Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022

Kazalo

3203. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih, stran 9974.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih (Uradni list RS, št. 64/04, 41/07 in 68/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
Ta uredba v skladu z Uredbo (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih (UL L št. 129 z dne 29. 4. 2004, str. 6), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2009, str. 109), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 725/2004/ES) in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/65/ES z dne 26. oktobra 2005 o krepitvi varnosti v pristaniščih (UL L št. 310 z dne 25. 11. 2005, str. 28), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241) določa način, organizacijo in organe, pristojne za izvajanje zaščitnih ukrepov zoper namerna protizakonita dejanja na ladjah in v pristaniščih (v nadaljnjem besedilu: zaščitni ukrepi).«.
2. člen 
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je pristojna za potrditev varnostne ocene pristanišča, ki jo v skladu s prilogo I, ki je sestavni del te uredbe, pripravi upravljalec pristanišča.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-351/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2430-0062
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina