Uradni list

Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Kazalo

3683. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, stran 11411.

  
Na podlagi 11. člena, petega odstavka 25. člena, 35. člena, sedmega odstavka 36.a člena in drugega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
1. člen 
V Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) se v 1. členu v prvem odstavku beseda »ter« nadomesti z vejico in za njo doda besedilo »podatkovne zbirke, ki sodijo med nabore podatkov velike vrednosti, in«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenašata Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L št. 41 z dne 14. 2. 2003, str. 26) in Direktiva (EU) 2019/1024 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja (prenovitev) (UL L št. 172 z dne 26. 6. 2019, str. 56).«.
2. člen 
V 2. členu se v četrtem odstavku v 18. točki pika na koncu nadomesti s podpičjem in za njo doda nova, 19. točka, ki se glasi:
»19. označbo, ali podatkovna zbirka sodi med nabore podatkov velike vrednosti.«.
V petem odstavku se beseda »Prilogi« nadomesti z besedilom »Prilogi 1«.
3. člen 
Za 26. členom se doda nov, 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen 
(nabori podatkov velike vrednosti) 
Podatkovne zbirke, ki sodijo med nabore podatkov velike vrednosti, so določene v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.«.
4. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
5. člen 
Za Prilogo 1 se doda nova Priloga 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-401/2022
Ljubljana, dne 24. novembra 2022
EVA 2022-3130-0040
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti