Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022

Kazalo

3198. Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, stran 9925.

  
Na podlagi šestega odstavka 24. člena in prvega odstavka 320. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) ter enajstega in štirinajstega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 81/22 – sklep US) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL L št. 155 z dne 12. 6. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/904/EU) določajo ukrepi za preprečitev in zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno, in na zdravje ljudi ali živali ter spodbuja prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali ter s tem prispeva tudi k učinkovitemu delovanju notranjega trga.
(2) Ta uredba določa cilje in ukrepe za nekatere plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, cilje in ukrepe zmanjšanja porabe ter zahteve pri oblikovanju nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, pravila in obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (v nadaljnjem besedilu: PRO), cilje ločenega zbiranja odpadkov iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, zahteve za poročanje o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na trg v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS), zahteve za poročanje o nastalih odpadkih iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter ukrepe in stroške za ozaveščanje.
2. člen 
(uporaba) 
(1) Ta uredba se uporablja za plastične proizvode za enkratno uporabo, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko.
(2) Za določitev, kateri proizvod se za namene te uredbe šteje za plastični proizvod za enkratno uporabo, se uporabljajo tudi Smernice Komisije o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL C št. 216 z dne 7. 6. 2021, str. 1). Pri ugotavljanju, ali posoda za živila iz dela A priloge 1 te uredbe šteje za plastični proizvod za enkratno uporabo za namene te uredbe, ima poleg meril iz priloge 1 te uredbe, ki se uporabljajo za posode za živila, odločilno vlogo verjetnost, da bo posoda za živilo zaradi svoje prostornine ali velikosti odvržena v okolje, zlasti posoda v velikosti enojne porcije.
(3) Za vprašanja v zvezi z vodenjem evidenc in poročanjem o nastalih odpadkih, ki nastanejo iz nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, in ravnanju z njimi, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.
(4) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem in obdelavo odpadkov ter s splošnimi pogoji ravnanja z odpadki, ki nastanejo iz plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljata predpis, ki ureja odpadke, in predpis, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. plastika je material, ki vsebuje polimer, kot je opredeljen v 5. točki 3. člena Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2022/586 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L št. 112 z dne 11. 4. 2022, str. 6), ki so mu lahko dodani aditivi ali druge snovi ter se lahko uporabi kot glavna strukturna komponenta končnih proizvodov, razen naravnih polimerov, ki niso kemično modificirani;
2. plastični proizvod za enkratno uporabo je proizvod, ki je v celoti ali delno izdelan iz plastike ter ni zasnovan, oblikovan ali dan na trg, da bi v svoji življenjski dobi opravil več poti ali kroženj, tako da bi se vrnil proizvajalcu za vnovično polnjenje ali vnovično uporabo za isti namen, za katerega je bil zasnovan;
3. ribolovno orodje je oprema ali njen del, ki se uporablja v ribištvu ali akvakulturi za iskanje, lovljenje ali gojenje morskih bioloških virov ali ki plava na morski gladini in se uporablja za privabljanje in lovljenje ali gojenje takih morskih bioloških virov;
4. odpadno ribolovno orodje, vključno z vsemi ločenimi sestavnimi deli, snovmi ali materiali, ki so bili del takega ribolovnega orodja ali pritrjeni nanj, ko je bilo zavrženo, med drugim tudi, ko je bilo zapuščeno ali izgubljeno, je odpadek iz zakona, ki ureja varstvo okolja;
5. dajanje plastičnega proizvoda za enkratno uporabo na trg v RS in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, je prvo omogočanje dostopnosti proizvoda na trgu v RS;
6. omogočanje dostopnosti na trgu v RS je vsaka dobava proizvoda za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu v RS v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;
7. harmonizirani standard je harmonizirani standard, kot je opredeljen v točki (c) pod 1 2. člena Uredbe (EU) št.1025/2012 z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12), nazadnje spremenjene z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1);
8. odpadek je odpadek, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo okolja;
9. sistem PRO je sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo okolja;
10. proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1, ki je embalaža, je proizvajalec, kot določa predpis, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, ter proizvajalec, ki daje na trg v RS prazne plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, ki niso servisna embalaža v skladu s predpisom, ki ureja embalažo in odpadno embalažo;
11. proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, ki je prazen plastični proizvod za enkratno uporabo, ki ni servisna embalaža v skladu s predpisom, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, ter iz oddelkov II in III dela C priloge 1 te uredbe in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, je:
a. pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki ne glede na uporabljeno prodajno tehniko, vključno s pogodbo, sklenjeno na daljavo, opredeljeno v zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov, poklicno proizvaja, prodaja, pridobiva iz druge države članice EU ali članice Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: država članica) ali uvaža iz tretjih držav plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ter te proizvode daje na trg v RS. Prejšnji stavek ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), nazadnje popravljene s Popravkom (UL L št. 387 z dne 19. 11. 2020, str. 23), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU);
b. pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, v RS poklicno prodaja neposredno zasebnim gospodinjstvom ali drugim uporabnikom, in sicer s pogodbo, sklenjeno na daljavo, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov. Prejšnji stavek ne velja za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe št. 1380/2013/EU;
12. zbiranje je zbiranje iz zakona, ki ureja varstvo okolja;
13. ločeno zbiranje je ločeno zbiranje iz zakona, ki ureja varstvo okolja;
14. obdelava je obdelava odpadkov iz zakona, ki ureja varstvo okolja;
15. embalaža je embalaža, kot je opredeljena v predpisu, ki ureja embalažo in odpadno embalažo;
16. pristaniška sprejemna zmogljivost je pristaniška zmogljivost, kot je opredeljena v predpisu, ki ureja pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;
17. tobačni izdelek je tobačni izdelek, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja omejevanje porabe tobačnih in povezanih izdelkov;
18. pooblaščeni zastopnik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki ga tuje podjetje pisno pooblasti, da v njegovem imenu in za njegov račun izpolnjuje obveznosti iz te uredbe;
19. tuje podjetje je tuje podjetje, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ki ne glede na prodajno tehniko v RS prodaja plastične proizvode za enkratno uporabo ali polnjene plastične proizvode za enkratno uporabo ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko;
20. kompozitna ali sestavljena embalaža (v nadaljnjem besedilu: kompozitna embalaža) je kompozitna ali sestavljena embalaža iz predpisa, ki ureja embalažo in odpadno embalažo;
21. upravljavec pristanišča je upravljavec pristanišča v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;
22. končni uporabnik ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je zadnji uporabnik navedenega orodja in izvaja ribolovne dejavnosti, kot so opredeljene v 28. točki 4. člena Uredbe št. 1380/2013/EU;
23. upravljavca državnih cest sta v skladu z zakonom, ki ureja Družbo za avtoceste Republike Slovenije, in zakonom, ki ureja ceste, Družba za avtoceste Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DARS) in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: DRSI). DARS upravlja avtoceste in hitre ceste, DRSI upravlja preostale državne ceste;
24. državne ceste so ceste v skladu z zakonom, ki ureja ceste, in predpisom, ki ureja kategorizacijo državnih cest;
25. javne površine so površine v skladu z zakonom, ki ureja prostor;
26. istovrstni proizvod je plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, istovrstni proizvod je tudi ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko;
27. skupina istovrstnega proizvoda je posamezna skupina plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oddelkov I, II in III dela C priloge 1 te uredbe;
28. smetenje je smetenje, kot je opredeljeno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
4. člen 
(cilji in ukrepi zmanjšanja porabe) 
(1) Cilj zmanjšanja porabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela A priloge 1 te uredbe je do 1. januarja 2026 najmanj 20 % glede na leto 2022, merjeno v številu teh proizvodov, danih na trg v RS.
(2) Za namene doseganja cilja iz prejšnjega odstavka mora organizator javne prireditve, če to dopuščajo okoliščine dogodka in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, sprejeti naslednje ukrepe:
1. na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana, se na mestu strežbe zagotovi uporaba alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda,
2. omogočati, da k ponudniku pijač in hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj lonček za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo,
3. ozaveščati o ukrepih iz 1. in 2. točke tega odstavka pred in med prireditvijo.
(3) Za namene doseganja ciljev iz prvega odstavka tega člena mora upravljavec avtomata za pijačo za zmanjšanje uporabe plastičnih lončkov za enkratno uporabo, če to dopuščajo okoliščine lokacije ali dogodka in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, sprejeti naslednje ukrepe:
1. zmanjšati ponudbo plastičnih lončkov za enkratno uporabo in jih nadomeščati z alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda, ter potrošniku omogočiti možnost uporabe lastnega lončka, ki ga lahko večkrat uporabi;
2. v javnem sektorju omogočiti uporabo alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali nič plastike, razen za zaposlene, paciente in obiskovalce v zdravstvenih ustanovah ter v ustanovah, kjer bi bila lahko verjetnost okužbe in okoliščine ne omogočajo uporabe alternativnih lončkov;
3. obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov iz prejšnje točke;
4. ozaveščati potrošnike o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi lončki za pijačo za enkratno uporabo.
(4) Za namene doseganja cilja iz prvega odstavka tega člena mora ponudnik pijače in hrane, če to dopuščajo okoliščine dogodka, lokacije in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, sprejeti naslednje ukrepe:
1. zmanjšati ponudbo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in jih nadomeščati z alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda, ter potrošniku namesto uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo omogočiti uporabo lastnega proizvoda, ki ga lahko večkrat uporabi;
2. obveščati potrošnike o ponudbi alternativnih proizvodov iz prejšnje točke;
3. ozaveščati potrošnike o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo.
(5) Ne glede na zahteve iz drugega do četrtega odstavka tega člena lahko vse naštete in druge osebe izvajajo tudi druge ukrepe, ki pripomorejo k doseganju cilja iz prvega odstavka tega člena.
(6) Za izračun cilja iz prvega odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), uporabi podatke o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela A priloge 1 te uredbe oziroma podatke o plastičnih lončkih za pijačo in posodic za živila iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, danih na trg v RS, ki jih proizvajalci teh proizvodov sporočajo v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe.
5. člen 
(zahteve za proizvode) 
(1) Plastični proizvodi za enkratno uporabo iz dela B priloge 1 te uredbe, ki imajo plastične pokrovčke in zamaške, se lahko dajo na trg v RS le, če pokrovčki in zamaški ob predvideni uporabi proizvodov ostanejo pritrjeni na vsebnike. Sistemi zapiranja vsebnikov za pijače morajo biti izdelani v skladu s harmoniziranimi standardi, ki so objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se kovinski pokrovčki in zamaški, ki imajo tesnilo iz plastike, ne štejejo za izdelane iz plastike.
(3) Cilj vsebnosti reciklirane plastike (v nadaljnjem besedilu: reciklat) v plastenkah pijač iz dela D priloge 1 te uredbe, izdelanih iz polietilen tereftalata kot glavne komponente (v nadaljnjem besedilu: PET-plastenka), izračunan kot povprečje za vse PET-plastenke pijač, dane na trg v RS, je od 1. januarja 2025 naprej najmanj 25 %.
(4) Cilj vsebnosti reciklata v plastenkah pijač iz dela D priloge 1 te uredbe, izračunan kot povprečje za vse plastenke pijač, dane na trg v RS, je od 1. januarja 2030 naprej najmanj 30 %.
(5) Za dosego ciljev iz tretjega in prejšnjega odstavka mora vsak proizvajalec plastenk pijač zagotoviti najmanj delež vsebnosti reciklata v plastenkah pijač, ki je predpisan v tretjem in prejšnjem odstavku.
6. člen 
(PRO) 
(1) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, ima naslednje obveznosti:
1. vpis v evidenco proizvajalcev iz drugega odstavka 7. člena te uredbe;
2. vodenje evidence o proizvodih, danih na trg v RS, v skladu s prvim do petim odstavkom 8. člena te uredbe;
3. poročanje o proizvodih, danih na trg v RS, v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe;
4. zagotavljanje plačevanja stroškov v skladu s prvim in petim odstavkom 9. člena te uredbe ter četrtim odstavkom 11. člena te uredbe;
5. ozaveščanje v skladu z 20. členom te uredbe.
(2) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C priloge 1 te uredbe, ima naslednje obveznosti:
1. vpis v evidenco proizvajalcev iz drugega odstavka 7. člena te uredbe;
2. vodenje evidence o proizvodih, danih na trg v RS, v skladu s šestim odstavkom 8. člena te uredbe;
3. poročanje o proizvodih, danih na trg v RS, v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe;
4. zagotavljanje plačevanja stroškov iz drugega in petega odstavka 9. člena te uredbe in četrtega odstavka 11. člena te uredbe ter za proizvode iz oddelka III dela C še stroškov iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe;
5. ozaveščanje v skladu z 20. členom te uredbe, razen proizvajalec tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki.
(3) Proizvajalec, ki daje na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ima naslednje obveznosti:
1. vpis v evidenco proizvajalcev iz drugega odstavka 7. člena te uredbe;
2. vodenje evidence o proizvodih, danih na trg v RS, v skladu s šestim odstavkom 8. člena te uredbe;
3. poročanje o proizvodih, danih na trg v RS, v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe;
4. zagotavljanje plačevanja stroškov iz četrtega odstavka 11. člena in prvega odstavka 12. člena te uredbe;
5. ozaveščanje v skladu z 20. členom te uredbe.
(4) Proizvajalec iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko izpolnjuje obveznosti PRO samo skupaj z drugimi proizvajalci.
(5) Za proizvajalca, ki je tuje podjetje, obveznosti iz prvega do četrtega odstavka tega člena izvaja njegov pooblaščeni zastopnik.
(6) Dokler proizvajalec, ki je tuje podjetje, ne določi svojega pooblaščenega zastopnika, izvaja obveznosti iz prejšnjega odstavka oseba, ki v RS ustreza definiciji proizvajalca.
(7) Če je za izpolnjevanje obveznosti proizvajalca odgovoren pooblaščeni zastopnik, se za pooblaščenega zastopnika, če ni izrecno določeno drugače, uporabljajo vse določbe te uredbe, ki se nanašajo na proizvajalca.
(8) Proizvajalec s sedežem v RS, ki daje plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, na trg v drugi državi članici, mora v tej državi članici določiti pooblaščenega zastopnika.
7. člen 
(evidenca proizvajalcev) 
(1) Ministrstvo vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco proizvajalcev, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, in proizvajalcev ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko.
(2) Proizvajalec iz prejšnjega odstavka in pooblaščeni zastopnik morata biti vpisana v evidenco proizvajalcev.
(3) V evidenco proizvajalcev iz prejšnjega odstavka morata proizvajalec in pooblaščeni zastopnik sporočiti podatke o:
1. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični in davčni številki proizvajalca,
2. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični in davčni številki pooblaščenega zastopnika, če je proizvajalec tuje podjetje,
3. vrsti plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe ali ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, danega na trg v RS.
(4) Proizvajalec iz prvega do tretjega odstavka prejšnjega člena je v evidenco iz prvega odstavka tega člena vpisan neposredno na podlagi izpolnjene prijave, ki mora vsebovati podatke iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka. Pooblaščeni zastopnik iz petega odstavka prejšnjega člena je v evidenco iz prvega odstavka tega člena vpisan neposredno na podlagi izpolnjene prijave, ki mora vsebovati podatke iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka.
(5) Proizvajalec in pooblaščeni zastopnik iz prejšnjega odstavka morata o opustitvi dejavnosti ali drugih spremembah v zvezi s podatki iz drugega odstavka tega člena obvestiti ministrstvo najpozneje v tridesetih dneh po nastali spremembi.
(6) Proizvajalec, ki začne po vzpostavitvi evidence proizvajalcev opravljati dejavnost v zvezi s plastičnim proizvodom za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe ali dejavnost v zvezi z ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko, se mora v 30 dneh po začetku opravljanja te dejavnosti vpisati v evidenco proizvajalcev iz drugega odstavka 7. člena te uredbe. Za proizvajalca, ki je tuje podjetje, te podatke v evidenco proizvajalcev sporoči njegov pooblaščeni zastopnik v 14 dneh od dneva, ko ga je tuje podjetje pisno pooblastilo za izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe.
(7) Podatki iz evidence proizvajalcev so javno dostopni na spletni strani ministrstva.
8. člen 
(evidenca in obveznost poročanja) 
(1) Za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve stroškov iz prvega odstavka 9. člena te uredbe mora proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, ki je embalaža v skladu s predpisom, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, za vsako koledarsko leto posebej voditi evidenco posameznih proizvodov iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe. Evidenca mora vsebovati podatke o masi posamezne vrste plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, danega na trg v RS, v kilogramih (brez decimalnih mest).
(2) Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, ki ni embalaža v skladu s predpisom, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, posebej vodi evidenco teh posameznih proizvodov, ki so na trg v RS dani prazni in niso namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu (vsebniki in lončki za pijače, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, ter posode za živila). Evidenca mora vsebovati podatke o masi posamezne vrste plastičnega proizvoda za enkratno uporabo, danega na trg v RS, v kilogramih (brez decimalnih mest).
(3) Za doseganje cilja iz prvega odstavka 4. člena te uredbe mora proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela A priloge 1 te uredbe, poleg zahtev iz prvega in prejšnjega odstavka voditi evidenco v skladu s prilogo II Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2022/162 o določitvi pravil za uporabo Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom, preverjanjem in poročanjem o zmanjšanju porabe nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ter ukrepih za doseganje takega zmanjšanja, ki so jih sprejele države članice (UL L št. 26 z dne 7. 2. 2022, str. 19, v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep 2022/162/EU), po metodi iz točke (b) prvega odstavka 1. člena Izvedbenega sklepa 2022/162/EU, in sicer posebej evidenco o:
1. številu kosov in masi proizvodov, narejenih v celoti iz plastike, danih na trg v RS v posameznem koledarskem letu,
2. številu kosov in masi proizvodov, narejenih delno iz plastike, danih na trg v RS v posameznem koledarskem letu.
(4) Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena, ki daje na trg v RS vsebnike za pijačo s prostornino do treh litrov (v nadaljnjem besedilu: vsebniki za pijačo) iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, mora za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve stroškov ter za namene izračuna cilja iz prvega odstavka 19. člena te uredbe voditi evidenco o masi danih vsebnikov za pijače na trg v RS po posameznem materialu, iz katerega je ta vsebnik izdelan, in sicer mora biti posebej vodena masa za vsebnike za pijače v celoti iz plastike (plastenke pijač) in posebej masa za vsebnike, ki so kompozitna embalaža. Pri vodenju evidence o masi plastenk pijač iz prejšnjega stavka mora proizvajalec voditi evidenco o dani masi plastenk pijač na trg v RS tudi po posameznem plastičnem polimeru posebej (PET ali drugi plastični polimer) v kilogramih (brez decimalnih mest).
(5) Za doseganje ciljev iz tretjega in četrtega odstavka 5. člena te uredbe glede vsebnosti reciklata v plastenkah pijač iz dela D priloge 1 te uredbe mora proizvajalec poleg vodenja evidence podatkov iz prvega in četrtega odstavka tega člena voditi tudi evidenco deleža uporabljenega reciklata v plastenkah pijač, danih na trg v RS.
(6) Za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve stroškov iz drugega, tretjega in petega odstavka 9. člena te uredbe ter četrtega odstavka 11. člena te uredbe mora proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz oddelkov II in III iz dela C priloge 1 te uredbe ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, za vsako koledarsko leto voditi evidenco teh proizvodov. Pri vodenju evidence proizvodov iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe se vodi evidenca mase filtrov v tobačnem izdelku s filtri in filter, ki se trži za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki. Evidenca vsebuje podatke o masi proizvoda v kilogramih (brez decimalnih mest), danega na trg v RS, ločeno po posameznih vrstah plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C priloge 1 te uredbe ter ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko. Za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, mora evidenca v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/958 z dne 31. maja 2021 o določitvi oblike za poročanje podatkov in informacij o ribolovnem orodju, danem na trg, in zbranem odpadnem ribolovnem orodju v državah članicah ter obliki poročila o preverjanju kakovosti v skladu s členom 13(1)(d) in členom 13(2) Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 211 z dne 15. 6. 2021, str. 51), nazadnje popravljenim s Popravkom (UL L št. 34 z dne 16. 2. 2022, str. 52), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Komisije 2021/958/EU) vsebovati tudi posebej maso gume in kovin v tem orodju ter posebej maso plastike po mrežnih ploskvah iz debeline niti premera več kot 1 mm oziroma debeline niti premera manj ali enako kot 1 mm.
(7) Na podlagi evidence iz prvega do šestega odstavka tega člena proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz delov A, C in D priloge 1 te uredbe ter ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, podatke iz evidence do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto sporoči nosilcu skupnega načrta iz 15. člena te uredbe. Nosilec skupnega načrta do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto poroča v okviru letnega poročila nosilca skupnega načrta iz 18. člena te uredbe ministrstvu na obrazcu, dostopnem na spletni strani ministrstva.
(8) Podatki iz šestega odstavka tega člena, ki se nanašajo na plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe, dane na trg v RS, se uporabijo v metodologiji za izračun količin teh odpadnih proizvodov za poročanje v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/2267 z dne 17. decembra 2021 o določitvi oblike za sporočanje podatkov in informacij o zbranih odpadkih tobačnih izdelkov s filtri in filtrov, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, odvrženih po uporabi (UL L št. 455 z dne 20. 12. 2021, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Komisije 2021/2267/EU), in priloge 4 te uredbe.
(9) Ponazoritveni primer vodenja evidence plastičnih proizvodov, danih na trg v RS, in podatkov o teh proizvodih v skladu s prvim do šestim odstavkom tega člena je prikazan v prilogi 2 te uredbe.
9. člen 
(stroški proizvajalca plastičnega proizvoda za enkratno uporabo) 
(1) Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe mora plačati naslednje stroške:
1. stroške ukrepov za ozaveščanje iz 20. člena te uredbe v zvezi s temi proizvodi;
2. stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov; in
3. stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.
(2) Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C priloge 1 te uredbe mora plačati vsaj naslednje stroške:
1. stroške ukrepov za ozaveščanje iz 20. člena te uredbe, razen proizvajalec tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki;
2. stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov, ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti in
3. stroške zbiranja in poročanja podatkov o proizvodih, danih na trg v RS, ter pridobivanja podatkov o zbiranju in predelavi odpadkov, nastalih iz teh proizvodov.
(3) Proizvajalec plastičnega proizvoda za enkratno uporabo iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe plača poleg stroškov iz prejšnjega odstavka tudi stroške zbiranja odpadkov iz teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov. Stroški lahko vključujejo stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov teh proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so najbolj obremenjene zaradi smetenja.
(4) Stroški čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti iz prvega do tretjega odstavka tega člena so del stroškov čiščenja okolja, ki izhajajo iz dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo okolja, in iz dejavnosti čiščenja javnih površin upravljavca državnih cest.
(5) Poleg stroškov iz prvega do tretjega odstavka tega člena so proizvajalci za sorazmerno in pregledno določitev stroškov dolžni kriti stroške izvedbe sortirnih analiz smeti, ki so del metodologije obračunavanja stroškov od prvega do tretjega odstavka tega člena. Pri porazdelitvi stroškov sortirnih analiz se upošteva sorazmernost glede na maso plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v RS v preteklem obdobju.
10. člen 
(stroški nosilca skupnega načrta) 
(1) Za namene preglednosti in sorazmerne porazdelitve stroškov iz prvega do tretjega odstavka prejšnjega člena sta vir podatkov o stroških čiščenja okolja podatek obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo okolja, in podatek upravljavca državnih cest.
(2) Sorazmerni delež stroška čiščenja okolja zaradi smetenja obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin ter upravljavca državnih cest plača nosilec skupnega načrta, ki ga je proizvajalec v skladu s sedmim odstavkom 14. člena te uredbe pooblastil za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO.
(3) Podatki o nosilcih skupnih načrtov, ki upravljajo skupne sisteme v zadevnem koledarskem letu, se pridobijo iz evidenc, ki jih vodi in ureja ministrstvo.
(4) Občina in upravljavec državnih cest izdata nosilcu skupnega načrta račun za plačilo sorazmernega deleža stroška čiščenja okolja zaradi smetenja, ki ga izvajajo obvezna občinska gospodarska javna služba za urejanje in čiščenje javnih površin ter koncesionarji ali podizvajalci upravljavca državnih cest, v skladu z metodologijo izračuna iz podpoglavja 3.3 priloge 3 te uredbe in upoštevanjem deležev iz prvega in drugega odstavka 11. člena te uredbe, pri čemer deleži iz drugega odstavka 11. člena te uredbe za izračun stroškov čiščenja okolja zaradi smetenja veljajo tri leta do izvedbe naslednjih sortirnih analiz.
(5) Občina in upravljavec državnih cest skupaj z izdanim računom iz prejšnjega odstavka sporočita strošek čiščenja na način, da posebej prikažeta strošek za dejavnost zbiranja smeti iz javnih sistemov na javnih površinah in posebej strošek za dejavnost čiščenja javnih površin z dokazili o opravljenih storitvah, nosilcu skupnega načrta do 31. maja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
(6) Nosilec skupnega načrta v imenu njihovih proizvajalcev v skladu s predpisano metodologijo krije stroške občini in upravljavcu državnih cest do 30. junija tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
11. člen 
(metodologija izračuna stroškov) 
(1) Sorazmerni delež stroška čiščenja okolja zaradi smetenja obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin ter upravljavca državnih cest se v skladu z metodologijo iz priloge 3 te uredbe izračuna glede na delež plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, danih na trg v RS, izračunan na podlagi metodologije iz podpoglavja 3.2 priloge 3 te uredbe, in povprečni delež odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v smeteh, ki se zberejo ali očistijo iz javnih površin v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin, in povprečni delež odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v smeteh, ki se zberejo pri upravljavcu državnih cest, pri čemer se prva tri leta po uveljavitvi te uredbe upoštevajo podatki o povprečnih deležih odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki jih z izvedbo sortirne analize smeti pridobi ministrstvo, in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Za sorazmerno porazdelitev stroškov med posameznimi nosilci skupnih načrtov določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) povprečne deleže plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, danih na trg v RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Povprečni deleži iz prejšnjega odstavka se določijo v skladu z metodologijo iz podpoglavja 3.2 iz priloge 3 te uredbe.
(3) Nosilec skupnega načrta v imenu proizvajalcev s pomočjo laboratorija, ki ima pridobljeno akreditacijo za vzorčenje odpadkov v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, izvede vsako tretje koledarsko leto sortirno analizo smeti v skladu z metodologijo iz podpoglavja 3.1 priloge 3 te uredbe in rezultate sortirnih analiz sporoči ministrstvu do 30. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Vlada do 31. marca s sklepom v Uradnem listu Republike Slovenije vsako tretje leto objavi povprečne deleže sortirnih analiz odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v smeteh.
(4) Nosilec skupnega načrta zaračuna predpisane stroške proizvajalcu v deležu, enakem količniku med maso plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki jih je ta v enem koledarskem letu dal na trg v RS, in maso takih proizvodov, danih na trg v RS. Vir podatkov o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, danih na trg v RS, je podatek iz evidenc sporočenih podatkov v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe.
12. člen 
(stroški proizvajalca ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko) 
(1) Proizvajalec ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, mora plačati naslednje stroške:
1. ločenega zbiranja odpadkov ribolovnega orodja, ki vse- buje plastiko in je bilo oddano v ustrezne pristaniške zmogljivosti v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške sprejemne zmogljivosti ali druge enakovredne sisteme zbiranja ter stroške naknadnega prevoza in obdelave zbranega odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko;
2. ukrepov za ozaveščanje iz 20. člena te uredbe v zvezi z ribolovnim orodjem, ki vsebuje plastiko.
(2) Stroške iz prejšnjega odstavka plača nosilec skupnega načrta, ki so ga za skupno izpolnjevanje obveznosti pooblastili proizvajalci v skladu s sedmim odstavkom 14. člena te uredbe za skupno izpolnjevanje obveznosti iz 3. do 5. točke tretjega odstavka 6. člena te uredbe. Za zaračunanje stroškov nosilca skupnega načrta proizvajalcu se smiselno uporablja določba četrtega odstavka 11. člena te uredbe.
13. člen 
(ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in poročanje) 
(1) Za namene recikliranja odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, mora upravljavec pristanišča zagotoviti zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko.
(2) Upravljavec pristanišča mora o masi odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko (v kg) poročati ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja odpadke. Poročanje mora upravljavec pristanišča dopolniti s podatki iz priloge 1 preglednice B Izvedbenega sklepa Komisije 2021/958/EU o masi odpadne plastike, odpadne gume in odpadnih kovin v odpadnem ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, po posameznih razredih debeline niti mrežnih ploskev.
(3) Končni uporabnik ribolovnega orodja, ki zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, mora odpadno ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, oddati v ustrezni zabojnik za njegovo ločeno zbiranje.
14. člen 
(skupno izpolnjevanje PRO) 
(1) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka I dela C priloge 1 te uredbe, izpolnjuje obveznosti iz 3. do 5. točke prvega odstavka 6. člena te uredbe skupaj s proizvajalci skupine istovrstnih proizvodov tako, da pristopi k izvajanju skupnega načrta, s katerim nosilec izvajanja skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja izpolnjevanje obveznosti PRO.
(2) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka II dela C priloge 1 te uredbe, izpolnjuje obveznosti iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena te uredbe skupaj s proizvajalci skupine istovrstnih proizvodov tako, da pristopi k izvajanju skupnega načrta, s katerim nosilec izvajanja skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja izpolnjevanje obveznosti PRO.
(3) Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe, izpolnjuje obveznosti iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena te uredbe skupaj s proizvajalci skupine istovrstnih proizvodov tako, da pristopi k izvajanju skupnega načrta, s katerim nosilec izvajanja skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja izpolnjevanje obveznosti PRO.
(4) Proizvajalec, ki daje na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, izpolnjuje obveznosti iz 3. do 5. točke tretjega odstavka 6. člena te uredbe skupaj s proizvajalci istovrstnih proizvodov tako, da pristopi k izvajanju skupnega načrta, s katerim nosilec izvajanja skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja izpolnjevanje obveznosti PRO.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz oddelkov II in III dela C priloge 1, skupaj v okviru istega skupnega načrta izpolnjujejo obveznosti iz drugega odstavka 6. člena te uredbe.
(6) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko proizvajalci, ki dajejo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, skupaj v okviru istega skupnega načrta izpolnjujejo obveznosti iz prvega in drugega odstavka 6. člena te uredbe.
(7) Proizvajalec iz prvega do šestega odstavka tega člena pristopi k izvajanju skupnega načrta tako, da z nosilcem skupnega načrta sklene pogodbo, s katero ga pooblasti za izpolnjevanje svojih obveznosti PRO v okviru skupnega načrta in določi obseg izvajanja obveznosti v njegovem imenu. Če je proizvajalec tuje podjetje, pogodbo sklene tudi njegov pooblaščeni zastopnik.
(8) Proizvajalec mora nosilcu skupnega načrta zagotoviti plačevanje stroškov iz prvega, drugega, tretjega ali petega odstavka 9. člena te uredbe ter pravilne podatke iz prvega do šestega ali sedmega odstavka 8. člena te uredbe.
15. člen 
(nosilec skupnega načrta) 
(1) Nosilec skupnega načrta, ki ga proizvajalci iz prvega do šestega odstavka prejšnjega člena pooblastijo za izvajanje njihovih obveznosti v skladu s sedmim odstavkom prejšnjega člena, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
2. izvaja obveznosti PRO kot nepridobitno dejavnost.
(2) Nosilec skupnega načrta mora v imenu proizvajalcev iz prejšnjega odstavka zagotavljati izvajanje obveznosti PRO v skladu s to uredbo.
(3) Nosilec skupnega načrta mora zagotavljati, da:
1. proizvajalci pristopajo k skupnemu načrtu pod enakimi pogoji;
2. se stroški izvajanja skupnega načrta sorazmerno obračunavajo posameznemu proizvajalcu, ki daje na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, glede na njegov delež istovrstnih proizvodov v skupni masi teh proizvodov, ki so bili dani na trg v RS od vseh proizvajalcev istovrstnih proizvodov, vključenih v ta skupni načrt;
3. se kot podlaga za zaračunavanje stroškov izvajanja skupnega načrta upoštevajo stroški iz 9. člena te uredbe in ne presegajo stroškov, potrebnih za stroškovno učinkovito opravljanje storitev iz istega člena;
4. izvaja ozaveščanje v skladu z 20. členom te uredbe, če ga proizvajalec za to pooblasti.
(4) Nosilec skupnega načrta mora voditi seznam proizvajalcev iz prvega do šestega odstavka prejšnjega člena in ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo omogočiti vpogled vanj.
16. člen 
(skupni načrt in evidenca skupnih načrtov) 
(1) Nosilec skupnega načrta mora imeti skupni načrt, v katerem so določene njegove obveznosti in način njihovega izpolnjevanja v skladu s to uredbo. Nosilec skupnega načrta mora zagotavljati izvajanje skupnega načrta.
(2) Skupni načrt mora vsebovati podatke o:
1. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu nosilca skupnega načrta;
2. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki proizvajalcev, ki dajo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, ter proizvajalcev, ki dajo na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko;
3. imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu izvajalcev javnih služb obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo okolja, ter drugih javnih sistemov za preprečevanja smetenja;
4. predvidenih stroških iz 9. člena te uredbe in načinu zagotavljanja plačila teh stroškov oziroma metodologiji zaračunavanja stroškov, če stroški v celoti še niso znani;
5. obsegu in načinu izvajanja ozaveščanja potrošnikov v skladu z 20. členom te uredbe.
(3) Skupni načrt za odpadno ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi podatke o predvidenem načinu rednega prevzemanja odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, pri upravljavcu pristanišča o načinu njegove nadaljnje obdelave.
(4) Skupni načrt iz prvega odstavka tega člena mora biti vpisan v evidenco načrtov iz sedmega odstavka tega člena.
(5) Nosilec skupnega načrta mora vlogi za vpis v evidenco iz sedmega odstavka tega člena poleg skupnega načrta priložiti pogodbe s proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, iz drugega do četrtega odstavka 14. člena te uredbe.
(6) Ministrstvo potrdi skupni načrt in ga vpiše v evidenco iz sedmega odstavka tega člena, potem ko ugotovi, da je skupni načrt izdelan v skladu z drugim odstavkom tega člena in iz njega izhaja, da bo zagotovljeno izpolnjevanje obveznosti v skladu z zahtevami iz te uredbe.
(7) Ministrstvo vodi in vzdržuje evidenco skupnih načrtov, ki vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedno številko skupnega načrta,
2. datum vpisa skupnega načrta v evidenco,
3. ime in naslov oziroma firmo in sedež ter matično številko nosilca skupnega načrta,
4. ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalcev proizvodov iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 6. člena te uredbe, ki so vključeni v skupni načrt.
(8) Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka so javni in objavljeni na spletni strani ministrstva.
17. člen 
(sprememba in izbris skupnega načrta) 
(1) Nosilec skupnega načrta mora vsako nameravano večjo spremembo skupnega načrta ali spremembo firme ali sedeža oziroma imena ali naslova sporočiti ministrstvu.
(2) Za večjo spremembo iz prejšnjega odstavka se šteje sprememba, ki vpliva na izpolnjevanje obveznosti nosilca skupnega načrta v skladu s to uredbo, zlasti izstop proizvajalca iz skupnega načrta ali pristop novega proizvajalca k skupnemu načrtu iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 6. člena te uredbe.
(3) Nosilec skupnega načrta mora sporočilu iz prvega odstavka tega člena priložiti podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(4) Če se sprememba iz prvega odstavka tega člena nanaša na spremembo firme ali sedeža oziroma imena ali naslova, lahko nosilec skupnega načrta začne izvajati spremenjeni skupni načrt takoj po sporočilu iz prvega odstavka tega člena, ministrstvo pa o spremembi odloči v 60 dneh in jo vpiše v evidenco iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(5) Če se sprememba iz drugega odstavka tega člena nanaša na izpolnjevanje obveznosti nosilca skupnega načrta v skladu s to uredbo, zlasti če gre za pristop proizvajalca k skupnemu načrtu ali njegov izstop iz skupnega načrta, lahko nosilec skupnega načrta začne izvajati spremenjeni skupni načrt na podlagi odločbe, s katero ministrstvo v 60 dneh od prejema sporočila iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da je s spremembo skupnega načrta zagotovljeno izpolnjevanje obveznosti PRO v skladu z zahtevami iz te uredbe, in jo vpiše v evidenco iz sedmega odstavka prejšnjega člena.
(6) Ministrstvo izbriše skupni načrt iz evidence skupnih načrtov in o tem izda odločbo, če ugotovi, da nosilec skupnega načrta:
1. ne zagotavlja izpolnjevanja obveznosti v skladu s to uredbo,
2. predlaga izbris iz evidence skupnih načrtov ali preneha obstajati.
(7) V primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka ministrstvo izbriše skupni načrt na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpektorja, v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka pa po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz evidence.
18. člen 
(letno poročilo nosilca skupnega načrta) 
(1) Nosilec skupnega načrta mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu poslati letno poročilo o izvajanju skupnih obveznosti sistema PRO za preteklo koledarsko leto.
(2) Letno poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. ime in naslov oziroma firmo in sedež nosilca skupnega načrta s podatki kontaktne osebe;
2. seznam proizvajalcev, ki dajo na trg v RS plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, ali proizvajalcev, ki dajo na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, ali firmo in sedež ter matično številko pooblaščenih zastopnikov proizvajalcev, ki so tuja podjetja, vključena v skupni načrt;
3. podatke za posamezno koledarsko leto o količinah posameznih vrst plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v RS, skupaj z zahtevanimi podatki iz vodenja evidenc iz prvega do šestega odstavka 8. člena te uredbe ali podatke o količinah, danih na trg v RS, ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, v skladu s šestim odstavkom 8. člena te uredbe;
4. seznam izvajalcev javnih služb obvezne občinske gospodarske javne službe za urejanje in čiščenje javnih površin iz zakona, ki ureja varstvo okolja, in upravljavcev državnih cest ali upravljavcev pristaniških zmogljivosti;
5. podatke o zbiranju in predelavi odpadkov nastalih iz plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ter o tem, na kakšen način se zbirajo in predelujejo ti odpadki, kjer je mogoče, pa tudi podatke o količinah teh odpadkov;
6. podatke o stroških izvajanja obveznosti iz sistema PRO;
7. poročilo o izvedenih ukrepih ozaveščanja iz 20. člena te uredbe, razen za nosilca skupnega načrta, ki izpolnjuje obveznosti za proizvajalca tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki;
8. podatke o trendih doseganja okoljskih ciljev iz prvega odstavka 4. člena, tretjega in četrtega odstavka 5. člena ter prvega odstavka 19. člena te uredbe, pri čemer se v letnem poročilu v skladu s četrtim odstavkom 19. člena te uredbe delež odpadnih plastenk poroča po posameznih izvajalcih obdelave mešane odpadne embalaže;
9. načrt izvedbe sortirnih analiz.
(3) Ministrstvo lahko od nosilca skupnega načrta zahteva dopolnitev poročila iz prvega odstavka tega člena, če ugotovi, da ni izdelano v skladu z zahtevami iz tega člena, ali iz njega ni razvidno izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe.
(4) Če nosilec skupnega načrta ministrstvu zahtevane dopolnitve poročila ne pošlje v roku, ki ga ministrstvo določi v zahtevi iz prejšnjega odstavka, se šteje, da poročila ni predložil.
(5) Poročilo iz prvega odstavka tega člena se pošlje elektronsko. Obrazec poročila je dostopen na spletnih straneh ministrstva.
19. člen 
(cilji ločenega zbiranja odpadnih plastenk pijač) 
(1) Za namene recikliranja odpadnih plastenk pijač mora letni delež ločeno zbranih odpadnih plastenk, izračunan glede na plastenke pijač iz dela D priloge 1 te uredbe, dane na trg v RS v posameznem koledarskem letu, znašati:
1. do 1. januarja 2025 najmanj 77 masnih %;
2. do 1. januarja 2029 najmanj 90 masnih %.
(2) Proizvajalec plastenk pijač vodi evidenco o plastenkah pijač, danih na trg v RS, v skladu s prvim in četrtim odstavkom 8. člena te uredbe ter poroča o plastenkah pijač, danih na trg v RS, v skladu s sedmim odstavkom 8. člena te uredbe.
(3) Za namene izračuna deleža ločeno zbranih odpadnih plastenk iz prvega odstavka tega člena mora nosilec skupnega načrta v snovnem toku mešane odpadne embalaže pred sortiranjem v imenu in za račun proizvajalcev pri izvajalcu obdelave odpadkov izvesti sortirno analizo v skladu s prilogo 5 te uredbe.
(4) Nosilec skupnega načrta mora ministrstvu do 31. marca tekočega leta elektronsko predložiti poročilo s podatki o deležih odpadnih plastenk pijač, izračunanih na podlagi sortirne analize mešane odpadne embalaže in izračunano količino odpadnih plastenk pijač v ločeno zbrani mešani odpadni embalaži pri posameznem izvajalcu obdelave odpadkov v skladu s prilogo 5 te uredbe.
(5) Izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže mora za izračun deleža ločeno zbranih odpadnih plastenk pijač iz prvega odstavka tega člena poleg zahtev glede poročanja v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, do 31. marca tekočega leta za predhodno leto ministrstvu poročati tudi o deležih odpadnih plastenk pijač, izračunanih na podlagi sortirne analize mešane odpadne embalaže, in izračunano količino odpadnih plastenk pijač v ločeno zbrani mešani odpadni embalaži v skladu s prilogo 5 te uredbe. Vzorec obrazca poročila je dostopen na spletni strani ministrstva.
(6) Metodologija izračuna in preverjanja ciljev ločenega zbiranja iz prvega odstavka tega člena ter zagotavljanje sistema kakovosti pri ravnanju z odpadki se izvajata v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/1752 z dne 1. oktobra 2021 o določitvi pravil za uporabo Direktive (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom, preverjanjem in sporočanjem podatkov o ločenem zbiranju odpadnih plastenk za pijačo za enkratno uporabo (UL L št. 349 z dne 4. 10. 2021, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Komisije 2021/1752/EU).
20. člen 
(ozaveščanje) 
(1) Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela E priloge 1 te uredbe ali ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, razen proizvajalci tobačnih izdelkov s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, vsaj enkrat letno s sklopom oglaševalskih akcij ali na drug primeren način obveščajo potrošnike o:
1. razpoložljivih alternativnih proizvodih za ponovno uporabo, sistemih za ponovno uporabo in možnostih ravnanja z odpadki navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, ter o dobrih praksah na področju ustreznega ravnanja z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
2. negativnem vplivu smetenja in drugega neustreznega odstranjevanja odpadkov navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, na okolje, zlasti morsko, ter na zdravje ljudi in živali ter
3. vplivu neustreznih načinov odstranjevanja odpadkov navedenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na kanalizacijsko omrežje.
(2) Če nosilec skupnega načrta obvešča potrošnike v imenu proizvajalcev, se stroški med proizvajalci delijo smiselno z uporabo četrtega odstavka 11. člena te uredbe.
21. člen 
(usklajevanje ukrepov) 
(1) Ministrstvo vključi ukrepe za izvajanje te uredbe v program ravnanja in program preprečevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, v načrte upravljanja voda in programe ukrepov upravljanja voda in morskega okolja v skladu z zakonom, ki ureja vode, ter v načrte za sprejem odpadkov in ravnanje z njimi, vzpostavljene v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške zmogljivosti.
(2) Ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo, morajo biti izvedeni na način, da higiena in varnost živil nista ogroženi.
(3) Proizvajalci plastičnih proizvodov za enkratno uporabo morajo v zvezi z materiali, ki so v stiku z živili, namesto plastike za enkratno uporabo spodbujati uporabo trajnostnih alternativnih materialov, kadar je to mogoče, da higiena živil in varnost hrane nista ogroženi.
22. člen 
(informacijski sistem in poročanje Evropski komisiji) 
(1) Ministrstvo poroča Evropski komisiji o:
1. podatkih o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela A priloge 1 te uredbe, ki so bili vsako leto dani na trg v RS v skladu z Izvedbenim sklepom 2022/162/EU;
2. informacijah o ukrepih za zmanjšanje porabe iz 4. člena te uredbe v skladu z Izvedbenim sklepom 2022/162/EU;
3. podatkih o ločeno zbranih odpadnih plastenkah iz dela D priloge 1 te uredbe, ki so bili vsako leto ločeno zbrani v RS, za prikaz doseganja ciljev glede ločenega zbiranja iz prvega odstavka 19. člena te uredbe v skladu Izvedbenim sklepom Komisije 2021/1752/EU;
4. podatkih o ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, danem na trg v RS, ter o zbranem odpadnem ribolovnem orodju v RS vsako leto v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2021/958/EU;
5. informacijah o vsebnosti reciklata v plastenkah pijač iz dela D priloge 1 te uredbe za prikaz doseganja ciljev iz tretjega in četrtega odstavka 5. člena te uredbe;
6. podatkih o odpadkih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, odvrženih po uporabi, iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe v skladu s prilogo 2 te uredbe in Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/958.
(2) Ministrstvo podatke iz prejšnjega odstavka sporoči elektronsko v osemnajstih mesecih po izteku leta, za katero se podatki zbirajo.
23. člen 
(prilagoditev za sklenitev sporazumov) 
(1) Pod pogojem, da so doseženi okoljski cilji glede ravnanja z odpadki in cilji iz prvega odstavka 4. člena te uredbe, lahko vlada za izvajanje določb 6. člena te uredbe sklene sporazum z zadevnimi gospodarskimi sektorji, razen za proizvode iz oddelka III dela C priloge 1 te uredbe.
(2) Sporazumi morajo zagotavljati, da se:
1. določajo cilji z ustreznimi roki za njihovo doseganje,
2. objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije,
3. o njihovi objavi obvesti Evropska komisija,
4. spremljajo doseženi rezultati in se o njih poroča ministrstvu ter Evropski komisiji,
5. doseženi rezultati javno objavljajo na način, določen v sporazumu,
6. na ministrstvu redno preverja napredek pri doseganju rezultatov, doseženih v okviru sporazuma.
(3) Vlada odstopi od sporazuma iz prvega odstavka tega člena, če se ugotovi kršitev tega sporazuma, ter ustrezne ukrepe določi s predpisom.
24. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek opravljajo v okviru svojih pristojnosti nadzor nad izvajanjem 4. in 5. člena te uredbe tržni inšpektorji.
KAZENSKE DOLOČBE 
25. člen 
(prekrški organizatorja javne prireditve) 
(1) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je organizator javne prireditve, če:
1. na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana (na mestu strežbe), ne zagotovi uporabe alternativnih proizvodov, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodov, ki vsebujejo manj ali nič plastike (1. točka drugega odstavka 4. člena te uredbe);
2. na javni prireditvi ne omogoči, da k ponudniku pijač in hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj lonček za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo (2. točka drugega odstavka 4. člena te uredbe);
3. pred in med javno prireditvijo ne ozavešča o ukrepih iz 1. in 2. točke 4. člena te uredbe (3. točka drugega odstavka 4. člena te uredbe).
(2) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje organizator javne prireditve, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je organizator prireditve.
26. člen 
(prekrški upravljavca avtomata za pijačo) 
(1) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je upravljavec avtomata za pijačo, če:
1. ne sprejme ukrepov za zmanjšanje ponudbe plastičnih lončkov za enkratno uporabo in teh ne nadomešča z alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike (1. točka tretjega odstavka 4. člena te uredbe);
2. potrošniku ne omogoči možnosti uporabe lastnega lončka, ki ga lahko večkrat uporabi (1. točka tretjega odstavka 4. člena te uredbe);
3. ne obvešča potrošnikov o ponudbi alternativnih proizvodov (3. točka tretjega odstavka 4. člena te uredbe);
4. ne ozavešča potrošnika o vplivih smetenja s plastičnimi lončki za pijačo za enkratno uporabo na okolje (4. točka tretjega odstavka 4. člena te uredbe).
(2) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje upravljavec avtomata za pijačo, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je upravljavec avtomata za pijačo.
27. člen 
(prekrški ponudnika pijače in hrane) 
(1) Z globo od 1.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je ponudnik pijače in hrane, če:
1. ne sprejme ukrepov za zmanjšanje ponudbe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in jih ne nadomešča z alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike (1. točka četrtega odstavka 4. člena te uredbe);
2. potrošniku namesto uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo ne omogoči uporabe lastnega proizvoda, ki ga lahko večkrat uporabi (1. točka četrtega odstavka 4. člena te uredbe);
3. ne obvešča potrošnikov o ponudbi alternativnih proizvodov (2. točka četrtega odstavka 4. člena te uredbe);
4. ne ozavešča potrošnikov o vplivih smetenja na okolje s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo (3. točka četrtega odstavka 4. člena te uredbe).
(2) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje ponudnik pijače in hrane, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je ponudnik pijače in hrane.
28. člen 
(težji prekrški proizvajalca in pooblaščenega zastopnika) 
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik, če:
1. ni vpisan v evidenco proizvajalcev iz 7. člena te uredbe (drugi odstavek 7. člena te uredbe);
2. ne obvesti ministrstva o opustitvi dejavnosti ali o drugih spremembah na način in v roku iz petega odstavka 7. člena te uredbe;
3. ne sporoči sprememb v zvezi s podatki v skladu s petim odstavkom 7. člena te uredbe;
4. ne vodi evidence v skladu s prvim, drugim, tretjim, četrtim, petim ali šestim odstavkom 8. člena te uredbe;
5. ne sporoči podatkov nosilcu skupnega načrta na način in v roku iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe;
6. ne plačuje stroškov iz prvega, drugega, tretjega ali petega odstavka 9. člena oziroma prvega odstavka 12. člena te uredbe;
7. ne pristopi k izvajanju skupnega načrta v skladu s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom ter petim ali šestim odstavkom 14. člena te uredbe;
8. ne pristopi k izvajanju skupnega načrta tako, da z nosilcem skupnega načrta sklene pogodbo v skladu s sedmim odstavkom 14. člena te uredbe;
9. nosilcu skupnega načrta ne zagotovi plačevanja stroškov oziroma nosilcu skupnega načrta ne zagotovi pravilnih podatkov v skladu z osmim odstavkom 14. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje proizvajalec, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je pooblaščeni zastopnik.
(4) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
29. člen 
(lažji prekrški proizvajalca in pooblaščenega zastopnika) 
(1) Z globo od 2.500 do 7.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik, če ne obvešča potrošnikov o plastičnih proizvodih za enkratno uporabo iz dela E priloge 1 te uredbe ali o ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, v skladu z 20. členom te uredbe.
(2) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje proizvajalec, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je pooblaščeni zastopnik.
(4) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
30. člen 
(težji prekrški nosilca skupnega načrta) 
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je nosilec skupnega načrta, če:
1. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena te uredbe;
2. nima skupnega načrta, v katerem so določene njegove obveznosti in način njihovega izpolnjevanja v skladu s to uredbo, ali ne zagotavlja izvajanja skupnega načrta (prvi odstavek 16. člena te uredbe);
3. ne zagotovi vpisa skupnega načrta v evidenco skupnih načrtov v skladu s četrtim odstavkom 16. člena te uredbe;
4. ministrstvu ne sporoči vsake nameravane večje spremembe skupnega načrta ali spremembe firme ali sedeža oziroma imena ali naslova (prvi odstavek 17. člena te uredbe);
5. ravna v nasprotju s petim odstavkom 17. člena te uredbe;
6. ministrstvu ne pošlje letnega poročila o izvajanju skupnih obveznosti sistema PRO za preteklo koledarsko leto v roku iz prvega odstavka 18. člena te uredbe;
7. ne predloži letnega poročila o izvajanju skupnih obveznosti sistema PRO s predpisano vsebino iz drugega odstavka 18. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je nosilec skupnega načrta.
(3) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
31. člen 
(lažji prekrški nosilca skupnega načrta) 
(1) Z globo od 2.500 do 7.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je nosilec skupnega načrta, če:
1. ne vodi seznama proizvajalcev iz prvega do šestega odstavka 14. člena te uredbe (četrti odstavek 15. člena te uredbe);
2. ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju ne omogoči vpogleda v seznam proizvajalcev v skladu s četrtim odstavkom 15. člena te uredbe;
3. začne izvajati spremenjeni skupni načrt v nasprotju s četrtim odstavkom 17. člena te uredbe;
4. ne izvede sortirne analize v skladu s prilogo 5 te uredbe (tretji odstavek 19. člena te uredbe);
5. ne predloži poročila v roku in na način iz četrtega odstavka 19. člena te uredbe.
(2) Z globo od 600 do 2.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je nosilec skupnega načrta.
(3) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
32. člen 
(prekršek zbiralca odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko) 
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je upravljavec pristanišča, če:
1. ne zagotovi zabojnikov za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko (prvi odstavek 13. člena te uredbe);
2. ne poroča v skladu z drugim odstavkom 13. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je upravljavec pristanišča.
(3) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
33. člen 
(prekršek izvajalca obdelave) 
(1) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže, če ne poroča v roku ali na način iz petega odstavka 19. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže.
(3) Z globo od 700 do 3.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
(prilagoditev evidence proizvajalcev) 
Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 ali ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, se mora vpisati v evidenco proizvajalcev iz prvega odstavka 7. člena te uredbe v šestdesetih dneh od uveljavitve te uredbe.
35. člen 
(prilagoditev evidence in obveznost poročanja o dajanju plastičnih proizvodov na trg v RS) 
(1) Proizvajalec iz prvega do šestega odstavka 8. člena te uredbe začne voditi evidenco s 1. januarjem 2023.
(2) Proizvajalec iz sedmega odstavka 8. člena te uredbe do 31. januarja 2024 prvič sporoči podatke iz evidenc iz prvega do šestega odstavka 8. člena te uredbe nosilcu skupnega načrta za leto 2023.
36. člen 
(prilagoditev proizvajalca za plačevanje stroškov) 
Proizvajalec, ki daje na trg v RS plastični proizvod za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 te uredbe, začne plačevati stroške iz prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 9. člena ter prvega odstavka 12. člena te uredbe za leto 2023.
37. člen 
(deleži plastičnih proizvodov za enkratno uporabo) 
Vlada prvič objavi povprečne deleže plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, danih na trg v RS, iz drugega odstavka 11. člena te uredbe do 30. aprila 2024 za leto 2023.
38. člen 
(prilagoditev za izvedbo in objavo sortirne analize) 
(1) Vlada prvič objavi rezultate sortirnih analiz iz prvega odstavka 11. člena te uredbe do 30. septembra 2023.
(2) Nosilec skupnega načrta prvič izvede sortirno analizo smeti iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe in poroča ministrstvu o njenih rezultatih do 30. januarja 2026.
39. člen 
(prilagoditev za uvedbo ločenega zbiranja odpadnega ribolovnega orodja in poročanje o odpadnem ribolovnem orodju) 
(1) Upravljavec pristanišča mora v šestdesetih dneh od uveljavitve te uredbe zagotoviti zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja iz prvega odstavka 13. člena te uredbe.
(2) Upravljavec pristanišča mora do 31. marca 2024 prvič poročati za leto 2023 o zbranem odpadnem ribolovnem orodju, ki vsebuje plastiko, iz drugega odstavka 13. člena te uredbe.
40. člen 
(prilagoditev izvajanja obveznosti PRO za nosilca skupnega načrta) 
Nosilec skupnega načrta mora na podlagi drugega odstavka 15. člena te uredbe v imenu proizvajalcev zagotavljati izvajanje obveznosti PRO v skladu s to uredbo najpozneje s 1. januarjem 2023.
41. člen 
(prvo letno poročilo nosilca skupnega načrta) 
Nosilec skupnega načrta mora letno poročilo iz 18. člena te uredbe prvič poslati do 31. marca 2024 za leto 2023.
42. člen 
(izvedba sortirne analize) 
Nosilec skupnega načrta začne izvajati sortirno analizo iz tretjega odstavka 19. člena te uredbe od 1. januarja 2023 naprej.
43. člen 
(prilagoditev poročanja o zbranih odpadnih plastenkah) 
(1) Izvajalec obdelave mešane odpadne embalaže prvič poroča v skladu s petim odstavkom 19. člena te uredbe do 31. marca 2024 za leto 2023.
(2) Nosilec skupnega načrta v skladu s četrtim odstavkom 19. člena te uredbe prvič predloži poročilo o deležu odpadnih plastenk pijač do 31. marca 2024 za leto 2023.
44. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Določbe drugega do petega odstavka 4. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2023.
(2) Določba prvega odstavka 5. člena te uredbe se začne uporabljati 3. julija 2024.
(3) Določba 20. člena te uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2023.
45. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-346/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2021-2550-0069
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti