Uradni list

Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Kazalo

3629. Odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran«, stran 11301.

  
Na podlagi drugega odstavka 3., 7. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 29. redni seji dne 8. 11. 2022 sprejel
O D L O K 
o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran« 
1. člen 
S tem odlokom se uredi izbirna lokalna gospodarska javna služba – upravljanje določenih javnih parkirišč (v nadaljevanju: javna služba) tako, da se določi:
– vsebina javne službe;
– način izvajanja javne službe in njen izvajalec;
– vrsta in obseg javnih dobrin, ki jih nudi javna služba ter njihova prostorska razporeditev;
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, ki jih nudi javna služba;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– pravice in obveznosti izvajalca;
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja;
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
– drugi elementi, pomembni za opravljanje in razvoj javne službe.
2. člen 
Javna služba zagotavlja:
– urejanje parkirišč s signalizacijo ter objekti in napravami, ki na parkiriščih, določenih s tem odlokom, in na parkiriščih, posebej določenih z drugimi odloki, omogočajo pobiranje parkirnine, kot plačila uporabnikov za uporabo teh parkirišč;
– organizacijo in izvajanje pobiranja parkirnine;
– zagotavljanje uporabe parkirnih prostorov uporabnikom pod enakimi splošnimi pogoji;
– prevzem obveznosti za ureditev in vzdrževanje parkirnih prostorov, vključno z ureditvijo poti, dovozov, pregrad in druge infrastrukture, potrebne za upravljanje in označitev parkirnih prostorov, postavitev prometne signalizacije in potrebnih obvestil;
– čiščenje območja, prejetega v upravljanje s plačilom ustreznih stroškov za vzdrževanje in obratovanje javne razsvetljave in
– izvajanje drugih obveznosti, določenih s tem ali drugimi odloki.
3. člen 
Javno službo izvaja Režijski obrat občinske uprave Občine Ankaran.
4. člen 
(1) Javna služba se izvaja na parkiriščih, določenih:
1. z odlokom občinskega sveta, s katerim se ureja prometna ureditev na določenem območju ali sorodne zadeve;
2. s sklepom občinskega sveta, objavljenim v uradnem glasilu, s katerim se določijo tudi načela oziroma usmeritve za oblikovanje sklepa iz 5. člena tega odloka.
(2) Pri uvajanju javne službe na posameznih parkiriščih se sledi strategiji, po kateri se na posameznih območjih uvajajo naslednji pogoji za uporabo parkirnih površin v javni lasti:
– na območju priobalnega pasu se prostor za parkiranje uvaja po načelu »de minimis«;
– na ostalih območjih: prosto parkiranje, parkiranje s plačilom parkirnine, parkiranje z dovolilnicami;
– cenovno ugodno parkiranje za občane Občine Ankaran.
(3) Izvajanje javne službe se na posameznem parkirišču lahko začasno brez pravice izvajalca po nadomestilu prekine, kadar:
– izvajanje ni možno zaradi gradbenih posegov ali drugih objektivnih okoliščin na podlagi odločbe pristojnega organa;
– se parkirišče uporabi za izvedbo javnih prireditev, ki so v širšem javnem interesu, o čemer odloči župan s sklepom;
– gre za enkratne in kratkotrajne situacije, ki opravičujejo prekinitev in se opredelijo s sklepom župana.
5. člen 
Za realizacijo odločitev iz prvega odstavka 4. člena župan sprejme sklep o uvedbi javne službe na posameznem parkirišču. S sklepom se določi:
1. natančna opredelitev javnega parkirišča, natančno število parkirnih prostorov in osnovne elemente prometne ureditve, vse tudi z grafičnim prikazom;
2. vozila, po vrstah oziroma tehničnih karakteristikah, ki jim je parkirišče namenjeno, oziroma vozila, ki jim parkirišče ni namenjeno;
3. tehnično opremljenost parkirišča in vrsto naprav za pobiranje parkirnine oziroma omejitve glede take opreme;
4. po potrebi minimalne zahteve oziroma pogoje v zvezi z načinom dela na parkirišču, predvsem v zvezi z organizacijo pobiranja parkirnine;
5. časovni obseg delovanja parkirišča, ko je za njegovo uporabo treba plačati parkirnino, vključno z določitvijo dni v tednu, dnevnega začetka in konca pobiranja parkirnine, ureditvijo prazničnega poslovanja in podobno (v nadaljevanju: /urnik parkirišča);
6. posebne pravice posameznih uporabnikov glede pogojev uporabe parkirišča, če te niso določene z odlokom;
7. morebitno dodatno vsebino javne službe iz 2. člena tega odloka;
8. ceno in morebitno diferencirano ceno parkirnine ali cene abonmajev po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter rednosti njihove uporabe;
9. druge elemente, potrebne za izvajanje javne službe na posameznem parkirišču.
6. člen 
(1) Uporabniki so vozniki vozil, ki imajo v skladu s prometno ureditvijo in postavljeno prometno signalizacijo pravico vstopa na parkirišče, pod pogojem, da je na parkirišču na razpolago potrebni prostor za parkiranje in pod pogojem, da plačajo parkirnino na način, ki je predpisan s sklepom iz 5. člena.
(2) Uporabnik uporablja parkirišče, na katerem se izvaja javna služba, na lastno odgovornost. Izvajalec in lastnik parkirišča za morebitne poškodbe vozil med parkiranjem in vožnjo po parkirišču ne odgovarjata.
(3) Na parkirišču, na katerem se izvaja javna služba, morajo uporabniki spoštovati pravila splošnih prometnih predpisov in postavljanje signalizacije.
7. člen 
(1) Neposredno upravljanje parkirišča in druge naloge v zvezi z izvajanjem javne službe pri stiku z uporabniki na parkirišču opravljajo pooblaščene osebe izvajalca, oblečene z razpoznavnimi elementi (obleka, označba …).
(2) Posamezna opravila iz prvega člena, ki sodijo v vsebino javne službe in se ne nanašajo na vzpostavljanje neposrednega odnosa med izvajalci in uporabniki (vzdrževanje naprav, posegi na parkiriščih in podobno) lahko izvajalec organizira z angažiranjem pogodbenih podizvajalcev.
8. člen 
Izvajalec mora dopustiti pod enakimi pogoji dostop na parkirišče in njegovo uporabo vsakemu vozilu, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 6. člena, če voznik ali druga oseba prevzame obveznost plačila parkirnine po tarifi ter če je na parkirišču prost parkirni prostor.
9. člen 
(1) Javna služba se financira iz plačil uporabnikov parkirišč (parkirnine).
(2) Izvajalec pred začetkom poslovnega leta predloži županu v potrditev program in finančni načrt javne službe. S programom se predvidi namen morebitne uporabe presežka prihodkov od odhodkov.
10. člen 
(1) Parkirnine, ki jih plačujejo uporabniki, so namenski prihodek izvajalca za financiranje javne službe.
(2) Tarife morajo biti objavljene na vhodu na parkirišče in ob napravah, s pomočjo katerih se skladno s sklepom iz 5. člena pobirajo parkirnine.
11. člen 
(1) Parkirišča, na katerih se izvaja javna služba, so javna površina v lasti Občine Ankaran in morajo biti prosto dostopna.
(2) Oprema parkirišč, izrecno namenjena izvajanju javne službe, je infrastruktura v lasti Občine Ankaran.
12. člen 
(1) Na javnih parkiriščih, na katerih se izvaja javna služba, mora biti postopek plačila in uveljavitve pravice do parkiranja jasno opisan ob vstopu na parkirišče oziroma opisan na način, ki omogoča vsakemu uporabniku ustrezno seznanitev.
(2) Na vozilo, ki je neupravičeno parkirano na parkirišču, na katerem se izvaja javna služba, ali je parkirano v nasprotju z navodili iz prvega odstavka tega člena ali v nasprotju s predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa ter drugimi predpisi, se namesti napravo, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo.
(3) Postopek iz drugega odstavka tega člena se izvede na način, ki ga določa občinski predpis o varnosti cestnega prometa v naseljih.
13. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja organ občinske uprave, pristojen za promet.
(2) Nadzor nad pravilnostjo parkiranja na parkiriščih, na katerih se izvaja javna služba, izvajajo občinski redarji in upravljavec parkirišča.
14. člen 
(1) Upravljavec lahko izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih parkiriščih.
(2) Uporabniki javnih plačljivih parkirišč so dolžni plačati parkirnino, na predpisan način na parkomatih ob parkiriščih. V primeru neplačila predpisane parkirnine upravljavec zaračuna celodnevno parkirnino na podlagi cenika.
(3) Če voznik ne poravna parkirnine, poda upravljavec predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu Občine Ankaran za predlog uvedbe prekrškovnega postopka.
15. člen 
Župan je dolžan sprejeti sklepe iz 5. člena v 60 dneh po uveljavitvi odloka oziroma sklepov občinskega sveta, ki omogočijo izvajanje javne službe na posameznem parkirišču, če ni s temi akti določeno drugače.
16. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka za Občino Ankaran prenehajo veljati Odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/12) in vsi njemu podrejeni predpisi.
(2) Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku se v času do sprejetja novih sklepov župana iz 5. člena tega odloka na javnih parkiriščih v Občini Ankaran uporabljajo posamezni sklepi župana o uvedbi javne službe na posamičnih parkiriščih, ki so veljali tudi na dan pred veljavo tega odloka.
(3) Ne glede na navedeno v predprejšnjem odstavku se v času do 1. 6. 2023 še naprej smiselno uporabljajo določbe Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/12), ki se nanašajo na določitev izvajalca javne službe po tem odloku in na razmerje med izvajalcem javne službe in lastnikom gospodarske javne infrastrukture po tem odloku.
(4) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-02/2022/1
Ankaran, dne 8. novembra 2022
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik
Visto il secondo comma degli articoli 3, 7 e 59 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta ufficiale della RS, no. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS no. 17/2015, 10/22) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, durante la sua 29a seduta ordinaria tenuta si l’8 novembre 2022, ha adottato il seguente
D E C R ET O 
sul servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici nel Comune di Ancarano« 
articolo 1 
Con il presente decreto viene regolato il servizio pubblico economico locale facoltativo – gestione di determinati parcheggi pubblici (di seguito: servizio pubblico) come segue:
– contenuti del servizio pubblico;
– modalità di svolgimento del servizio pubblico e l’esecutore;
– tipo e ambito dei beni pubblici forniti dal servizio pubblico e la loro ubicazione territoriale;
– condizioni per la fornitura e l’uso dei beni pubblici forniti dal servizio pubblico;
– diritti e oneri degli utenti;
– diritti e oneri dell’esecutore;
– fonti di finanziamento del servizio pubblico e modalità di erogazione dei servizi;
– il tipo e ambito delle strutture necessarie per lo svolgimento del servizio pubblico economico, che sono di proprietà del comune e fanno parte del demanio pubblico, e costituiscono bene pubblico e la tutela di cui gode;
– altri elementi importanti per lo svolgimento e lo sviluppo del servizio pubblico.
articolo 2 
Il servizio pubblico garantisce quanto segue:
– sistemazione dei parcheggi con segnaletica, strutture e dispositivi che, nei parcheggi designati dal presente decreto e nei parcheggi appositamente designati da altri decreti, consentano la riscossione della tariffa di parcheggio a titolo di corrispettivo da parte degli utenti per l'utilizzo di tali parcheggi;
– organizzazione ed attuazione della riscossione del costo del parcheggio;
– l’utilizzo dei parcheggi da parte degli utenti alle medesime condizioni generali;
– la sistemazione e la manutenzione dei parcheggi, compresa la sistemazione di vialetti, passi carrai, barriere e altre infrastrutture necessarie per la gestione e la sistemazione dei parcheggi, l’installazione della segnaletica stradale e degli avvisi necessari;
– pulizia dell’area in gestione e pagamento delle spese per la manutenzione e l'illuminazione pubblica e
– attuazione di altri obblighi determinati dal presente decreto o da altri decreti.
articolo 3 
Il servizio pubblico è fornito dall’Azienda servizi comunali dell’amministrazione comunale del Comune di Ancarano.
articolo 4 
(1) Il servizio pubblico viene svolto nei parcheggi designati:
1. con decreto del Consiglio comunale che disciplina la regolamentazione della circolazione stradale in una determinata area o materie affini;
2. con delibera del Consiglio comunale, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, che determina anche i principi o le indicazioni per la formulazione della delibera di cui all'articolo 5 del presente decreto.
(2) Nell’introdurre un servizio pubblico per i singoli parcheggi, è necessario seguire la strategia secondo la quale vengono introdotte le seguenti condizioni per l'uso dei parcheggi di proprietà pubblica nelle singole aree:
– nell'area della fascia costiera viene introdotto il parcheggio secondo il principio »de minimis«;
– nelle altre aree: parcheggio gratuito, parcheggio a pagamento, parcheggio con permesso;
– parcheggio a prezzi accessibili per i cittadini del Comune di Ancarano.
(3) L’esecuzione del servizio pubblico per un singolo parcheggio può essere temporaneamente sospeso senza diritto all’indennizzo per l’esecutore, nei seguenti casi:
– l’esecuzione non è possibile a causa di interventi edili o altre circostanze oggettive in base a decisione emessa dall'autorità competente;
– il parcheggio è utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche di ampio interesse pubblico, in base a delibera emessa dal sindaco;
– in caso di situazioni eccezionali e di breve durata che ne giustificano la sospensione e sono determinate in base a delibera emessa del sindaco.
articolo 5 
Al fine di dare attuazione alle decisioni di cui al comma 1 dell’articolo 4, il sindaco adotta una delibera sull'introduzione del servizio pubblico nei singoli parcheggi. Con delibera viene definito quanto segue:
1. l’esatta determinazione del parcheggio pubblico, l’esatto numero di posti auto e gli elementi base della normativa sulla circolazione stradale con rappresentazione grafica;
2. veicoli, per tipologia o caratteristiche tecniche, ai quali è destinato il parcheggio e i veicoli ai quali il parcheggio non è destinato;
3. l’attrezzatura tecnica del parcheggio e la tipologia dei dispositivi per la riscossione del costo del parcheggio o le limitazioni relative a tali attrezzature;
4. se necessario, definizione dei requisiti o delle condizioni minime relative alle modalità di lavoro nel parcheggio, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione della riscossione della tariffa di parcheggio;
5. l’intervallo orario di lavoro del parcheggio, durante il quale e ‘ necessario pagare la sosta di parcheggio, compresa la determinazione dei giorni della settimana, l’orario d’inizio e la fine della riscossione del costo del parcheggio, il regolamento per i giorni festivi e simili (di seguito: /orario del parcheggio);
6. diritti specifici dei singoli utenti riguardo le condizioni di utilizzo del parcheggio, se non previste dal decreto;
7. eventuali ulteriori contenuti del servizio pubblico di cui all'articolo 2 del presente decreto;
8. il prezzo e l’eventuale tariffa differenziata del costo del parcheggio o del prezzo degli abbonamenti a seconda della categoria di utenza e dell’ammontare dei beni pubblici utilizzati o offerti e della frequenza del loro utilizzo;
9. altri elementi necessari per l’erogazione del servizio pubblico presso il singolo parcheggio.
articolo 6 
(1) Gli utenti sono i conducenti di veicoli che hanno diritto all’ingresso nel parcheggio nel rispetto del codice della strada e dei segnali stradali affissi, a condizione che nel parcheggio siano disponibili i posti necessari e a condizione del pagamento del costo della sosta di parcheggio secondo le modalità previste con delibera di cui all'articolo 5.
(2) L’utente utilizza il parcheggio dove viene svolto il servizio pubblico a propria responsabilità. L’esecutore e il proprietario del parcheggio non sono responsabili per eventuali danni ai veicoli durante il parcheggio e la guida attraverso il parcheggio.
(3) Nel parcheggio dove viene svolto un servizio pubblico, gli utenti devono rispettare le regole del regolamento generale della circolazione stradale e della segnaletica stradale.
articolo 7 
(1) La gestione del parcheggio e gli altri compiti connessi all’erogazione del servizio pubblico a contatto con gli utenti del parcheggio vengono svolti da soggetti autorizzati dell’esecutore, vestiti con elementi distintivi (abiti, segnaletica, ecc.).
(2) Da parte dell’esecutore possono essere organizzati compiti individuali di cui al primo articolo, che rientrano nei contenuti del servizio pubblico e non riguardano l’instaurazione di un rapporto diretto tra esecutore e utenti (manutenzione dei dispositivi, interventi nei parcheggi, ecc.), assumendo subappaltatori contrattuali.
articolo 8 
L’esecutore deve consentire l’accesso al parcheggio e il suo utilizzo alle stesse condizioni a qualsiasi veicolo che soddisfi le condizioni di cui al primo comma dell’articolo 6, se il conducente o altra persona assume l’obbligo del pagamento del parcheggio secondo la tariffa e se sono disponibili posti liberi.
articolo 9 
(1) Il servizio pubblico è finanziato dai pagamenti effettuati dagli utenti dei parcheggi (costo del parcheggio).
(2) Prima dell’inizio dell’anno d’esercizio, l’esecutore presenta il programma e il piano finanziario del servizio pubblico in approvazione al sindaco. Con il programma viene prevista la finalità di un eventuale utilizzo dell’eccedenza delle entrate rispetto alle spese.
articolo 10 
(1) Le tariffe di parcheggio pagate dagli utenti rappresentano le entrate designate dell’esecutore per il finanziamento del servizio pubblico.
(2) Le tariffe devono essere affisse all’ingresso del parcheggio e accanto ai dispositivi utilizzati per la riscossione delle tariffe di parcheggio secondo delibera di cui all’articolo 5.
articolo 11 
(1) I parcheggi in cui vene svolto il servizio pubblico sono aree pubbliche di proprietà del Comune di Ancarano e devono essere liberamente accessibili.
(2) Le attrezzature dei parcheggi, specificamente destinate alla realizzazione del servizio pubblico, rappresenta infrastruttura di proprietà del Comune di Ancarano.
articolo 12 
(1) Nei parcheggi pubblici dove viene svolto un servizio pubblico, la procedura per il pagamento e l’esercizio del diritto di sosta devono essere chiaramente descritti immediatamente all’ingresso del parcheggio, ovvero descritti in modo tale da consentire a ciascun utente di ottenere le informazioni in modo adeguato.
(2) Per i veicoli parcheggiati abusivamente in un parcheggio dove viene svolto un servizio pubblico, o parcheggiato in violazione delle istruzioni di cui al primo comma del presente articolo o in violazione delle norme sulla circolazione stradale e altre norme, deve venir installato un dispositivo che impedisca l’allontanamento del veicolo parcheggiato in modo improprio.
(3) La procedura di cui al secondo comma del presente articolo deve essere eseguita secondo le modalità previste dai regolamenti comunali sulla sicurezza della circolazione stradale nei centri abitati.
articolo 13 
(1) La vigilanza sull’esecuzione del servizio pubblico è esercitata dall’organo dell’amministrazione comunale preposto per il traffico.
(2) Il controllo sulla corretta sosta nei parcheggi dove viene svolto un servizio pubblico, viene svolto dalle guardie municipali e dal gestore del parcheggio.
articolo 14 
(1) Il gestore può vigilare il pagamento delle tariffe di parcheggio nei parcheggi pubblici.
(2) Gli utenti dei parcheggi pubblici a pagamento sono tenuti al pagamento delle tariffe di parcheggio nelle modalità prescritte sui parchimetri adiacenti ai parcheggi. In caso di mancato pagamento della tariffa di parcheggio prescritta, il gestore addebita un'intera giornata di sosta in base al listino prezzi.
(3) Se il conducente non versa la tariffa del parcheggio, il gestore presenta la proposta della parte lesa all’organo sanzionatorio autorizzato del Comune di Ancarano per una proposta di avvio del procedimento sanzionatorio.
articolo 15 
Il sindaco è tenuto ad adottare una delibera di cui all’articolo 5, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto o da delibere emesse del Consiglio comunale, che consentono l’esecuzione del servizio pubblico presso i singoli parcheggi, salvo diversa disposizione di tali atti.
articolo 16 
(1) Con l’attuazione del presente decreto per il Comune di Ancarano, cessano le disposizioni del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati archeggi pubblici” (Pubblicazioni ufficiali, n. 45/01, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 1/12) e ogni disposizione subordinata ad esso.
(2) Indipendentemente da quanto citato al comma precedente, fino all’adozione delle nuove delibere del sindaco di cui all’articolo 5 del presente decreto nei parcheggi pubblici del Comune di Ancarano, sono in vigore le singole delibere del sindaco sull’introduzione del servizio pubblico presso i singoli parcheggi, che erano in vigore anche il giorno prima dell’adozione del presente decreto.
(3) Indipendentemente da quanto citato al comma precedente, nel periodo fino al 1 giugno 2023 continuano ad essere utilmente applicate le disposizioni del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Pubblicazioni ufficiali, n. 45/01, Gazzetta ufficiale della RS, n. 1/12), che si riferiscono alla determinazione dell’esecutore del servizio pubblico secondo il presente decreto e sui rapporti tra l’esecutore del servizio pubblico e il proprietario dell'infrastruttura pubblica economica ai sensi del presente decreto.
(4) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0070-0002/2022/1
Ancarano, 8 novembre 2022
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti