Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2023 z dne 7. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2023 z dne 7. 3. 2023

Kazalo

619. Pravilnik o načinu izvajanja 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, stran 1737.

  
Na podlagi šestega odstavka 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu izvajanja 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik podrobneje določa način posredovanja zahteve za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo pogrešane osebe (v nadaljnjem besedilu: zahteva), način obdelave posredovanih podatkov in notranjega nadzora obdelave osebnih podatkov ter tehnične značilnosti informacijskega sistema za izvajanje nalog pri iskanju pogrešanih oseb s pomočjo podatkov zadnje lokacije opreme oziroma več zadnjih lokacij opreme za mobilno komunikacijo, ki jih policiji posreduje operater, ki zagotavlja javno komunikacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: operater).
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izraz pogrešana oseba v tem pravilniku se uporablja za osebe iz prvega odstavka 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljnjem besedilu: Zakon o elektronskih komunikacijah).
(2) Oprema za mobilno komunikacijo so naprave, s katerimi se lahko opravljajo pogovori in prenos podatkov v javnem komunikacijskem omrežju.
(3) Kot oprema za mobilno komunikacijo se v tem pravilniku uporablja tudi izraz mobilni telefon.
3. člen 
(pristojnost) 
(1) Zahtevo operaterju pošlje Operativno-komunikacijski center Uprave za policijske specialnosti Generalne policijske uprave (v nadaljnjem besedilu: OKC UPS GPU). V OKC UPS GPU so za izvrševanje 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah in tega pravilnika pristojni policijski inšpektorji oddelka za operativo.
(2) Podatke, potrebne za ugotovitev zadnje lokacije opreme oziroma več zadnjih lokacij opreme za mobilno komunikacijo, operater posreduje OKC UPS GPU.
4. člen 
(ugotavljanje lokacije opreme za mobilno komunikacijo) 
(1) Policijska enota, ki obravnava pogrešanje osebe (v nadaljnjem besedilu: policijska enota), zbere vsa obvestila in dokaze, ki utegnejo koristiti pri iskanju osebe. Preveriti mora, ali ima pogrešana oseba pri sebi opremo za mobilno komunikacijo, in ugotoviti operaterja, katerega uporabnik je pogrešana oseba.
(2) Če z drugimi ukrepi ni mogoče najti pogrešane osebe, ki se ne odziva na telefonske klice, ali je iz razgovora z njo mogoče sklepati, da se je izgubila oziroma je v takem psihofizičnem stanju, da nujno potrebuje pomoč, lahko policija od operaterja zahteva podatek o zadnji lokaciji oziroma več zadnjih lokacijah opreme za mobilno komunikacijo.
5. člen 
(ugotavljanje pogojev za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo) 
(1) Če policijska enota ugotovi, da ima pogrešana oseba pri sebi opremo za mobilno komunikacijo, najprej poskusi vzpostaviti telefonski stik s pogrešano osebo.
(2) Če se pogrešana oseba odzove na telefonski klic in nedvoumno pove, da je z njo vse v redu oziroma da ne potrebuje ali noče pomoči, policija ne začne postopka ugotavljanja zadnje lokacije opreme za mobilno komunikacijo po tem pravilniku. Izjemoma lahko policija tudi v tem primeru začne postopek ugotavljanja zadnje lokacije oziroma več zadnjih lokacij opreme za mobilno komunikacijo, ko je iz zdravniškega mnenja razvidno, da pogrešana oseba zaradi zdravstvenih težav ali težav v duševnem zdravju nima v oblasti svojega ravnanja.
(3) Če policijska enota ne more vzpostaviti telefonskega stika s pogrešano osebo ali je iz razgovora z njo mogoče sklepati, da se je izgubila oziroma je v takšnem psihofizičnem stanju, da nujno potrebuje pomoč, Operativno-komunikacijski center pristojne policijske uprave (v nadaljnjem besedilu: OKC PU) zaprosi za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo oziroma več zadnjih lokacijah opreme in ga seznani z naslednjimi podatki:
1. datumom in uro, ko je bila pogrešana oseba zadnjič opažena;
2. datumom in uro prijave ali zaznave pogrešanja;
3. datumom in uro, ko je policija poskušala vzpostaviti telefonski stik s pogrešano osebo;
4. telefonsko številko, s katere je bila klicana pogrešana oseba;
5. podatkom o delovanju mobilnega telefona pogrešane osebe (oseba se ne javi, zasedena telefonska linija, obvestilo operaterja, da je številka trenutno nedosegljiva);
6. številko mobilnega telefona, ki ga uporablja pogrešana oseba, in operaterja ter
7. vsemi drugimi podatki in okoliščinami primera.
(4) OKC PU preuči zbrana obvestila in navedbe policijske enote. Če so izpolnjeni pogoji za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo oziroma več zadnjih lokacijah opreme, na OKC UPS GPU pošlje obrazloženo pisno zaprosilo.
6. člen 
(komunikacija med policijskimi enotami) 
Zaradi načela hitrosti lahko komunikacije med policijskimi enotami potekajo po telefonu ali sredstvih zvez, pozneje pa je treba dogodek tudi pisno dokumentirati (zapis v dnevniku dogodkov operativno-komunikacijskega centra, depešno obvestilo itd.).
7. člen 
(zahteva za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji mobilnega telefona) 
(1) OKC UPS GPU preveri pravno podlago in utemeljenost zahteve OKC PU za posredovanje podatkov o lokaciji mobilnega telefona pogrešane osebe.
(2) Če OKC UPS GPU meni, da zahteva OKC PU nima pravne podlage oziroma ni utemeljena, o tem brez odlašanja obvesti OKC PU.
(3) Če ima zahteva OKC PU ustrezno pravno podlago in je utemeljena, OKC UPS GPU poskusi vzpostaviti komunikacijo s pogrešano osebo tako, da jo pokliče ali pošlje sporočilo v obliki SMS s povratnico. Vsebina sporočila v SMS obliki mora biti taka, da prejemnik nedvomno ve, da njegovo pogrešanje obravnava policija in naj odgovori na sporočilo v obliki SMS ali jo pokliče.
8. člen 
(mobilni telefon pogrešane osebe ni dosegljiv) 
Če OKC UPS GPU v primeru iz tretjega odstavka prejšnjega člena ugotovi, da mobilni telefon pogrešane osebe ni dosegljiv (ker je ugasnjen, zveza se ne vzpostavi itd.), pošlje operaterju zahtevo za posredovanje podatkov o lokaciji oziroma več zadnjih lokacijah mobilnega telefona pogrešane osebe z naslednjo vsebino:
1. številka mobilnega telefona, ki ga uporablja pogrešana oseba in s katerim je policija poskusila vzpostaviti stik, in naziv operaterja;
2. navedba, da telefon ni dosegljiv;
3. datum in ura, ko je policija poskušala vzpostaviti telefonski stik s pogrešano osebo;
4. datum in ura prijave ali zaznave pogrešanja;
5. datum in ura, ko je bila pogrešana oseba zadnjič opažena;
6. obrazložitev;
7. kontaktni podatki OKC UPS GPU.
9. člen 
(mobilni telefon pogrešane osebe je dosegljiv) 
Če OKC UPS GPU v primeru iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika ugotovi, da se telefon pogrešane osebe odziva, vendar se pogrešana oseba ne javi oziroma je iz razgovora z njo mogoče sklepati, da se je izgubila oziroma je v takem psihofizičnem stanju, da nujno potrebuje pomoč, OKC UPS GPU pošlje operaterju zahtevo za posredovanje podatkov o lokaciji oziroma več zadnjih lokacijah mobilnega telefona pogrešane osebe z naslednjo vsebino:
1. številka mobilnega telefona, ki ga uporablja pogrešana oseba in s katerim je policija vzpostavila stik, in naziv operaterja;
2. datum in ura, ko je policija vzpostavila telefonski stik s pogrešano osebo oziroma dostavila sporočilo SMS na mobilni telefon pogrešane osebe;
3. datum in ura prijave ali zaznave pogrešanja;
4. datum in ura, ko je bila pogrešana oseba zadnjič opažena;
5. obrazložitev;
6. kontaktni podatki OKC UPS GPU.
10. člen 
(pošiljanje zahteve) 
(1) OKC UPS GPU zahtevo za posredovanje podatkov operaterju najavi na telefonsko številko, navedeno v tehničnem protokolu iz 19. člena tega pravilnika. OKC UPS GPU operaterju pošlje zahtevo za posredovanje podatkov najpozneje 90 minut po njeni najavi.
(2) OKC UPS GPU zahtevo za posredovanje podatkov pošlje operaterju pisno. Zahteva mora biti podpisana elektronsko s kvalificiranim elektronskim podpisom.
(3) Izključno v primeru tehničnih težav, ki onemogočajo ravnanje po prejšnjem odstavku, sme OKC UPS GPU zahtevo za posredovanje podatkov poslati po elektronski poti v obliki skena lastnoročno podpisanega dokumenta in najpozneje naslednji dan napisati poročilo z opisom tehničnih težav, ki ga vloži v zadevo.
(4) Način pošiljanja zahteve za posredovanje podatkov se smiselno uporablja tudi za pošiljanje odgovora operaterja.
11. člen 
(posredovanje podatkov mobilnega operaterja, kadar mobilni telefon pogrešane osebe ni dosegljiv) 
(1) V primeru iz 8. člena tega pravilnika operater brez odlašanja GPU UPS OKC pošlje naslednje podatke o mobilnem telefonu pogrešane osebe:
– grafični prikaz območja na zemljevidu, na katerem se je mobilni telefon pogrešane osebe najverjetneje nahajal (op. radijska slika), na podlagi zadnjih podatkov, zapisanih v operaterjevi zbirki podatkov, ter datum in čas teh komunikacij;
– koordinate (zemljepisna širina in dolžina), lokacijsko oznako, če ni razvidna iz podatkov iz prejšnje alineje;
– morebitne dodatne informacije, opozorila ali nezavezujoče komentarje, ki bi lahko pripomogli k učinkovitejšemu lociranju pogrešane osebe (verjetnost, da je oseba na določenem območju glede na specifiko terena in pokritje s signalom mobilne telefonije).
(2) Tehnični vidiki prikaza podatkov iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka se natančneje opredelijo v tehničnem protokolu.
12. člen 
(posredovanje podatkov mobilnega operaterja, kadar je mobilni telefon pogrešane osebe dosegljiv) 
(1) V primeru iz 9. člena tega pravilnika operater brez odlašanja pogrešani osebi pošlje sporočilo v obliki SMS ali tihega SMS, vpogleda v zadnje lokacijske podatke njenega mobilnega telefona, s katerimi razpolaga, in GPU UPS OKC pošlje naslednje podatke o mobilnem telefonu pogrešane osebe:
– grafični prikaz območja na zemljevidu, na katerem je najverjetneje mobilni telefon pogrešane osebe (op. radijska slika), na podlagi zadnjih podatkov, ki jih ima operater v svoji zbirki podatkov;
– koordinate (zemljepisna širina in dolžina), lokacijsko oznako, če ni razvidna iz podatkov iz prejšnje alineje;
– morebitne dodatne informacije, opozorila ali nezavezujoče komentarje, ki bi lahko pripomogli k učinkovitejšemu lociranju pogrešane osebe (verjetnost, da je oseba na določenem območju glede na specifiko terena in pokritje s signalom mobilne telefonije);
– morebitne posebnosti, ki jih operater ugotovi pri obdelavi podatkov iz prejšnjih alinej.
(2) Operater čez 15 minut ponovi postopek iz prejšnjega odstavka.
(3) Način prikaza podatkov iz prve alineje prvega odstavka tega člena se natančneje opredeli v tehničnem protokolu.
13. člen 
(ponovna zahteva za pridobitev podatkov) 
(1) Če policija na podlagi podatkov, ki jih sporoči operater, pogrešane osebe ne najde, lahko, če je to utemeljeno, ko pridobi nove informacije oziroma pride do novih ugotovitev in bi te informacije oziroma ugotovitve lahko pomenile, da je pogrešana oseba spremenila svojo lokacijo, od operaterja ponovno zahteva podatke na način iz 8. ali 9. člena tega pravilnika.
(2) Policija mora izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka obrazložiti.
(3) Če operater ne razpolaga z novimi podatki glede na tiste, ki jih je že posredoval, lahko sporoči samo to dejstvo.
14. člen 
(uporaba podatkov) 
Pridobljene podatke o zadnji lokaciji opreme za mobilno komunikacijo oziroma več zadnjih lokacijah opreme lahko policisti uporabijo le pri operativnem delu in z namenom najdbe pogrešane osebe. S pridobljenimi podatki morajo ravnati še posebno skrbno ter jih uporabiti na način in v obsegu, ki je nujno potreben za ugotavljanje okoliščin pri iskanju pogrešane osebe, in pri tem ne ogrožajo osebne varnosti ali dostojanstva pogrešane osebe.
15. člen 
(standardizirani obrazci) 
OKC UPS GPU in operaterji podatke izmenjujejo z uporabo standardiziranih obrazcev, določenih v tehničnem protokolu.
16. člen 
(obveščanje upravičenca) 
(1) Policijska enota OKC UPS GPU pisno seznani o najdbi pogrešane osebe v vseh primerih, kjer je bilo uporabljeno pooblastilo iz 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah.
(2) OKC UPS GPU osebo, ki je bila najdena ter za katero je zahteval in pridobil podatke o lokaciji opreme za mobilno komunikacijo, po zaključku iskanja pisno obvesti o razlogih za uporabo tega pooblastila. Upravičencu obvestilo pošlje priporočeno s povratnico na naslov bivanja. Če je upravičenec otrok ali oseba pod skrbništvom, obvestilo pošlje staršem, zakonitemu zastopniku oziroma skrbniku, ki je pogrešanje prijavil.
(3) Pisno obvestilo vsebuje:
– osebno ime in naslov upravičenca;
– razlog za pridobitev podatkov o lokaciji opreme za mobilno komunikacijo;
– številko mobilnega telefona, ki je bila predmet obravnave;
– policijsko enoto, ki je obravnavala prijavo ali zaznavo pogrešanja.
17. člen 
(obdelava in hramba podatkov) 
Policija vso dokumentacijo in ugotovitve, ki so podlaga za posredovanje zahteve, zahtevo, obrazložitev ponovne zahteve, pisni odgovor operaterja, pisno obvestilo upravičencu in druge dokumente v zvezi s pridobitvijo podatkov, obdeluje in hrani v skladu s predpisi in internimi akti, ki urejajo ravnanje s podatki v policiji.
18. člen 
(tehnične značilnosti informacijskega sistema policije) 
Vse pisne komunikacije med enotami policije potekajo po varovani elektronski pošti (LOTUS NOTES), do katere imajo dostop policisti z osebnim geslom. Operativno obveščanje o dogodkih in pojavih med policijskimi enotami poteka v sistemu Dnevnika dogodkov operativno-komunikacijskih centrov, do katerega lahko dostopajo upravičeni uporabniki z geslom REGP, pri čemer so vsi vpogledi in posegi v sistem zapisani. Vse radijske komunikacije, komunikacije na interventni številki policije 113 in telefonske komunikacije v Oddelku za operativo OKC UPS GPU se snemajo. Za pošiljanje zahteve mobilnemu operaterju in prejem pisnega odgovora OKC UPS GPU uporablja elektronsko pošto (lokacija.gsm@policija.si).
19. člen 
(tehnični protokoli o izvajanju pravilnika) 
(1) S tehničnim protokolom, ki ga po predhodnem soglasju informacijskega pooblaščenca sklenejo policija in operaterji, se določijo najmanj:
– njegovi vsebinski in tehnični skrbniki;
– format zapisa podatkov lokacije mobilnega telefona;
– način prikaza podatkov;
– obrazci za izmenjavo podatkov.
(2) Tehnični protokol se sklepa z vsakim operaterjem posebej.
20. člen 
(nadzor) 
(1) Notranji nadzor nad izvajanjem postopkov, ki jih predpisuje ta pravilnik, izvajata Generalna policijska uprava in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na način, določen v zakonu, ki ureja organiziranost in delo v policiji, ter v predpisih in aktih, izdanih na njegovi podlagi.
(2) Poročilo o opravljenem nadzoru mora vsebovati ugotovitve o odkritih nepravilnostih in odstopanjih pri izvajanju določb tega pravilnika ter o sprejetih ukrepih za odpravo nepravilnosti.
KONČNI DOLOČBI 
21. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o načinu izvajanja 153. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 73/13 in 130/22 – ZEKom-2).
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-456/2022
Ljubljana, dne 2. marca 2023
EVA 2022-1711-0041
Boštjan Poklukar 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti