Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2022 z dne 7. 1. 2022

Kazalo

Št. 610-22/2021 Ob-3745/21, Stran 1
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/20 – ZIUZEOP), v skladu z določili Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) in Pravilnika o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 77/18) ter Sklepa o začetku postopka in o imenovanju strokovne komisije za presojo in ocenjevanje vlog predlogov projektov prispelih na Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2022, št. 610-22/2021 z dne 7. 1. 2022, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis 
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2022
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa: Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).
2. Področja
Javni razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na področju:
A/ društvene kulturne dejavnosti;
B/ založniške dejavnosti;
C/ plesne dejavnosti;
D/ vizualne in druge umetniške dejavnosti;
E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in organizacij;
F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev.
3. Pomen izrazov
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (gledališka ali plesna predstava, koncert ipd.), ki jo bo v letu 2022 sofinancirala MOC (sedma alineja 2. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).
Zasebne kulturne organizacije so kulturna društva, zasebni zavodi in druge organizacije zasebnega prava, ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v posebnem razvidu pri Ministrstvu za kulturo RS.
Predlagatelj projekta je pravna ali fizična oseba, ki deluje na področju kulture v javnem interesu in katere ustanoviteljica ni lokalna skupnost, kulturno društvo, ki izvaja ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega javnega razpisa in podrobni razpisni dokumentaciji. Izpolnjevanje pogojev na javnem razpisu se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta v finančni konstrukciji ujemajo (odhodki = prihodki). Prikazani in navedeni morajo biti vsi viri financiranja projekta in njihov obseg.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje razpisa:
a/ za področja A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ založniške dejavnosti, C/ plesne dejavnosti, D/ vizualne in druge umetniške dejavnosti in F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta);
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države RS in/ali EU);
– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2022 na območju MOC;
– bodo predložili izjavo, da soglašajo z brezplačno izvedbo predstavitve prijavljenega projekta oziroma dela projekta iz svojih repertoarjev v okviru oživitve starega mestnega jedra in Celjskega gradu. Predstavitev naj bo vsebinsko prioritetna za projekt »Poletje v Celju, knežjem mestu« v letu 2022. Projekt mora izvajalec uskladiti s pogoji razpisne dokumentacije in s programom Zavoda CELEIA Celje pred oddajo prijave v skladu z doseženim dogovorom.
Predlagatelji imajo možnost predstavitve svojega projekta v vsakem primeru, tudi če ne bodo sofinancirani po tem javnem razpisu. Za to predstavitev projekta bodo prejeli ustrezne reference (dodatne informacije na zadnjih straneh razpisne dokumentacije);
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani MOC;
b/ za področje A/ društvene kulturne dejavnosti:
– se lahko prijavijo le kulturna društva;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na področju A/ društvene kulturne dejavnosti, ne morejo kandidirati na ostalih področjih (B/, C/, D/, E/ in /F);
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja najmanj 10 kulturnih dogodkov;
c/ za področje B/ založniške dejavnosti:
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče (samo za področje B/) na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države RS in/ali EU);
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge fizične osebe, ki stalno prebivajo na območju MOC najmanj 3 leta. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države RS in/ali EU);
d/ za področje C/ plesne dejavnosti in D/ vizualne in druge umetniške dejavnosti:
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju MOC;
e/ za področje E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in organizacij:
– se lahko prijavijo nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, kot so kulturne zveze in organizacije, ki imajo sedež oziroma enoto na območju MOC ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v kulturno zvezo oziroma organizacijo je vključenih vsaj 30 društev;
– so registrirane v MOC in delujejo najmanj 30 let;
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička; 
– svojo dejavnost izvajajo na območju in v interesu MOC;
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejavnosti v društvih;
– spodbujajo razvoj na področju ljubiteljskih (društvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejavnosti v MOC;
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti. 
f/ za področje F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev:
– se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturno-pevska društva oziroma skupine, katerih osnovna dejavnost je vokalno-instrumentalna ustvarjalnost (zborovsko petje in izvajanje koncertov, pevski nastopi ipd.);
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na področju F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih društev, ne morejo kandidirati na ostalih področjih (A/, B/, C/, D/, in E/);
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja 10 kulturnih dogodkov;
Predlagatelji oziroma izvajalci kulturnih projektov lahko na ta javni razpis prijavijo izključno en projekt na le eno izmed področij tega javnega razpisa. Eventualne prijave večjega števila projektov istega predlagatelja oziroma zakonitega zastopnika, ki se pojavlja v različnih pravnih in fizičnih osebah ne bodo upoštevane oziroma se bo upoštevala le najbolje ovrednotena vloga, ostale vloge bodo izločene.
5. Merila za izbor projektov: predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
6. Delež sredstev
V proračunu MOC je za leto 2022 196.500 EUR, na kontu št. 413302.
Mestna občina Celje bo sredstva za sofinanciranje projektov, skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 izbranim izvajalcem nakazovala na naslednji način:
– 70 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju ter preostanek v višini 30 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni po prejemu ustreznih vsebinskih in finančnih poročil v rokih, določenih s pogodbo o sofinanciranju.
Predlogi projektov predlagateljev na vseh področjih javnega razpisa (A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ založniške dejavnosti, C/plesne dejavnosti, D/vizualne in druge umetniške dejavnosti, E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in organizacij in F/dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev), ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa, pa so sofinancirani s strani MOC na drugi osnovi za isti projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem javnim razpisom.
MOC je vsem fizičnim osebam od prejetih sredstev za projekt dolžna odvesti dohodnino, ker le-ta po 20. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 – ZUKD-1, 105/11, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 – ZUJF-E, 104/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) ni med oproščenimi.
Sofinancirani ne bodo projekti, katerih finančna konstrukcija ne bo realna ali bo ocenjena tako visoko, da z morebitno finančno podporo MOC ne bi bili izvedljivi.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: MOC bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2022. Projekt bo sofinancirala v okviru proračunskih možnosti.
8. Rok, v katerem morajo biti poslane vloge predlogov javnega razpisa: razpis prične z objavo v Uradnem listu RS z dnem 7. 1. 2022 in zaključi z dnem 7. 2. 2022.
9. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa obsega:
1. Povabilo k oddaji vloge projekta
2. Navodila predlagateljem za izdelavo vloge projekta
3. Obrazec podatkov o predlagatelju projekta z izjavami in predlog projekta OBR – 1
4. Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta OBR – 2
5. Vzorec poročila o izvedbi projekta za leto 2021 OBR – 3
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji projektov v roku javnega razpisa pridobijo na spletni strani MOC (http://moc.celje.si/javna-narocila) oziroma jo lahko prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora posredovati na elektronski naslov: vlado.kozel@celje.si ali tanja.opresnik@celje.si).
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom vsak dan med 9. in 11. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri višjem svetovalcu Vladu Koželu, tel. 03/42-65-886, e-mail: vlado.kozel@celje.si ali svetovalki Tanji Oprešnik, tel. 03/42-65-887, e-mail: tanja.opresnik@celje.si.
10. Vsebina vloge predlogov in način pošiljanja
Predlagatelj mora pripraviti vlogo v skladu z »Navodili predlagateljem za izdelavo vloge projekta v razpisni dokumentaciji« in predložiti vse zahtevane dokumente 5. točke »Navodil« predlagateljem projektov. Rok za oddajo predlogov projektov je 7. 2. 2022. Predlagatelji morajo oddati predloge izključno priporočeno po pošti (upošteva se datum poštnega žiga). Takšna vloga mora prispeti na Mestno občino Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Po tem roku se bodo vloge izločale kot prepozne brez odpiranja.
Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2022, z navedbo področja javnega razpisa, kot npr.: A/ Društvene kulturne dejavnosti« – odvisno od tega, za katero področje javnega razpisa predlagatelj oddaja vlogo. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden poln naslov predlagatelja posameznega projekta.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo javno. Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele v času od začetka razpisnega roka do zaključka razpisnega roka, tj. do 7. 2. 2022. Po tem roku se vloge izločajo kot prepozne.
Osebna oddaja vlog v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti MOC ne bo mogoča. Vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni MOC ne bodo uvrščene v postopek izbora za dodelitev sredstev.
Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z »Navodili predlagateljem za izdelavo vloge projekta v dokumentaciji javnega razpisa«, se bo štela za nepopolno vlogo predlagatelja in se bo kot taka s sklepom zavrgla.
Predlagatelji projektov bodo o končnem izidu razpisa in znesku sofinanciranja s strani MOC obveščeni z odločbo.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost