Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

Št. 122-41/2021 Ob-3746/21, Stran 3
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 164/20), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21), Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in Sklepa župana o začetku postopka, imenovanju strokovne komisije in pooblastilu za sprejetje odločitev o dodelitvi sredstev Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2022, št. 122-41/2021 z dne 10. 11. 2021, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2022
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) za leto 2022:
Sklop A:
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,
– projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom,
– projekti medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti,
– projekti za preprečevanje nasilja v družini,
– projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ciljem promocije zdravja,
– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– projekti s področja preprečevanja nasilja med mladimi (mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta).
Sklop B:
– projekti varnih namestitev za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja in omogočajo neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in so uporabnikom na voljo vse dni v letu.
Sklop C:
– visokopražni projekti za rehabilitacijo uporabnikov nedovoljenih drog, ki so uporabnikom na voljo vsaj 50 ur tedensko.
Sklop D:
– projekti društev upokojencev, ki delujejo na območju MOC
Posamezne predloge lahko oddajo samo društva upokojencev in ne njihove zveze, združenja, pokrajine.
Sklop E:
– projekti organiziranega spremljanja umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu za najmanj 100 vključenih uporabnikov letno.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi predpisov s področja društev, ustanov in zavodov ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in ki so registrirane za izvajanje projektov na področju socialne in zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in imajo na njenem območju sedež ali enoto (dokazilo je najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi prostora),
– projekt izvajajo za uporabnike MOC,
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet javnega razpisa,
– bodo prijavljeni projekt izvedli na območju MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega javnega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– predlagan projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,
– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– imajo predvideno sofinanciranje projekta s strani drugih sofinancerjev in lastna sredstva,
– imajo svoj sedež oziroma enoto na območju MOC najmanj 3 leta (vštevši od dneva zaključka javnega razpisa nazaj),
– da prijavijo projekt, kot nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe,
– da je prijavljen projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave,
– da se v primeru, da ima predlagatelj v MOC enoto, vsebinski del in finančna konstrukcija projekta nanašata izključno na enoto.
Pod sedmo alineo sklopa A se lahko prijavijo samo organizacije v mladinskem sektorju oziroma subjekti, ki delujejo v mladinskem sektorju in so organizirani kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade (definicije le-teh so opredeljene v Odloku o mladini v Mestni občini Celje, (Uradni list RS, št. 43/14)).
Predlagatelji, ki se prijavijo pod sklop E morajo imeti najmanj 6 redno zaposlenih strokovnih delavcev.
Predlagatelj se lahko s svojim projektom za leto 2022 prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOC. Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim predlagateljem, ki za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOC v letu 2022.
Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz proračuna MOC, katerih ustanoviteljica je MOC in predlagatelji, katerih ustanoviteljica je Vlada Republike Slovenije oziroma Republika Slovenija, ne morejo kandidirati na predmetnem javnem razpisu.
Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta. Predmet sofinanciranja ne bodo projekti, katerih vsebine vsebujejo informiranje, ki sodi v zakonsko obvezo javnih zavodov na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
III. Merila za izbor projektov: predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
IV. Vrednost sredstev
Skupna višina sredstev za namene javnega razpisa, ki je v proračunu MOC v letu 2022 zagotovljena za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti je 100.000,00 EUR, in sicer za projekte po sklopih:
Sklop A
65.580,00 EUR
Sklop B
11.948,00 EUR
Sklop C
8.948,00 EUR
Sklop D
6.309,00 EUR
Sklop E
7.215,00 EUR
Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje, bo odvisna od ocene projekta glede na postavljene kriterije.
Mestna občina Celje bo sredstva za sofinanciranje projektov, skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, izbranim izvajalcem nakazovala na naslednji način:
– 70 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju ter
– preostanek v višini 30 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni po prejemu ustreznih vsebinskih in finančnih poročil v rokih, določenih s pogodbo o sofinanciranju.
Kadar iz poročila (končnega ali delnega) in/ali priloženih dokazil izvajalca izhaja, da izbran projekt, ni bil izveden v celoti oziroma kadar stroški niso v celoti izkazani, je izvajalec upravičen do sorazmernega zmanjšanja sofinanciranja.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena do 31. decembra 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila izvajalca soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu prijave za leto 2022 ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Predlagatelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.
V kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagateljem za pripravo predlogov.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do vključno 28. 1. 2022 (upošteva se datum poštnega žiga). Predlogi, ki bodo oddani v glavni pisarni MOC ne bodo uvrščeni v postopek izbora za dodelitev sredstev.
Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – projekti socialne in zdravstvene dejavnosti v 2022 (navedite sklop – A, B, C, D ali E)«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v prijavnem obrazcu,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki javnega razpisa.
VIII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo vršila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje. Odpiranje prijav ne bo javno in bo izvedeno v roku osmih dni od končnega roka za oddajo prijav. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotovila pravočasnost, upravičenosti in popolnost predloga glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih predlogov, s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna komisija, v roku osmih dni od odpiranja predlogov, predlagatelje pozvala, da predlog v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločila vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper ta sklep pa odloči župan MOC.
Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev, ki:
– ne bodo predložene v roku in na način, ki je določen v točki VII. besedila javnega razpisa,
– ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ne bodo dopolnjene v roku navedenem v sklepu za dopolnitev prijave.
Zavrnjene bodo prijave tistih predlagateljev, ki:
– ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega razpisa, pogojev določenih v II. točki javnega razpisa ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje, zaključila svoje delo.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.celje.si/javni-razpisi pod rubriko »Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta« ali pa jo zainteresirani predlagatelji prejmejo po elektronski pošti – zahtevek je potrebno posredovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si.
XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani predlagatelji pri Branki Lazarevič, na tel. 03/42-65-888 oziroma na elektronskem naslovu: branka.lazarevic@celje.si.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti