Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2022 z dne 2. 11. 2022

Kazalo

3402. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), stran 10545.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-260
Ljubljana, dne 2. novembra 2022
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-AA) 
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) se v 7. členu drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjih četrtem in petem odstavku, ki postaneta tretji in četrti odstavek, se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
2. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če bi bil javni uslužbenec zaradi premestitve ali sklenitve pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto oziroma imenovanja v naziv v višjem tarifnem razredu, pri istem ali drugem delodajalcu, uvrščen v nižji ali isti plačni razred, kot ga je dosegel z napredovanjem na delovnem mestu oziroma v nazivu pred to premestitvijo ali sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, se mu plačni razred na novem delovnem mestu oziroma v nazivu določi tako, da se že doseženi plačni razred na delovnem mestu oziroma v nazivu pred premestitvijo oziroma sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi oziroma pred imenovanjem v naziv poveča za en plačni razred.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Kadar javni uslužbenec ponovno sklene pogodbo o zaposlitvi pri istem ali drugem delodajalcu v javnem sektorju na delovnem mestu v višjem tarifnem razredu glede na delovno mesto, ki ga je zasedal pred prenehanjem delovnega razmerja v javnem sektorju, se za namen določitve plačnega razreda ob ponovni sklenitvi pogodbe o zaposlitvi na podlagi prvega odstavka tega člena šteje, da se delovno razmerje nadaljuje brez prekinitve.«.
3. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku v prvem stavku črta besedilo »na drugo delovno mesto« in beseda »drugem«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kadar javni uslužbenec ponovno sklene pogodbo o zaposlitvi pri istem ali drugem delodajalcu v javnem sektorju na delovnem mestu v nižjem ali istem tarifnem razredu, se za namen določitve plačnega razreda ob ponovni sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pod pogoji iz prvega odstavka tega člena šteje, da se delovno razmerje nadaljuje brez prekinitve.«.
4. člen 
V 43.č členu se v šesti alineji beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«, beseda »petim« pa se nadomesti z besedo »četrtim«.
V osmi alineji se beseda »šestim« nadomesti z besedo »petim«.
5. člen 
V 44. členu se v drugem odstavku v petnajsti alineji beseda »tretjega« nadomesti z besedo »drugega«.
6. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega zakona.
7. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega zakona.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
(Povračila stroškov, drugi prejemki funkcionarjev in določitev višjega plačnega razreda) 
(1) Do uveljavitve zakona, ki bo uredil povračila stroškov in druge prejemke funkcionarjev, pripadajo funkcionarjem povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom v skladu s tem zakonom. Povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom pripadajo funkcionarjem v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.
(2) Prejšnji odstavek se uporablja za naslednja povračila stroškov in druge prejemke funkcionarjev:
– regres za prehrano,
– nadomestilo za ločeno življenje,
– povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
– stroške in obračun stroškov na službenem potovanju v državi,
– dnevnice za službeno potovanje v državi,
– kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v državi,
– stroške prenočevanja,
– terenski dodatek,
– regres za letni dopust,
– jubilejno nagrado,
– solidarnostno pomoč in
– odpravnino ob upokojitvi.
(3) Regres za letni dopust za leto 2022 se funkcionarjem izplača v isti višini in v istem roku kot javnim uslužbencem.
(4) Funkcionarjem se za obdobje od septembra 2022 do začetka uporabe prvega in drugega odstavka tega člena izplača razlika med višino že izplačanega regresa za prehrano in višino 6,15 eura pri plači za mesec, v katerem je uveljavljen ta zakon.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka 32.a člena zakona sodnikom in državnim tožilcem pripadajo za delo ponoči, za delo v nedeljo in za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, dodatki v enaki višini, kot to velja za javne uslužbence.
(6) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za državne pravobranilce in pomočnike državnih pravobranilcev, ki so bili imenovani na podlagi Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15), in ki do poteka mandata nadaljujejo delo kot višji državni odvetniki oziroma kot državni odvetniki.
(7) Pomočnikom državnega pravobranilca iz prejšnjega odstavka, ki nadaljujejo delo kot državni odvetniki, se določi razpon plačnih razredov od 48 do 52. Državnim pravobranilcem iz prejšnjega odstavka, ki nadaljujejo delo kot višji državni odvetniki, se plačni razred določi v razponu od 56 do 58.
9. člen 
(Napredovanje v višji plačni razred od 57. plačnega razreda) 
Javni uslužbenci lahko v skladu s spremenjenim 7. členom zakona napredujejo za en ali dva plačna razreda, ko izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred po začetku uporabe spremenjenega 7. člena zakona.
10. člen 
(Prehodna plačna lestvica) 
Plačna lestvica, ki se začne uporabljati pri plači za oktober 2022 in se uporablja do 31. marca 2023:
Plačni razred
Osnovna plača 
(v EUR)
Plačni razred
Osnovna plača 
(v EUR)
1
460,20
34
1678,98
2
478,61
35
1746,13
3
497,74
36
1815,99
4
517,66
37
1888,62
5
538,36
38
1964,17
6
559,91
39
2042,75
7
582,28
40
2124,46
8
605,59
41
2209,43
9
629,82
42
2297,79
10
655,02
43
2389,72
11
681,21
44
2485,30
12
708,46
45
2584,71
13
736,79
46
2688,10
14
766,27
47
2795,64
15
796,92
48
2907,45
16
828,79
49
3023,75
17
861,96
50
3144,70
18
896,43
51
3270,49
19
932,28
52
3401,31
20
969,57
53
3537,36
21
1008,36
54
3678,86
22
1048,70
55
3826,01
23
1090,65
56
3979,04
24
1134,27
57
4138,22
25
1179,63
58
4303,74
26
1226,82
59
4475,88
27
1275,88
60
4654,92
28
1326,92
61
4841,11
29
1380,01
62
5034,77
30
1435,20
63
5236,15
31
1492,62
64
5445,60
32
1552,31
65
5663,42
33
1614,40
11. člen 
(Prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122) prenehajo veljati 164., 166., 167., 168., 169., 170., prvi in drugi odstavek 171. člena, 172., 173., 174., 175., 176., 177., 178., 179., 180. in 181. člen.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje (Uradni list RS, št. 173/20).
(3) Določbe zakona iz prvega odstavka tega člena in uredbe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do zadnjega dne v mesecu, v katerem je uveljavljen ta zakon.
12. člen 
(Začetek uporabe) 
(1) Spremenjeni 7. člen zakona in nova Priloga 3 zakona se začneta uporabljati 1. aprila 2023, do takrat pa se uporabljata drugi odstavek 7. člena in Priloga 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21).
(2) Nova Priloga 1 zakona se začne uporabljati 1. aprila 2023, do takrat pa se uporablja plačna lestvica iz 10. člena tega zakona.
(3) Prvi, drugi, peti in šesti odstavek 8. člena tega zakona se začnejo uporabljati prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ta zakon, do takrat pa se uporabljajo določbe predpisov iz prejšnjega člena.
(4) Sedmi odstavek 8. člena tega zakona se začne uporabljati 1. aprila 2023, do takrat pa se za osebe iz sedmega odstavka 8. člena tega zakona uporablja Priloga 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15).
13. člen 
(Začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/22-16/17
Ljubljana, dne 25. oktobra 2022
EPA 346-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Danijel Krivec 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti