Uradni list

Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Kazalo

3648. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo, stran 11352.

  
Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – , 2/15 – odločba US RS, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 142/22), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odločba US RS, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 85. člena Statuta Mestne občine Krško (Uradni list RS, št. 132/22) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 36. seji, dne 14. 11. 2022, sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo 
I. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen 
(1) S tem odlokom Mestna občina Krško, s sedežem Cesta krških žrtev 14, Krško (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola XIV. divizije Senovo (v nadaljevanju: javni zavod).
(2) Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena se uporabljajo določbe zakona.
II. STATUSNE DOLOČBE 
1. Ime, sedež in pravni status javnega zavoda
2. člen 
(1) Javni zavod posluje pod imenom: Osnovna šola XIV. divizije Senovo.
(2) Sedež javnega zavoda: Trg XIV. divizije 3, Senovo.
(3) Skrajšano ime: OŠ Senovo.
(4) V sestavo OŠ Senovo sodi:
– Enota vrtec, ki deluje na lokaciji: Cesta 1. maja 2, Senovo.
3. člen 
(1) Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
(2) Enota vrtca v pravnem prometu nima pooblastil.
2. Žig javnega zavoda
4. člen 
(1) Javni zavod ima in uporablja svoj žig okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano ime: Osnovna šola XIV. divizije Senovo, in sedež: Senovo.
(2) Javni zavod ima in uporablja tudi žig okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot žig iz prvega odstavka tega člena.
(3) Žig iz prvega odstavka tega člena uporablja javni zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem, varovancem oziroma njihovim staršem.
(4) Žig iz drugega odstavka tega člena uporablja javni zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
5. člen 
Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen 
(1) Javni zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
(2) Ravnatelj javnega zavoda zastopa in predstavlja javni zavod brez omejitev.
(3) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje javnega zavoda v posameznih zadevah pooblasti drugega delavca javnega zavoda.
7. člen 
(1) Za javni zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
(2) V odnosih z Upravo RS za javna plačila in Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve podpisujejo za javni zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi RS za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
8. člen 
Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb javnega zavoda se določi s posebnim sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Mestne občine Krško.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA 
9. člen 
(1) Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni vzgojno-izobraževalni program in program predšolske vzgoje, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom. Zavod opravlja kot javno službo tudi tisto dejavnost, ki jo področni predpisi določajo kot dejavnost v javnem interesu (npr. zagotavljanje športne in kulturne infrastrukture pogodbenim izvajalcem športnih in kulturnih prireditev občine, prevozi otrok za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa, zagotavljanje šolske prehrane, oddaja ostalih nepremičnin v uporabo).
(2) Zavod lahko opravlja tudi dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, in sicer oskrbo z jedmi delavcem zavoda ter zunanjim uporabnikom in druge dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu v skladu s predpisi.
(3) Pri razmejevanju javne službe in dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu zavod upošteva poleg veljavnih predpisov tudi kriterij koristnika storitve, ki je uporabnik.
(4) Zavod lahko poleg dejavnosti, ki predstavlja javno službo opravlja tudi druge dejavnosti s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost.
(5) Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
– P/85.100 
predšolska vzgoja,
– P/85.200 
osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.510 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P/85.520 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– R/90.040
obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R/91.011
dejavnost knjižnic,
– R/93.110
obratovanje športnih objektov,
– R/93.190
druge športne dejavnosti,
– I/56.290 
druga oskrba z jedmi,
– L/68.200 
oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– L/55.20 
dejavnost v počitniških domovih in podobnih nastanitvenih objektih za kratkotrajno bivanje,
– N/82.190
fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih pisarniških dejavnosti,
– P/88.910 
dnevno varstvo otrok.
10. člen 
Javni zavod opravlja javnoveljavni program za predšolske otroke in izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
11. člen 
(1) Javni zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole. Enota vrtca izvaja predšolsko vzgojo za otroke do vstopa v osnovno šolo.
(2) Javni zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
(3) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja javni zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
12. člen 
Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA 
13. člen 
Organi javnega zavoda so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi zavoda ter svet staršev.
14. člen 
(1) Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
(2) Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler je njihov otrok vključen v zavod.
(3) Svet odloča z večino glasov vseh članov.
(4) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Mestne občine Krško izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov.
(5) Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor, zbor delavcev zavoda in reprezentativni sindikat, upoštevajoč enakomerno zastopanost delavcev iz organizacijskih enot. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
(6) Predstavnike staršev izvolijo s tajnim ali javnim glasovanjem starši na svetu staršev izmed kandidatov, ki jih predlaga svet staršev ali 5 % staršev učencev šole s podpisi, upoštevajoč enakomerno zastopanost staršev glede na organizacijsko strukturo. Volitve so veljavne, če se volilne seje sveta staršev udeleži več kot polovica staršev članov sveta staršev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov staršev, ki so glasovali. V primeru, da otrok enega od staršev, ki je član sveta zavoda, preneha s šolanjem v zavodu, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami nadomestnega člana sveta zavoda. Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred potekom mandata.
(7) Postopek izvolitve predstavnikov staršev se podrobneje določi z internim aktom zavoda.
15. člen 
(1) Svet javnega zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet javnega zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata svetu javnega zavoda. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu javnega zavoda.
(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta javnega zavoda, ki se volijo iz posameznih enot javnega zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v javnem zavodu.
(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu javnega zavoda in mora imeti aktivno volilno pravico.
(4) Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
16. člen 
(1) Pravico predlagati kandidate za člane sveta javnega zavoda ima najmanj 10 % delavcev javnega zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
(2) Predlogi kandidatov za svet javnega zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
(3) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu javnega zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu javnega zavoda se predlagajo po enotah javnega zavoda.
17. člen 
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
(3) Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov (po posameznih enotah javnega zavoda) po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov matične šole, enote vrtca in izmed kandidatov upravno-administrativnih in tehničnih delavcev javnega zavoda. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
(4) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov (iz matične šole, enote vrtca ali izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev javnega zavoda) kot jih je potrebno izvoliti.
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev javnega zavoda z aktivno volilno pravico.
18. člen 
(1) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta javnega zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu javnega zavoda iz posamezne enote javnega zavoda in upravno-administrativnih in tehničnih delavcev javnega zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati iz posamezne enote javnega zavoda in administrativnih in tehničnih delavcev, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz posamezne enote javnega zavoda oziroma med upravno-administrativnimi in tehničnimi delavci dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v javnem zavodu.
(2) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
19. člen 
(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu javnega zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev javnega zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta javnega zavoda, ki ga je kandidiral sindikat.
(2) Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(3) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
(4) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
(5) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu javnega zavoda in določi dan glasovanja, ki mora biti opravljeno najkasneje v naslednjih 30 dneh.
(6) Predstavnik delavcev v svetu javnega zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev javnega zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
(7) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu javnega zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet javnega zavoda.
20. člen 
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet javnega zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavoda, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
21. člen 
(1) V enoti vrtca pri šoli se zagotovi pedagoško vodenje v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Enota vrtca pri šoli ima lahko vodjo enote ali vzgojitelja z organizacijskimi nalogami.
(3) Pedagoški vodja, vodja enote vrtca pri šoli ali vzgojitelj z organizacijskimi nalogami opravljajo naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta v aktu o sistemizaciji delovnih mest oziroma naloge, za katere jih ravnatelj pisno pooblasti.
V. SREDSTVA ZA DELO, NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV TER ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA 
22. člen 
(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo javnega zavoda.
(2) Ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu sredstva in premoženje, s katerim je javni zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
(3) Nepremično in premično stvarno premoženje, ki ga zavodu za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, zagotavlja ustanovitelj, in s katerim upravlja zavod na podlagi posebne pogodbe o upravljanju, je lastnina ustanovitelja. Z isto pogodbo se določijo medsebojne pravice in obveznosti zavoda in ustanovitelja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelja.
(4) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
(5) Nepremično in premično stvarno premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.
23. člen 
(1) Javni zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občin v skladu z zakoni, ter iz donacij, prispevkov sponzorjev, prispevkov uporabnikov, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu in iz drugih virov.
(2) Zagotavljanje sredstev občine se uredi s pogodbo med zavodom in ustanoviteljem po sprejetju proračuna občine za tekoče leto.
(3) Javni zavod poleg javne službe lahko opravlja tudi dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.
(4) Javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
(5) Sredstva, ki jih javni zavod pridobi z oddajanjem nepremičnin in premičnin v uporabo, se uporabijo za plačilo materialnih stroškov v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugih stroškov, v skladu z letno pogodbo o financiranju javnega zavoda.
(6) Zavod mora prihodke in odhodke izkazovati ločeno glede na vrsto dejavnosti (javna služba/prodaja blaga in storitev na trgu). Zavod zagotovi ločeno spremljanje poslovanja iz naslova posamezne javne službe in posamezne dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.
(7) Razmejitev odhodkov oziroma stroškov po vrstah dejavnosti, zavod ugotavlja na podlagi ustreznih sodil. Sodila sprejme svet zavoda po predhodni pridobitvi mnenja župana.
24. člen 
(1) Za nadstandardne storitve lahko javni zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev, sredstev od prodaje blaga in storitev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
(2) Javni zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka oziroma v skladu z zakonom.
(3) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
(4) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki javnega zavoda. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike javnega zavoda predlaga svet javnega zavoda.
(5) Za delovanje sklada upravni odbor sprejme pravila.
25. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod uporablja v skladu z zakonom in za namene, kot izhajajo iz predloga sveta zavoda, na katerega je podano soglasje župana v imenu ustanovitelja.
(2) Primanjkljaj prihodkov, ki v javnem zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, ki so v pristojnosti ustanoviteljice, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti javnega zavoda, ali zaradi nepredvidljivih okoliščin oziroma višje sile (kot npr. razglasitev epidemije), krije ustanovitelj oziroma država, na podlagi predhodne izpolnitve naslednjih pogojev:
– da javni zavod najmanj tri mesece pred iztekom proračunskega obdobja obrazloži ustanovitelju s posebnim poročilom in računskim prikazom vzroke nastanka primanjkljaja in poda predlog za pokritje izgube ter
– da ustanovitelj poročilo sprejme s posebnim sklepom.
26. člen 
(1) Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(2) Javni zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti javnega zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja javnemu zavodu v skladu z zakonom in tem odlokom.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN JAVNIM ZAVODOM 
27. člen 
Ustanovitelj ima do javnega zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela javnega zavoda s plani in programi občine,
– spremlja in nadzira namenskost porabe sredstev ustanovitelja,
– daje soglasje k statusnim spremembam in spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
28. člen 
Pravice in obveznosti javnega zavoda do ustanovitelja:
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju programa javnega zavoda in letnega delovnega načrta,
– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti občine,
– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
VII. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA 
29. člen 
Splošne akte javnega zavoda sprejema svet javnega zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov javnega zavoda se določi s pravili javnega zavoda.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
Javni zavod je pravni naslednik vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Krškem, pod svojo vložno številko in prevzame vse pravice in obveznosti tega javnega zavoda.
31. člen 
Javni zavod mora v skladu s tem odlokom uskladiti notranje akte zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo naloge organov javnega zavoda obstoječi organi.
32. člen 
Ravnatelju in organom javnega zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero so bili imenovani. Pred iztekom mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom.
33. člen 
Ravnatelj javnega zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno v zvezi z vpisom sprememb v sodni register.
34. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola XIV. divizije Senovo (Uradni list RS, št. 59/97, 67/06, 59/08, 9/10 in 105/21).
35. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2021-O704
Krško, dne 14. novembra 2022
Župan 
Mestne občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti