Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

144. Sklep o preoblikovanju javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije v javni infrastrukturni zavod, stran 309.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), drugega odstavka 67. člena in četrtega odstavka 76. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o preoblikovanju javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije v javni infrastrukturni zavod 
I. STATUS ZAVODA 
1. člen 
(1) S tem sklepom se javni zavod Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 23/92), vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani s sklepom srg. 6104/92 na registrskem vložku št. 1/18578/00, in ki je deloval na podlagi določb Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, 61/16 in 4/17), preoblikuje v javni infrastrukturni zavod Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
2. člen 
(1) V tem sklepu uporabljen izraz »zaprto omrežje elektronskih komunikacij« pomeni elektronsko komunikacijsko omrežje, ki je namenjeno zaprti skupini uporabnikov.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen, kot je določen z zakoni, ki urejajo elektronske komunikacije in elektronsko poslovanje.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
3. člen 
(1) Ime javnega infrastrukturnega zavoda: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije.
(2) Ime v angleškem jeziku: Academic and Research Network of Slovenia.
(3) Skrajšano ime: Arnes.
(4) Sedež zavoda: Ljubljana.
(5) Poslovni naslov zavoda: Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 
(1) Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
F 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije,
F 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 Drugo založništvo,
J 58.290 Drugo izdajanje programja,
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih,
J 61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti,
J 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti,
J 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N 82.200 Dejavnosti klicnih centrov,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj,
S 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot.
(2) Zavod je ustanovljen za izvajanje javne službe infrastrukturne dejavnosti kot podpore znanstvenoraziskovalni dejavnosti po zakonu, ki ureja znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: ZZrID).
(3) Zavod v okviru registrirane dejavnosti opravlja naslednje naloge:
1. načrtuje, organizira, vzpostavlja in upravlja zaprto enotno omrežje elektronskih komunikacij ter povezave za znanstvenoraziskovalno, izobraževalno in kulturno področje in druge upravičene organizacije, ki so uporabniki storitev zavoda, ter povezave z drugimi omrežji v Republiki Sloveniji in tujini;
2. načrtuje, organizira, vzpostavlja in upravlja podatkovne centre z ustrezno opremo in storitvami za raziskovalno, izobraževalno in kulturno področje in druge upravičene organizacije, ki so uporabniki storitev zavoda, ter povezovanje s sorodnimi infrastrukturami v Republiki Sloveniji in tujini;
3. razvija, organizira, vzpostavlja in opravlja storitve za znanstvenoraziskovalno, izobraževalno in kulturno področje in druge upravičene organizacije, vključno z nabavo ali najemom za to potrebne programske, strojne in komunikacijske opreme, ter v skladu s strateškimi usmeritvami ministrstev, pristojnih za znanost, visoko šolstvo in izobraževanje, o uvajanju informacijske tehnologije v izobraževalne in javne raziskovalne organizacije, izvaja programe informatizacije (kot na primer nabava IKT-odjemalcev, strežnikov, omrežne opreme, vzpostavitev brezžičnih omrežij, razvoj e-storitev, e-vsebin) in z njimi povezane javne razpise;
4. načrtuje, razvija, vzpostavlja in upravlja infrastrukturo za avtentikacijo in avtorizacijo, za podporo dostopu do e-storitev in e-vsebin z digitalno identiteto, za znanstvenoraziskovalno, izobraževalno in kulturno področje in druge upravičene uporabnike storitev zavoda, ter jo mednarodno povezuje;
5. za potrebe izobraževanja v digitalnem učnem okolju v skladu z zakonodajo oblikuje digitalno identiteto udeleženca izobraževanja in digitalno identiteto zaposlenega na področju vzgoje in izobraževanja, na podlagi podatkov iz informacijskega sistema ministrstva, pristojnega za izobraževanje;
6. izvaja storitve s področja visoko zmogljivega računalništva, povezuje slovensko skupnost za visoko zmogljivo računalništvo in jo mednarodno zastopa;
7. povezuje slovensko skupnost odprte znanosti in jo mednarodno zastopa;
8. organizira in opravlja podporne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti na strokovnih področjih delovanja;
9. v skladu z vlogo v sistemu kibernetske varnosti in z zakonom, ki ureja informacijsko varnost, v državi opravlja naloge nacionalnega odzivnega centra za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij (SI-CERT): koordinira postopke razreševanja omrežnih incidentov, tehnično svetuje ob vdorih in zlorabah, upravitelje omrežij in javnost opozarja na trenutne grožnje na elektronskih omrežjih ter sodeluje pri programih ozaveščanja s področja varnosti omrežij in informacij;
10. lahko opravlja znanstvenoraziskovalno dejavnost;
11. zagotavlja članstvo in sodelovanje v mednarodnih organizacijah in projektih na strokovnih področjih delovanja;
12. opravlja funkcijo nacionalnega registra za vrhnjo domeno.si;
13. upravlja internetno vozlišče SIX;
14. opravlja druge naloge iz letnega programa dela.
(4) Zavod opravlja storitve iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,11. in 14. točke prejšnjega odstavka na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo. Na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, zavod opravlja tudi storitve iz 12. in 13. točke prejšnjega odstavka, kadar jih opravlja za uporabnike iz prve točke 5. člena tega sklepa.
(5) Naloge iz 1., 2., 3., 4., 8. točke tretjega odstavka tega člena spadajo v pristojnost ministrstva, pristojnega za izobraževanje, visoko šolstvo in za znanost, naloge iz 5. točke tretjega odstavka tega člena spadajo v pristojnost ministrstva, pristojnega za izobraževanje, naloge iz 6., 7. in 10. točke tretjega odstavka tega člena spadajo v pristojnost ministrstva, pristojnega za znanost, naloge iz 9. točke tretjega odstavka tega člena spadajo v pristojnost Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, naloge iz 12. in 13. točke tretjega odstavka tega člena pa v pristojnost službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za digitalizacijo. Pristojnost organa glede 11. in 14. točke tretjega odstavka tega člena odstavka se določi v letnem programu dela glede na vsebino naloge.
5. člen 
(1) Uporabniki storitev iz 1., 2., 3., 4., 6., 7. in 8. točke tretjega odstavka prejšnjega člena so:
1. pravne in fizične osebe s področja raziskovalne in visokošolske dejavnosti;
2. pravne in fizične osebe s področja vzgojne in izobraževalne dejavnosti;
3. pravne in fizične osebe s področja športa in kulturne dejavnosti;
4. državni organi, povezani prek skupnega zaprtega omrežja elektronskih komunikacij;
5. organizacije, ki se pretežno financirajo iz javnih sredstev;
6. humanitarne in druge nepridobitne organizacije;
7. druge organizacije, določene s splošnim pravnim aktom o podrobnejših kriterijih upravičenosti in pogojev uporabe storitev.
(2) Uporabniki storitev iz 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena so pravne in fizične osebe s področja vzgoje in izobraževanja.
(3) Uporabniki storitev SI-CERT iz 9. točke tretjega odstavka prejšnjega člena so opredeljeni v zakonu, ki ureja informacijsko varnost.
(4) Podrobnejše kriterije za ugotavljanje upravičenosti in pogoje uporabe storitev iz prvega odstavka tega člena sprejme upravni odbor zavoda s soglasjem ministrstva, pristojnega za znanost.
6. člen 
(1) Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, povezano z javno službo, pri čemer ta ne sme posegati v obseg in kakovost zagotavljanja javne službe.
(2) Zavod opravlja kot tržno dejavnost:
1. storitve iz 6. in 8. točke tretjega odstavka 4. člena tega sklepa, kadar se opravljajo za uporabnike, ki niso navedeni v 5. členu tega sklepa;
2. storitve iz 11. točke tretjega odstavka 4. člena tega sklepa, kadar se opravljajo na področju dejavnosti iz 12. točke tretjega odstavka 4. člena tega sklepa;
3. storitve 12. in 13. točke tretjega odstavka 4. člena tega sklepa, kadar se opravljajo za uporabnike, ki niso navedeni v prvi točki 5. člena tega sklepa;
4. druge storitve, ki so kot tržna dejavnost opredeljene v letnem programu dela in finančnem načrtu zavoda.
(3) Zavod opravlja dejavnost iz prejšnjega odstavka v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom zavoda.
(4) Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
(5) Kadar zavod opravlja tržno dejavnost, mora biti cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
7. člen 
(1) Obvladovanje pomembnih tveganj v poslovanju zavoda, povezanih z zagotavljanjem neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov državnega in mednarodnega pomena ter obvladovanjem nevarnosti in škod, se v zavodu lahko zagotavlja z organiziranjem stalne pripravljenosti zaposlenih na domu.
(2) Izvajanje stalne pripravljenosti iz prejšnjega odstavka pomeni dosegljivost javnega uslužbenca zavoda izven delovnega časa zaradi potreb takojšnjega prihoda na delo ali zagotovitve neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov iz tretjega odstavka tega člena na oddaljen način.
(3) Nujni informacijski sistemi, za katere se lahko odredi stalna pripravljenost, so tisti, ki zagotavljajo neprekinjeno delovanje informacijskih infrastruktur javnih infrastrukturnih zavodov, delovanje storitev, od katerih sta odvisna delovanje javnih zavodov s področja raziskovanja, izobraževanja, kulture, državne uprave in delovanje interneta v Republiki Sloveniji. Med nujne informacijske storitve se šteje tudi neprekinjeno zagotavljanje informacijske varnosti.
(4) Infrastrukturne dejavnosti, ki so izpostavljene pomembnim tveganjem, za katere se lahko odredi stalna pripravljenost, so: nadzor omrežja, delovanje superračunalniške infrastrukture, delovanje storitev in centralnih aktivnosti, posredovanje pri varnostnih incidentih ter delovanje nacionalnega registra za .si.
(5) Stalna pripravljenost na domu (v nadaljnjem besedilu: stalna pripravljenost) pomeni dosegljivost javnega uslužbenca zaradi potrebe po prihodu na delo (v nadaljnjem besedilu: intervencija) izven delovnega časa. Kot prihod na delo zaradi intervencije izven delovnega časa se šteje prihod na delovno mesto ali intervencija iz oddaljene lokacije (od doma, na lokaciji problema, na vozliščih idr.).
(6) Stalna pripravljenost se izvaja izven delovnega časa in na vse dela proste dneve. Izvajanje stalne pripravljenosti mora biti v naprej pisno odrejeno. Stalna pripravljenost se praviloma opredeli tudi v opisu delovnih nalog delovnega mesta v aktu o sistematizaciji.
(7) Čas stalne pripravljenost se ne šteje v delovni čas. Zaposlenemu v stalni pripravljenosti pripada dodatek za čas stalne pripravljenosti, kot je opredeljen v Kolektivni pogodbi za javni sektor.
(8) Intervencija pomeni nujno in časovno nepredvidljivo delo izven določenega časa v primeru prekinitev storitev iz tretjega odstavka tega člena, med katere štejemo tudi prekinitev komunikacijskih povezav.
(9) Ostale organizacijske določbe glede posameznih storitev, ki zahtevajo stalno pripravljenost in glede načina njihove določitve, se določijo v pravilniku o stalni pripravljenosti, ki ga na predlog direktorja sprejme upravni odbor zavoda.
8. člen 
Za zagotavljanje enakih možnosti spolov zavod sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih letnih poročil.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI ZAVODA 
9. člen 
Podrobnejša organiziranost zavoda se določi s statutom.
10. člen 
Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor in
– strokovni svet.
1. Upravni odbor
11. člen 
(1) Organ upravljanja zavoda je upravni odbor, ki ga sestavlja devet članov, od katerih:
– štiri člane imenuje ustanovitelj, na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost spolov, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, enega na predlog ministrstva, pristojnega za izobraževanje, enega na predlog ministrstva ali vladne službe, pristojne za digitalizacijo, in enega na predlog Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost;
– štiri člane imenuje strokovni svet iz vrst uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti. Imenovani člani s strani uporabnikov ne smejo prihajati iz iste institucije;
– enega člana izvolijo zaposleni delavci zavoda izmed sebe.
(2) Predsednika upravnega odbora zavoda izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje vlada, se izberejo na podlagi javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, ministrstva, pristojnega za izobraževanje, službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za digitalizacijo ter Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma, če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem pozivu in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega odbora, ministrstva ali vladna služba ali urad vlade iz prve alineje prvega odstavka tega člena vladi v imenovanje predlagajo kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Podrobnejši postopek imenovanja članov upravnega odbora, ki so predstavniki uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti in predstavnikov zaposlenih, se določi v statutu.
12. člen 
(1) Upravni odbor zavoda ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte zavoda ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja zavoda in spremlja njeno uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt zavoda, h kateremu mora pridobiti soglasje ustanovitelja;
4. sprejema letno poročilo zavoda;
5. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
6. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
7. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
8. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
9. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim in premoženjskim stanjem zavoda;
10. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
11. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja zavoda;
12. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
13. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
14. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem zavoda;
15. imenuje in razrešuje direktorja zavoda, k čemur ne glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
16. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
17. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
18. obravnava mnenja in predloge strokovnega sveta;
19. sprejema poslovnik upravnega odbora;
20. izvaja druge naloge v skladu s tem aktom in statutom zavoda.
(2) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
1. obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v sedmih dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve;
2. seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb v sedmih dneh po njihovem sprejetju;
3. na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora;
4. vsako leto v letnem poročilu zavoda obvešča o delu upravnega odbora.
13. člen 
(1) Mandat članov upravnega odbora zavoda je štiri leta. Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom zavoda oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora zavoda morajo svoje naloge opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev dolžne skrbnosti in zaradi kršitve varovanja poslovne skrivnosti so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega prava.
2. Direktor
14. člen 
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost poslovanja zavoda. Opravlja naslednje naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela zavoda in za izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi, tem aktom ter splošnimi akti zavoda;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte zavoda;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt zavoda;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo o delu zavoda;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja zavoda;
7. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti zavoda, če s predpisi ni določeno drugače;
8. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki za upravni odbor;
9. obravnava mnenja in predloge strokovnega sveta;
10. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
11. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem aktom oziroma statutom zavoda.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu zavoda.
(4) Direktor je odgovoren, da zavod posluje v skladu z zakonom, drugimi predpisi, tem aktom in splošnimi akti zavoda.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne skrivnosti zavoda. Direktor odgovarja zavodu za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
15. člen 
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba z najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven, s področja dejavnosti zavoda, ter izpolnjuje tudi druge pogoje, določene s tem aktom, in sicer:
1. je strokovnjak na področju elektronskih komunikacij ali informacijskih tehnologij ali informacijske družbe;
2. aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika;
3. ima izkušnje pri opravljanju vodstvenih in organizacijskih nalog;
4. ima najmanj osem let delovnih izkušenj s področja elektronskih komunikacij ali informacijskih tehnologij ali informacijske družbe;
5. ima sposobnosti za organiziranje, vodenje in koordiniranje;
6. pripravi vizijo razvoja zavoda za pet let;
7. izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
16. člen 
(1) Zavod ima lahko enega namestnika direktorja. Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi način imenovanja namestnika in pomočnikov direktorja. S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Strokovni svet
17. člen 
(1) Za obravnavanje vprašanj s področja uporabniškega, strokovnega, programskega in razvojnega dela ima zavod strokovni svet, ki ga sestavljajo predstavniki uporabnikov in zaposlenih. Strokovni svet je strokovni organ zavoda.
(2) Pristojnosti strokovnega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih zavoda;
2. daje mnenje k strategiji razvoja zavoda;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. sprejema stališča o ravni kakovosti storitev zavoda;
5. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja zavoda;
6. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
7. izvaja druge naloge v skladu s tem aktom oziroma statutom zavoda.
(3) Upravni odbor imenuje strokovni svet zavoda na predlog direktorja, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
(4) Strokovni svet ima dest članov. Med člane strokovnega sveta se imenuje po en predstavnik na predlog Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), Slovenske skupnosti odprte znanosti (SSOZ) in Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja (SLING). Po enega predstavnika Upravni odbor imenuje na predlog ministrstva pristojnega za znanost in ministrstva pristojnega za izobraževanje. Direktor predlaga v imenovanje upravnemu odboru dva predstavnika zaposlenih na infrastrukturnem zavodu ter enega predstavnika uporabnikov s področja izobraževanja in enega predstavnika uporabnikov s področja kulture.
(5) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge strokovnega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu na način, da bo upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. DELOVNA RAZMERJA 
18. člen 
(1) Za urejanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij zaposlenih se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj in plače zaposlenih v javnem sektorju, in kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost.
(2) Direktor sklepa pogodbe o zaposlitvi in opravlja druge pristojnosti delodajalca. Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene predsednik upravnega odbora zavoda.
VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA 
19. člen 
(1) Zavod upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega sklepa.
(2) Zavod samostojno upravlja s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
20. člen 
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, zavod pridobiva:
1. iz proračuna Republike Slovenije,
2. iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij,
3. iz proračunov lokalnih skupnosti,
4. s plačili za storitve,
5. s prodajo blaga in storitev na trgu,
6. z donacijami in darili,
7. iz drugih virov.
(2) Za izvajanje nalog iz četrtega odstavka 4. člena tega sklepa se javnemu zavodu zagotovijo sredstva iz proračuna Republike Slovenije na podlagi pogodbe o financiranju izvedbe letnega programa dela in finančnega načrta (v nadaljnjem besedilu: pogodba), ki jo sklene z ministrstvom, pristojnim za znanost, in sicer za naloge iz 1., 2., 4., 6. in 7. točke tretjega odstavka 4. člena tega sklepa, na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, in sicer za naloge iz 5. točke tretjega odstavka 4. člena tega sklepa, ter na podlagi pogodbe, ki jo sklene z Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, in sicer za naloge iz 9. točke tretjega odstavka 4. člena tega sklepa. Sredstva za izvajanje nalog iz 3. točke tretjega odstavka 4. člena se zagotavljajo na podlagi pogodb, ki se sklenejo z ministrstvom pristojnim za znanost, ministrstvom pristojnim za visoko šolstvo oziroma ministrstvom pristojnim za izobraževanje glede na vsebino nalog iz letnega programa. Sredstva za izvajanje nalog iz 8., 11. in 14. točke tretjega odstavka 4. člena tega sklepa se zagotavljajo na podlagi pogodb, ki se sklenejo z ministrstvom, pristojnim za znanost, ministrstvom pristojnim za visoko šolstvo ministrstvom pristojnim za izobraževanje, službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za digitalizacijo, oziroma Uradom Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, glede na vsebino naloge iz letnega programa dela in finančnega načrta.
(3) Za izvajanje nalog iz 10. točke tretjega odstavka 4. člena tega sklepa zavod lahko pridobiva sredstva na podlagi predpisov, ki urejajo način financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Zavod lahko za opravljanje nalog, določenih z letnim programom dela, pridobi tudi druga proračunska sredstva ali sredstva iz drugih virov in o tem sklene ustrezno pogodbo.
(5) Zavod posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
21. člen 
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih virov.
(2) Zavod prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
(3) Prihodki infrastrukturne ali znanstvenoraziskovalne in z njo povezane dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih institucij se pri zavodu obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO 
22. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen na javni službi, ob upoštevanju zakona, ki ureja fiskalno pravilo, lahko zavod nameni le za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Zavod za pokritje presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega iz javne službe, nameni tudi presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 6. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja odloči ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(3) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 6. člena tega sklepa, zavod ne sme pokriti iz sredstev javne službe. O načinu poravnave primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(4) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni zavoda mora zavod naročiti revizijo računovodskih izkazov na način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo. Kot presežek odhodkov nad prihodki ne šteje, če je pokritje določenih stroškov v posameznem poslovnem letu v naprej načrtovano in odobreno iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
23. člen 
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, ob upoštevanju 19. člena tega sklepa.
IX. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
24. člen 
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna, s katerim zavod upravlja.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Za obveznosti zavoda iz tržne dejavnosti jamči zavod s prihodki iz tržne dejavnosti.
X. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
25. člen 
Zavod se v javni infrastrukturni zavod preoblikuje z dnem uveljavitve tega sklepa.
26. člen 
(1) Mandat direktorja javnega zavoda se nadaljuje do njegovega izteka.
(2) Mandati članov strokovnega sveta javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, imenovanega pred dnem uveljavitve tega sklepa, se nadaljuje do imenovanja novega strokovnega sveta. Nov strokovni svet se imenuje najkasneje štiri mesece po uskladitvi statuta.
(3) Upravni odbor se oblikuje v skladu s tem sklepom v dveh mesecih od uveljavitve tega sklepa.
(4) Ne glede na tretji odstavek 11. člena tega sklepa se predstavniki ustanovitelja v upravnem odboru iz prejšnjega odstavka imenujejo brez izvedbe javnega poziva.
(5) Ne glede na četrti odstavek 11. člena tega sklepa se predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v upravnem odboru iz tretjega odstavka tega člena imenujejo brez izvedbe javnega poziva.
(6) Ne glede na tretji in četrti odstavek 11. člena tega sklepa za prvo imenovanje upravnega odbora na podlagi tega sklepa direktor sprejme sklep o načinu imenovanja članov upravnega odbora iz vrst predstavnikov uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev na zavodu. Mandat tako imenovanih članov upravnega odbora preneha po sprejemu novega statuta in imenovanju teh članov v skladu z novim statutom.
(7) Vodstveni delavci ter delavci s posebnimi pooblastili v okviru javnega infrastrukturnega zavoda Arnes, imenovani pred sprejetjem tega sklepa, nadaljujejo z delom do imenovanja po postopku in na način, ki ga določajo zakon, ta sklep in statut.
27. člen 
Zavod uskladi statut in druge splošne akte s tem sklepom in ZZrID najpozneje v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
28. člen 
Opravljanje dejavnosti upravljanja vozlišča SIX iz 13. točke tretjega odstavka 4. člena tega sklepa se uskladi z določili 6. člena tega sklepa najpozneje do 1. januarja 2024.
29. člen 
Javni infrastrukturni zavod Akademska in raziskovalna mreža Slovenije z dnem uveljavitve tega sklepa nadaljuje kot univerzalni pravni naslednik javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, in sicer z vso dejavnostjo, ki je organizirana v javnem zavodu Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, ter premoženjem, zaposlenimi, pravicami in obveznostmi, osnovnimi sredstvi in dokumentacijo javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, ter nadaljuje vsa pravna razmerja javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije.
30. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, 61/16 in 4/17).
31. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-33/2023
Ljubljana, dne 19. januarja 2023
EVA 2022-3330-0007
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti