Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Kazalo

2469. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami, stran 7452.

  
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Upravnega odbora Branko Potočnik,
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve, ki ga zastopa predsednica sekcije Martina Krajnc
in
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa predsednica Majda Marolt,
sklepajo naslednjo
T A R I F N O  P R I L O G O 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami 
1. Najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih
(1) Najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih se povečajo za 5,5 % in od 1. 7. 2022 znašajo:
Tarifni razred
SKUPINA I
SKUPINA II
SKUPINA III
1. 7. 2022
I.
432,92 €
461,11 €
489,32 €
II.
470,53 €
501,54 €
532,56 €
III.
519,41 €
554,09 €
588,77 €
IV.
605,90 €
647,05 €
688,24 €
V.
658,54 €
703,64 €
748,79 €
VI.
869,10 €
930,00 €
990,93 €
VII
1.072,15 €
1.148,27 €
1.224,46 €
VIII.
1.372,99 €
1.471,64 €
1.570,41 €
IX.
1.636,20 €
1.754,60 €
1.873,10 €
(2) Dogovorjene najnižje osnovne plače se nanašajo na poln delovni čas.
(3) V kolektivni pogodbi pri delodajalcu se lahko ob upoštevanju specifičnih pogojev gospodarjenja določijo višje najnižje osnovne plače.
(4) Socialni partnerji se po tej kolektivni pogodbi dejavnosti do konca meseca oktobra tekočega leta sestanejo z namenom proučitve stanja poslovanja v dejavnosti in sklenitve dogovora o uskladitvi najnižjih osnovnih plač za naslednje leto. Kot podlaga za uskladitev najnižjih osnovnih plač se uporabi uradne podatke Statističnega urada Republike Slovenije o stopnji rasti cen življenjskih potrebščin, o produktivnosti dela v dejavnosti in o poslovanju dejavnosti.
(5) Na podjetniški ravni se socialni partnerji lahko dogovorijo tudi za dodatno uskladitev plač.
(6) V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko zaradi ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno do 6 mesecev.
(7) Podpisniki Tarifne priloge soglašajo, da določitev najnižjih osnovnih plač po tej Tarifni prilogi ni razlog za znižanje obstoječih najnižjih osnovnih plač pri delodajalcih.
2. Razvrstitev delodajalcev v skupine
(1) Delodajalci v dejavnosti poslovanja z nepremičninami se glede obveznosti določanja in izplačevanja višine najnižjih osnovnih plač razporejajo v naslednje skupine:
I. skupina:
68.310 – Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
81.100 – Vzdrževanje objektov; hišniška dejavnost
Opravljanje navedenih dejavnosti je edini vir dohodka delodajalca.
II. skupina:
68.310 – Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
81.100 – Vzdrževanje objektov; hišniška dejavnost
Opravljanje navedenih dejavnosti je pretežni del dohodka delodajalca.
III. skupina:
41.100 – Organizacija izvedbe stavbnih projektov;
68.100 – Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
68.310 – Posredništvo v prometu z nepremičninami;
68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
81.100 – Vzdrževanje objektov; hišniška dejavnost
(2) Odločitev o razvrstitvi delodajalca (gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, zadruge) in prehodu iz ene v drugo skupino sprejme poslovodstvo gospodarske družbe oziroma delodajalca na podlagi rezultatov poslovanja in o tem seznani sindikat in zaposlene.
3. Povračila stroškov v zvezi z delom
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 100 % cene najcenejšega javnega prevoza. Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu iz naslova povračila stroškov prevoza na delo in z dela izplačilo kilometrine v višini najvišjega zneska, ki se v skladu z veljavnimi predpisi ne všteva v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja.Delavec je upravičen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, če je ta oddaljen več kot 1 km od delavčevega običajnega prebivališča, navedenega v pogodbi o zaposlitvi.
Povračilo stroškov prehrane med delom 
(1) Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša 6,12 €. Če je delavec na delu prisoten več kot 10 ur, mu za ta dan poleg povračila stroškov za prehrano med delom v skladu s prejšnjim odstavkom, pripada iz naslova povračila stroškov za prehrano še znesek v višini 0,76 € za vsako dopolnjeno uro dela po osmih urah dela.
(2) Znesek povračila stroškov prehrane se usklajuje v skladu s spremembo uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
4. Drugi prejemki iz delovnega razmerja
Regres za letni dopust 
(1) Delavcu pripada regres za letni dopust za posamezno leto najmanj v višini 65 % povprečne plače v Republiki Sloveniji po zadnjem podatku SURS. Posamezni delodajalec lahko določi in izplača višji regres za letni dopust.
Jubilejna nagrada 
(2) Članom reprezentativnega sindikata, podpisnika KPN, pripada jubilejna nagrada za neprekinjeno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu najmanj v znesku:
– za 10 let: 460 €;
– za 20 let: 689 €;
– za 30 let: 919 €;
– za 40 let: 919 €.
(3) Kot delovna doba pri zadnjem delodajalcu se upoštevajo poleg delovne dobe pri zadnjem delodajalcu tudi delovne izkušnje, ki so bile zahtevane za zasedbo delovnega mesta.
Prejemki vajencev, dijakov in študentov na obveznem praktičnem usposabljanju 
(4) V času obveznega praktičnega usposabljanja imajo vajenci, dijaki in študenti pravico do nagrade za polni delovni čas najmanj v višini zneska, ki ga določa veljavna davčna uredba, ki opredeljuje stroške, ki se delodajalcu štejejo kot odhodek.
5. Veljavnost
(1) Ta Tarifna priloga je sestavni del kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami.
(2) Tarifna priloga je sklenjena za obdobje do konca leta 2022. Če do izteka veljavnosti Tarifne priloge ni sklenjena nova, se časovna veljavnost prej veljavne Tarifne priloge podaljša vsakokrat za obdobje enega leta.
(3) Tarifna priloga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2022.
Ljubljana, dne 5. julija 2022
Gospodarska zbornica Slovenije 
Zbornica za poslovanje z nepremičninami 
predsednik 
Branko Potočnik 
Združenje delodajalcev Slovenije 
– Sekcija za storitve 
predsednica 
Martina Krajnc 
 
Sindikat komunale, varovanja 
in poslovanja z nepremičninami Slovenije 
predsednica 
Majda Marolt 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 15. 7. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-2/2004-19 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 48/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti