Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

Št. 430-2/2022-2 Ob-1044/22, Stran 59
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 33/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2022 (Uradni list RS, št. 205/21) in sklepa župana o imenovanju komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2022, št. 430-2/2022-1, z dne 5. 1. 2022, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2022 
I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2022 v okvirni višini 44.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu – skupinske izjeme.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Ukrep: Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo
Okvirna višina sredstev (EUR)
Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
30.000,00
Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
14.000,00
Sredstva za Podukrep 1 se zagotovijo na »SM 08028 – Naložbe v kmetijska gospodarstva«, za Podukrep 2 pa iz »SM 08026 – Male agromelioracije in ograditev pašnikov« proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2022.
III. Upravičenci – pogoji za dodelitev sredstev
Do sredstev za razpisane ukrepe iz poglavja II so upravičene pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Upravičenci morajo imeti v lasti ali najemu najmanj 3 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, naložba pa mora biti izvedena na območju Občine Zagorje ob Savi. Pri naložbah v hleve in gospodarska poslopja morajo upravičenci rediti še najmanj 5 GVŽ. Vlogo za sofinanciranje predložijo nosilci kmetijskih gospodarstev (KMG).
IV. Ukrep
Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na KMG.
Upravičeni stroški so:
stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev), stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij, stroški nakupa rastlinjaka minimalne površine 30 m2, montaže ter opreme v rastlinjaku, stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …) minimalne površine 200 m2, stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Strojne lope po tem javnem razpisu niso predmet sofinanciranja – neupravičeni stroški.
K vlogi, prijavnemu obrazcu, morajo vlagatelji predložiti:
ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe, presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, najmanj dve barvni fotografiji stanja parcele oziroma objekta pred začetkom izvajanja del, ponudbo oziroma predračun za načrtovano naložbo, ki se glasi na nosilca KMG, kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najvišji skupni dodeljen znesek za posamezno naložbo oziroma za več naložb hkrati na KMG pa lahko znaša do 5.000 EUR na upravičenca na leto.
Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški so:
stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki), stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
K vlogi, prijavnemu obrazcu, morajo vlagatelji predložiti:
ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, v kolikor so potrebna, predračun stroškov za načrtovano naložbo, ki se glasi na nosilca KMG, kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija, dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča in kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najvišji skupni dodeljen znesek za posamezno naložbo oziroma za več naložb hkrati na KMG pa lahko znaša do 5.000 EUR na upravičenca na leto.
Do sofinanciranja po tem ukrepu oziroma podukrepih niso upravičeni naslednji stroški:
nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, dela v zvezi z odvodnjavanjem, nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja, za že izvedena dela, investicije, ki se izvajajo izven območja občine, investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov, stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, obratna sredstva, DDV v kolikor je le-ta izterljiv.
Do pomoči niso upravičene dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, v kolikor je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo in pomoči, odvisne od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
V. Kriteriji za dodelitev sredstev
Na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in vseh pravočasno prispelih popolnih vlog znotraj posameznega podukrepa – vsota vseh predračunov za upravičene stroške, bo izračunan količnik, kot osnova za informativni izračun nepovratnih sredstev upravičencem. Upravičenci bodo o izboru obveščeni z informativno odločbo v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa.
V informativni odločbi bo navedena informativna višina sofinanciranja prijavljenega ukrepa glede na k vlogi predložene predračune, določen pa bo tudi rok za dokončanje prijavljene naložbe oziroma rok za oddajo zahtevka za izplačilo, ki mora vsebovati dokazila o nastalih obveznostih (račun/situacija) in plačilu le- teh (potrdilo/dokazilo o plačilu računa), druga dokazila zahtevana v informativni odločbi in najmanj dve barvni fotografiji zaključene naložbe.
Po zaključku naložbe oddajo upravičenci zahtevek za izplačilo za sofinanciranje upravičenih stroškov na osnovi informativne odločbe. Zahtevki upravičencev bodo dokončna osnova za ponovni izračun količnika med razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in vsoto vseh računov za upravičene stroške, s tem pa tudi dokončna osnova za izračun višine sofinanciranja prijavljene in zaključene naložbe. V kolikor bo vrednost na zahtevku višja od priznane vrednosti po predračunu, se upošteva predračunska vrednost. Stroške, ki jih upravičenec ob oddaji vloge ne predvideva oziroma ne navaja, so pa med izvajanjem naložbe nastali, navaja pa jih šele v zahtevku za izplačilo, niso upravičeni do sofinanciranja.
Upravičenci bodo po oddaji zahtevkov prejeli nove odločbe in bili hkrati pozvani k podpisu pogodb. Pri vlogah, katerih vrednost naložbe presega 10.000 EUR upravičenih stroškov, bo kot osnova za izračun količnika in s tem višine sofinanciranja, upoštevana maksimalna višina 10.000 EUR. Do sofinanciranja so upravičeni le tisti stroški naložbe, ki nastanejo od prejema informativne odločbe dalje. Stroški, nastali pred izdajo informativne odločbe, niso upravičeni stroški. Izjema so le stroški, povezani s pripravo vloge (mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, načrt ureditve pašnika, načrt urejanja kmetijskih zemljišč ipd.).
VI. Način in kraj oddaje/predložitve vlog: pisne vloge (prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami) oddajo vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Na vlogi mora biti naslov pošiljatelja in pripis »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Kmetijstvo 2022«. Vlagatelj lahko odda vlogo za oba podukrepa iz tega javnega razpisa, pri čemer pa mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici. V primeru, da vlagatelj v eni ovojnici odda vlogi za oba podukrepa, bo upoštevan le cenejši podukrep.
VII. Rok za prijavo na javni razpis: rok za oddajo vlog prične teči naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu RS in se zaključi 28. 2. 2022 ob 12. uri (datum in ura prispetja oziroma vročitve vloge).
VIII. Obravnavanje vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisana podukrepa bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo 2. 3. 2022 ob 8. uri na sedežu Občine Zagorje ob Savi in ne bo javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 5 dni. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. Upravičenci bodo o izboru obveščeni z informativno odločbo najkasneje v roku 30 dni po zaprtju javnega razpisa. V informativni odločbi bo določen rok za dokončanje prijavljene naložbe oziroma rok za oddajo zahtevka za izplačilo. Po preteku roka za oddajo zahtevka za izplačilo bodo upravičencem poslane nove odločbe, hkrati pa bodo pozvani k podpisu pogodb, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Če prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema pogodbe ne pristopi k podpisu le-te, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev po tem razpisu. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v tekočem letu. V kolikor bo na posamezen podukrep prispelo premalo vlog, bodo prosta sredstva prenesena na podukrep, kjer je število vlog večje od razpoložljivih sredstev. Zoper izdan sklep oziroma odločbo je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji, merila in kriteriji za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
Podrobnejše informacije v zvezi z javnim razpisom so vlagateljem na voljo na tel. 03/56-55-713 (Damir Kozolić) ali na e-naslovu damir.kozolic@zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost