Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

Št. 330-0007/2021 Ob-3751/21, Stran 12
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 37/15), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2022
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica (v nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2022, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Shema za dodelitev pomoči v programskem obdobju 2015–2020 je podaljšana za skupinske izjeme do konca leta 2022 in za de minimis do konca leta 2023.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva v višini 77.000 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto 2022.
Vrsta ukrepa (po pravilniku):
Ukrepi:
Višina sredstev
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
40.000 EUR
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 20.000 EUR;
15. člen – Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 20.000 EUR)
2. Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč (16. člen)
2.000 EUR
POMOČI DE MINIMIS
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (21. člen)
10.000 EUR
4. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (22. člen)
6.000 EUR
5. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev (23. člen)
13.000 EUR
OSTALI UKREPI OBČINE
6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja (podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja javnih financ) (25. člen)
6.000 EUR
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju pravilnik).
V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2022 prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec mikro, majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov za: 1., 2., 3. in 5. ukrep (DDV ni upravičen strošek, tudi če upravičenec ni davčni zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine.
(5) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali evropskih) sredstev.
(6) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih razpisa.
2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 702/2014):
(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.
(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR. V okviru proračunske postavke 11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva, konto 410217 (NRP: OB110-11-0025), se izvedeta dva podukrepa:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 20.000 EUR,
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 20.000 EUR.
(2) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– opremo in naprave, ki so namenjene predelavi grozdja (kletarjenje);
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– nakup traktorjev;
– nakup rabljene opreme in naprav.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– upravičenec v javnem razpisu ne more sočasno nastopati v vlogi dobavitelja opreme oziroma izvajalca storitve, ki jo dobavi oziroma izvede na svojem kmetijskem gospodarstvu,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
– za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.
(5) Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca (za ukrep: Posodabljanje kmetij) mora znašati najmanj 2.000 EUR brez DDV in največ 10.000 EUR brez DDV, kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vrednost investicije je lahko tudi višja od 10.000 EUR brez DDV, vendar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji limit,
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 9. 2022. Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi sredstev ter računi izdani po 30. 9. 2022 ne bodo upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2022.
(6) K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2021 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
(7) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine;
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev (izdano s strani Upravne enote) in imajo 1 ha kmetijskih zemljišč na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo, ki se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– dokazilo, s katerim se dokazuje status mladega kmeta (razvidno iz subvencijske vloge ali odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za zagon dejavnosti za mlade kmete);
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če je naložba višja od 30.000 EUR neto pomoči.
Pred datumom oddaje vloge morajo biti izdani: 1) predračuni dobavitelja blaga ter 2) mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi kmetijsko svetovalna služba, če je naložba višja od 30.000 EUR neto pomoči.
(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
– stopnje pomoči se lahko povečajo do 20 odstotnih točk, in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili kmetijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva in mlade prevzemnike kmetije v petih letih pred zahtevkom za pomoč.
(6) Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV. V primeru leasinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica, brez obresti), za katere mora upravičenec priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član s pooblastilom.
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Med neupravičene stroške se štejejo opravljene storitve oziroma nakup opreme za zemljišča za katere je vlagatelj za isti namen še pred iztekom 5-letnega obdobja že pridobil sredstva iz občinskega proračuna.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine;
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazujejo z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev (izdano s strani Upravne enote) in imajo kmetijska zemljišča na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev so:
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč in se glasijo na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– odločba Zavoda RS za gozdove v primeru posega na območje gozdnega zemljišča;
– dokazilo, s katerim se dokazuje status mladega kmeta (razvidno iz subvencijske vloge ali odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za zagon dejavnosti za mlade kmete).
Pred datumom oddaje vloge morajo biti izdani: 1) predračuni izvajalca storitev oziroma dobavitelja blaga, 2) programi del Kmetijsko svetovalne službe in kopije katastrskega načrta ter 3) dovoljenje lastnika oziroma solastnika zemljišča.
Odločba Zavoda RS za gozdove o nameravanem posegu na gozdnem zemljišču mora biti predložena najkasneje do preteka predpisanega roka za dopolnitev vloge. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.
(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
– stopnje pomoči se lahko povečajo do 20 odstotnih točk, in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili kmetijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva in mlade prevzemnike kmetije v petih letih pred zahtevkom za pomoč.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član s pooblastilom oziroma pooblaščena oseba.
2. Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Višina razpisanih sredstev je 2.000 EUR, ukrep se izvede v okviru proračunske postavke 11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč, konto 410217 (NRP OB110-16-0015).
(2) Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč.
(3) Upravičeni stroški so:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč in gozdov, vključno s stroški pregleda. Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov, raznih taks in prispevkov.
Pomoč se ne odobri za:
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine.
(4) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo zemljišča, vključena v zaokrožitev na območju občine.
Vlagatelj mora imeti v času oddaje vloge v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Sevnica (člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, izdano s strani Upravne enote in imajo 1 ha kmetijskih zemljišč na območju občine).
(5) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
(7) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2021 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– izpis iz uradne evidence o lastništvu parcele,
– predračune oziroma ovrednotene stroške pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč in gozdov, vključno s stroški pregleda.
K zahtevku upravičenec predloži kopijo notarsko overjene pogodbe o menjavi zemljišč (ki mora biti sklenjena po datumu izdaje sklepa o odobritvi sredstev), račune in potrdila o plačilu računov, v okviru upravičenih stroškov, ki se nanašajo na datum opravljene storitve od izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 9. 2022. Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi sredstev ter računi izdani po 30. 9. 2022 ne bodo upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z dokazili mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2022.
(8) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
(1) Višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR, ukrep se izvede v okviru proračunske postavke 11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, konto 410217 (NRP OB110-07-0307).
(2) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
(3) Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Pomoč se ne dodeli za nakup:
– telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme,
– nakup rabljene opreme in naprav,
– stroške povezane z dostavo, montažo, vgradnjo, vzdrževanjem.
(4) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
MSP oziroma kmetijska gospodarstva morajo imeti v času oddaje vloge v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov oziroma račun stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Splošni pogoji upravičenosti:
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022.
(7) Intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov. Skupna vrednost prijavljene investicije (nakupa nove opreme) na upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR brez DDV in največ 10.000 EUR brez DDV, kar je razvidno iz priloženih računov oziroma predračunov.
V primeru leasinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica, brez obresti), za katere mora upravičenec priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.
(8) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka 20. člena pravilnika.
(9) K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2021 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
2) fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu (UE Sevnica);
3) predračune in/ali račune ter dokazila o plačilu računov, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva in se nanašajo na datum opravljene storitve od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2022.
V primeru sklenitve leasing pogodbe, ki mora biti sklenjena v razpisnem obdobju, se kot upravičeni stroški za dodelitev subvencije upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica, brez obresti), za katere mora vlagatelj priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.
(10) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije.
4. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – društva
(1) Višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR, ukrep se izvede v okviru proračunske postavke 11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju, konto 410217 (NRP OB110-07-0394).
(2) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
(3) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov in članov njihovih družin v okviru društvene dejavnosti,
– izmenjava izkušenj in znanj – primeri dobrih praks pri predelavi in trženju kmetijskih pridelkov in nekmetijskih dejavnosti, organizirano v okviru društvene dejavnosti.
Upravičeni stroški so:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
(dvo- ali več dnevna strokovna ekskurzija se šteje kot 1 ekskurzija, ne glede na število izdanih računov za prevozne stroške, oglede).
(4) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.
(5) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– predračun oziroma račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– opis programa izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.
(6) Dodatni pogoji za pridobitev sredstev:
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2022,
– izvedba tečajev, seminarjev in predavanj znotraj območja občine,
– pri avtobusnih prevozih je upravičen strošek prevoza po območju Slovenije.
(7) Intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, v kolikor upravičenec ni davčni zavezanec. Skupni znesek sofinanciranja navedenega ukrepa na upravičenca znaša do 1.000 EUR ter do 500 EUR na posamezno predavanje, tečaj, seminar, strokovno ekskurzijo.
(8) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka 20. člena tega pravilnika.
(9) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
5. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev
(1) Višina razpisanih sredstev je 13.000 EUR, ukrep se izvede v okviru proračunske postavke 11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev, konto 410217 (OB110-07-0304).
(2) Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.
(3) Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
(4) Predmet podpore je:
– financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
(5) Upravičenci/vlagatelji so:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.
(6) Splošni pogoji upravičenosti so:
– upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj;
– letno število prevozov;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.
(7) Upravičeni stroški so operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih na lokalnih progah, oddaljenih več kot štiri kilometre od sofinanciranega kraja do končne lokacije.
Območja oziroma prevozi iz krajev, ki so upravičena do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Razbor, Leskovec pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Boštanju, Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica, Podgorje, Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka, Koludrje, Šentjanž, Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, Spodnje Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, Mala Hubajnica, Dolnje Orle, Rogačice, Češnjice, Telče, Zgornje Vodale, Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina.
(8) Dodatni pogoji:
– prijavijo se lahko subjekti, ki so registrirani za opravljanje kmetijske dejavnosti (identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG – MID),
– upoštevajo se računi in potrdila o plačilu računov oziroma za kmete, ki v lastni režiji opravljajo prevoz mleka iz oddaljenih krajev na prevzemna mesta, obračuni prevoza mleka z dokazili o plačilu. Računi oziroma obračuni prevoza mleka in dokazila o plačilu se morajo nanašati na datum opravljene storitve od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022,
– zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi oziroma obračuni prevoza mleka in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2022,
– skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
(9) Bruto intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV.
(10) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.
6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja
(1) Višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR, ukrep se izvede v okviru proračunske postavke 11407 Delovanje društev s področja kmetijstva, konto 412000.
(2) Namen ukrepa:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, čebelarstvom, gozdarstvom, prehrano in razvojem podeželja za pomoč pri stroških delovanja.
(3) Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
(4) Upravičeni stroški so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
– stroški pogostitve občnega zbora in društvenih prireditev,
– nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
– izdelava publikacij o delovanju društev,
– stroški izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki in podobno).
(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
(6) Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti,
– pridobitno dejavnost društva.
(7) Pogoj za pridobitev pomoči je seznam članov društva iz območja občine.
(8) Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki so registrirana oziroma delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja na območju občine.
(9) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, v kolikor upravičenec ni davčni zavezanec.
(10) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
– plan dela za leto 2022;
– od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 oceno upravičenih stroškov, ki se nanašajo na delovanje društva na območju občine. Na podlagi zahtevka, ki mu bodo priloženi dejanski računi v okviru navedenega obdobja, bo subvencija izplačana. Na podlagi teh podatkov in spodaj navedenih meril bo ovrednotena višina sredstev za posamezno društvo;
– seznam članov društva iz območja Občine Sevnica (ime in priimek ter naslov);
– dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačanih računih, ki se glasijo na naziv društva oziroma njegovega združenja z datumom opravljene storitve od 1. 10. 2021 od 30. 9. 2022) – podati naknadno skupaj z zahtevkom. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2022.
(11) Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
a) Variabilni del: 4.000 EUR se razdeli glede na število članov, ki imajo plačano članarino:
ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA
do 50 aktivnih članov
5 točk
od 51–100 aktivnih članov
10 točk
nad 100 aktivnih članov
15 točk
b) Fiksni del 2.000 EUR se razdeli sorazmerno na prispele vloge upravičencev.
Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega zahtevka in priloženih računov.
(12) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 14. 2. 2022 osebno ali po pošti na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 14. 2. 2022 (datum poštnega žiga na dan 14. 2. 2022) ali oddane do konca delavnika v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne dokumentacije ali pa
– z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe (posodabljanje) ali Naložbe (urejanje)«
»Ne odpiraj Javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«
»Ne odpiraj Javni razpis – Dopolnilna dejavnost«
»Ne odpiraj Javni razpis – Izobraževanje«
»Ne odpiraj Javni razpis – Transport«
»Ne odpiraj Javni razpis – Delovanje društev«.
S sklepom bodo zavržene vse prijave, ki ne bodo:
– oddane na veljavnem obrazcu za leto 2022,
– imele pravilno opremljene kuverte ali
– oddane pravočasno na pošto oziroma osebno dostavljene v sprejemno pisarno občine.
VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem vlog začela predvidoma do 21. 2. 2022 v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.
(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem razpisu.
(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od dneva popolnosti zadnje prijave.
(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba.
(6) Zoper odločitev iz četrtega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev
(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
(9) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi popolnega zahtevka posameznega upravičenca na transakcijski račun, naveden v vlogi oziroma zahtevku, praviloma v letu 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu), druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …) glede na posamezen ukrep. Zahtevki morajo biti dostavljeni na Občino Sevnica najkasneje do 30. 9. 2022.
VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:
– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(5) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (pri Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-233, elektronska pošta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si; pisarna št. 118 ali pri Jasmini Veselinović, tel. 07/81-61-205, elektronska pošta: jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si; pisarna št. 102), vsak delovni dan.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti