Uradni list

Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Kazalo

3615. Pravilnik o licenciranju vojaškega zdravstvenega letalskega osebja, stran 11127.

  
Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o licenciranju vojaškega zdravstvenega letalskega osebja 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in uporaba) 
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za pridobitev vojaškega izkaza zdravstvenega letalskega osebja (v nadaljnjem besedilu: vojaški izkaz), pripadajočih pooblastil in ratingov, usposabljanja in opravljanje izpitov za pridobitev vojaškega izkaza, pooblastil in ratingov ter druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati vojaško zdravstveno letalsko osebje.
(2) Vojaško zdravstveno letalsko osebje je osebje, ki opravlja:
– zdravstveno oskrbo pacientov na zrakoplovih;
– pripravo pacientov na izvedbo medicinske zračne evakuacije;
– pripravo medicinskih sredstev na izvedbo medicinske zračne evakuacije;
– usposabljanja in preverjanja za pridobitev pooblastil vojaškega zdravstvenega letalskega osebja.
(3) Za vprašanja ureditve splošnih pogojev, načinov in postopkov licenciranja, usposabljanja ter začasnega odvzema in preklica vojaških izkazov, pooblastil, ratingov ali drugih listin se uporablja pravilnik, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(4) Za vprašanja ureditve zdravstvene sposobnosti se uporabljajo predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izraza, uporabljena v tem pravilniku, pomenita:
– »izkaz vojaškega zdravstvenega letalskega osebja« je listina, ki jo izda Vojaški letalski organ (v nadaljnjem besedilu: VLO) in določa pogoje, pravice ali omejitve za opravljanje medicinske pomoči v tovornem prostoru vojaških zrakoplovov, namenjenih oziroma prirejenih za prevoz poškodovancev, ranjencev ali obolelih oseb po zraku;
– »vojaško zdravstveno letalsko osebje« je osebje Slovenske vojske, usposobljeno za zagotavljanje medicinske evakuacije po zraku.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi, določeni v pravilniku, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, v zakonu, ki ureja letalstvo, podzakonskih predpisih in drugih predpisih ter aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
3. člen 
(osnovni pogoji za vojaško zdravstveno letalsko osebje) 
(1) Kandidat za vojaško zdravstveno letalsko osebje mora poleg pogojev, določenih s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva:
– izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 62. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 100/22 – ZNUZSZS) ali drugega odstavka 10. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21);
– končati osnovno usposabljanje iz vojaške medicinske zračne evakuacije skladno s standardi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
(2) Osnovno usposabljanje iz vojaške medicinske zračne evakuacije iz druge alineje prejšnjega odstavka se izvaja po programu, ki ga določi minister, pristojen za obrambo.
4. člen 
(pogoji za izvajanje del) 
Dela, vezana na vojaško medicinsko zračno evakuacijo, lahko samostojno izvaja vojaško zdravstveno letalsko osebje, ki ima veljaven vojaški izkaz z ustreznim pooblastilom in ratingom ter ustrezno veljavno zdravniško spričevalo (v nadaljnjem besedilu: zdravniško spričevalo).
II. POOBLASTILA 
5. člen 
(pooblastila) 
(1) Glede na stopnjo izobrazbe in stopnjo strokovne usposobljenosti ima lahko vojaško zdravstveno letalsko osebje naslednja pooblastila:
– zdravstveni tehnik letalec;
– zdravstvenik letalec;
– zdravnik letalec;
– zdravstveni inštruktor letalec.
(2) Veljavnost posameznega pooblastila je pet let.
6. člen 
(zdravstveni tehnik letalec) 
(1) Pooblastilo zdravstveni tehnik letalec obsega izvajanje zdravstvene oskrbe med vojaško medicinsko zračno evakuacijo skladno z veljavnimi smernicami ministrstva, pristojnega za zdravje, s področja nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: NMP).
(2) Pogoji za pridobitev vojaškega pooblastila zdravstveni tehnik letalec so:
– najmanj izobrazba, pridobljeno po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij – smer zdravstvena nega;
– opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija (v nadaljnjem besedilu: NPK) za pridobitev naziva zdravstveni reševalec;
– veljavno potrdilo o opravljenem tečaju temeljnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju (angl. International Trauma Life Support, v nadaljnjem besedilu: ITLS) oziroma potrdilo o opravljenem tečaju poškodovanih vojakov na bojišču (angl. Military International Trauma Life Support, v nadaljnjem besedilu: MITLS);
– veljavno potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju iz vojaške medicinske zračne evakuacije;
– zdravniško spričevalo.
7. člen 
(zdravstvenik letalec) 
(1) Pooblastilo zdravstvenik letalec obsega izvajanje zdravstvene oskrbe med vojaško medicinsko zračno evakuacijo skladno z veljavnimi smernicami ministrstva, pristojnega za zdravje, s področja NMP.
(2) Pogoji za pridobitev vojaškega pooblastila zdravstvenik letalec so:
– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 6. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij – smer zdravstvena nega;
– opravljeno preverjanje iz znanj NMP za diplomirane zdravstvenike;
– veljavno potrdilo o opravljenem tečaju ITLS oziroma MITLS;
– veljavno potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju iz vojaške medicinske zračne evakuacije;
– zdravniško spričevalo.
8. člen 
(zdravnik letalec) 
(1) Pooblastilo zdravnik letalec obsega organiziranje, vodenje in izvajanje zdravstvene oskrbe med vojaško medicinsko zračno evakuacijo skladno z veljavnimi smernicami ministrstva, pristojnega za zdravje s področja NMP.
(2) Pogoji za pridobitev vojaškega pooblastila zdravnik letalec so:
– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij – smer zdravnik;
– veljavno potrdilo o opravljenem tečaju ITLS oziroma MITLS;
– veljavno potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju iz vojaške medicinske zračne evakuacije;
– zdravniško spričevalo.
9. člen 
(zdravstveni inštruktor letalec) 
(1) Pooblastilo zdravstveni inštruktor letalec obsega:
– usposabljanje kandidatov za izvajanje zdravstvene oskrbe med vojaško medicinsko zračno evakuacijo skladno s strokovnimi smernicami NMP;
– preverjanje kandidatov za pridobitev, podaljšanje in obnovo vojaškega izkaza oziroma pooblastila z ustreznim ratingom.
(2) Pogoji za pridobitev vojaškega pooblastila zdravstveni inštruktor letalec so:
– veljaven vojaški izkaz z ustreznim pooblastilom in ratingom;
– opravljanje dela na področju vojaške medicinske zračne evakuacije najmanj pet let;
– zdravniško spričevalo.
(3) Seznam inštruktorjev z veljavnostjo pooblastil vodi vojaška zdravstvena enota, ki mora s seznamom in vsako spremembo seznama pisno seznaniti VLO.
10. člen 
(ratingi vojaškega zdravstvenega letalskega osebja) 
Rating opredeljuje vrsto zrakoplova, na katerem lahko vojaško zdravstveno letalsko osebje samostojno izvaja dela, povezana z vojaško medicinsko zračno evakuacijo. Ustrezen rating se vpiše v vojaški izkaz na podlagi izvedenega osnovnega in dodatnega usposabljanja iz vojaške medicinske zračne evakuacije za vrsto zrakoplova, ki ni del osnovnega usposabljanja.
III. USPOSABLJANJE 
11. člen 
(osnovno usposabljanje) 
(1) Osnovno usposabljanje iz vojaške medicinske evakuacije je namenjeno vojaškim osebam z veljavno licenco zdravstvenih delavcev, ki jo izda pristojni civilni organ, ali odločbo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene nege.
(2) Program osnovnega usposabljanja obsega naslednje vsebine:
– zračna medicinska evakuacija;
– medicinska oskrba pri zračnem transportu iz območja prednje črte bojevanja;
– medicinska dokumentacija za evakuacijo in zdravljenje pacientov ter vzrokov smrti;
– signali za usmerjanje zrakoplovov na zemlji.
(3) Osnovno usposabljanje za izvajanje vojaške medicinske evakuacije izvaja vojaška zdravstvena enota.
12. člen 
(dodatno usposabljanje) 
(1) Kandidat, ki se usposablja za pridobitev dodatnega ratinga, mora polega osnovnega usposabljanja uspešno opraviti dodatno usposabljanje v obsegu, ki je določen s programom dodatnega usposabljanja, ki ga določi minister.
(2) Program dodatnega usposabljanja obsega naslednje vsebine:
– varnostni postopki glede na zrakoplov;
– postopki nalaganja oziroma razlaganja pacientov na zrakoplov ali iz njega;
– specifike medicinske oskrbe glede na zrakoplov.
(3) Dodatno usposabljanje vojaškega zdravstvenega letalskega osebja izvaja vojaška zdravstvena enota ob sodelovanju letalskih enot Slovenske vojske.
13. člen 
(usposabljanje na delovnem mestu) 
(1) Po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju in dodatnem usposabljanju, če je to zahtevano, mora kandidat uspešno opraviti usposabljanje na delovnem mestu v obliki opravljanja dela pod strokovnim nadzorom v obsegu petih ur.
(2) Strokovni nadzor iz prejšnjega odstavka izvaja:
– zdravstveni inštruktor letalec ali
– oseba z veljavnim vojaškim izkazom in ustreznim po- oblastilom in ratingom za dela v zvezi z izvajanjem medicinske zračne evakuacije ter petimi leti delovnih izkušenj pri izvajanju medicinske zračne evakuacije.
IV. PRIDOBITEV VOJAŠKEGA IZKAZA ALI POOBLASTILA OZIROMA RATINGA 
14. člen 
(vloga in dokazila) 
(1) Vojaška oseba, ki je uspešno opravila usposabljanja iz prejšnjega poglavja in ima zdravniško spričevalo, vloži pisno vlogo v VLO za izdajo vojaškega izkaza in vpis pooblastila in ratinga v vojaški izkaz. Vzorec vojaškega izkaza je v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) K vlogi za izdajo vojaškega izkaza in vpisa pooblastila in ratinga mora vojaška oseba, poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti:
– kopijo veljavne licence zdravstvenih delavcev v skladu s predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za zdravstvene delavce, ali kopijo potrdila vpisa v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege za tehnika zdravstvene nege ali srednje medicinske sestre;
– potrdilo o opravljenem NPK oziroma potrdilo o opravljenem preverjanju iz znanj NMP;
– kopijo veljavnega potrdila o opravljenem tečaju ITLS oziroma MITLS;
– kopijo veljavnega potrdila o opravljenem osnovnem usposabljanju iz vojaške medicinske zračne evakuacije;
– kopijo veljavnega potrdila o opravljenem dopolnilnem usposabljanju iz vojaške medicinske zračne evakuacije ob vpisu dodatnega ratinga.
15. člen 
(izpit) 
(1) Kandidat za pridobitev vojaškega izkaza in pooblastila oziroma ratinga opravi izpit, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, v skladu s programom osnovnega usposabljanja iz 11. člena tega pravilnika.
(2) Izpit iz prejšnjega odstavka je uspešno opravljen, če kandidat na teoretičnem izpitu pravilno odgovori na vsaj 75 odstotkov zastavljenih vprašanj in uspešno opravi praktični del izpita.
V. PODALJŠEVANJE IN OBNOVA POOBLASTIL OZIROMA RATINGOV 
16. člen 
(vloga za podaljšanje) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza vloži pisno vlogo za podaljšanje pooblastila v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(2) Vlogo za podaljšanje imetnik vojaškega izkaza vloži najpozneje 30 dni, vendar ne več kot 60 dni pred potekom veljavnosti. Če se vloga za podaljšanje veljavnosti vloži pred tem rokom, gre za predčasno podaljšanje, ki mora biti ustrezno utemeljeno.
(3) K vlogi za podaljšanje veljavnosti vojaškega izkaza mora imetnik vojaškega izkaza ob izpolnjevanju zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti še kopijo potrdila o opravljenem tečaju ITLS ali MITLS, ki ni starejše od petih let, ter pisno mnenje inštruktorja.
17. člen 
(veljavnost vojaškega izkaza in pooblastil) 
(1) Veljavnost vojaškega izkaza zdravstvenega letalskega osebja je vezana na veljavnost pooblastila.
(2) Vpisana pooblastila prenehajo veljati pred potekom roka iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, če imetnik ne izpolnjuje enega izmed pogojev za veljavnost pooblastila.
18. člen 
(obnova vojaškega izkaza in pooblastila) 
(1) Posamezniku, ki mu je začasno odvzet vojaški izkaz v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, ali mu je veljavnost pooblastila potekla, se lahko na podlagi vloge veljavnost pooblastila obnovi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je opravil usposabljanja pod nadzorom inštruktorja v obsegu, ki ga določi inštruktor;
– je opravil izpit iz 15. člena tega pravilnika;
– ima zdravniško spričevalo.
(2) K vlogi za obnovo pooblastila posameznik priloži:
– vojaški izkaz;
– potrdilo o opravljenem izpitu;
– pisno mnenje inštruktorja;
– kopijo zdravniškega spričevala;
– dokazila, s katerimi vojaška enota, kamor je razporejena vojaška oseba, dokazuje, da ni več razlogov za začasni odvzem vojaškega izkaza ali njegovo omejitev.
(3) Za obnovo veljavnosti vojaškega izkaza vojaška oseba vloži vlogo v skladu s 14. členom tega pravilnika.
(4) Po uspešno opravljenem izpitu iz 15. člena tega pravilnika VLO izda sklep iz sedmega odstavka 15. člena Pravilnika o licenciranju vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva (Uradni list RS, št. 113/22).
19. člen 
(daljša prekinitev dela) 
(1) Po daljši prekinitvi dela vojaška oseba po vrnitvi na delo ne sme samostojno opravljati nalog, izhajajočih iz pooblastil, dokler ne izpolni zahtevanih pogojev iz tega člena.
(2) Po manj kot enoletni prekinitvi dela mora imetnik vojaškega izkaza k vlogi za podaljšanje podati razlog za zamudo z obrazložitvijo.
(3) Po več kot enoletni prekinitvi dela mora imetnik vojaškega izkaza za obnovitev uspešno opraviti preverjanje usposobljenosti v obliki izpita v skladu s 15. členom tega pravilnika.
(4) Po več kot dvoletni prekinitvi dela mora vojaška oseba izpolniti vse pogoje za pridobitev vojaškega izkaza v skladu z 11., 13. in 15. členom tega pravilnika ter v skladu z 12. členom tega pravilnika, če vojaška oseba za izvajanje del potrebuje dodatni rating.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(veljavnost vojaških izkazov in pooblastil) 
Vojaški izkazi in pooblastila, izdani pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
21. člen 
(dokončanje postopkov) 
Usposabljanja in postopki za pridobitev, izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo vojaškega izkaza, pooblastila ali ratinga, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z dosedanjimi postopki.
22. člen 
(programi usposabljanja) 
Minister, pristojen za obrambo, določi programe usposabljanja v skladu s tem pravilnikom v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-26/2022-12
Ljubljana, dne 21. novembra 2022
EVA 2022-1911-0010
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 
Soglašam! 
mag. Bojan Kumer 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost