Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2419. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno leto 2022, stran 7358.

  
Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS, 11/11, 28/11 – odločba US in 98/13 – ZVRK) in 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20 z dne 15. 12. 2020) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 24. redni seji dne 7. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno leto 2022 
1. 
S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve (volitve članov občinskega sveta in volitve župana) v Občini Ilirska Bistrica za leto 2022.
2. 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo. Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila: občinski svet) ne smejo preseči 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 evra na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, povečajo še za 0,15 evra na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evra za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila: računsko sodišče).
4. 
Organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,12 evra za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 evra za vsak dobljeni glas v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Ilirska Bistrica v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2022-2
Ilirska Bistrica, dne 7. julija 2022
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc 

AAA Zlata odličnost