Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4099. Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2022/2023, stran 13283.

  
Na podlagi 8. točke prvega odstavka in drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) minister za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2022/2023 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja mature v šolskem letu 2022/2023 določijo prilagoditve predmetnih izpitnih katalogov, izvedba mature v dveh zaporednih izpitnih rokih, vodenje evidence elektronskih naslovov kandidatov splošne mature, vpogled v izpitno dokumentacijo, ugovor pri splošni maturi, utemeljeni razlogi za naknadni rok za vpogled pri splošni maturi, vračilo izpitne dokumentacije, priprava izpitnih listkov za ustni izpit in naloge nadzornih učiteljev.
2. člen 
(prilagoditve predmetnih izpitnih katalogov za maturo) 
Državna komisija za splošno maturo in Državna komisija za poklicno maturo lahko sami ali na predlog državnih predmetnih komisij, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje ali Zavoda Republike Slovenije za šolstvo prilagodita obseg in način ocenjevanja in kriterije ter merila ocenjevanja, ki so določeni v predmetnih izpitnih katalogih. Spremembe in prilagoditve državni komisiji objavita na spletni strani Državnega izpitnega centra.
3. člen 
(matura v enem oziroma dveh zaporednih izpitnih rokih) 
(1) Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku, pa zaradi zdravstvenih težav ali drugih upravičenih razlogov, ki so posledica epidemioloških razmer, želijo prvič opravljati maturo v jesenskem izpitnem roku, lahko 30 dni pred rokom za začetek opravljanja mature oziroma 24 ur od nastanka razloga podajo vlogo na pristojno državno komisijo.
(2) O utemeljenosti razlogov za prvo opravljanje mature v jesenskem roku odloči pristojna državna komisija v 30 dneh od prejema vloge.
(3) Kandidatom, ki so na podlagi odobritve pristojne državne komisije iz prejšnjega odstavka opravljali maturo prvič v jesenskem roku, se pri uveljavljanju pravice do vpisa v nadaljnje izobraževanje upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku.
4. člen 
(evidenca Državnega izpitnega centra) 
Državni izpitni center v evidenci kandidatov za splošno maturo za šolsko leto 2022/2023 zbira tudi elektronske naslove kandidatov splošne mature.
5. člen 
(priprava izpitnih listkov za ustni izpit) 
(1) Ne glede na 24. člen Pravilnika o splošni maturi (Uradni list RS, št. 29/08 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o splošni maturi) šolska maturitetna komisija za vsako šolsko izpitno komisijo pri ustnem izpitu na podlagi navodil Državne komisije za splošno maturo s sklepom odloči o predlogu strokovnega aktiva oziroma učitelja predmeta, da iz kompleta 35 izpitnih listkov izloči 5 izpitnih listkov in hkrati pripravi tudi kratek opis vsebin, ki bodo izločene iz ustnega izpita (razen pri matematiki, se izloči 15 vprašanj, po pet iz vsakega sklopa). Šolska maturitetna komisija z opisom izpitnih vsebin, ki bodo izločene iz ustnega izpita glede na predmetni izpitni katalog, seznani kandidate do roka, določenega v sklepu Državne komisije za splošno maturo.
(2) Ne glede na drugi odstavek 21. člena Pravilnika o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 44/08, 9/09 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o poklicni maturi) strokovni aktiv šole izpitne listke in predloge z opisom izločenih vsebin glede na predmetni izpitni katalog, v zaprtih ovojnicah odda najkasneje do roka, določenega v sklepu Državne komisije za poklicno maturo, šolski maturitetni komisiji, ki o predlogih odloči in z opisom izločenih vsebin glede na predmetni izpitni katalog seznani kandidate do roka, določenega v sklepu Državne komisije za poklicno maturo.
(3) Ne glede na tretji odstavek 21. člena Pravilnika o poklicni maturi se za vsako šolsko izpitno komisijo pri ustnem izpitu pripravi 30 izpitnih listkov.
6. člen 
(naloge nadzornega učitelja) 
(1)Ne glede na prvi odstavek 44. člena Pravilnika o splošni maturi in prvi odstavek 40. člena Pravilnika o poklicni maturi je pri pisnem izpitu, kjer je v izpitnem prostoru manj kot 15 kandidatov s posebnimi potrebami, prisoten najmanj en nadzorni učitelj strokovni delavec, ki ne sme biti učitelj predmeta, pri katerem nadzoruje potek izpita.
(2) Če izpitni prostor iz prejšnjega odstavka nadzira en nadzorni učitelj, ne glede na deveto alinejo tretjega odstavka 44. člena Pravilnika o splošni maturi in deveto alinejo drugega odstavka 40. člena Pravilnika o poklicni maturi med krajšo odsotnostjo kandidata iz izpitnega prostora pokliče za spremstvo kandidatu nadzornega učitelja na hodniku.
7. člen 
(vpogled v izpitno dokumentacijo pri splošni maturi) 
(1)Ne glede na 76. člen Pravilnika o splošni maturi ima kandidat, ki opravlja splošno maturo, pravico do elektronskega vpogleda v izpitno dokumentacijo. Vpogled se začne na dan objave rezultatov splošne mature. Trajanje elektronskega vpogleda določi Državna komisija za splošno maturo v skladu s koledarjem splošne mature, tehnična navodila določi Državni izpitni center.
(2) Izpitna dokumentacija kandidata za vpogled vsebuje:
– splošni uspeh, izpis ocen, točkovnih ocen in odstotnih točk po posameznih delih izpita,
– meje med ocenami,
– optično prebrane ocenjene izpitne pole,
– optično prebrane ocenjene liste za odgovore,
– izpis doseženega števila točk po nalogah,
– navodila za ocenjevanje.
8. člen 
(utemeljeni razlogi za naknadni rok za vpogled pri splošni maturi) 
(1)Ne glede na 77. člen Pravilnika o splošni maturi Državni izpitni center kandidatu, ki v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena iz utemeljenih razlogov ni mogel opraviti vpogleda v svojo izpitno dokumentacijo, določi način vpogleda in nov rok v skladu s koledarjem splošne mature.
(2) Utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka so:
– bolezen,
– dokazljive okoliščine o težavah dostopa ali prenosa podatkov v digitalnem okolju,
– izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča s posledicami, rojstvo otroka oziroma drugi izredni dogodki).
(3) Dokazila iz prejšnjega odstavka lahko kandidat pošlje v elektronski ali v fizični obliki.
9. člen 
(ugovor na oceno in na način izračuna izpitne ocene pri splošni maturi) 
Ne glede na prvi odstavek 78. člena Pravilnika o splošni maturi lahko kandidat najkasneje naslednji dan po poteku obdobja za vpogled v izpitno dokumentacijo na Državno komisijo za splošno maturo vloži obrazložen pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene ali na oceno. Način vložitve ugovora (fizično ali na elektronski način) in tehnična navodila o vložitvi ugovora določi Državni izpitni center pred začetkom postopka vpogleda v posameznem izpitnem roku.
10. člen 
(vračilo izpitne dokumentacije pri splošni maturi) 
Ne glede na 24. člen Pravilnika o varovanju izpitne tajnosti pri maturi (Uradni list RS, št. 7/08) se šteje, da je kandidatu izpitna dokumentacija vrnjena v času elektronskega vpogleda izpitne dokumentacije.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-156/2022
Ljubljana, dne 12. decembra 2022
EVA 2022-3330-0136
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti