Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

Št. 671-0014/2021 Ob-3752/21, Stran 19
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 11/18), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21) in Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2022, Občina Sevnica objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Sevnica v letu 2022
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljevanju: odlok) in Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2022 (v nadaljevanju: LPŠ).
3. Predmet javnega razpisa so naslednji programi oziroma vsebine:
– netekmovalni šport: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine), športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov;
– tekmovalni šport: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in šport invalidov;
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
– organiziranost v športu: delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev;
– športne prireditve: rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige.
Upravičeni stroški so definirani v odloku za vsak program posebej.
Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stroškov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil posameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni jasno razvidno, na izvajanje katerega programa se nanašajo, mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebno obvezno priložiti dokazilo o plačilu računa.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma prijavitelji na javni razpis
Izvajalci LPŠ imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini,
– se pravočasno prijavijo na javni razpis za izbor izvajalcev LPŠ,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– v obsegu predpisanega števila udeležencev v vadbeni skupini po tem odloku morajo biti v netekmovalne programe (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, šport starejših, šport invalidov) vključeni samo občani občine, v tekmovalne programe (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov) pa vsaj 70 % občanov občine, v nasprotnem primeru se program ne sofinancira,
– prijavljene programe izvajajo na območju občine,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programov,
– občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa, in sicer najkasneje do 31. 1. za preteklo leto.
Javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, ne morejo biti izvajalci letnega programa športa.
5. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov na območju Občine Sevnica:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in delujejo v Občini Sevnica;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini Sevnica;
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in opravljajo nepridobitno dejavnost;
– zasebni športni delavci, ki so vpisani v razvid športnih delavcev po Zakonu o športu in samostojno opravljajo delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno dejavnost;
– društva invalidov, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu; društva upokojencev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu.
Javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, ne morejo biti izvajalci letnega programa športa.
6. Predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 163.000,00 EUR, od tega za:
1. NETEKMOVALNI ŠPORT
31.500,00 EUR
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine, obštudijske športne dejavnosti)
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Šport invalidov
1.4. Športna rekreacija
1.5. Šport starejših
2. TEKMOVALNI ŠPORT
101.000,00 EUR
2.1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2.2. Kakovostni šport
2.3. Šport invalidov
3. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU
11.000,00 EUR
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
10.500,00 EUR
4.1. Delovanje športnih zvez
4.500,00 EUR
4.2. Delovanje društev
6.000,00 EUR
5. ŠPORTNE PRIREDITVE
9.000,00 EUR
5.1. Rekreativne prireditve
4.000,00 EUR
5.2. Rekreativne občinske lige
5.000,00 EUR
7. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, ki se prvič prijavljajo na razpis),
– temeljni akt društva (tisti, ki se prvič prijavljajo na razpis ozirom tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali akt).
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 4. 2. 2022 na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje do 4. 2. 2022 (datum poštnega žiga na dan 4. 2. 2022).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Šport 2022« na prednji strani ter obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja ali opremljena z obrazcem za opremo kuverte. Prijave, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo zavržene s sklepom. Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.
10. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem vlog začela v roku enega tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
11. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.
12. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 7. 1. 2022 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si), spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
13. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, tel. 07/81-61-262 ali 041/480-091, e-pošta: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti