika in vodje nadzora ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti se izdela na obrazcu iz Priloge 15A, ki je sestavni del tega pravilnika;
18. izjava nadzornika in vodje nadzora ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko stavbo se izdela na obrazcu iz Priloge 15B, ki je sestavni del tega pravilnika;
19. izjava nadzornika in vodje nadzora ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za enostanovanjsko stavbo brez dokončanega ovoja se izdela na obrazcu iz Priloge 15C, ki je sestavni del tega pravilnika;
20. izjava projektanta, nadzornika ali izvajalca, ki se v posebnih okoliščinah, ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja nadomešča dokazilo o zanesljivosti, izdela na obrazcu iz Priloge 15D, ki je sestavni del tega pravilnika;
21. dopolnitev vloge se vloži na obrazcu iz Priloge 16A, ki je sestavni del tega pravilnika;
22. zahteva za podaljšanje roka za dopolnitev vloge se vloži na obrazcu iz Priloge 16B, ki je sestavni del tega pravilnika;
23. odločba o poskusnem obratovanju se izda na obrazcu iz Priloge 17A, ki je sestavni del tega pravilnika;
24. zahteva za podaljšanje poskusnega obratovanja se vloži na obrazcu iz Priloge 17B, ki je sestavni del tega pravilnika;
25. odločba o podaljšanju poskusnega obratovanja se izda na obrazcu iz Priloge 17C, ki je sestavni del tega pravilnika;
26. uporabno dovoljenje se izda na obrazcu iz Priloge 18, ki je sestavni del tega pravilnika;
27. zahteva za izdajo odločbe o legalizaciji se vloži na obrazcu iz Priloge 19A, ki je sestavni del tega pravilnika;
28. izjava projektanta in pooblaščenega strokovnjaka v dokumentaciji za legalizacijo se izdela na obrazcu iz Priloge 19B tega pravilnika;
29. splošni podatki o objektu legalizacije se navedejo na obrazcu iz Priloge 19C tega pravilnika;
30. zahteva za dovoljenje za objekt daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja se vloži na obrazcu iz Priloge 19D, ki je sestavni del tega pravilnika;
31. zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja za obstoječi objekt daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem se vloži na obrazcu iz Priloge 19E, ki je sestavni del tega pravilnika;
32. izjava pooblaščenega strokovnjaka ob zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem se izdela na obrazcu iz Priloge 19F, ki je sestavni del tega pravilnika;
33. zahteva za izdajo odločbe o pridobljenem uporabnem dovoljenju za enostanovanjsko stavbo se vloži na obrazcu iz Priloge 19G, ki je sestavni del tega pravilnika;
34. izjava pooblaščenega strokovnjaka ob zahtevi za izdajo odločbe o pridobljenem uporabnem dovoljenju za enostanovanjsko stavbo se vloži na obrazcu iz Priloge 19H, ki je sestavni del tega pravilnika;
35. zahteva za izdajo odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja se vloži na obrazcu iz Priloge 19I, ki je sestavni del tega pravilnika;
36. odločba o legalizaciji se izda na obrazcu iz Priloge 19J, ki je sestavni del tega pravilnika;
37. dovoljenje za objekt daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja se izda na obrazcu iz Priloge 19K, ki je sestavni del tega pravilnika;
38. uporabno dovoljenje za objekt daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem se izda na obrazcu iz Priloge 19L, ki je sestavni del tega pravilnika;
39. uporabno dovoljenje za obstoječo enostanovanjsko stavbo se izda na obrazcu iz Priloge 19M, ki je sestavni del tega pravilnika;
40. odločba o pridobljenem gradbenem in uporabnem dovoljenju se izda na obrazcu iz Priloge 19N, ki je sestavni del tega pravilnika;
41. mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva pri manjši rekonstrukciji se izdela na obrazcu iz Priloge 20A, ki je sestavni del tega pravilnika;
42. mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva in pooblaščenega arhitekta pri manjši rekonstrukciji se izdela na obrazcu iz Priloge 20B, ki je sestavni del tega pravilnika;
43. zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom se vloži na obrazcu iz Priloge 20C, ki je sestavni del tega pravilnika;
44. soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom se izda na obrazcu iz Priloge 20D, ki je sestavni del tega pravilnika;
45. mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva po izvedbi manjše rekonstrukcije se izdela na obrazcu iz Priloge 20E, ki je sestavni del tega pravilnika;
46. izjava pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva pri nujni rekonstrukciji se izdela na obrazcu iz Priloge 21, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsebina in oblika obrazcev, določenih s tem pravilnikom, sta obvezni, razen v delu, kjer obrazci dopuščajo možnost dodajanja ali brisanja posameznih rubrik ali vrstic.
5. ELEKTRONSKA OBLIKA PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 
28. člen
(1) Projektna in druga dokumentacija v elektronski obliki se zapiše v formatu PDF/A-2b. Če ni s tem pravilnikom drugače določeno, se datoteke poimenujejo z akronimi, ki niso daljši od petnajstih znakov in nakazujejo na njeno vsebino. Pri poimenovanju datotek se ne uporabljajo šumniki in naslednji znaki: presledek \ /: * ? » < > |,;: = [ ]. %. Imena datotek v posameznih mapah skupaj z naslovnimi mapami ne smejo presegati 150 znakov.
(2) Projektna dokumentacija in DZO v elektronski obliki mora biti organizirana in označena na način, kot to določa Priloga 22, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Elektronska oblika projektne dokumentacije mora v primeru zbirnega prikaza DGD v podmapi »Lokacijski prikazi«, v primeru zbirnega načrta PID v podmapi »Lokacijski prikazi« ter v primeru zbirnega načrta DL v podmapi »Grafični prikazi« vsebovati tudi vektorsko obliko prostorskih podatkov v državnem prostorskem koordinatnem sistemu, in sicer:
– višinske kote stavbe, ki določajo višino tlaka v prvi etaži, najvišjo višino stavbe ali zidanega dela stavbe in višino terena ob glavnem vhodu v stavbo glede na površje zemljišča;
– projekcijo preseka stavbe z zemljiščem;
– projekcijo zunanjega obrisa nadzemnih delov stavbe na zemljišče;
– projekcijo zunanjega obrisa podzemnih delov stavbe na zemljišče in
– gradbene parcele stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
(4) Tehnična pravila zapisa vektorske oblike prostorskih podatkov za stavbe in gradbene parcele iz prejšnjega odstavka so določena v Prilogi 23, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
29. člen
(dokumentacija v prehodnem obdobju) 
(1) Zahtevi za izdajo projektnih in drugih pogojev se do 1. januarja 2025 lahko priloži idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev, izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1).
(2) K zahtevi za izdajo mnenja in zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja se do 1. januarja 2025 lahko priloži projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1), če:
1. so bile pogodbe za izdelavo DGD sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika;
2. je bilo obvestilo o javnem naročilu za izdelavo DGD poslano v objavo pred uveljavitvijo tega pravilnika, če se PGD oddaja v postopku javnega naročanja;
3. je naročnik poslal povabilo k potrditvi interesa ali povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo DGD v postopku javnega naročanja pred uveljavitvijo tega pravilnika, če obvestilo o javnem naročilu v postopku javnega naročanja ni predvideno, ali
4. je bilo povabilo oziroma poziv k oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja poslano pred uveljavitvijo tega pravilnika, če se DGD oddaja kot evidenčno naročilo, in
so zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priloženi tudi podatki o zemljiščih za gradnjo, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4C k temu pravilniku.
(3) K zahtevi za izdajo mnenja in zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za odstranitev objekta, ki se dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot 1 m, se do 1. januarja 2025 lahko priloži projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, če gre za odstranitev manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1).
(4) K prijavi začetka gradnje se do 1. januarja 2025 lahko priloži projekt za izvedbo (PZI) ali projektna dokumentacija za odstranitev objekta, izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1), če:
1. so bile pogodbe za izdelavo PZI ali projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, če gre za odstranitev manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika;
2. je bilo obvestilo o javnem naročilu za izdelavo PZI poslano v objavo pred uveljavitvijo tega pravilnika, če se PZI oddaja v postopku javnega naročanja;
3. je naročnik poslal povabilo k potrditvi interesa ali povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo PZI v postopku javnega naročanja pred uveljavitvijo tega pravilnika, če obvestilo o javnem naročilu v postopku javnega naročanja ni predvideno, ali
4. je bilo povabilo oziroma poziv k oddaji ponudbe v postopku javnega naročanja poslano pred uveljavitvijo tega pravilnika, če se PZI oddaja kot evidenčno naročilo.
(5) K zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se do 1. januarja 2025 lahko priložita projekt izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1), če je bila prijava začetka gradnje predložena pred uveljavitvijo tega pravilnika in so zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priloženi tudi podatki o zemljiščih za gradnjo, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4C tega pravilnika.
(6) K zahtevi za izdajo odločbe o legalizaciji se lahko do 1. januarja 2025 prilaga dokumentacija za legalizacijo, izdelana v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1; v nadaljevanju: GZ).
(7) Če se v prehodnem obdobju predloži dokumentacija v skladu z določbami drugega do šestega odstavka tega člena, se izjave vodje projekta in vodje del po določbah GZ štejejo za izjave vodje projektiranja ter vodje gradnje po določbah GZ-1.
(8) Do 1. januarja 2024 se zahtevam, prijavam in dopolnitvam iz tega pravilnika priložijo:
– DPP v elektronski obliki;
– DGD, DNZO, DSN ali DL v postopku pridobivanja mnenj v elektronski obliki;
– DGD, DNZO, DSN ali DL v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja v pisni obliki v enem izvodu in v elektronski obliki;
– PZI ali PZO v elektronski obliki;
– PID v elektronski obliki in
– DZO v elektronski obliki.
(9) Projektna in druga dokumentacija, ki se zahtevam in prijavam priloži do 1. januarja 2024 v pisni obliki, se izdela na obstojnem, svetlobno odpornem papirju velikosti formata A4, kjer so grafične vsebine, večje od formata A4, zložene na ta format, zvezana z eno od možnih oblik vezave, ki omogočajo neokrnjenost projektne in druge dokumentacije in opremljena s podpisom in žigom vodje projektiranja.
30. člen 
(izkazi v prehodnem obdobju) 
Do uskladitve gradbenih in drugih predpisov se za izkaze iz četrtega odstavka 11. člena tega pravilnika štejejo:
– izkaz požarne varnosti, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo požarno varnost;
– izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah;
– izkaz zaščite pred hrupom v stavbah, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito pred hrupom v stavbah;
– izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb, ter
– drugi izkazi, če tako določajo predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve.
31. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1).
32. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe tretjega odstavka 28. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2024.
(3) Priloge 8B, 10A in 10B se začnejo uporabljati najpozneje 1. julija 2024.
Št. 007-24/2023
Ljubljana, dne 2. marca 2023
EVA 2023-2560-0007
Uroš Brežan 
minister 
za naravne vire in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti