Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2505. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 7607.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21 in 15/22) se v 2. členu v preglednici vrstici s šiframa Z074 in Z101 spremenita tako, da se glasita:
»
Z074
osnovna plača vojaške osebe pred razporeditvijo oziroma pred nastopom vojaške službe
tretji odstavek 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20; v nadaljnjem besedilu: ZObr) 
 
tretji odstavek 21. člena Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02, 122/04, 119/07, 30/09, 97/12, 89/20 in 28/21) 
 
fiksni znesek osnovne plače vojaške osebe pred razporeditvijo na novo delovno mesto oziroma pred nastopom vojaške službe 
1
Z101
najnižja osnova za obračun prispevkov
minimalna osnova za obračun prispevkov: 
60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (četrti odstavek 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2))
1
«. 
2. člen 
V 3. členu se v drugem odstavku v preglednici:
– vrstica s šifro A030 spremeni tako, da se glasi:
»
A030
razlika med najnižjo osnovo za obračun prispevkov in obračunano plačo
bruto plača – redno delo
 
razlika med najnižjo osnovo za obračun prispevkov (četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2) in obračunano plačo
 
X
1
1
«; 
– v vrstici s šifro C078 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« za besedo »za« dodata besedi »vodenje in«;
– v vrsticah s šiframa C205 in C206 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo »dodatek za ure razredništva« spremeni tako, da se glasi: »PORABLJENO – ČRTANO«;
– v vrsticah s šiframi H010, H012, H013, H020, H021, H040, H050, H051, H060, H061 in H070 besedilo v stolpcu z naslovom »Način izračuna« spremeni tako, da se glasi: »31. člen ZZVZZ«;
– v vrsticah s šiframa H012 in H013 v stolpcu z naslovom »Tip izplačila« črtata beseda »transplantacija« in vejica;
– za vrstico s šifro H013 doda nova vrstica H014, ki se glasi:
»
H014
nadomestilo v breme ZZZS v višini 100% 
transplantacija
/
31. člen ZZVZZ
v znesku refundira ZZZS
X
1
1
«; 
– v vrstici s šifro H030 v stolpcu z naslovom »Tip izplačila« črta besedilo »usposabljanje za rehabilitacijo otroka« in prva vejica, v stolpcu z naslovom »Način izračuna« pa se črtata vejica in besedilo »6. člen ZUJF«;
– v vrstici s šifro H120 v stolpcu z naslovom »Način izračuna« 2. točka spremeni tako, da se glasi: »(2) Minimalna osnova za obračun prispevkov (četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2): 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec«;
– v vrsticah s šiframi J050, J051, J061, J062 in J170 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »PORABLJENO – ČRTANO«;
– v vrstici s šifro J057 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina – 19. člen Zakona o Državnem zboru – obdavčena«;
– za vrstico s šifro J057 doda nova vrstica J058, ki se glasi:
»
J058
odpravnina – 19. člen Zakona o Državnem zboru – neobdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
19. člen Zakona o Državnem zboru, velja za javne uslužbence v službi poslanskih skupin
v znesku
X
1
1
«; 
– v vrstici s šifro J060 v stolpcu »Način izračuna« besedilo »179. člen ZUJF, veljavni predpisi (kolektivne pogodbe dejavnosti)« spremeni tako, da se glasi: »veljavni predpisi«;
– v vrstici s šifro J071 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja – obdavčena«;
– za vrstico s šifro J074 doda nova vrstica J075, ki se glasi:
»
J075
odpravnina za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja – neobdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
četrti odstavek 73. člena ZJU
v znesku
X
1
1
«; 
– v vrsticah s šiframa J158 in J159 v stolpcu z naslovom »Način izračuna« za besedo »ZODPol«, dodata vejica in besedilo »Navodilo o vodnikih in službenih psih v Finančni upravi Republike Slovenije«;
– v vrstici s šifro J190 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina ob upokojitvi po dvanajstem odstavku 92. člena ZObr – obdavčena«;
– za vrstico s šifro J190 doda nova vrstica J191, ki se glasi:
»
J191
odpravnina ob upokojitvi po dvanajstem odstavku 92. člena ZObr – neobdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
«; 
– v vrstici s šifro J200 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina po šestem odstavku 93. člena ZObr – obdavčena«;
– v vrstici s šifro J201 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina po desetem odstavku 93. člena ZObr – obdavčena«;
– za vrstico s šifro J203 dodajo nove vrstice J204, J205 in J206, ki se glasijo:
»
J204
razlika do osnovne plače pred nastopom vojaške službe
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
tretji odstavek 21. člena Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 95/02, 122/04, 119/07, 30/09, 97/12, 89/20 in 28/21) 
 
J204 = Z074 – Z080 
 
V primeru zaposlitve sredi meseca se znesek J204 izplača sorazmerno glede na čas zaposlitve na delovnem mestu po nastopu vojaške službe.
v znesku
X
1
1
J205
odpravnina po šestem odstavku 93. člena ZObr – neobdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
J206
odpravnina po desetem odstavku 93. člena ZObr – neobdavčena
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
veljavni predpisi
v znesku
X
1
1
«; 
– v vrsticah s šiframi N010, N020, N030 in N040 v stolpcu z naslovom »Način izračuna« besedilo spremeni tako, da se glasi: »število normiranih ur x bruto urna postavka osnove za izračun prispevkov«, v stolpcu z naslovom »Opomba« pa se besedilo spremeni tako, da se glasi: »osnova za izračun prispevkov – 150. člen ZPIZ-2«;
– v vrstici s šifro N020 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »neplačana odsotnost (neupravičeno)«.
3. člen 
Tretji odstavek 3.a člena se črta.
4. člen 
V 5. členu se:
– v vrstici s šifro J057 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina – 19. člen Zakona o Državnem zboru – obdavčena«;
– črtajo vrstice s šiframi J061, J062 in J170;
– v vrstici s šifro J071 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja – obdavčena«;
– za vrstico J160 doda nova vrstica J190, ki se glasi:
»
J190
odpravnina ob upokojitvi po dvanajstem odstavku 92. člena ZObr – obdavčena
15,50
6,36
0,14
0,10
8,85
6,56
0,0611
0,10
0,53
S
S1
«; 
– v vrstici s šifro J200 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina po šestem odstavku 93. člena ZObr – obdavčena«;
– v vrstici s šifro J201 v stolpcu z naslovom »Vrsta izplačila« besedilo spremeni tako, da se glasi: »odpravnina po desetem odstavku 93. člena ZObr – obdavčena«.
5. člen 
V 19.c členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru, ko je osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca plača tekočega meseca, ki bi jo javni uslužbenec prejel, če bi delal, se vrste izplačil, ki imajo v stolpcu A1 vrednost 0, upoštevajo v bruto osnovi za izračun nadomestila plače v breme delodajalca v višini, kot bi bili izplačani, če bi javni uslužbenec v času odsotnosti delal.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-257/2022
Ljubljana, dne 21. julija 2022
EVA 2022-3130-0022
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost