Uradni list

Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Kazalo

3614. Pravilnik o licenciranju vojaškega letališkega osebja, stran 11120.

  
Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o licenciranju vojaškega letališkega osebja 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in uporaba) 
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za pridobitev vojaškega izkaza letališkega osebja (v nadaljnjem besedilu: vojaški izkaz), pripadajočih pooblastil, usposabljanje in opravljanje izpitov za pridobitev vojaškega izkaza in pooblastila, pogoje za podaljšanje in obnovitev veljavnosti vojaškega izkaza in pooblastil ter druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati vojaško letališko osebje.
(2) Vojaško letališko osebje je osebje, ki opravlja dela v zvezi:
– z zemeljsko oskrbo na vojaških letališčih;
– s požarno varnostjo zrakoplovov in letališč;
– z oskrbovanjem zrakoplovov z gorivom in mazivom.
(3) Za vprašanja ureditve splošnih pogojev, načinov in postopkov licenciranja, usposabljanja ter začasnega odvzema in preklica vojaških izkazov, ratingov, pooblastil ali drugih listin se uporablja pravilnik, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(4) Za vprašanja ureditve zdravstvene sposobnosti se uporabljajo predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– »inštruktor« je oseba, ki ima v vojaškem izkazu vpisano pooblastilo za usposabljanje in preverjanje usposobljenosti kandidatov za pridobitev vojaškega izkaza;
– »upravljavec sistema za zasilno zaustavljanje letal« je oseba, ki ima v vojaškem izkazu vpisano pooblastilo za upravljanje in osnovno vzdrževanje sistema za zasilno zaustavljanje letal;
– »upravljavec sredstev zemeljske oskrbe« je oseba, ki ima v vojaškem izkazu vpisano pooblastilo za vožnjo, upravljanje sredstev in pripomočkov za oskrbo na vojaškem letališču ter ravnanje z njimi.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi, določeni v pravilniku, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, zakonu, ki ureja letalstvo, podzakonskih predpisih ter drugih predpisih in aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
II. POOBLASTILA V ZVEZI Z ZEMELJSKO OSKRBO IN OSKRBO ZRAKOPLOVOV NA VOJAŠKIH LETALIŠČIH 
3. člen 
(upravljavec sredstev zemeljske oskrbe) 
(1) Pooblastilo upravljavec sredstev zemeljske oskrbe obsega vožnjo, upravljanje sredstev in opreme za oskrbo zrakoplovov na vojaškem letališču ter ravnanje z njimi.
(2) Pogoji za pridobitev pooblastila:
– najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje poklicne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 4. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– vojaški izkaz, izdan na podlagi veljavnega potrdila letališkega strokovnega osebja (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), ki ga izda Javna agencija za civilno letalstvo (v nadaljnjem besedilu: JACL);
– opravljanje dela pod strokovnim nadzorom na izbranem tipu sredstva ali opreme najmanj tri mesece;
– opravljeno preverjanje usposobljenosti za izbrani tip sredstva ali opreme;
– veljavno ustrezno zdravniško spričevalo v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja (v nadaljnjem besedilu: zdravniško spričevalo).
4. člen 
(parker usmerjevalec) 
(1) Pooblastilo parker usmerjevalec obsega:
– usmerjanje pri parkiranju zrakoplovov na letališki ploščadi;
– vzdrževanje stalne komunikacije z udeleženci pri vleki in premikih zrakoplovov.
(2) Pogoji za pridobitev pooblastila:
– najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje poklicne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 4. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– vojaški izkaz, izdan na podlagi potrdila, ki ga izda JACL;
– opravljanje dela pod strokovnim nadzorom najmanj tri mesece;
– zdravniško spričevalo.
5. člen 
(upravljavec sistema za zasilno zaustavljanje letal) 
(1) Pooblastilo upravljavec sistema za zasilno zaustavljanje letal obsega upravljanje in osnovno vzdrževanje sistema za zasilno zaustavljanje letal.
(2) Pogoji za pridobitev pooblastila:
– najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje poklicne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 4. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– vojaški izkaz, izdan na podlagi potrdila, ki ga izda JACL;
– opravljeno usposabljanje za delo s sistemom za zasilno zaustavljanje letal;
– zdravniško spričevalo.
6. člen 
(koordinator in kontrolor oskrbe zrakoplovov) 
(1) Pooblastilo koordinator in kontrolor oskrbe zrakoplovov obsega:
– načrtovanje razporeditve tovora;
– stalni nadzor nad natovarjanjem in raztovarjanjem zrakoplovov;
– koordiniranje in nadzor oskrbe zrakoplovov.
(2) Pogoji za pridobitev pooblastila:
– najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– vojaški izkaz, izdan na podlagi potrdila, ki ga izda JACL;
– opravljanje dela pod strokovnim nadzorom najmanj šest mesecev;
– zdravniško spričevalo.
7. člen 
(koordinator prometa) 
(1) Pooblastilo koordinator prometa obsega:
– sprejemanje, usklajevanje in koordiniranje operativnih načrtov v zvezi s storitvami zemeljske oskrbe;
– kontrola nad izvajanjem načrtov in opravljanjem del pri storitvah zemeljske oskrbe;
– določanje razporeditve zrakoplovov na letališki ploščadi;
– koordiniranje in usklajevanje prometa na letališki ploščadi.
(2) Pogoji za pridobitev pooblastila:
– najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– vojaški izkaz, izdan na podlagi potrdila, ki ga izda JACL;
– opravljanje dela pod strokovnim nadzorom najmanj šest mesecev;
– zdravniško spričevalo.
8. člen 
(inštruktor zemeljske oskrbe) 
(1) Pooblastilo inštruktor zemeljske oskrbe obsega:
– usposabljanje delavcev za dela pri neposredni zemeljski oskrbi,
– preverjanje strokovnosti kandidatov za pridobitev, podaljšanje in obnovo pooblastil.
(2) Pogoji za pridobitev pooblastila:
– najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– vojaški izkaz, izdan na podlagi potrdila, ki ga izda JACL;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj s pooblastilom iz 3., 4., 5., 6. ali 7. člena tega pravilnika;
– opravljen posebni izpit za inštruktorja v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje letališkega strokovnega osebja;
– zdravniško spričevalo.
9. člen 
(opravljanje dela pod strokovnim nadzorom) 
(1) Delo pod strokovnim nadzorom v zvezi z zemeljsko oskrbo na vojaškem letališču se opravlja po načrtu uvajanja, ki ga potrdi VLO.
(2) Strokovni nadzor iz prejšnjega odstavka opravlja:
– inštruktor zemeljske oskrbe ali
– oseba z veljavnim vojaškim izkazom in ustreznim pooblastilom za dela v zvezi z zemeljsko oskrbo na vojaškem letališču ter tremi leti delovnih izkušenj v zvezi z zemeljsko oskrbo na vojaškem letališču.
10. člen 
(preverjanje usposobljenosti upravljavca sredstev zemeljske oskrbe za izbrani tip sredstva ali opreme) 
(1) Za pridobitev pooblastila upravljavec sredstev zemeljske oskrbe je treba opraviti preverjanje usposobljenosti za izbrani tip sredstva ali opreme v obliki izpita. Izpit obsega teoretični in praktični del.
(2) Teoretični del izpita obsega poznavanje tehničnih karakteristik in poznavanje osnovnega vzdrževanja izbranega sredstva. Natančno vsebino teoretičnega preverjanja določi VLO.
(3) Praktični del preverjanja usposobljenosti obsega vožnjo, upravljanje izbranega sredstva in ravnanje z njim. Izvede se v obliki praktičnega preizkusa ali vojaške vaje.
11. člen 
(usposabljanje za delo s sistemom za zasilno zaustavljanje letal) 
(1) Usposabljanje za delo s sistemom za zasilno zaustavljanje letal izvaja proizvajalec sistema ali organizacija, ki jo pooblasti proizvajalec.
(2) VLO izda pooblastilo upravljavca sistema za zasilno zaustavljanje letal na podlagi izdanega potrdila o uspešno končanem usposabljanju iz prejšnjega odstavka.
III. POOBLASTILA V ZVEZI S POŽARNO VARNOSTJO ZRAKOPLOVOV IN LETALIŠČ 
12. člen 
(reševalec gasilec) 
(1) Pooblastilo reševalec gasilec obsega:
– reševanje oseb na krovu, članov letalske posadke, zrakoplova in drugih materialnih dobrin;
– gašenje požara na zrakoplovu, letališkem objektu ali odprtem prostoru;
– uporabo gasilnih sredstev in gasilsko reševalne opreme, uporabo osebne zaščitne opreme, skupaj z opremo za zaščito dihal;
– vožnjo, upravljanje in vzdrževanje gasilskih vozil in druge gasilske tehnike;
– izvajanje preventivnih protipožarnih ukrepov za zaščito oseb, zrakoplovov in vojaških letališč.
(2) Pogoji za pridobitev pooblastila:
– najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– vojaški izkaz, izdan na podlagi potrdila, ki ga izda JACL;
– opravljanje dela pod strokovnim nadzorom najmanj tri mesece;
– opravljeno preverjanje usposobljenosti za izbrani tip sredstva ali opreme;
– zdravniško spričevalo.
13. člen 
(vodja intervencije gasilsko reševalne enote na vojaškem letališču) 
(1) Pooblastilo vodja intervencije gasilsko reševalne enote na vojaškem letališču obsega:
– organiziranje, vodenje in poveljevanje gasilsko reševalne enote v primeru intervencije,
– usklajevanje in koordiniranje dela gasilsko reševalne enote v primeru letalske ali druge nesreče na letališču s koordinatorjem požarne varnosti zrakoplovov in letališč.
(2) Pogoji za pridobitev pooblastila:
– najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– vojaški izkaz, izdan na podlagi potrdila, ki ga izda JACL;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj kot reševalec gasilec;
– zdravniško spričevalo.
14. člen 
(koordinator požarne varnosti zrakoplovov in letališč) 
(1) Pooblastilo koordinator požarne varnosti zrakoplovov in letališč obsega:
1. organiziranje in vodenje gasilskih enot;
2. izdelavo, usklajevanje in koordiniranje načrtov varstva pred požarom;
3. izdelavo načrtov usposabljanja gasilskih enot;
4. izdelavo načrtov za postopke ob nesreči in načrtov sistema zvez;
5. pripravo mrežnih zemljevidov območja vojaškega letališča in izdelavo navodil za njihovo uporabo;
6. kontrolo brezhibnosti tehnične opreme in sredstev za gašenje požarov in reševanje oseb na krovu, članov posadke, zrakoplova in drugih materialnih dobrin;
7. vodenje gašenja požarov in reševanja ob letalski ali drugi nesreči na letališču.
(2) Pogoji za pridobitev pooblastila:
– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 6. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– vojaški izkaz, izdan na podlagi potrdila, ki ga izda JACL;
– najmanj dve leti delovnih izkušenj kot reševalec gasilec;
– zdravniško spričevalo.
15. člen 
(inštruktor požarne varnosti zrakoplovov in letališč) 
(1) Pooblastilo inštruktor požarne varnosti zrakoplovov in letališč obsega:
– izvajanje usposabljanja delavcev za opravljanje del pri koordiniranju požarne varnosti zrakoplovov in letališč ter delavcev za pridobitev pooblastila reševalec gasilec;
– preverjanje strokovnosti kandidatov za pridobitev, podaljšanje in obnovo pooblastil.
(2) Pogoji za pridobitev pooblastila:
– najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 6. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– vojaški izkaz, izdan na podlagi potrdila, ki ga izda JACL;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj pri organiziranju in koordiniranju požarne varnosti letal in letališč;
– opravljen posebni izpit za inštruktorja v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje letališkega strokovnega osebja;
– zdravniško spričevalo.
16. člen 
(opravljanje dela pod strokovnim nadzorom) 
(1) Delo pod strokovnim nadzorom v zvezi s požarno varnostjo zrakoplovov in letališč se opravlja po načrtu uvajanja, ki ga potrdi VLO.
(2) Strokovni nadzor iz prejšnjega odstavka opravlja:
– inštruktor požarne varnosti zrakoplovov in letališč ali
– oseba z veljavnim izkazom vojaškega letališkega osebja in ustreznim pooblastilom za dela na področju požarne varnosti zrakoplovov in letališč ter tremi leti delovnih izkušenj na področju požarne varnosti zrakoplovov in letališč.
17. člen 
(preverjanje usposobljenosti za reševalca gasilca) 
(1) Za pridobitev pooblastila reševalec gasilec je treba opraviti preverjanje usposobljenosti za izbrani tip sredstva ali opreme v obliki izpita. Izpit obsega teoretični in praktični del.
(2) Teoretični del izpita obsega poznavanje tehničnih karakteristik in poznavanje osnovnega vzdrževanja reševalnih gasilskih sredstev. Natančno vsebino teoretičnega preverjanja določi VLO.
(3) Praktični del preverjanja usposobljenosti obsega vožnjo, upravljanje izbranega reševalnega gasilskega sredstva in ravnanje z njim. Izvede se v obliki gasilske vaje.
IV. POOBLASTILA V ZVEZI Z OSKRBOVANJEM ZRAKOPLOVOV Z GORIVOM IN MAZIVOM 
18. člen 
(voznik polnilec) 
(1) Pooblastilo voznik polnilec obsega:
– delo z opremo za polnjenje zrakoplovov z gorivom in mazivom;
– polnjenje zrakoplovov z gorivom in mazivom;
– vožnjo cisterne za gorivo in mazivo.
(2) Pogoji za pridobitev pooblastila:
– najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje poklicne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 4. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– vojaški izkaz, izdan na podlagi potrdila, ki ga izda JACL;
– opravljanje dela pod strokovnim nadzorom najmanj tri mesece;
– preverjanje usposobljenosti za izbrani tip sredstva ali opreme;
– zdravniško spričevalo.
19. člen 
(manipulant z gorivom in mazivom) 
(1) Pooblastilo manipulant z gorivom in mazivom obsega:
– prevzem goriva in maziva;
– polnjenje avto cisterne z gorivom;
– kontrolo vrste in kakovosti goriva in maziv;
– skladiščenje goriva in maziva.
(2) Pogoji za pridobitev pooblastila:
– najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje poklicne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 4. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– vojaški izkaz, izdan na podlagi potrdila, ki ga izda JACL;
– opravljeno usposabljanje za delo v vojaškem skladišču goriva;
– zdravniško spričevalo.
20. člen 
(inštruktor oskrbovanja zrakoplovov z gorivom in mazivom) 
(1) Pooblastilo inštruktor oskrbovanja zrakoplovov z gorivom in mazivom obsega:
– izvajanje usposabljanja delavcev za oskrbovanje zrakoplovov z gorivom in mazivom;
– preverjanje strokovnosti kandidatov za pridobitev, podaljšanje in obnovo pooblastil.
(2) Pogoji za pridobitev pooblastila:
– najmanj izobrazba, pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij;
– opravljen posebni izpit za inštruktorja v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje letališkega strokovnega osebja;
– vojaški izkaz, izdan na podlagi potrdila, ki ga izda JACL;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj pri oskrbovanju zrakoplovov z gorivom in mazivom;
– zdravniško spričevalo.
21. člen 
(opravljanje dela pod strokovnim nadzorom) 
(1) Delo pod strokovnim nadzorom v zvezi z oskrbovanjem zrakoplovov z gorivom in mazivom se opravlja po načrtu uvajanja, ki ga potrdi VLO.
(2) Strokovni nadzor iz prejšnjega odstavka izvaja:
– inštruktor oskrbovanja zrakoplovov z gorivom in mazivom ali
– oseba z veljavnim vojaškim izkazom in ustreznim pooblastilom za dela ter tremi leti delovnih izkušenj v zvezi z oskrbovanjem zrakoplovov z gorivom in mazivom.
22. člen 
(preverjanje usposobljenosti voznika polnilca in manipulanta z gorivom in mazivom za izbrani tip sredstva ali opreme) 
(1) Za pridobitev pooblastila voznik polnilec in pooblastila manipulant z gorivom in mazivom je treba opraviti preverjanje usposobljenosti za izbrani tip sredstva ali opreme v obliki izpita. Izpit obsega teoretični in praktični del.
(2) Teoretični del izpita obsega poznavanje tehničnih karakteristik in osnovnega vzdrževanja izbranega sredstva oziroma opreme. Natančno vsebino teoretičnega preverjanja določi VLO.
(3) Praktični del izpita obsega vožnjo, upravljanje izbranega sredstva oziroma opreme in ravnanje z njo. Izvede se v obliki praktičnega preizkusa ali vojaške vaje.
23. člen 
(usposabljanje za delo v vojaškem skladišču goriva) 
(1) Usposabljanje za delo v vojaškem skladišču goriva izvaja projektant oziroma izvajalec izgradnje sistema ali organizacija, ki jo pooblasti projektant oziroma izvajalec izgradnje sistema.
(2) VLO izda pooblastilo manipulanta z gorivom in mazivom na podlagi izdanega potrdila o uspešno končanem usposabljanju iz prejšnjega odstavka.
V. VOJAŠKI IZKAZ IN POOBLASTILA VOJAŠKEGA LETALIŠKEGA OSEBJA 
24. člen 
(vloga in dokazila) 
K vlogi za izdajo vojaškega izkaza mora vojaška oseba ob izpolnjevanju zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti kopijo veljavnega potrdila, ki ga izda JACL.
25. člen 
(izpit za pridobitev vojaškega izkaza) 
(1) Izpit za pridobitev posameznih pooblastil vojaškega letališkega osebja se za izbrani tip sredstva ali opreme izvaja v obliki preverjanja usposobljenosti, če tako določa ta pravilnik, po postopku, ki ga določa pravilnik, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(2) Vsebino teoretičnega in praktičnega dela izpita za posamezno pooblastilo določi VLO.
(3) Kandidat uspešno opravi izpit, če pravilno odgovori na vsaj 80 odstotkov zastavljenih vprašanj pri teoretičnem delu in uspešno opravi praktični del izpita.
26. člen 
(vsebina vojaškega izkaza) 
(1) VLO izda vojaški izkaz z vpisanimi ustreznimi pooblastili na podlagi popolne vloge in opravljenega izpita pri tistih pooblastilih, pri katerih je preverjanje usposobljenosti za izbrani tip sredstva ali opreme predpisano.
(2) Če je za izbrani tip sredstva ali opreme predpisano preverjanje usposobljenosti, se usposobljenost za vožnjo, upravljanje danega sredstva ali opreme in ravnanje z njo vpiše pod opombe vojaškega izkaza.
(3) Vojaški izkaz letališkega osebja je listina, ki jo izda VLO na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika, in vsebuje:
1. splošne podatke imetnika izkaza (ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče);
2. podatke o izdajatelju izkaza ter datum izdaje izkaza;
3. datum veljavnosti vojaškega izkaza;
4. pooblastilo;
5. opombe (tip sredstva);
6. morebitne omejitve.
27. člen 
(veljavnost vojaškega izkaza in pooblastila) 
(1) Veljavnost vojaškega izkaza je tri leta in je vezana na veljavnost vpisanih pooblastil iz potrdila, ki ga izda JACL.
(2) Vpisana pooblastila prenehajo veljati pred potekom roka iz prejšnjega odstavka, če imetnik ne izpolnjuje več katerega od pogojev za izdajo pooblastila, ki jih določa ta pravilnik. O prenehanju veljavnosti vpisanih pooblastil odloča VLO.
28. člen 
(podaljšanje veljavnosti vojaškega izkaza) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza vloži pisno vlogo za podaljšanje vojaškega izkaza v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(2) Vlogo za podaljšanje imetnik vojaškega izkaza vloži najpozneje 30 dni, vendar ne več kot 60 dni pred potekom veljavnosti.
(3) K vlogi za podaljšanje mora imetnik vojaškega izkaza ob izpolnjevanju pogojev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti še potrdilo, ki ga je izdala JACL, z vpisanimi ustreznimi pooblastili.
29. člen 
(obnova veljavnosti vojaškega izkaza) 
(1) Po prenehanju veljavnosti, začasnem odvzemu vojaškega izkaza ali po njegovi omejitvi posameznik vloži vlogo v skladu s 24. členom tega pravilnika.
(2) Če je bila vloga podana po poteku veljavnosti vojaškega izkaza, vendar ne več kot 30 dni po poteku, mora biti v vlogi podan razlog za zamudo z obrazložitvijo.
(3) Če je bila vloga oddana po 30 dneh od poteka veljavnosti vojaškega izkaza in ne več kot eno leto po poteku veljavnosti vojaškega izkaza, mora imetnik vojaškega izkaza za obnovitev uspešno opraviti izpit iz 25. člena tega pravilnika.
(4) Če je bila vloga oddana več kot eno leto od poteka veljavnosti vojaškega izkaza, se pri vojaški osebi ponovno preverijo vsi pogoji, ki so predpisani za prvo pridobitev vojaškega izkaza po tem pravilniku.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
30. člen 
(veljavnost vojaških izkazov) 
Vojaški izkazi s pooblastili, izdani pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
31. člen 
(dokončanje postopkov) 
Usposabljanja in postopki za pridobitev, izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo vojaškega izkaza ali pooblastila, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z dosedanjimi postopki.
32. člen 
(načrti uvajanja in vsebine preverjanj usposobljenosti) 
V šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika izvajalci uvajanj pripravijo načrte uvajanja in vsebine preverjanj usposobljenosti, ki jih potrdi VLO.
33. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-18/2022-14
Ljubljana, dne 21. novembra 2022
EVA 2022-1911-0009
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 
Soglašam! 
mag. Bojan Kumer 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost