Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2022 z dne 14. 10. 2022

Kazalo

3114. Zakon o spremembi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-B), stran 9847.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-B) 
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-233
Ljubljana, dne 12. oktobra 2022
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI ZAKONA O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ-B) 
1. člen
V Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) se besedilo 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prvi odstavek 8. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1) ministrstvo, pristojno za zdravje, nameni sredstva za dodelitev štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo za opravljanje poklica v zdravstveni dejavnosti. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije. Poklice, za katere se namenijo sredstva za štipendije, in število štipendij za posamezni poklic za posamezno območje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: območje) najpozneje do 30. junija za naslednje šolsko leto določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer upošteva potrebe prebivalcev, mrežo javne zdravstvene službe in podatke iz registra zdravstvenih delavcev.
(2) Dodeljevalec štipendije je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(3) Pravica do štipendije se dodeljuje na podlagi javnega razpisa, ki ga sklad objavi v vsakem šolskem ali študijskem letu na svoji spletni strani, pri čemer se z javnim razpisom določi vrsta poklica na posamezno območje. V postopku izbire, ki se vodi v skladu s postopkom, ki ga za dodelitev štipendij določa ZŠtip-1, se poleg splošnih pogojev za pridobitev štipendije, kot jih določa ZŠtip-1, upošteva povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne oziroma srednje šole oziroma dosežena ocena na maturi. Z javnim razpisom se lahko določijo tudi posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za pridobitev štipendije. Štipendije se dodelijo za obdobje od dodelitve do izteka izobraževalnega programa.
(4) Sklad vodi in obdeluje evidenco štipendistov na podlagi določb ZŠtip-1.
(5) O pritožbah zoper odločbe, izdane v skladu s tretjim odstavkom tega člena, odloča ministrstvo, pristojno za zdravje.
(6) Sklad do 30. 6. in do 31. 12. za preteklo polletno obdobje poroča ministrstvu, pristojnemu za zdravje, o številu in višini dodeljenih štipendij.
(7) Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona glede štipendij iz prvega odstavka tega člena opravlja ministrstvo, pristojno za zdravje.
(8) Ukrep iz tega člena velja do 30. septembra 2031.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 500-01/22-18/16
Ljubljana, dne 4. oktobra 2022
EPA 114-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti