Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

P 871/2021-V Os-1030/22, Stran 34
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 21. 12. 2021 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 871/2021-V. Predmet tožbe je odvzem premoženja nezakonitega izvora. V 1. točki tožbenega zahtevka se zahteva ugotovitev, da je terjatev tožene stranke do družbe Emar upravljanje z nepremičninami d.o.o., Cikava 23, Grosuplje, z dne 22. 2. 2018 v znesku glavnice 200.000,00 EUR s pogodbenimi obrestmi v znesku 19.309,61 EUR in zakonskimi zamudnimi obrestmi od 23. 2. 2019 dalje, premoženje nezakonitega izvora. V 2. točki tožbenega zahtevka se predlaga, da se premoženje, navedeno pod točko 1. tožbenega zahtevka, toženi stranki odvzame in s pravnomočnostjo sodbe postane last Republike Slovenije. V 3. točki tožbenega zahtevka pa se predlaga, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti nastale pravdne stroške, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po preteku paricijskega roka do plačila.
2. Tožena stranka: Aleksander Vettorazzi (prej Ahmed Elsayed), Cikava 23, 1290 Grosuplje.
3. Sodišče je dne 27. 12. 2021 izdalo sklep o začasnem zavarovanju premoženja, katerega izrek se glasi:
»Ugodi se predlogu tožeče stranke za odreditev začasnega zavarovanja premoženja z dne 21. 12. 2021 tako, da se za čas do 30 dni po pravnomočni odločitvi o tožbenem zahtevku:
1. Toženi stranki Aleksandru Vettorazziju ali komurkoli drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu prepove vsakršno razpolaganje s terjatvijo in se prepove zahtevati izplačilo te terjatve, in sicer terjatev tožene stranke Aleksandra Vettorazzija do družbe Emar upravljanje z nepremičninami d.o.o., Cikava 23, Grosuplje, z dne 22. 2. 2018 v znesku glavnice 200.000,00 EUR s pogodbenimi obrestmi v znesku 19.309,61 EUR ter zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne 23. 2. 2019 dalje;
2. Družbi Emar upravljanje z nepremičninami d.o.o., Cikava 23, Grosuplje, kot dolžnikovemu dolžniku oziroma dolžniku tožene stranke ali njenim zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščencem prepove, da bi toženi stranki Aleksandru Vettorraziju ali komurkoli drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu izplačala terjatev, in sicer terjatev tožene stranke Aleksandra Vettorazzija do družbe Emar upravljanje z nepremičninami d.o.o., Cikava 23, Grosuplje, z dne 22. 2. 2018 v znesku glavnice 200.000,00 EUR s pogodbenimi obrestmi v znesku 19.309,61 EUR ter zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne 23. 2. 2019 dalje.«
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka tega člena, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
7. Dan objave oklica: 7. 1. 2022.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2021

AAA Zlata odličnost