Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2023 z dne 7. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2023 z dne 7. 3. 2023

Kazalo

617. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR-B), stran 1734.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. februarja 2023.
Št. 003-02-3/2022-66
Ljubljana, dne 3. marca 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NADZORU IZVOZA BLAGA Z DVOJNO RABO (ZNIBDR-B) 
1. člen
V Zakonu o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04 in 8/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(izvajanje predpisov Evropske unije) 
S tem zakonom se za izvajanje Uredbe (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo (prenovitev) (UL L št. 206 z dne 11. 6. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/66 z dne 21. oktobra 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama blaga z dvojno rabo (UL L št. 9 z dne 11. 1. 2023, str. 1–252), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/821/EU) določajo pristojni organ za izdajo dovoljenj in prepovedi, pristojni organ za izvrševanje nadzora, sodelovanje drugih državnih organov ter kazenske določbe.«.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen, kot ga določa Uredba 2021/821/EU.«.
3. člen 
Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »II. DOVOLJENJA, PRISTOJNOSTI, OBVEZNOSTI IN IZVRŠEVANJE NADZORA«.
4. člen 
3.a člen se črta.
5. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(pristojni organ) 
(1) Kadar izvoznik sumi, da je blago z dvojno rabo, ki ni navedeno v prilogi I Uredbe 2021/821/EU in ga namerava izvoziti, kot celota ali po delih namenjeno za katero koli uporabo iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 2021/821/EU, pred nameravanim izvozom o tem obvesti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo na podlagi meril iz 15. člena Uredbe 2021/821/EU odloči, ali je za tak izvoz potrebno dovoljenje.
(2) Kadar izvoznik sumi, da je blago za kibernetski nadzor, ki ni navedeno v prilogi I Uredbe 2021/821/EU in ga namerava izvoziti, kot celota ali po delih namenjeno za katero koli uporabo iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 2021/821/EU, o tem obvesti ministrstvo. Ministrstvo na podlagi meril iz 15. člena Uredbe 2021/821/EU odloči, ali je za tak izvoz potrebno dovoljenje.
(3) Za izvoz blaga z dvojno rabo, ki ni navedeno v prilogi I Uredbe 2021/821/EU, je potrebno dovoljenje, kadar to terjajo razlogi s področja javne varnosti, vključno s preprečevanjem terorističnih dejanj, ali spoštovanja človekovih pravic, če ministrstvo izvoznika predhodno obvesti o katerem od navedenih razlogov.
(4) Ministrstvo izdaja dovoljenja za:
a) izvoz v primerih iz prvega do tretjega odstavka tega člena,
b) izvoz blaga z dvojno rabo v skladu s prvim odstavkom 3. člena, prvim in drugim odstavkom 4. člena in prvim odstavkom 10. člena Uredbe 2021/821/EU,
c) izvoz blaga za kibernetski nadzor v skladu s prvim in drugim odstavkom 5. člena Uredbe 2021/821/EU,
č) opravljanje posredniških storitev za blago z dvojno rabo v skladu s prvim in drugim odstavkom 6. člena Uredbe 2021/821/EU,
d) zagotavljanje tehnične pomoči v skladu s prvim in drugim odstavkom 8. člena Uredbe 2021/821/EU,
e) prenos blaga z dvojno rabo v Uniji v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 2021/821/EU.
(5) Ministrstvo odloča tudi o prepovedi tranzita iz prvega odstavka 7. člena Uredbe 2021/821/EU in o prepovedi uporabe splošnega izvoznega dovoljenja Unije iz točke d) prvega odstavka 12. člena Uredbe 2021/821/EU.
(6) Ministrstvo odloča o spremembi ali razveljavitvi dovoljenja in prepovedi iz četrtega in petega odstavka tega člena. Individualna dovoljenja so veljavna eno leto, globalna izvozna dovoljenja pa dve leti.
(7) Ministrstvo odloča o dovoljenjih in prepovedih iz prvega do šestega odstavka tega člena na podlagi mnenja komisije iz 9. člena tega zakona.
(8) Za uporabo splošnega izvoznega dovoljenja Unije se izvozniki registrirajo pri ministrstvu.
(9) Za pridobitev in uporabo globalnega izvoznega dovoljenja izvozniki vzpostavijo in izvajajo program notranje skladnosti. Izvajanje programa notranje skladnosti preverjajo carinski organi.
(10) Izvozniki, posredniki in osebe, ki zagotavljajo tehnično pomoč, hranijo registre ali evidence z dokumenti in podatki, določenimi v 27. členu Uredbe 2021/821/EU, še pet let po koncu koledarskega leta, v katerem je bil posel opravljen. Imetniki dovoljenj ministrstvu poročajo o izvedenih poslih v 15 dneh po vsakem, tudi delno opravljenem poslu na podlagi individualnega dovoljenja ter dvakrat letno, do 15. julija za prvo polovico leta in do 15. januarja za drugo polovico predhodnega leta, na podlagi uporabe globalnega izvoznega dovoljenja ali splošnega izvoznega dovoljenja Unije.
(11) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podrobneje uredi izvajanje postopkov za izdajo dovoljenj in prepovedi ter uporabo splošnih izvoznih dovoljenj Unije in poročanje.«.
6. člen 
Naslov III. poglavja »III. VLOGA, PRISTOJNOSTI IN OBVEZNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV PRI IZVAJANJU NADZORA« se črta.
7. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku za besedo »spremljanje« doda beseda »področja«, beseda »skupnosti« pa se nadomesti z besedama »Evropski uniji«.
V drugem odstavku se beseda »nadzor« nadomesti z besedama »področje nadzora.«.
8. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku za besedo »rabo« črta vejica, besedilo »ki jih potrebujejo za izvajanje nadzora po tem zakonu« pa nadomesti z besedilom »in dajejo te podatke tudi carinskim organom za izvrševanje nadzora«.
9. člen 
V 11. členu se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če je za nadzor potrebno posebno znanje, se v izvrševanje takega nadzora vključijo tudi inšpekcijske službe in državni organi, ki so pristojni za posamezno področje nadzora.«.
10. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 1.200 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
1. brez potrebnega dovoljenja za izvoz izvozi blago z dvojno rabo (prvi odstavek 3. člena, prvi in drugi odstavek 4. člena, prvi odstavek 9. člena ter prvi odstavek 10. člena Uredbe 2021/821/EU);
2. ne obvesti ministrstva, da je blago z dvojno rabo, ki ga namerava izvoziti, kot celota ali po delih namenjeno za uporabo iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 2021/821/EU in mu je bilo to znano (drugi odstavek 4. člena Uredbe 2021/821/EU);
3. ne obvesti ministrstva, da ima razloge za sum, da je blago z dvojno rabo, ki ga namerava izvoziti, kot celota ali po delih namenjeno za uporabo iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 2021/821/EU (prvi odstavek 4. člena tega zakona);
4. brez potrebnega dovoljenja za izvoz izvozi blago z dvojno rabo (tretji odstavek 4. člena tega zakona);
5. brez potrebnega dovoljenja za izvoz izvozi blago za kibernetski nadzor (prvi in drugi odstavek 5. člena Uredbe 2021/821/EU);
6. ne obvesti ministrstva, da je blago za kibernetski nadzor, ki ga namerava izvoziti, kot celota ali po delih namenjeno za uporabo iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 2021/821/EU in mu je bilo to znano (drugi odstavek 5. člena Uredbe 2021/821/EU);
7. ne obvesti ministrstva, da ima razloge za sum, da je blago za kibernetski nadzor, ki ga namerava izvoziti, kot celota ali po delih namenjeno za uporabo iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 2021/821/EU (drugi odstavek 4. člena tega zakona);
8. brez potrebnega dovoljenja za izvoz izvozi blago za kibernetski nadzor (drugi odstavek 4. člena tega zakona);
9. brez potrebnega dovoljenja izvozi blago z dvojno rabo, ki ni navedeno v prilogi I Uredbe 2021/821/EU, čeprav je pristojni organ izvoznika obvestil o razlogih s področja javne varnosti, vključno s preprečevanjem terorističnih dejanj, ali spoštovanja človekovih pravic glede nameravanega izvoza (tretji odstavek 4. člena tega zakona);
10. brez potrebnega dovoljenja opravlja posredniške storitve za blago z dvojno rabo, navedeno v prilogi I Uredbe 2021/821/EU, čeprav je pristojni organ posrednika obvestil, da je ali bi lahko bilo zadevno blago kot celota ali po delih namenjeno za katero koli uporabo iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 2021/821/EU (prvi odstavek 6. člena Uredbe 2021/821/EU);
11. ne obvesti ministrstva, da je blago z dvojno rabo, za katero namerava opravljati posredniške storitve, kot celota ali po delih namenjeno za uporabo iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 2021/821/EU in mu je bilo to znano (drugi odstavek 6. člena Uredbe 2021/821/EU);
12. izvaja tranzit, za katerega je ministrstvo izdalo odločbo o prepovedi tranzita (prvi odstavek 7. člena Uredbe 2021/821/EU);
13. brez potrebnega dovoljenja zagotavlja tehnično pomoč zvezi z blagom z dvojno rabo, navedenim v prilogi I Uredbe 2021/821/EU, čeprav je pristojni organ osebo, ki zagotavlja tehnično pomoč, obvestil, da je ali bi lahko bilo zadevno blago v celoti ali deloma namenjeno za katero koli uporabo iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 2021/821/EU (drugi odstavek 8. člena Uredbe 2021/821/EU);
14. ne obvesti ministrstva, da je blago z dvojno rabo, za katero namerava zagotavljati tehnično pomoč, kot celota ali po delih namenjeno za uporabo iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 2021/821/EU in mu je bilo to znano (drugi odstavek 8. člena Uredbe 2021/821/EU);
15. brez potrebnega dovoljenja prenese blago z dvojno rabo, navedeno v prilogi IV Uredbe 2021/821/EU, s svojega ozemlja v drugo državo članico (prvi odstavek 11. člena Uredbe 2021/821/EU);
16. uporablja splošno izvozno dovoljenje Unije v nasprotju s predpisanimi pogoji in zahtevami iz tega dovoljenja, navedenimi v oddelkih A do H priloge II Uredbe 2021/821/EU (točka d) prvega odstavka 12. člena Uredbe 2021/821/EU);
17. ne vodi podrobnih registrov ali evidenc in dokumentov o izvoznih poslih ter registrov ali evidenc ter dokumentov o zagotavljanju posredniških storitev in tehnične pomoči ali jih na zahtevo ne predloži pristojnemu organu (prvi, drugi in tretji odstavek 27. člena Uredbe 2021/821/EU, deseti odstavek 4. člena ter drugi in tretji odstavek 10. člena tega zakona);
18. na zahtevo pristojnega organa ne predloži dokumentov in evidenc o prenosnih poslih (četrti odstavek 27. člena Uredbe 2021/821/EU ter drugi in tretji odstavek 10. člena tega zakona).
(2) Z globo od 120 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 120 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 200 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v določenem roku ne izpolnjuje obveznosti poročanja (deseti odstavek 4. člena tega zakona).
(5) Z globo od 100 do 1.200 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(6) Z globo od 100 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.«.
11. člen 
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(podzakonski predpisi) 
Vlada izda izvršilni predpis iz dvanajstega odstavka spremenjenega 4. člena, prvega odstavka spremenjenega 9. člena in drugega odstavka 12. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
13. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-04/22-3/13
Ljubljana, dne 23. februarja 2023
EPA 503-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti