Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2022 z dne 25. 3. 2022

Kazalo

10. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-2), stran 53.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-2) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022.
Št. 003-02-1/2022-84
Ljubljana, dne 24. marca 2022
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE O FULBRIGHTOVEM PROGRAMU IZMENJAV (BUSFPI-2) 
1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav, podpisan v Ljubljani 2. marca 2022.
2. člen 
Memorandum1 se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:
1 Besedilo memoranduma v angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
MEMORANDUM O SOGLASJU 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE O FULBRIGHTOVEM PROGRAMU IZMENJAV 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada Slovenije) in Vlada Združenih držav Amerike (v nadaljnjem besedilu: vlada Združenih držav) (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici),
se sporazumeta o naslednjih pogojih izmenjave podiplomskih študentov, podoktorskih raziskovalcev in predavateljev v okviru Fulbrightovega programa (v nadaljnjem besedilu: program).
1. člen 
Pogodbenici ustanovita dvostranski odbor (v nadaljnjem besedilu: odbor), katerega naloga je priporočati ukrepe vladi Združenih držav in vladi Slovenije pri vseh zadevah v zvezi s predlaganim programom.
2. člen 
Odboru skupaj predsedujeta vodja oddelka za stike z javnostmi veleposlaništva Združenih držav v Ljubljani in visoki uradnik ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Veleposlaništvo Združenih držav in ministrstvo imenujeta še po dva člana, ki predstavljata univerzitetno in znanstveno skupnost in od katerih je vsaj po eden že bil ali pa je udeležen v programu. Veleposlanik Združenih držav v Sloveniji in minister, pristojen za Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, sta častna predsednika odbora.
3. člen 
Program je dvostranski in omogoča izmenjavo približno enakega števila štipendistov v vsakem letu, pri čemer se enakost ugotavlja na podlagi števila štipendijskih mesecev.
4. člen 
Odbor priporoči ukrepe, ki omogočajo in zagotavljajo:
1. pripravo predlogov glede obsega programa in vrst štipendij ter drugih splošnih smernic za naslednje proračunsko leto Združenih držav,
2. pripravo in objavo letnega razpisa Fulbrightovih štipendij za državljane Slovenije,
3. sprejem in ovrednotenje prošenj državljanov Slovenije za sodelovanje v programu je odprto in temelji na izkazani uspešnosti,
4. nepristranski pregled izpolnjevanja pogojev v oddanih prošnjah,
5. zunanje ovrednotenje prošenj tako, da odbor vsako leto ustanovi akademsko strokovno komisijo za pripravo ocene utemeljenosti vseh predlogov študij, raziskav in predavanj, ki jo preda v nadaljnjo presojo komisiji za razgovore s kandidati in odbora,
6. razgovor z vsemi kandidati, katerih prošnja izpolnjuje tehnične pogoje razpisa. Odbor vsako leto predlaga sistem ocenjevanja kandidatov (ki zajema znanje angleškega jezika, kakovost in izvedljivost predlaganih programov, uporabnost področja vsakega kandidata za potrebe obeh držav in akademska potrdila ali priporočila za vsakega kandidata) in po potrebi na razgovor povabi strokovnjake s posameznih področij,
7. pripravo seznama glavnih in nadomestnih kandidatov po vrstnem redu na podlagi ocene razgovorov ter predložitev tega seznama v odobritev Svetu J. Williama Fulbrighta za štipendije v tujini Združenih držav,
8. pregled prošenj študentov, znanstvenikov in raziskovalcev iz Združenih držav, ki želijo priti v Slovenijo, in
9. razporeditev štipendistov iz Združenih držav po slovenskih univerzah in akademskih raziskovalnih ustanovah.
5. člen 
Ob upoštevanju razpoložljivosti sredstev so dogovorjene finančne obveznosti financiranja programa:
1. Vsaka pogodbenica krije stroške v svoji državi v svoji valuti, vključno z objavami, sestanki odbora in akademske strokovne komisije, sestanki komisije za razgovore in drugimi lokalnimi stroški.
2. Prispevek pogodbenic za tekoče delovanje programa se uporabi za kritje stroškov štipendije, kar zajema potne stroške, nastanitev, zdravstveno zavarovanje in denarno izplačilo.
3. Za vlado Slovenije:
a) Fulbrightove štipendije, ki jih prejmejo štipendisti, se ne obravnavajo ne kot plačilo za opravljeno delo ali storitve in ne kot nadomestilo za izgubljeni dohodek,
b) Pri obdavčevanju dohodkov stroški, kot so najemnine, potni stroški, dodatno zdravstveno zavarovanje, študijska literatura, prispevki ustanovi gostiteljici in vsi drugi izdatki, neposredno povezani s sodelovanjem v programu, zmanjšujejo davčno osnovo od vseh dohodkov, ki jih prejme štipendisti po tem programu, če so ustrezno izkazani in uveljavljani pri davčnem organu.
c) Pri obdavčevanju dohodkov tudi dnevnice, ki jih prejme štipendist po tem programu, zmanjšujejo davčno osnovo od vseh dohodkov, prejetih po programu.
4. Vlada Slovenije daje svoj prispevek prek pogodbe z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije.
5. Vsaka pogodbenica določi letno višino sredstev za izvajanje programa.
6. Sredstva za kritje stroškov programa, o katerih se dogovorita pogodbenici, morajo biti pravočasno na razpolago.
7. Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali o višini sredstev.
6. člen 
V Združenih državah program izvaja zunanje ministrstvo Združenih držav prek Urada za izobraževanje in kulturo. V Sloveniji program izvajata veleposlaništvo Združenih držav in ministrstvo, pristojno za Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.
7. člen 
1. Ta memorandum o soglasju (v nadaljnjem besedilu: MoS) začne veljati z dnem prejema zadnjega od uradnih obvestil pogodbenic po diplomatski poti o zaključku vseh notranjih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega MoS.
2. Ta MoS je sklenjen za nedoločen čas, razen če in dokler ena pogodbenica pisno po diplomatski poti ne obvesti druge pogodbenice o svoji nameri, da odpove ta MoS. MoS preneha veljati šest mesecev od dneva pisne odpovedi.
3. V primeru prenehanja veljavnosti tega MoS se vsi sprejeti projekti in dejavnosti lahko nadaljujejo do dokončanja v skladu s pogoji tega MoS, razen če ni dogovorjeno drugače.
Podpisano v Ljubljani dne 2. marca 2022 v dveh izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Simona Kustec l.r.
Za Vlado 
Združenih držav Amerike 
Jamie Lindler Harpootlian l.r.
 
3. člen 
Za izvajanje memoranduma skrbita ministrstvo, pristojno za delo in socialne zadeve, ter ministrstvo, pristojno za izobraževanje in znanost.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 603-08/21-4/14
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2335-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost