Uradni list

Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Kazalo

3613. Pravilnik o licenciranju vojaških reševalcev letalcev, stran 11115.

  
Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o licenciranju vojaških reševalcev letalcev 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in uporaba) 
(1) Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za pridobitev vojaškega izkaza reševalca letalca (v nadaljnjem besedilu: vojaški izkaz), pripadajočih pooblastil, usposabljanje in opravljanje izpitov za pridobitev vojaškega izkaza in pooblastila, pogoje za ohranjanje veljavnosti vojaškega izkaza in pooblastil ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vojaški reševalci letalci.
(2) Vojaški reševalec letalec je oseba, ki podnevi in ponoči opravlja helikoptersko reševanje z uporabo helikopterja in vitla na težko dostopnem zemljišču in v gorah, ter helikoptersko reševanje z vodnih plovil ali vodnih površin.
(3) Za vprašanja ureditve splošnih pogojev, načinov in postopkov licenciranja, usposabljanja ter začasnega odvzema in preklica vojaških izkazov, ratingov, pooblastil ali drugih listin se uporablja pravilnik, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(4) Za vprašanja ureditve zdravstvene sposobnosti se uporabljajo predpisi, ki urejajo zdravstveno sposobnost letalskega in drugega strokovnega osebja.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi, določeni v pravilniku, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, zakonu, ki ureja letalstvo, podzakonskih predpisih ter drugih predpisih in aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
3. člen 
(osnovni pogoji za vojaške reševalce letalce) 
Kandidat za reševalca letalca mora poleg pogojev, določenih s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev:
– je vojaška oseba, ki ima naziv vojaški gorski reševalec;
– ima opravljen izpit za naziv gorski reševalec pri Gorski reševalni zvezi Slovenije;
– ima strokovno medicinsko izobrazbo in najmanj naziv vojaški gornik;
– ima veljavno licenco reševalca letalca, ki jo je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
II. POOBLASTILA 
4. člen 
(vrste pooblastil) 
(1) Osnovno pooblastilo reševalec letalec se vpisuje v vojaški izkaz kot vrsta usposobljenosti in kot pooblastilo z datumom preverjanja in veljavnosti.
(2) Posebna pooblastila se vpisujejo v vojaški izkaz z datumom preverjanja in veljavnosti, to so:
– nočno reševanje: helikoptersko gorsko reševanje v nočnem času;
– reševanje iz vode: helikoptersko reševanje z vodne gladine in vodnih plovil;
– inštruktor: izvedba usposabljanj kandidatov po programu usposabljanja reševalcev letalcev.
5. člen 
(pogoji za pridobitev pooblastil) 
Kandidat mora za pridobitev pooblastil poleg pogojev iz 3. člena tega pravilnika:
– opraviti teoretično in praktično usposabljanje po programu usposabljanja za posamezno pooblastilo;
– opraviti teoretični in praktični izpit pred izpitno komisijo v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva ter
– imeti veljavno ustrezno zdravniško spričevalo (v nadaljnjem besedilu: zdravniško spričevalo).
III. USPOSABLJANJE 
6. člen 
(pogoji za udeležbo na usposabljanju za pridobitev osnovnega pooblastila) 
Kandidat mora za udeležbo na usposabljanju za pridobitev osnovnega pooblastila reševalec letalec izpolnjevati naslednje pogoje:
– uspešno opravljen pristopni praktični preizkus znanja alpinistične in gorskoreševalne tehnike, predpisan s programom usposabljanja;
– pozitivno mnenje komisije za izbor kandidatov, določene v programu usposabljanja.
7. člen 
(pogoji za udeležbo na usposabljanju za pridobitev posebnih pooblastil) 
Kandidat se uvrsti v proces usposabljanja za pridobitev posebnih pooblastil iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika na predlog vodje skupine reševalcev letalcev. Poleg pogojev, določenih s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, mora imeti kandidat pred začetkom usposabljanja za pridobitev posebnega pooblastila vojaški izkaz reševalca letalca, najmanj dve leti delovnih izkušenj in opraviti vsaj 60 ciklov dvigov in spustov z vitlom.
8. člen 
(vrste usposabljanj) 
(1) Usposabljanja so osnovna in posebna, vsebujejo teoretični in praktični del. Program usposabljanja za pridobitev pooblastil iz tega pravilnika določi minister, pristojen za obrambo.
(2) Na podlagi programa usposabljanja iz prejšnjega odstavka izvajalci usposabljanja glede na vrsto usposabljanja izdelajo ustrezne priročnike o usposabljanju ali kataloge specialističnih individualnih veščin in jih predložijo v odobritev Vojaškemu letalskemu organu (v nadaljnjem besedilu: VLO).
(3) Kandidat lahko začne praktični del usposabljanja, ko uspešno opravi teoretični del, pri čemer mora pravilno odgovoriti na najmanj 70 odstotkov zastavljenih vprašanj na preverjanju, ki ga izvede izvajalec usposabljanja.
(4) Teme za preverjanje praktičnega znanja so določene s programom in priročniki usposabljanja.
(5) Kandidat lahko pristopi k preverjanju teoretičnega oziroma praktičnega znanja največ trikrat.
IV. PRIDOBITEV VOJAŠKEGA IZKAZA ALI POOBLASTILA 
9. člen 
(vloga in dokazila) 
(1) Vojaška oseba, ki je uspešno opravila usposabljanja iz prejšnjega člena in ima zdravniško spričevalo, vloži pisno vlogo v VLO za izdajo vojaškega izkaza in vpis pooblastila v vojaško licenco.
(2) K vlogi za izdajo vojaškega izkaza mora vojaška oseba poleg zahtev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti:
– dnevnik teoretičnega usposabljanja in zapis preverjanja (izvirnik);
– dnevnik praktičnega usposabljanja (izvirnik);
– končno poročilo vodje usposabljanja;
– kopijo letalske knjižice.
10. člen 
(izpit) 
(1) Kandidat za pridobitev vojaškega izkaza in osnovnega pooblastila reševalec letalec opravi izpit pred izpitno komisijo v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva. Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsebino teoretičnega in praktičnega dela izpita za posamezno pooblastilo določi VLO.
(2) Izpit iz prejšnjega odstavka je uspešno opravljen, če kandidat na teoretičnem izpitu pravilno odgovori na vsaj 70 odstotkov zastavljenih vprašanj in uspešno opravi praktični del izpita.
11. člen 
(vsebina vojaškega izkaza) 
(1) VLO izda vojaški izkaz z vpisanim osnovnim pooblastilom na podlagi popolne vloge in opravljenega izpita.
(2) Vojaški izkaz reševalca letalca je listina, ki jo izda VLO na obrazcu v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Vojaški izkaz reševalca letalca vsebuje:
– splošne podatke imetnika izkaza (ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče);
– podatke o izdajatelju izkaza in datum izdaje izkaza;
– datum veljavnosti vojaškega izkaza;
– posebna pooblastila;
– morebitne omejitve.
12. člen 
(veljavnost vojaškega izkaza in pooblastil) 
(1) Veljavnost vojaškega izkaza je vezana na veljavnost osnovnega pooblastila reševalec letalec, ki se izdaja za obdobje enega leta.
(2) Pooblastilo je veljavno le, če ima imetnik zdravniško spričevalo.
(3) Posebna pooblastila veljajo le, če je veljavno osnovno pooblastilo.
(4) Posebno pooblastilo nočno reševanje in reševanje iz vode se izdaja za obdobje dveh let.
(5) Posebno pooblastilo inštruktor se izdaja za obdobje treh let in je veljavno le ob veljavnih pooblastilih, za katera inštruktor izvaja usposabljanje in preverjanje usposobljenosti.
13. člen 
(vpis posebnega pooblastila v vojaški izkaz) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza vloži pisno vlogo za vpis posebnega pooblastila v vojaški izkaz v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(2) Vloga za vpis posebnega pooblastila mora vsebovati naslednje priloge:
– dnevnik teoretičnega usposabljanja in zapis preverjanja (izvirnik);
– dnevnik praktičnega usposabljanja (izvirnik);
– končno poročilo vodje usposabljanja;
– kopijo letalske knjižice;
– vojaški izkaz.
V. PODALJŠEVANJE IN OBNOVA POOBLASTIL 
14. člen 
(vloga za podaljšanje) 
(1) Imetnik vojaškega izkaza vloži pisno vlogo za podaljšanje pooblastila v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
(2) K vlogi za podaljšanje mora imetnik vojaškega izkaza ob izpolnjevanju pogojev iz pravilnika, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, priložiti še:
– vojaški izkaz;
– evidenco o opravljenih predpisanih vajah v skladu s programom usposabljanja.
15. člen 
(obnova vojaškega izkaza in pooblastila) 
(1) Po prenehanju veljavnosti, začasnem odvzemu vojaškega izkaza ali po njegovi omejitvi posameznik vloži vlogo za obnovo vojaškega izkaza.
(2) Če prekinitev veljavnosti vojaškega izkaza oziroma pooblastila ni bila daljša od treh let, lahko imetnik pooblastilo obnovi, ko pod nadzorom inštruktorja opravi predpisane vaje v skladu s programom usposabljanja in pridobi pozitivno mnenje inštruktorja.
(3) K vlogi za obnovo pooblastila iz prejšnjega odstavka posameznik priloži:
– vojaški izkaz;
– evidenco o opravljenih predpisanih vajah v skladu s programom usposabljanja;
– potrdilo o opravljenem izpitu;
– pisno mnenje inštruktorja;
– kopijo zdravniškega spričevala.
(4) Če je bila prekinitev veljavnosti vojaškega izkaza oziroma pooblastila daljša od treh let, mora posameznik opraviti celotno usposabljanje za pridobitev osnovnega oziroma posebnega pooblastila v skladu s programom usposabljanja.
VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(veljavnost vojaških izkazov) 
Vojaški izkazi, izdani pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
17. člen 
(veljavnost oziroma priznavanje pooblastil) 
(1) Imetniku izkaza, ki ima na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno pooblastilo reševalec letalec, se prizna osnovno pooblastilo reševalec letalec in posebno pooblastilo reševanje iz vode z datumom izdaje, ki je vpisan v vojaški izkaz.
(2) Imetniku izkaza, ki ima na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno pooblastilo reševalec letalec in posebno pooblastilo inštruktor, se prizna osnovno pooblastilo reševalec letalec in posebni pooblastili reševanje iz vode in inštruktor.
18. člen 
(dokončanje postopkov) 
Usposabljanja in postopki za pridobitev, izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo vojaškega izkaza ali pooblastila, ki so se začela pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z dosedanjimi postopki.
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-18/2022-15
Ljubljana, dne 21. novembra 2022
EVA 2022-1911-0008
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 
Soglašam! 
mag. Bojan Kumer 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost