Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4110. Tarifa 2023 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja, stran 13305.

  
Na podlagi drugega odstavka 6. člena, četrtega odstavka 73. člena in tretjega odstavka 111. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22), 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr., 40/13 – popr., 81/14, 21/16, 63/16, 64/19 in 130/22 – ZEKom-2) in 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 31/13, 21/16, 15/17, 72/18 in 130/22 – ZEKom-2), izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O   2 0 2 3 
o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2023.
2. člen 
(plačilo na podlagi obvestila) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila za zagotavljanje javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje javnih komunikacijskih storitev je 1,79 EUR.
(2) Število točk je določeno v 6. členu Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22).
3. člen 
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je 0,50 EUR.
(2) Število točk je določeno v poglavju II. Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr., 40/13 – popr., 81/14, 21/16, 63/16, 64/19 in 130/22 – ZEKom-2).
4. člen 
(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je 1,30 EUR.
(2) Število točk je določeno v 7. členu Splošnega akta o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 31/13, 21/16, 15/17, 72/18 in 130/22 – ZEKom-2).
5. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife je v Prilogi, ki je sestavni del te tarife in določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.
Št. 410-2/2022/21
Ljubljana, dne 20. decembra 2022
EVA 2022-3130-0053
Mag. Tanja Muha 
v. d. direktorja 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-12/2022/6 z dne 15. 12. 2022.
Priloga:
Posebna obrazložitev Tarife 2023 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja za delovanje regulatornega organa na področju elektronskih komunikacij 
Tarifa 2023 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem tarife so naslednji:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o elektronskih komunikacijah – ZEKom-2 (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-2) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vire financiranja agencije na področju elektronskih komunikacij določa ZEKom-2, in sicer predvideva tri vrste plačil:
– plačila na podlagi obvestila iz 5. člena ZEKom-2 (6. člen ZEKom-2),
– plačila za uporabo radijskih frekvenc (73. člen ZEKom-2),
– plačila za uporabo elementov oštevilčenja (111. člen ZEKom-2).
3. Za vsakega od zgoraj navedenih virov financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določena z zakonom (drugi in tretji odstavek 6. člena ZEKom-2) oziroma s splošnim aktom, ki ga sprejme agencija (drugi odstavek 73. člena in drugi odstavek 111. člena ZEKom-2). Pri določitvi vrednosti točke mora agencija upoštevati naslednja pravila:
– vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb ZEKom-2, razen določb V., VI. in VII. poglavja,
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje ZEKom-2),
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom elementov oštevilčenja (VII. poglavje ZEKom-2).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v Programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2023.
5. V letu 2023 bo agencija na področju elektronskih komunikacij z zbranimi sredstvi zasledovala spodaj navedene cilje (ločeno za vsako vrsto plačila), ki so natančneje opisani v Programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2023, in sicer:
a) Poleg rednih nalog bo agencija izvajala več aktivnosti za dosego predvsem naslednjih ciljev v okviru regulacije elektronskih komunikacij:
– izvedba analiz upoštevnih trgov ter izdaja regulatornih odločb, vključno s spremljanjem trga za morebitne nove regulatorne ukrepe;
– izvedba analize izvajanja aktivnosti iz Strategije za spodbujanje regulativne predvidljivosti na trgu elektronskih komunikacij za obdobje 2022–2024;
– spremljanje izvajanja obveznosti operaterjev s pomembno tržno močjo skladno z regulatornimi odločbami na upoštevnih trgih;
– spremljanje in nadziranje operaterjev v zvezi z njihovim izpolnjevanjem zakonskih zahtev;
– povečanje obveščenosti javnosti in ugotavljanje dejanskih potreb uporabnikov elektronskih komunikacij;
– podpora operaterjem pri implementaciji ukrepov, določenih na ravni EU ter vodenje dialoga z operaterji;
– priprava splošnih aktov v okviru zagotavljanja univerzalne storitve;
– spodbujanje optimizacije investicijskih vlaganj v infrastrukturo z vzdrževanjem, razvojem in optimizacijo Geoportala;
– prenova in avtomatizacija zajema podatkov zavezancev za obvezno poročanje s postavitvijo sistema za zbiranje podatkov;
– vodenje uradne evidence operaterjev;
– zbiranje podatkov in poročanje o razvoju trga elektronskih komunikacij;
– pripravljanje gradiva za mednarodna telesa in druge oblike mednarodnega sodelovanja;
– proaktivno sodelovanje z domačimi strokovnimi javnostmi in deležniki na trgu elektronskih komunikacij, ter po potrebi organizacija strokovnih delavnic za zainteresirano javnost;
– sodelovanje pri implementaciji regulativnega okvira za elektronske komunikacije (vključno s pripravo in sprejemom splošnih aktov na podlagi novega ZEKom-2);
– aktivna udeležba v strokovnih razpravah doma in na mednarodni ravni z namenom prenosa dobrih regulativnih praks v Slovenijo;
– spremljanje dogajanja in trendov na trgu elektronskih komunikacij;
– nudenje strokovne podpore pristojnim organom za uresničitev strateških ciljev Republike Slovenije;
– spodbujanje trga k doseganju ciljev na področju povezljivosti, varnosti, zaščite končnih uporabnikov, ozaveščanje o vplivu elektronskih omrežij na okolje itd.
b) Na podlagi V. poglavja ZEKom-2 agencija zagotavlja optimalno rabo frekvenčnega spektra kot omejene naravne dobrine. V zvezi z navedenim namerava agencija poleg rednih nalog v letu 2023 izvajati aktivnosti za dosego predvsem naslednjih ciljev:
– načrtovanje in optimiziranje radiofrekvenčnega spektra z upoštevanjem zakonodaje in potreb trga;
– spremljanje stanja na trgu;
– aktivno mednarodno udejstvovanje pri sooblikovanju evropske regulatorne politike ter sodelovanje in podpora pri implementaciji evropskega pravnega okvira ter oblikovanje dobrih praks;
– podpora drugim resornim nacionalnim organom pri doseganju ciljev na področju razvoja trga elektronskih komunikacij in sodelovanje z njimi;
– aktivno sodelovanje z deležniki na trgu v smeri iskanja optimalnih pristopov in rešitev za doseganje zastavljenih ciljev;
– pregled realizacije Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2021–2023 in priprava nove strategije za triletno obdobje;
– priprava javnih razpisov radijskih frekvenc za javne mobilne komunikacijske storitve;
– nudenje podpore pri pogovorih z deležniki glede postopka podelitve za pasove PPDR v delu spektra za državno uporabo 450-470 MHz in 700 MHz in v primeru odločitve ministrstva priprava postopka skupaj z odgovornimi ministrstvi;
– izvedba javnega razpisa za podelitev FM frekvenc in javnega razpisa za podelitev frekvenc za DAB+ omrežje, če bo izkazan interes;
– udeležba na Svetovni radijski konferenci WRC-23 z namenom zasledovanja ciljev in interesov Republike Slovenije v skladu s sklepom Vlade RS;
– ažurna obravnava vlog ter izdaja odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, podaljševanje odločb, vodenje registra frekvenc ter mednarodne koordinacije in optimizacije frekvenc;
– izvajanje aktivnosti za ščitenje interesov Republike Slovenije glede škodljivega radijskega motenja čezmejnih radijskih postaj;
– nadgradnja oziroma vzpostavitev povezave med uradnimi podatkovnimi bazami ter priprava nove programske opreme za podporo pri izdaji odločb za dosego večje učinkovitosti agencije;
– vodenje evidenc o imetnikih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc in radioamaterskih dovoljenj;
– organizacija delavnic in posvetov za zainteresirano javnost ter aktivna udeležba na strokovnih dogodkih drugih organizatorjev.
c) Z namenom zasledovanja določb VII. poglavja ZEKom-2bo agencija v letu 2023 skrbela za racionalno uporabo elementov oštevilčenja in izvajala aktivnosti za dosego predvsem naslednjih ciljev:
– ažurna obravnava vlog za pridobitev odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja in za izdajo soglasja za prenos pravice uporabe elementov oštevilčenja na drugega operaterje, nadzor racionalne rabe dodeljenih številskih elementov ter spremljanje izvajanja prenosljivosti številk;
– urejanje načina izvedbe prenosljivosti številk, izdajanje odločb o odmeri plačila za uporabo elementov oštevilčenja ter spremljanje in morebitno posredovanje ob pojavu prevar in neustreznih ravnanj operaterjev na področju številskega prostora;
– spremljanje in obravnava področja številk posebnega pomena;
– objava pregleda zasedenosti posameznih elementov oštevilčenja po vrstah in namenih uporabe, vključno z analizo nevarnosti izčrpanja posameznih elementov oštevilčenja;
– v primeru sprejetja odločbe o dodelitvi negeografskih številk, ki se uporabljajo za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev na območju drugih držav članic določitev pogojev za zagotovitev skladnosti s predpisi o varstvu potrošnikov in drugimi predpisi držav članic in pogoje za uporabo elementov oštevilčenja;
– vodenje uradne evidence o dodeljenih elementih oštevilčenja;
– spremljanje ustreznosti trenutnih regulativnih in zakonskih določil pri dodeljevanju elementov oštevilčenja;
– aktivno sodelovanje pri pripravi različnih vrst dokumentov v okviru delovnih skupin v organizaciji CEPT/ECC, BEREC in ITU.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagane vrednosti točk. Pri izračunu agencija upošteva potrebno pokrivanje stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti agencije glede na načrtovane cilje in naloge.
Agencija bo, upoštevajoč načrtovano strukturo in obseg potrebnih stroškov za opravljanje regulatornih nalog za posamezno vrsto plačila, glede na leto 2022 zvišala oziroma znižala naslednje tarife, in sicer:
– pri plačilih na podlagi obvestila zvišanje za 0,79 EUR, oziroma 79,00 %,
– pri plačilih za uporabo radijskih frekvenc znižanje za 0,22 EUR oziroma za 30,56 %,
– pri plačilih za uporabo elementov oštevilčenja zvišanje za 0,25 EUR oziroma za 23,81 %.
Razlogi za spremembe višine tarif so naslednji:
Pri plačilih na podlagi obvestila je razlog za zvišanje predvsem nižji vir financiranja iz naslova presežkov preteklih let ter višjih stroškov poslovanja. Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021, katerega poraba se načrtuje pri pripravi tarife za leto 2023, je znatno nižji od presežka prihodkov nad odhodki leta 2020, katerega poraba se je načrtovala pri pripravi tarife za leto 2022.
Pri plačilih za uporabo radijskih frekvenc je razlog za znižanje tarife predvsem načrtovana poraba ustvarjenega presežka iz preteklih let. Pri pripravi tarife za leto 2022 je bila načrtovana poraba presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega v letu 2020.
Pri plačilih za uporabo elementov oštevilčenja je razlog za zvišanje predvsem nižji vir financiranja iz naslova presežkov preteklih let. Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021, katerega poraba se načrtuje pri pripravi tarife za leto 2023, je nižji od presežka prihodkov nad odhodki leta 2020, katerega poraba se je načrtovala pri pripravi tarife za leto 2022.
7. Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za leto 2023, oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti, morebiten presežek odhodkov nad prihodki poslovnega leta ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb za plačila na podlagi ZEKom-2. Predlog tarife je tako stroškovno naravnan.

AAA Zlata odličnost