Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

103. Pravilnik o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19, stran 251.

  
Na podlagi prvega in sedmega odstavka 36. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določajo merila za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: oboleli), (v nadaljnjem besedilu: dodatek COVID-19), najvišja mesečna višina dodatka COVID-19 za zaposlenega, način vložitve zahtevkov, obvezne priloge k zahtevku za izplačilo in roki izplačil.
2. člen 
(upravičenci) 
(1) Kot neposredno delo z obolelimi se šteje opravljanje dela na deloviščih, ki so določena v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Do dodatka COVID-19 so ob upoštevanju meril in delovišč iz Priloge tega pravilnika upravičeni zaposleni, ki opravljajo delo na naslednjem delovnem mestu:
1. zdravnik,
2. zobozdravnik,
3. diplomirana medicinska sestra,
4. diplomirana babica,
5. zdravstveni reševalec,
6. tehnik zdravstvene nege,
7. radiološki inženir,
8. fizioterapevt,
9. bolničar negovalec,
10. voznik,
11. strežnica,
12. čistilka.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek so v mreži izvajalcev javne službe na področju socialnega varstva do dodatka COVID-19 ob upoštevanju meril in delovišč iz Priloge tega pravilnika upravičeni tudi zaposleni, ki opravljajo delo na naslednjem delovnem mestu:
– delovni terapevt,
– oskrbovalka,
– varuhinja,
– psiholog.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena so do dodatka COVID-19 upravičeni tudi dijaki in študenti na dijaškem oziroma študentskem delu ter delovni praksi ali osebe, ki opravljajo delo prek zunanjega izvajalca za čas razporeditve oziroma neposrednega dela z obolelimi.
(5) Dodatki COVID-19, ki jih upravičenci prejmejo na različnih deloviščih iz Priloge tega pravilnika, se med seboj ne izključujejo. Upravičencu se lahko izplača dodatek COVID-19 na vseh deloviščih skupaj največ v višini 900 eurov bruto mesečno.
3. člen 
(merila za določitev dodatka COVID-19) 
Najvišja mesečna višina dodatka COVID-19 in merila za izračun dodatka COVID-19 so določeni v Prilogi tega pravilnika.
4. člen 
(evidenca) 
(1) Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) spremlja realizacijo izvedenih storitev, in sicer najmanj naslednje podatke:
– ime in priimek zaposlenega, ki je imel neposreden stik z obolelim, za vsak dan posebej ter številko kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: KZZ) obolelega na področju splošne in specialistične ambulantne dejavnosti ter patronažne službe,
– o razporedu zaposlenega na posamezno delovno mesto oziroma delovišče ter datum in uro (od – do) razporeda za vsak dan posebej, in sicer v rdeči coni v bolnišnici in pri izvajalcu na področju socialnega varstva, na COVID-19 oddelku, v COVID-19 intenzivni enoti, v urgentnem centru, pri izvajanju nalog nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov,
– ime in priimek zaposlenega, ki je imel neposreden stik z obolelim, za vsak dan posebej, številko KZZ obolelega, relacijo in čas vožnje, zaokrožen na celo uro za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov, sanitetnih in pogodbenih prevozov obolelih,
– ime in priimek zaposlenega, ki je imel neposreden stik z obolelim, za vsak dan posebej, številko KZZ obolelega ter čas izvajanja storitve za izvajanje nalog na področju diagnostičnih in terapevtskih storitev.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka izvajalec na zahtevo predloži oziroma omogoči na vpogled ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
5. člen 
(načini in roki za vlaganje zahtevkov) 
(1) Izvajalec zahtevek za izplačilo dodatka COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) v obliki, kot velja za e-Račun, vloži na ministrstvo prek UJP-net v elektronski obliki.
(2) Izvajalec na zahtevku po deloviščih iz Priloge tega pravilnika za mesec, na katerega se dodatek COVID-19 nanaša, prikaže skupno višino dodatka COVID-19, skupaj s prispevki delodajalca (bruto I in bruto II).
(3) Izvajalec zahtevku priloži tabelo v obliki excel preglednice, ki jo označi kot »Priloga 1 k zahtevku« in ki vsebuje podatke o:
1. nazivu izvajalca,
2. številki izvajalca iz Evidence gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov,
3. vrsti izvajalca (npr. bolnišnica, zdravstveni dom, koncesionar),
4. mesec, na katerega se dodatek COVID-19 nanaša,
5. delovišče oziroma področje dela iz Priloge tega pravilnika,
6. delovno mesto iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika,
7. skupno število upravičencev,
8. skupno število ur oziroma število obolelih po upravičencih,
9. vrednost urne postavke oziroma višina dodatka COVID-19 na obolelega po upravičencih,
10. skupno višino dodatka COVID-19, skupaj s prispevki delodajalca po upravičencih (bruto I in bruto II).
(4) Izvajalec zahtevku priloži tabelo v obliki excel preglednice, ki jo označi kot »Priloga 2 k zahtevku«, za namen ugotovitve identitete obolelega z naslednjimi podatki:
– številka kartice zdravstvenega zavarovanja obolelega,
– datum potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 obolelega in
– ime in priimek ter poklic in delovno mesto zaposlenega, ki je obolelega obravnaval.
(5) Izvajalec zahtevek vloži na ministrstvo do 20. v mesecu za pretekli mesec. Zahtevek, ki ni posredovan ministrstvu do navedenega dne, se vključi v zahtevek za naslednji mesec.
(6) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka v 30-ih dneh od prejema popolnega zahtevka.
(7) Izvajalec posreduje ministrstvu zadnji zahtevek v dveh mesecih po prenehanju veljavnosti pravne podlage za financiranje zahtevkov. Zahtevki, prejeti po navedenem datumu, se zavrnejo.
6. člen 
(hramba dokumentacije) 
Za potrebe inšpekcijskega nadzora se dokumentacija, povezana z izplačilom dodatka COVID-19, hrani vsaj pet let.
7. člen 
(odgovornost za pravilnost zahtevkov) 
Za pravilnost vloženih zahtevkov je odgovoren izvajalec.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-282/2022
Ljubljana, dne 12. januarja 2023
2022-2711-0137
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti