Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

Ob-3743/21, Stran 21
Svet šole Gimnazije Tolmin na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21, v nadaljevanju: ZOFVI) ter sklepa Sveta šole Gimnazije Tolmin z dne 28. 9. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na delovno mesto ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje po ZOFVI.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za ravnatelja za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2022.
Kandidati naj pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o ustrezni izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu in ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora več kot šest mesecev,
– potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– potrdilo sodišča, da zoper njega ne teče kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja šole za mandatno obdobje
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter s kratkim življenjepisom pošljejo v petnajstih dneh od objave tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet šole Gimnazije Tolmin, Dijaška 12B, 5220 Tolmin, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet šole Gimnazije Tolmin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti