Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

Št. 01409-1/2022 Ob-1981/22, Stran 1110
Svet javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (Uradni list RS, št. 124/04, 94/11, 82/15, 24/17, 28/21) in 20. člena statuta Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (m/ž)
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Zavod in kraj opravljanja dela: Javni zavod Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošno delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alineje,
– strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:
1. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome. 
2. Izjavo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega pa najmanj treh letih delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prve alineje 3. točke tega javnega razpisa, iz katere je razviden datum začetka in konca opravljanja dela pri določenem delodajalcu ter opis dela z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila potrebna za opravljanje dela. 
3. Program vodenja, delovanja in razvoja zavoda. 
4. Življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Razvidno mora biti strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Priložen je lahko tudi europass življenjepis. Zaželeno je tudi motivacijsko pismo. 
5. Izjavo, da je državljan Republike Slovenije. 
6. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. 
7. Izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 
5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri
Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana s pripisom »Javni razpis za direktorja Zavoda ŠTIP«.
Prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@sport-sezana.com, v zadevi »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja javnega zavoda«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložena pa morajo biti skenirana dokazila in izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Vloga, poslana po elektronski pošti, šteje za pravočasno, če jo do izteka roka za prijavo prejme informacijski sistem zavoda.
Nepravočasno prispele vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.
Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, objavljenem na spletni strani Zavoda ŠTIP.
Kandidati bodo pisno obvestilo o odločitvi sveta zavoda in ustanovitelja prejeli najkasneje v roku 15 dni po sprejetju sklepa o imenovanju.
6. Sklenitev delovnega razmerja
Direktorja javnega zavoda imenuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem – Občina Sežana.
Izbrani kandidat bo na podlagi akta o imenovanju sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, to je čas trajanja mandata, s predsednikom sveta javnega zavoda. Izbrani kandidat nastopi mandat 1. 12. 2022. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.
7. Dodatne informacije: za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega razpisa se lahko kandidati obrnejo na Zavod ŠTIP; Barbara Jerič, tel. 05/730-14-80.
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 

AAA Zlata odličnost