Uradni list

Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Kazalo

3628. Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu, stran 11291.

  
Na podlagi tretje in šeste alineje drugega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) je Socialna zbornica Slovenije na dopisni seji skupščine, ki je potekala od 11. do 14. 10. 2022, sprejela
P R A V I L N I K 
o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Socialna zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) s tem pravilnikom določa vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu (v nadaljevanju: preverjanje usposobljenosti) in določa, v katerih primerih je potrebno preizkusiti usposobljenost, vsebino, pogoje in način opravljanja preverjanja usposobljenosti ter preverjanja znanja za pridobitev potrdila o opravljenem preverjanju usposobljenosti, določa sestavo in način oblikovanja komisij za preverjanje usposobljenosti, postopek prijave na preverjanje usposobljenosti, potek preverjanja usposobljenosti ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem preverjanja usposobljenosti.
2. člen 
Preverjanje usposobljenosti lahko opravljajo kandidati, ki izpolnjujejo pogoj glede izobrazbe in imajo opravljeno pripravništvo ali delovne izkušnje na področju socialnega varstva, kot določa 70. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk).
Kandidati iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo pogoj glede izobrazbe, če imajo pridobljeno izobrazbo, ki je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje klasifikacij (v nadaljevanju: SOK) uvrščena na raven 4 in 5 z vseh področij po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: KLASIUS-P-16).
Kandidati iz prvega odstavka tega člena prav tako izpolnjujejo pogoj glede izobrazbe, če imajo pridobljeno izobrazbo, ki je po SOK uvrščena na raven 6, 7 in 8 s področja po KLASIUS-P-16:
– naravoslovja, matematike in statistike;
– informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT);
– tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva;
– kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva;
– transporta, varnosti, gostinstva in turizma, osebnih storitev (razen področje s kodo 103-varnost države, ljudi in premoženja).
Kandidati iz prvega odstavka tega člena izpolnjujejo pogoj glede opravljenega pripravništva, če so opravili pripravništvo na področju socialnega varstva.
Za izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo delovne izkušnje, ki se nanašajo na izvajanje posameznih storitev, nalog in programov na področju socialnega varstva ter so opravljene glede na raven izobrazbe kandidata. Ustreznost delovnih izkušenj kandidatov natančneje določajo katalogi znanja, ki jih sprejema Strokovni svet Socialne zbornice Slovenije (v nadaljevanju: strokovni svet).
II. PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI 
3. člen 
Preverjanje usposobljenosti se začne s pristopom k preverjanju usposobljenosti.
Program preverjanja usposobljenosti 
4. člen
Program preverjanja usposobljenosti in standarde znanja določa Metodologija za pripravo katalogov znanja na področju socialnega varstva, ki jo sprejme strokovni svet.
5. člen 
Katalogi znanja vsebujejo prilagojene vsebine glede na raven izobrazbe in področje dela kandidata.
Katalogi znanja so razporejeni po področjih dela:
– preprečevanje revščine in socialne izključenosti;
– socialna oskrba;
– invalidsko varstvo;
– duševno zdravje;
– varstvo družine;
– delo s tujci, begunci in migranti.
Raven zahtevnosti preverjanja usposobljenosti je enaka ravni izobrazbe kandidata. Usposobljenost kandidata za izvajanje posameznih storitev, nalog in programov na področju socialnega varstva ugotavlja komisija za preverjanje usposobljenosti po določbah tega pravilnika.
Strokovna služba Socialne zbornice Slovenije (v nadaljevanju: strokovna služba) vodi seznam pravnih virov in strokovne literature, ki se nanaša na posamezni katalog znanja. Kandidatu je seznam katalogov znanja, pravnih virov in literature na voljo na sedežu in na spletni strani zbornice.
Oblikovanje komisij za preverjanje usposobljenosti 
6. člen 
Izpraševalci komisij za preverjanje usposobljenosti so izbrani na podlagi javnega povabila k sodelovanju, ki ga zbornica objavi na svoji spletni strani.
Komisija za volitve in imenovanje zbornice preveri izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov za izpraševalce komisij za preverjanje usposobljenosti, določenih s tem pravilnikom, ter oblikuje in predlaga listo izpraševalcev komisij za preverjanje usposobljenosti v sprejem strokovnemu svetu.
Sprejeta lista izpraševalcev komisij za preverjanje usposobljenosti se objavi na spletni strani zbornice.
7. člen 
Pogoji za imenovanje izpraševalcev komisij za preverjanje usposobljenosti:
– najmanj pridobljena izobrazba, ki je po SOK uvrščena na 7. raven;
– opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju socialnega varstva;
– 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva;
– reference s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti.
8. člen 
Izpraševalci komisij za preverjanje usposobljenosti so imenovani za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
9. člen 
Komisijo za preverjanje usposobljenosti sestavljajo predsednik in dva izpraševalca.
Generalni sekretar zbornice z liste izpraševalcev komisij za preverjanje usposobljenosti imenuje tričlansko komisijo kandidatu, ki pristopi k preverjanju usposobljenosti.
Najmanj en izpraševalec komisije za preverjanje usposobljenosti mora imeti enako ali višjo raven strokovne izobrazbe kot kandidat.
Komisijo za preverjanje usposobljenosti sestavljajo vsaj en predstavnik s področja dela kandidata v skladu z drugim odstavkom 5. člena tega pravilnika.
10. člen 
Predsednika komisije za preverjanje usposobljenosti določi generalni sekretar zbornice.
Predsednik komisije za preverjanje usposobljenosti skrbi za pravilno in nemoteno delo komisije ter odgovarja za delo komisije.
11. člen 
Izpraševalec ne more opravljati svojega dela, če je:
– pooblaščenec ali zakoniti zastopnik kandidata;
– s kandidatom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena;
– s kandidatom v zakonski zvezi ali partnerski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala ali če z njo živi ali je živela v izvenzakonski ali partnerski skupnosti;
– skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik kandidata, njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.
Izpraševalci komisij za preverjanje usposobljenosti morajo strokovno in objektivno opravljati svoje delo v komisiji, v katero so imenovani. Pri svojem delu morajo upoštevati določbe tega pravilnika.
Izpraševalec, pri katerem obstajajo okoliščine, ki zbujajo dvom o objektivnosti, mora o tem takoj obvestiti strokovnega delavca strokovne službe.
V primeru kršitve dolžnosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ter drugih dolžnosti, določenih s tem pravilnikom, strokovni svet izpraševalca na predlog generalnega sekretarja razreši z liste izpraševalcev.
12. člen 
Delo komisij za preverjanje usposobljenosti spremlja in evalvira strokovna služba, ki lahko predlaga spremembe izvajanja preverjanja usposobljenosti ali dela komisij.
Zbornica organizira usposabljanje in izpopolnjevanje za izpraševalce komisij za preverjanje usposobljenosti.
Organizacija preverjanja usposobljenosti 
13. člen
Zbornica skrbi za:
– nemoten potek preverjanja usposobljenosti;
– uporabo enotnih kriterijev ocenjevanja na preverjanjih usposobljenosti;
– spremljanje dela in usklajevanje dela komisij za preverjanje usposobljenosti;
– pripravo letnega razporeda terminov za preverjanje usposobljenosti;
– zagotavljanje materialnih pogojev za delo komisij za preverjanje usposobljenosti;
– opravljanje strokovnega in administrativnega dela za komisije za preverjanje usposobljenosti.
Opravljanje nadzorstva 
14. člen 
Nadzorstvo nad opravljanjem preverjanj usposobljenosti, imenovanjem komisij za preverjanje usposobljenosti in njihovim delovanjem opravlja strokovni svet.
Strokovna služba najpozneje do konca januarja pripravi poročilo o izvajanju preverjanja usposobljenosti za obdobje preteklega leta, ki ga najpozneje do konca februarja obravnava strokovni svet.
Prijava k preverjanju usposobljenosti 
15. člen 
Postopek prijave k preverjanju usposobljenosti kandidata se začne s prijavo kandidata in predložitvijo zahtevanih dokazil. Kandidat, ki želi opravljati preverjanje usposobljenosti, posreduje prijavo na prijavnem obrazcu, ki je priloga 1 tega pravilnika, na sedež zbornice vsaj trideset dni pred razpisanim rokom preverjanja usposobljenosti.
16. člen 
Zbornica ugotavlja ustreznost vrste in stopnje pridobljene izobrazbe, opravljenega pripravništva ali delovnih izkušenj kandidatov iz 2. člena tega pravilnika, kar kandidati dokazujejo v postopku preverjanja usposobljenosti, s predložitvijo:
– dokazila o strokovni izobrazbi in
– dokumentacije o uspešno zaključenem pripravništvu ali
– dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na področju socialnega varstva.
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti k prijavi kot dokazilo na podlagi tega pravilnika, lahko pridobi zbornica po uradni dolžnosti, ali jih predloži ob prijavi kandidat sam.
17. člen 
Strokovna služba na podlagi prijave k preverjanju usposobljenosti ugotovi ali kandidat izpolnjuje pogoje za pristop k preverjanju usposobljenosti, v skladu s tem pravilnikom.
Če kandidat izpolnjuje pogoje za pristop k preverjanju usposobljenosti po tem pravilniku, zbornica kandidata pisno obvesti o datumu preverjanja usposobljenosti najmanj petnajst dni pred datumom, ki je predviden za preverjanje usposobljenosti.
Kandidat lahko odjavi preverjanje usposobljenosti pisno najmanj deset dni pred predvidenim datumom opravljanja pisnega dela preverjanja usposobljenosti.
Če kandidat ne izpolnjuje pogojev za preverjanje usposobljenosti po tem pravilniku, zbornica izda zavrnilno odločbo.
Za postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za preverjanje usposobljenosti se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če ta pravilnik ne določa drugače.
Preverjanje usposobljenosti 
18. člen 
Kandidat pristopi k preverjanju usposobljenosti na podlagi obvestila iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika.
Preverjanje usposobljenosti kandidat opravlja pisno in ustno, praviloma na sedežu zbornice.
19. člen 
Preverjanje usposobljenosti opravlja kandidat dva dni. Pisni del se izvaja pod nadzorom strokovne službe in traja do dve pedagoški uri. Ustni del se izvaja pred tričlansko izpitno komisijo in traja do 30 minut.
Pisni del preverjanja usposobljenosti 
20. člen 
Kandidat najprej opravi pisni del preverjanja usposobljenosti, ki obsega izdelavo pisne naloge iz vsebin, določenih s katalogom znanj, po katerem pristopa k preverjanju usposobljenosti.
Nabor nalog za pisni del preverjanja usposobljenosti, vezanih na posamezen katalog znanja sprejme strokovni svet.
21. člen 
Pred začetkom pisnega dela preverjanja usposobljenosti strokovni delavec strokovne službe zbornice ugotovi istovetnost kandidata na podlagi osebnega dokumenta.
Strokovni delavec iz prejšnjega odstavka kandidatom izroči naloge, pojasni navodila in navede pripomočke, ki jih lahko uporabljajo.
22. člen 
V primeru, da se kandidat pri pisanju naloge ne ravna po navodilih, ga strokovni delavec, ki spremlja pisni del preverjanja usposobljenosti, opomni. Če kandidat opomina ne upošteva, strokovni delavec o tem napravi uradni zaznamek in šteje se, da je kandidat pisni del opravil neuspešno.
23. člen 
Uspeh kandidata pri pisnem delu preverjanja usposobljenosti oceni komisija za preverjanje usposobljenosti z oceno »uspešno« ali «neuspešno«.
Ustni del preverjanja usposobljenosti 
24. člen 
Kandidat lahko pristopi k ustnemu delu, če je pisni del opravil uspešno.
25. člen 
Ustno izpraševanje temelji na vsebinah iz programa določenega s katalogom znanja, po katerem kandidat pristopa k preverjanju usposobljenosti ter traja največ 30 minut.
26. člen 
Predsednik komisije za preverjanje usposobljenosti pred začetkom ustnega dela preverjanja usposobljenosti ugotovi istovetnost kandidata na podlagi osebnega dokumenta.
Komisija za preverjanje usposobljenosti mora za ustni del preverjanja usposobljenosti pripraviti 3 vprašanja. Vprašanja morajo biti oblikovana tako, da je z odgovori nanje mogoče oceniti kandidatovo poznavanje celotnega področja.
Vprašanja ustnega dela preverjanja usposobljenosti se vpišejo v zapisnik o poteku preverjanja usposobljenosti.
27. člen 
Uspeh kandidata na ustnem delu preverjanja usposobljenosti ocenjuje komisija za preverjanje usposobljenosti z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
Na podlagi ocene pisnega dela in ocene ustnega dela preverjanja usposobljenosti komisija za preverjanje usposobljenosti določi skupno oceno »opravil« ali »ni opravil«.
Izid preverjanja usposobljenosti razglasi predsednik komisije po končanem celotnem preverjanju usposobljenosti in kandidatu izroči obvestilo o opravljanju preverjanja usposobljenosti, katerega obrazec je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
28. člen 
Kandidat preverjanje usposobljenosti uspešno opravi, če komisija za preverjanje usposobljenosti ugotovi, da pri delu zna izvajati, uporabljati in upoštevati:
– predpise s področja socialnega varstva;
– Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu;
– potrebe, pravice in dolžnosti uporabnikov posameznih socialnovarstvenih storitev ali programov;
– posamezne storitve, programe in druge dejavnosti na področju socialnega varstva; namenjene reševanju stisk uporabnikov v okviru področja dela kandidata.
29. člen 
O poteku preverjanja usposobljenosti predsednik komisije za preverjanje usposobljenosti sestavi zapisnik na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
Ponovni pristop in ponovno opravljanje preverjanja usposobljenosti 
30. člen 
Kandidat, ki je bil neuspešen pri pisnem delu preverjanja usposobljenosti, mora k preverjanju usposobljenosti ponovno pristopiti v celoti.
Kandidat, ki je bil neuspešnem pri ustnem delu preverjanja usposobljenosti pri ponovnem pristopu ponavlja samo ustni del preverjanja usposobljenosti.
Kandidat iz prejšnjega odstavka lahko ponavlja ustni del preverjanja usposobljenosti le enkrat. Če drugič ne opravi uspešno ustnega dela preverjanja usposobljenosti mora ponovno pristopiti k preverjanju usposobljenosti v celoti.
Kandidat mora ponavljanje ustnega dela preverjanja usposobljenosti opraviti v roku šestih mesecev od vročitve obvestila o neuspešno opravljenem ustnem delu preverjanja usposobljenosti, sicer mora ponovno pristopiti k preverjanju usposobljenosti v celoti.
31. člen 
Če kandidat brez upravičenega razloga na za preverjanje določen dan ne pristopi k opravljanju pisnega ali ustnega dela preverjanja usposobljenosti, ali če brez upravičenega razloga odstopi, ko je že začel opravljati preverjanje usposobljenosti, se šteje, da preverjanja usposobljenosti ni opravil.
O upravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka na podlagi pisne obrazložitve kandidata odloči generalni sekretar zbornice. Kandidat mora pisno obrazložitev posredovati na naslov zbornice v roku petih dni od dneva, določenega za preverjanje usposobljenosti, če to iz posebej utemeljenih razlogov v tem roku ni mogoče, pa takoj, ko razlogi prenehajo.
32. člen 
Kandidat, ki preverjanja usposobljenosti ni opravil, ga lahko ponovno opravlja po preteku enega meseca od dneva, ko je bil seznanjen z izidom preverjanja usposobljenosti.
Potrdilo o opravljenem preverjanju usposobljenosti 
33. člen 
V primeru, da je kandidat preverjanje usposobljenosti opravil, zbornica izda potrdilo, iz katerega so razvidni naslednji podatki: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva kandidata, izobrazba kandidata, področje dela in raven zahtevnosti za katero je kandidat opravil preverjanje usposobljenosti, datum opravljenega preverjanja usposobljenosti, številka potrdila, kraj in datum izdaje potrdila. Potrdilo podpiše predsednik komisije za preverjanje usposobljenosti in predsednik zbornice.
Za kandidate iz 2. člena tega pravilnika se izda potrdilo na obrazcu, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
Potrdilo o opravljenem preverjanju usposobljenosti se kandidatu izda najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je preverjanje opravil.
Možnost pritožbe 
34. člen 
Kandidat, ki se ne strinja z oceno preverjanja usposobljenosti, ki jo je podala komisija za preverjanje usposobljenosti, lahko v roku osmih dni od dneva seznanitve z oceno na zbornico vloži pisno pritožbo. O utemeljenosti pritožbe na podlagi pritožbenih navedb, zapisnika o poteku preverjanja usposobljenosti in pridobljenih pisnih mnenj izpraševalcev komisije za preverjanje usposobljenosti, ki je ocenila znanje kandidata, odloča tričlanska komisija za obravnavo pritožbe, sestavljena iz izpraševalcev komisij za preverjanje usposobljenosti. V komisijo za obravnavo pritožbe ne sme biti imenovan noben od izpraševalcev komisije, zoper oceno katere je podana pritožba.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje generalni sekretar zbornice z liste izpraševalcev komisij za preverjanje usposobljenosti.
Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni od dneva njene vložitve.
35. člen 
Oseba, ki nima izvirnega potrdila o opravljenem preverjanju usposobljenosti, lahko zahteva izdajo kopije potrdila pri zbornici.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
36. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.
Do 31. decembra 2022 se uporabljajo določila Pravilnika o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 51/01).
37. člen 
Izpraševalci komisij za preverjanje usposobljenosti, ki so bili imenovani skladno z določbami Pravilnika o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 51/01), opravljajo naloge do sprejema liste izpraševalcev komisije za preverjanje usposobljenosti skladno z določili 6. člena tega pravilnika.
Št. 2295/2022-SZK/SK-PRED
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022
Breda Božnik 
predsednica 
Socialne zbornice Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti