Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022

Kazalo

3181. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 št. 2, stran 9911.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 – ZIPRS1718-A, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 89/20, 133/20 – Rb2020, 175/20 – ZIUOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 34. redni seji dne 6. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 št. 2 
1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/20, 150/21 in 70/22) tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.219.684,68
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.513.347,53
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.211.155,00
700
Davki na dohodek in dobiček
3.663.073,00
703
Davki na premoženje
1.478.080,00
704
Domači davki na blago in storitve
70.002,00
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
3.302.192,53
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.115.422,60
711
Takse in pristojbine
5.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
23.500,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
901.708,00
714
Drugi nedavčni prihodki
256.561,93
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.556.800,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4.300,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.552.500,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
2.149.537,15
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.016.735,62
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
132.801,53
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.207.153,59
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.538.275,18
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
909.939,44
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
142.602,72
402
Izdatki za blago in storitve
2.450.733,02
403
Plačila domačih obresti
5.000,00
409
Rezerve
30.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.961.912,61
410
Subvencije
104.244,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
409.427,72
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
265.505,90
413
Drugi tekoči domači transferi
2.182.734,99
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.187.082,99
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.187.082,99
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
519.882,81
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
336.183,81
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
183.699,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
12.531,09
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
24.838,89
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
24.838,89
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–24.838,89
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
13.569,00
500
Domače zadolževanje
13.569,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
425.305,16
550
Odplačila domačega dolga
425.305,16
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–424.043,96
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–411.736,16
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–12.531,09
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
459.494,38
« 
2. člen
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2022-3
Šempeter pri Gorici, dne 6. oktobra 2022
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti