Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2023 z dne 7. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2023 z dne 7. 3. 2023

Kazalo

618. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-2A), stran 1736.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-2A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. februarja 2023.
Št. 003-02-3/2022-65
Ljubljana, dne 3. marca 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH (ZCes-2A) 
1. člen
V Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A) se v 7. členu v drugem odstavku za besedilom »pokvarjenih vozil« doda vejica in besedilo »katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila,«.
V sedmem odstavku se za besedilom »pokvarjenih vozil« doda vejica in besedilo »katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila,«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Odstranitev poškodovanega ali pokvarjenega vozila z avtoceste ali hitre ceste odredi za to pooblaščena oseba upravljavca avtocest oziroma hitrih cest po postopku, ki ga določi upravljavec avtocest oziroma hitrih cest. Odstranitev poškodovanega ali pokvarjenega vozila opravi izvajalec odvoza vozil v skladu z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa. Izvajalec odvoza vozil na podlagi predhodno sklenjenega dogovora z voznikom oziroma lastnikom ali imetnikom pravice uporabe vozila odpelje poškodovano ali pokvarjeno vozilo do ustreznega kraja za odpravo poškodbe oziroma okvare vozila ali hrambo vozila. Dogovor, ki ga skleneta izvajalec odvoza in voznik oziroma lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, pooblaščena oseba upravljavca avtocest oziroma hitrih cest zaznamuje na posebnem obrazcu, ki ga s podpisom potrdijo izvajalec odvoza vozil in voznik oziroma lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila ter pooblaščena oseba upravljavca avtocest. Če do sklenitve dogovora z voznikom oziroma lastnikom ali imetnikom pravice uporabe vozila ne pride, izvajalec odvoza vozil odpelje vozilo do svojega najbližjega varovanega parkirišča.«.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Če policija pri izvajanju svojih nalog na avtocesti ali hitri cesti odredi zaseg vozila, katerega največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, lahko odvoz zaseženega vozila opravi izvajalec odvoza vozil, s katerim ima policija sklenjeno posebno pogodbo in ga določi policija.«.
Dosedanji enajsti odstavek, ki postane dvanajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ni izvajalec odvoza vozil po tem členu in na avtocesti ali hitri cesti odstrani poškodovano ali pokvarjeno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, in posameznik, ki kot izvajalec odvoza vozil po tem členu na avtocesti ali hitri cesti odstrani poškodovano ali pokvarjeno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, čeprav pooblaščena oseba upravljavca avtocest oziroma hitrih cest ni odredila njegove odstranitve ali ga upravljavec avtocest oziroma hitrih cest ni določil za njegovo odstranitev na podlagi razporeda tedenskega dežurstva na posameznem območju opravljanja storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil.«.
Dosedanji dvanajsti odstavek postane trinajsti odstavek.
2. člen 
V 143. členu se za besedo »vozil« doda besedilo »nad 3.500 kg največje dovoljene mase, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila,«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/22-43/11
Ljubljana, dne 23. februarja 2023
EPA 500-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti