Uradni list

Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Kazalo

3616. Pravilnik o licenciranju kontrolorjev združenih ognjev, stran 11132.

  
Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o licenciranju kontrolorjev združenih ognjev 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in uporaba) 
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za pridobitev vojaškega izkaza kontrolorjev združenih ognjev (angl. Joint Terminal Attack Controller – JTAC, v nadaljnjem besedilu: KZO), pripadajočih pooblastil, vrste in nosilce usposabljanj ter izpite za pridobitev vojaškega izkaza kontrolorjev združenih ognjev (v nadaljnjem besedilu: vojaški izkaz KZO), pogoje za ohranjanje vojaškega izkaza KZO in pooblastil ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati KZO.
(2) KZO je osebje, ki opravlja kontroliranje združenega ognja s primarnim namenom zemeljske kontrole zračne ognjene podpore v neposredni bližini prijateljskih enot v skladu z veljavnimi vojaškimi standardi z naslednjimi pooblastili:
– kvalificirani KZO (angl. Qualified JTAC – JTAC),
– inštruktor KZO (angl. JTAC Instructor – JTAC-I),
– izpraševalec KZO (angl. JTAC Evaluator – JTAC-E).
(3) Za vprašanja ureditve splošnih pogojev, načinov in postopkov licenciranja, usposabljanja ter začasnega odvzema in preklica vojaških izkazov, ratingov, pooblastil ali drugih listin se uporablja pravilnik, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(4) Za vprašanja ureditve zdravstvene sposobnosti se uporabljajo predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »akreditirana šola« je šola, ki jo akreditira Nato ali Izvršni upravni odbor skupne ognjene podpore (angl. Joint Fire Support Executive Steering Committee);
2. »bližnja zračna podpora« (angl. Close Air Support; v nadaljnjem besedilu: CAS) je zračno delovanje z zrakoplovom na zemeljske cilje, ki so v neposredni bližini prijateljskih enot in za katero je potrebna podrobna integracija vsakega zračnega delovanja z ognjeno podporo in premikom prijateljskih enot;
3. »designacija« je status, ki ga odobri ali odstrani poveljnik zemeljskih enot, in pomeni, da ima KZO avtoriteto za opravljanje nalog CAS in se pisno določa s pismom o imenovanju (angl. Designation Letter);
4. »fazni program« je program, ki ga sestavljajo posamezne faze usposobljenosti v skladu z veljavnimi programi izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski (v nadaljnjem besedilu: SV);
5. »kontrola« je vsaj en napad z zrakoplovom na zemeljski cilj skladno s priročnikom KZO;
6. »KZO«je kvalificirani pripadnik SV, ki kontrolira delovanje zrakoplovov v nalogi bližnje zračne podpore;
7. »KZO vodja programa« (angl. JTAC Program Manager) je odgovorna oseba v SV za koordinacijo KZO s področja zavezništva in koalicije pod vodstvom tujih oboroženih sil skladno s priročnikom KZO;
8. »nekvalificirani KZO«je KZO, ki ni dosegel ali ne dosega zahtevane stopnje usposobljenosti v skladu s priročnikom usposabljanja in hkrati ohranja status certificiranega KZO;
9. »priročnik KZO« opredeljuje pogoje in kriterije za usposabljanje kandidatov za pridobitev pooblastil KZO na priznani vojaški šoli KZO oziroma certificiranih tujih organizacijah za usposabljanje zavezništva ali koalicije pod vodstvom tujih oboroženih sil in je izdelan skladno z vojaškimi standardi;
10. »vojaški izkaz KZO« je listina, ki jo izda Vojaški letalski organ (v nadaljnjem besedilu: VLO), s katero se potrdi, da vojaška oseba izpolnjuje pogoje za opravljanje določenih del;
11. »zrakoplov CAS« je zrakoplov, ki je sposoben izvesti taktike, tehnike in postopke CAS v skladu z veljavnimi vojaškimi standardi.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi, določeni v pravilniku, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, zakonu, ki ureja letalstvo, podzakonskih predpisih in drugih predpisih ter aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
3. člen 
(pogoji za izvajanje del) 
Posamezne naloge kontroliranja združenega ognja v SV in zavezništvu ali koaliciji pod vodstvom tujih oboroženih sil lahko opravlja samo osebje SV, ki ima veljaven vojaški izkaz KZO z ustreznim pooblastilom in veljavno zdravniško spričevalo.
II. POOBLASTILA 
4. člen 
(vrste pooblastil) 
(1) Pooblastilo opredeljuje odgovornost in pristojnost KZO za samostojno delovanje kontroliranja zrakoplovov in ognjene podpore.
(2) Certificirani KZO je pripravnik, ki je uspešno opravil teoretične in praktične zahteve v skladu z veljavnim programom usposabljanja. Certificirani KZO je vmesna faza v procesu usposabljanja in se v vojaški izkaz KZO ne vpisuje kot pooblastilo.
(3) Vrste pooblastil:
– kvalificirani KZO (JTAC) je KZO, ki dosega zahtevano stopnjo usposobljenosti za samostojno kontroliranje zrakoplovov in ognjene podpore;
– KZO inštruktor (JTAC-I) je KZO, ki dosega zahtevano stopnjo usposobljenosti za izvajanje programov usposabljanja, in je lahko mentor kandidatom v posameznih fazah usposabljanja;
– KZO izpraševalec (JTAC-E) je KZO, ki dosega zahtevano stopnjo usposobljenosti in ima delovne izkušnje za ocenjevanje usposobljenosti v vseh fazah usposabljanja in pridobitve pooblastil.
III. USPOSABLJANJE 
5. člen 
(vrste usposabljanj) 
(1) Usposabljanje poteka v priznani nacionalni vojaški šoli KZO (angl. SVN/SAF AGOS) v okviru vojaške enote, pooblaščene za usposabljanje KZO, oziroma akreditiranih šolah za usposabljanje zavezništva ali koalicije pod vodstvom tujih oboroženih sil skladno s pogoji in kriteriji, ki jih opredeljuje priročnik KZO, izdelan po vojaških standardih.
(2) Skladno z veljavnim priročnikom KZO se po izvedeni predhodni fazi – EVIDENTIRANJE KANDIDATOV, ki se izvaja na podlagi kriterijev po veljavnem programu usposabljanja, izvajajo osnovni in funkcionalni programi usposabljanja po naslednjih fazah:
1. faza – PRIPRAVNIK KZO, ki jo kandidat doseže s končanim praktičnim usposabljanjem v enoti SV (enota KZO) v trajanju najmanj šest mesecev, ki ga za kandidata predpiše mentor s pooblastilom JTAC-I;
2. faza – CERTIFICIRANI KZO, ki jo kandidat doseže z uspešno končanim usposabljanjem v priznani vojaški šoli KZO oziroma akreditiranih šolah za usposabljanje zavezništva ali koalicije pod vodstvom tujih oboroženih sil;
3. faza – KVALIFICIRANI KZO (angl. QualifiedJTAC/MissionCAPABLE JTAC), ki jo kandidat doseže z uspešno končanim praktičnim kontroliranjem in usposabljanjem v skupini TACP (angl. Tactical Air Control Party) ter z uspešno zaključenim ocenjevanjem. Kandidat je sposoben za samostojno delo doma in v tujini, vendar je pogojno izurjen za delovanje na bojnih nalogah mednarodnih operacij in misij;
– faza – BOJNO IZURJENI KZO (angl. Mission READY JTAC), ki jo kandidat doseže z urjenjem za potrebe bojnih misij, ki jih določi odgovorna oseba v SV za koordinacijo KZO s področja zavezništva in koalicije. V tej fazi bojno izurjeni KZO ne pridobi posebnega pooblastila. Uspešno končana faza je pogoj za udeležbo KZO v bojnih mednarodnih operacijah in na misijah;
4. faza – INŠTRUKTOR KZO, ki jo kandidat doseže z uspešno končanim tečajem pedagogike ali andragogike. Inštruktorji so lahko istočasno mentorji kandidatom v fazah usposabljanja za PRIPRAVNIKA KZO, KVALIFICIRANEGA KZO in INŠTRUKTORJA KZO;
5. faza – IZPRAŠEVALEC KZO, ki jo kandidat doseže z dodatnim usposabljanjem in izkazanimi delovnimi izkušnjami, na podlagi katerih ga odgovorna oseba v SV za koordinacijo KZO s področja zavezništva in koalicije pod vodstvom tujih oboroženih sil potrdi kot strokovnjaka, ki je sposoben ocenjevanja kandidatov, pripravnikov, certificiranih in kvalificiranih ter izurjenih KZO, inštruktorjev in drugih izpraševalcev KZO.
6. člen 
(vloga za izdajo vojaškega izkaza) 
K vlogi za izdajo vojaškega izkaza KZO mora vojaška oseba, poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti:
1. potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju;
2. kopijo ali izpisek dnevnika kontrol (angl. JTACLogbook);
3. prijavo na ocenjevanje (angl. Evaluation Application);
4. izpolnjeni in podpisani ocenjevalni list (angl. JTACEvaluation Form);
5. seznam ključnih operativnih nalog (angl. Joint Mission Task List/Mission Essential Task List – JMTL/METL);
6. pismo o imenovanju (angl. Designation Letter) in
7. potrdilo o doseženi stopnji jezikovnega znanja angleškega jezika, ki je najmanj 3.3.3.2 po veljavnem Slovenskem vojaškem standardu Stanag 6001 – Stopnje jezikovnih znanj.
7. člen 
(izpit za pridobitev vojaškega izkaza) 
Izpit za pridobitev vojaškega izkaza KZO obsega teoretični in praktični del in se opravlja v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva in veljavnim priročnikom KZO.
IV. VOJAŠKI IZKAZ KZO 
8. člen 
(veljavnost vojaškega izkaza in pooblastil) 
(1) Veljavnost vojaškega izkaza KZO je vezana na veljavnost pooblastil.
(2) Vsa pooblastila veljajo 18 mesecev.
9. člen 
(vpis dodatnega pooblastila v vojaški izkaz) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza KZO vloži pisno vlogo za vpis dodatnega pooblastila v vojaški izkaz KZO v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva. Vzorec vojaškega izkaza KZO je v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) K vlogi za vpis dodatnega pooblastila mora imetnik vojaškega izkaza KZO poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti:
1. kopijo ali izpisek dnevnika kontrol (angl. JTAC Logbook);
2. prijavo na ocenjevanje (angl. Evaluation Application);
3. izpolnjen in podpisan ocenjevalni list (angl. JTAC Evaluation Form);
4. seznam ključnih operativnih nalog (angl. Joint Mission Task List/Mission Essential Task List – JMTL/METL);
5. pismo o imenovanju (angl. Designation Letter);
6. potrdilo o doseženi stopnji jezikovnega znanja angleškega jezika, ki je najmanj 3.3.3.2 po veljavnem Slovenskem vojaškem standardu Stanag 6001 – Stopnje jezikovnih znanj.
10. člen 
(podaljšanje veljavnosti vojaškega izkaza) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza KZO vloži pisno vlogo za podaljšanje vojaškega izkaza v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(2) Vlogo za podaljšanje imetnik vojaškega izkaza KZO vloži najpozneje 30 dni, vendar ne več kot 60 dni pred potekom veljavnosti. Če se vloga za podaljšanje veljavnosti vloži pred tem rokom, gre za predčasno podaljšanje, ki mora biti ustrezno utemeljeno.
(3) K vlogi za podaljšanje vojaškega izkaza KZO mora imetnik vojaškega izkaza KZO poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti:
1. kopijo ali izpisek dnevnika kontrol (angl. JTAC Logbook);
2. prijavo na ocenjevanje (angl. Evaluation Application);
3. izpolnjen in podpisan ocenjevalni list (angl. JTAC Evaluation Form);
4. seznam ključnih operativnih nalog (angl. Joint Mission Task List/Mission Essential Task List – JMTL/METL);
5. pismo o imenovanju (angl. Designation Letter);
6. potrdilo o doseženi stopnji jezikovnega znanja angleškega jezika, ki je najmanj 3.3.3.2 po veljavnem Slovenskem vojaškem standardu Stanag 6001 – Stopnje jezikovnih znanj.
11. člen 
(obnova veljavnosti pooblastil) 
(1) Če je potekla veljavnost pooblastila, ob začasnem odvzemu vojaškega izkaza KZO ali omejitvi mora vojaška oseba za obnovo veljavnosti vojaškega izkaza KZO oziroma pooblastil vložiti pisno vlogo za obnovitev.
(2) Če vloga ni bila vložena pravočasno, vendar ne pozneje kot 30 dni od poteka veljavnosti pooblastila, mora imetnik vojaškega izkaza KZO navesti tudi razlog za zamudo z obrazložitvijo.
(3) Obnova vojaškega izkaza KZO oziroma pooblastil se izvaja v skladu s priročnikom KZO:
– če je med posameznimi kontrolami več kot šest mesecev in manj kot 12 mesecev, se te posamezne kontrole izvedejo pod nadzorom inštruktorja KZO;
– če je med posameznimi kontrolami več kot 12 mesecev in manj kot 24 mesecev, se morajo pod nadzorom inštruktorja KZO opraviti vsi zahtevani pogoji, ki so določeni za fazo KVALIFICIRANI KZO iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika;
– če je med posameznimi kontrolami preteklo več kot 24 mesecev, se mora kandidata ponovno napotiti na usposabljanje, ki je določeno za fazo KVALIFICIRANI KZO ali BOJNO IZURJENI KZO iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti, začasni odvzem in omejitev vojaškega izkaza) 
Imetniku se vojaški izkaz KZO s pooblastili odvzame na podlagi 15. člena Pravilnika o licenciranju vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva (Uradni list RS, št. 113/22):
– če imetnik vojaškega izkaza KZO formacijsko ni postavljen na mesto, za katero je zahtevano znanje KZO;
– če imetnik vojaškega izkaza KZO ne dosega pogojev vzdrževanja kvalificiranosti skladno s priročnikom KZO.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(veljavnost vojaških izkazov in pooblastil) 
Vojaški izkazi KZO in pooblastila, izdani pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
14. člen 
(veljavnost zdravniških spričeval) 
Imetniki vojaških izkazov KZO, izdanih pred uveljavitvijo tega pravilnika, opravijo zdravniški pregled iz 19. člena Pravilnika o licenciranju vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva (Uradni list RS, št. 113/22) v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
15. člen 
(dokončanje postopkov) 
Usposabljanja in postopki za pridobitev, izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo vojaškega izkaza KZO ali pooblastila, ki so se začela pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z dosedanjimi postopki.
16. člen 
(začetek veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-25/2022-12
Ljubljana, dne 21. novembra 2022
EVA 2022-1911-0011
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 
Soglašam! 
mag. Bojan Kumer 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost