Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Kazalo

2406. Odlok o štipendiranju dijakov in študentov iz Občine Ankaran, stran 7330.

  
Na podlagi 106.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 8. točke prvega odstavka 8. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15, 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 26. seji dne 13. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o štipendiranju dijakov in študentov iz Občine Ankaran 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja štipendije, ki jih dodeljuje Občina Ankaran (v nadaljevanju: občina) in določa upravičence, pogoje, način dodelitve, način določitve višine štipendije in postopke v zvezi z izvajanjem štipendiranja.
2. člen 
(vrste štipendij) 
Občina Ankaran dodeljuje štipendije dijakom in študentom, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini in izpolnjujejo pogoje iz tega odloka.
3. člen 
(namen štipendiranja) 
(1) Štipendije so namenjene mladim občanom Občine Ankaran s ciljem spodbujanja izobraževanja, povečanja dostopnosti in doseganja višje ravni izobrazbe, izboljšanju zaposljivosti ter aktivnega vključevanja mladih v lokalno okolje. Dodelijo se za izobraževanje na izobraževalni ustanovi po izobraževalnem programu za pridobitev izobrazbe, za katero štipendist prejme javno veljavno listino ali diplomo javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa, in je namenjena delnemu kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem.
(2) Izobraževanje v tujini mora potekati na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa.
4. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– štipendija je mesečni znesek, ki ga prejema štipendist,
– štipenditor je Občina Ankaran,
– vlagatelj ali vlagateljica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je oseba, ki z vlogo na javni razpis začne postopek za dodelitev pravice po tem odloku,
– štipendist je fizična oseba, ki je po tem odloku pridobila pravico do štipendije,
– TZŠ je točka za štipendijo,
– mednarodno tekmovanje je tekmovanje, ki ga organizirajo mednarodno priznani organizatorji in na njem sodelujejo udeleženci iz najmanj štirih držav.
5. člen 
(vir financiranja) 
Štipenditor za razpisane štipendije zagotavlja sredstva v svojem proračunu v skladu s proračunskimi zmožnostmi, določenimi z vsakoletnim proračunom Občine Ankaran.
II. UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJE 
6. člen
(upravičenci do štipendije) 
Štipendijo lahko pridobijo osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem odloku.
III. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 
7. člen
(pogoji za pridobitev štipendije) 
(1) Štipendijo lahko pridobi:
– dijak od vključno prvega letnika dalje za šolanje na srednjih šolah v Republiki Sloveniji ali tujini, ki je prvič vpisan v letnik, in
– študent od vključno prvega letnika dalje, ki se izobražuje v Republiki Sloveniji ali tujini, je prvič vpisan v letnik oziroma v absolventski staž in ima veljaven status študenta.
(2) Štipendijo lahko pridobi vlagatelj, ki poleg že navedenih izpolnjuje tudi sledeče pogoje:
– ima na dan objave razpisa za dodelitev štipendije in ves čas prejemanja štipendije stalno prebivališče v Občini Ankaran,
– je državljan Republike Slovenije,
– v času vložitve vloge dijak še ni dopolnil 22 let oziroma študent še ni dopolnil 27 let,
– ni v delovnem razmerju,
– ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
– ni družbenik gospodarskih družb ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavodov,
– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
(3) Štipendist, ki prejema štipendijo na osnovi tega odloka, se lahko v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu znova prijavi na razpis, vendar ne za isti letnik šolanja ali študija.
(4) Ne glede na določbe iz prvega odstavka lahko štipendijo pridobi dijak oziroma študent, ki ponavlja letnik zaradi:
– starševstva,
– opravičljivih zdravstvenih razlogov,
– izjemnih družinskih in socialnih okoliščin,
– neizpolnjenih šolskih ali študijskih obveznosti zaradi višje sile.
(5) Pogoj iz prve alineje drugega odstavka tega člena izpolnjuje vlagatelj oziroma štipendist, če na naslovu stalnega prebivališča v Občini Ankaran stalno prebiva in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov.
IV. VIŠINA ŠTIPENDIJE 
8. člen
(oblikovanje štipendije) 
(1) Osnovna štipendija za dijake in za študente je določena v TZŠ in znaša:
OSNOVNA ŠTIPENDIJA
Število TZŠ
za dijake
10
za študente
15
(2) Vrednost TZŠ v EUR za tekoče leto predpiše župan glede na razpoložljiva sredstva namenjena štipendiranju, sprejeta v proračunu za tekoče leto, in ne sme biti nižja od 1 EUR.
(3) Znesek štipendije dijaka ali študenta se lahko zviša na podlagi meril za ocenjevanje uspeha in dosežkov izraženih s korekcijskimi količniki.
(4) Formula za izračun:
Štipendija za izplačilo = Osnovna štipendija X (∑ korekcijskih količnikov) X vrednost TZŠ. 
9. člen
(merila za ocenjevanje uspeha in dosežkov) 
(1) Merila za dodelitev višin štipendij dijaku in študentu so učni oziroma študijski uspeh predhodnega letnika oziroma razreda izobraževanja, izjemni dosežki, deficitarnost poklicev ali izobrazbe, za katero se šola, družbena angažiranost, kraj šolanja oziroma študija in vrsta nastanitve.
(2) Vsako merilo za ocenjevanje uspeha in dosežkov je ovrednoteno s korekcijskim količnikom.
10. člen 
(vrednotenje povprečne zaključne ocene) 
(1) Korekcijski količnik za povprečno zaključno oceno dijaka oziroma učenca v primeru, ko se vlagatelj prvič vpisuje v 1. letnik srednje šole:
POVPREČNA OCENA
Korekcijski količnik
nad 4,50 do 5,00
4
nad 4,00 do 4,50
3
nad 3,50 do 4,00
2,5
Kot dokazilo se upošteva kopija spričevala zadnjega šolskega leta. Pri izračunu se upošteva povprečje zaključnih ocen vseh predmetov v zadnjem šolskem letu.
(2) Korekcijski količnik za povprečno zaključno oceno študenta:
POVPREČNA OCENA
Korekcijski količnik
nad 9,50 do 10,00
6
nad 9,00 do 9,50
5,5
nad 8,50 do 9,00
5
nad 8,00 do 8,50
4,5
nad 7,50 do 8,00
4
nad 7,00 do 7,50
3,5
Pri študentih se povprečna zaključna ocena določi, tako da se izračuna povprečje ocen opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu (to je od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta) oziroma šolskem letu, ko se vlagatelj prvič vpisuje v 1. letnik fakultete.
(3) V povprečje ocen se ne prišteva ocen, ki jih je študent pridobil z višanjem ocen predmetov iz predhodnih letnikov študija.
11. člen 
(vrednotenje izjemnih dosežkov) 
(1) Za izjemne dosežke na posameznem področju štejejo izjemni učni in študijski dosežki ter uvrstitve na najvišja mesta na tekmovanjih v znanju, športu, znanstvenoraziskovalnem delu, na umetniških področjih in drugih natečajih ter se glede na ravni in vrsto tekmovanja oziroma natečaja vrednotijo s korekcijskim količnikom.
Merilo
Korekcijski količnik
1. mesto oziroma zlato priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na mednarodnem tekmovanju
10
1. mesto oziroma zlato priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem tekmovanju
8
2. mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na mednarodnem tekmovanju
8
2. mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem tekmovanju
6
3. mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na mednarodnem tekmovanju
6
3. mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem tekmovanju
4
aktivna udeležba na državni ali mednarodni predstavitvi, kongresu, konferenci, razstavi ipd. na področju umetnosti, družboslovja, naravoslovja, tehnike ipd.
5
zlato priznanje na tekmovanju ali natečaju regijskega ali lokalnega pomena
4
srebrno priznanje na tekmovanju ali natečaju regijskega ali lokalnega pomena
3
bronasto priznanje na tekmovanju ali natečaju regijskega ali lokalnega pomena
2
uvrstitev v finale tekmovanja ali natečaja državnega ali mednarodnega pomena
2
uvrstitev v finale tekmovanja ali natečaja regijskega ali lokalnega pomena
1,5
avtorska dela
5
objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku
5
udeležba na mednarodnem študijskem tekmovanju
4
umetniško ali kulturno udejstvovanje
2
priznanja, nagrade in drugi javni dosežki na nivoju občine
2
več kot 85 točk na nacionalnem preizkusu znanja v 9. razredu osnovne šole
4
zlati maturant: 
– na mednarodni maturi 
– na splošni maturi 
– na poklicni maturi
 
4
študij v sklopu programa Erasmus +: 
– opravljen en semester 
– opravljena dva semestra 
– opravljena praksa nad 60 dni
2
dokončanje dveh letnikov ali razredov v enem študijskem ali šolskem letu
8
vzporedni študij
6
(2) Seštevek korekcijskih količnikov za izjemne dosežke lahko znaša največ 20. Za dosežke na posameznem področju štejejo dokazila pridobljena v obdobju dveh let pred datumom vloge.
(3) Vlagatelji dokazujejo izjemne dosežke s potrdili s tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazilih o priznanjih in nagradah pridobljenih na državnem ali mednarodnih tekmovanjih oziroma tekmovanjih regijskega ali lokalnega pomena, dokazilih o uspehu pri maturi, dokazilih o udeležbi na programih Erasmus+, dokazilih o dokončanju dveh letnikov ali razredov v enem študijskem ali šolskem letu.
(4) Posamezni dosežek lahko vlagatelj uveljavlja le enkrat.
12. člen 
(vrednotenje družbene angažiranosti) 
(1) Za družbeno angažiranost šteje prostovoljstvo in aktivno delovanje v gasilstvu, krvodajalstvu ter drugem družbeno koristnem delu in se vrednosti s številom ur opravljenega prostovoljnega dela.
Merilo
Korekcijski količnik
prostovoljstvo: 
– v preteklem ali tekočem letu opravljeno prostovoljsko delo nad 40 ur
2
– v preteklem ali tekočem letu opravljeno prostovoljsko delo do 40 ur
1,5
– v preteklem ali tekočem letu opravljeno prostovoljsko delo do 24 ur
1,2
– v preteklem ali tekočem letu opravljeno prostovoljsko delo v Občini Ankaran nad 24 ur
1,5
– v preteklem ali tekočem letu opravljeno prostovoljsko delo v Občini Ankaran do 24 ur
1,3
krvodajalstvo: 
– v preteklem ali tekočem letu opravljeni vsaj 2 darovanji krvi
1,5
(2) Vlagatelji lahko osnovno štipendijo zvišujejo s korekcijskimi količniki znotraj meril družbene angažiranosti le enkrat.
(3) Vlagatelji dokazujejo prostovoljsko delo z izpisom iz evidence prostovoljcev prostovoljske organizacije, ki mora vsebovati podatek o številu opravljenih prostovoljskih ur in kraju izvajanja prostovoljskega dela.
(4) Vlagatelji dokazujejo aktivno delovanje v gasilstvu in krvodajalstvu s potrdili o aktivnem članstvu oziroma opravljenih vsaj dveh darovanjih krvi.
(5) Vlagatelji dokazujejo prostovoljsko delo v Občini Ankaran s potrdili nevladnih organizacij in javnih zavodov iz Občine Ankaran.
13. člen 
(deficitarnost poklicev) 
V besedilu javnega razpisa se lahko na podlagi lokalnih specifik in potreb oziroma na podlagi veljavne politike štipendiranja Vlade Republike Slovenije, ki vsebuje tudi opredelitev deficitarnih področij za samoupravno skupnost italijanske narodnosti, določijo deficitarna področja in izobraževalni programi.
Merilo
Korekcijski količnik
– z razpisom določeno deficitarno področje
do 10
14. člen 
(kraj šolanja, vrsta nastanitve) 
Na končno višino štipendije vplivajo tudi kraj šolanja in vrsta nastanitve vlagatelja.
Merilo
Korekcijski količnik
kraj šolanja: 
– več kot 70 km od naslova stalnega bivanja (tujina)
5
– več kot 150 km (Slovenija)
5
– več kot 70 km od naslova stalnega bivanja (Slovenija)
4
– nad 15 km od naslova stalnega bivanja
2
nastanitev več kot 70 km od naslova stalnega bivanja: 
– najemniško stanovanje, najeto za potrebe študija
5
– študentski dom
3
– dijaški dom
2,8
15. člen 
(dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami) 
Štipendist s posebnimi potrebami je štipendist, ki:
– mu je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ali za katerega je enemu od staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke ali
– je usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
Merilo
Korekcijski količnik
– status osebe s posebnimi potrebami
5
16. člen 
(vrednotenje) 
(1) Za vsakega vlagatelja, ki izpolnjuje pogoje, se opravi ocenjevanje učnega oziroma študijskega uspeha, izjemnih dosežkov, družbenega angažiranja, deficitarnosti poklicev, kraja šolanja in vrste nastanitev v skladu z merili iz tega odloka.
(2) Končno višino štipendije za izplačilo v EUR se določi, tako da se osnovna štipendija za dijaka oziroma študenta množi s seštevkom vseh doseženih korekcijskih količnikov in vrednostjo TZŠ izraženo v EUR.
IV. POSTOPKI V ZVEZI S ŠTIPENDIJAMI 
17. člen
(javni razpis za dodelitev štipendij) 
(1) Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodelitev štipendij. Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi na podlagi sklepa o javnem razpisu za dodelitev štipendij, ki ga izda župan.
(2) Župan izda sklep v skladu z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi in v njem določi vrednost TZŠ v EUR za tekoče leto.
(3) Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi praviloma v začetku šolskega oziroma študijskega leta na spletni strani Občine Ankaran.
18. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati:
– ime in sedež štipenditorja,
– podatke o vrsti in višini razpisanih štipendij,
– pogoje in merila za dodelitev štipendij,
– način vložitve prijave za dodelitev štipendij,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji predložiti skupaj s prijavo za dodelitev štipendije,
– naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije,
– rok za prijavo na javni razpis,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– povezavo do odloka,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom,
– druge podatke, pomembne za odločitev o dodelitvi pravice.
19. člen 
(prijava za dodelitev štipendije) 
(1) Prijave za dodelitev štipendije se vložijo na obrazcu, določenem v javnem razpisu. Prijava mora vsebovati:
– potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
– kopijo spričevala preteklega letnika oziroma razreda za dijake in potrdilo o opravljenih izpitih preteklega letnika izobraževanja za študente,
– za dijake in študente v tujini prevod listin v slovenski jezik,
– dokazila o izjemnih dosežkih in priznanjih na posameznem področju, izdana s strani institucije oziroma odgovorne osebe, bibliografijo objavljenih del, potrdila o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazila o uspehu pri maturi, dokazila o udeležbi na programih Erasmus+, dokazila o dokončanju dveh letnikov ali razredov v enem študijskem ali šolskem letu,
– potrdilo nevladne organizacije ali druge pravne osebe o opravljenem prostovoljskem delu skupaj s številom opravljenih ur,
– potrdilo o opravljenem aktivnem delovanje v gasilstvu, krvodajalstvu oziroma drugem družbeno koristnem delu skupaj s številom opravljenih ur,
– fotokopijo najemne pogodbe,
– štipendisti s posebnimi potrebami: kopija odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ali odločbe o usmeritvi v prilagojen program vzgoje in izobraževanja,
– izjavo, da je vlagatelj državljan Republike Slovenije,
– izjavo, da ima vlagatelj ob prijavi stalno prebivališče v Občini Ankaran,
– fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa vlagatelja, iz katere je razvidna številka transakcijskega računa,
– fotokopijo davčne številke in EMŠO,
– življenjepis Europass,
– podpisano izjavo vlagatelja, da ni v delovnem razmerju, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika.
(2) Če vlagatelj za dodelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan v tujo izobraževalno organizacijo, mora k vlogi za dodelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne organizacije. Potrdilo o vpisu mora predložiti v roku 15 dni od opravljenega vpisa, sicer se vloga zavrže.
(3) Javni razpis lahko določi še druga dokazila, ki so sestavni del vloge.
20. člen 
(komisija) 
(1) Postopek dodeljevanja štipendij vodi komisija za štipendiranje (v nadaljevanju: komisija). Komisija ima tri člane, ki izmed sebe na prvi seji imenujejo predsednika. Komisija sprejema odločitve z večino vseh članov komisije.
(2) Župan s sklepom imenuje člane komisije za pregled in obravnavo prijav za dodelitev štipendij, ki pripravi vse potrebno za izvedbo postopkov javnega razpisa. Administrativne naloge komisije izvaja pristojni oddelek občinske uprave.
(3) Mandat članov komisije je omejen na čas izvedbe razpisa, za katerega je bil mandat podeljen.
21. člen 
(naloge komisije) 
(1) Naloge komisije so:
– pregled in ocena razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– vrednotenje vlog na podlagi meril navedenih v tem odloku in razpisni dokumentaciji,
– priprava seznama vlagateljev, upravičenih do štipendije,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(2) Na podlagi seznama komisije direktor občinske uprave izda odločbo o dodelitvi oziroma nedodelitvi štipendije posameznemu vlagatelju. Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana v roku osmih dni od prejema odločbe. Odločitev župana je dokončna.
22. člen 
(zavrženje vloge) 
Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna ali nepravočasna ali ni vložena na predpisanem obrazcu, vlogo s sklepom zavrže.
23. člen 
(uporaba postopkovnih določb) 
Pri dodeljevanju štipendij po tem odloku se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
24. člen 
(medsebojna razmerja) 
(1) Medsebojne pravice in obveznosti med občino kot štipenditorjem in izbranim vlagateljem kot štipendistom se določijo s pisno pogodbo o štipendiranju. Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan in štipendist.
(2) Za štipendista, ki na dan sklenitve pogodbe ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
25. člen 
(vsebina pogodbe) 
(1) Obvezne sestavine pogodbe o štipendiranju so: višina štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobna opredelitev pravic ter obveznosti štipendista in štipenditorja.
(2) Če vlagatelj, ki je pridobil pravico do štipendije, ne dostavi podpisane pogodbe o štipendiranju v roku petih dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka.
26. člen 
(obdobje štipendiranja) 
(1) Štipendije se dijakom izplačujejo praviloma od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta, študentom pa od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.
(2) Štipendija se izplačuje na transakcijski račun štipendista, odprt v Republiki Sloveniji, najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
(3) Štipendist prejema štipendijo za eno obdobje štipendiranja.
(4) Če je štipendist uspešno zaključil izobraževanje pred potekom študijskega leta, mu pripada štipendija le do zaključka študija, kar pomeni, da se mu zadnja štipendija izplača za mesec, v katerem je zaključil študij.
V. IZGUBA PRAVICE DO ŠTIPENDIJE, NAKNADNO UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI DO ŠTIPENDIJE TER VRAČILO ŠTIPENDIJE 
27. člen 
(izguba pravice do štipendije) 
(1) Štipendist izgubi pravico do štipendije, če:
– ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem odloku,
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– navaja neresnične podatke,
– se zaposli, izgubi status dijaka oziroma študenta, pridobi status zasebnika ali samostojnega podjetnika,
– odstopi od pogodbe o štipendiranju,
– spremeni stalno prebivališče in
– v drugih primerih, določenih s pogodbo o štipendiranju.
(2) Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki lahko vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju najkasneje v roku petnajst dni od nastanka spremembe.
(3) O izgubi pravice do štipendije na predlog komisije odloča občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo ima štipendist možnost pritožbe v roku petnajstih (15) dni. O pritožbi odloča župan.
28. člen 
(naknadno ugotavljanje upravičenosti do štipendije) 
(1) Štipenditor lahko v treh letih po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije po uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja upravičenosti do štipendije, kadar ugotovi, da so nastopile okoliščine, ki kažejo na to, da štipendist do štipendije ni bil upravičen ali je bil upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje. V tem primeru štipenditor izda odločbo, s katero razveljavi odločbo o dodelitvi štipendije in ugotovi prenehanje upravičenosti ali določi drugo višino ali drugo obdobje prejemanja štipendije.
(2) Če štipenditor ugotovi, da štipendist do štipendije ni bil upravičen ali je bil upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje, iz razloga, ker je štipendist podatke prikazoval lažno ali jih je zamolčal ali sporočil neresnične podatke pred ali po izdaji odločbe o dodelitvi štipendije, štipenditor odločbo o dodelitvi štipendije odpravi.
29. člen 
(vračilo štipendije) 
(1) Štipendijo oziroma javna sredstva, ki jih je štipendist prejel na podlagi odločbe, ki je bila na podlagi prejšnjega člena ali na podlagi določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ali zakona, ki ureja posamezno pravico iz javnih sredstev, odpravljena oziroma razveljavljena, so v višini razlike med prejeto štipendijo in štipendijo, do katere je upravičen na podlagi odločbe, izdane v postopku odprave oziroma razveljavitve, neupravičeno prejeta javna sredstva in jih mora štipendist vrniti.
(2) Štipenditor odloči o višini, načinu in času vračila neupravičeno prejetih javnih sredstev ob odpravi oziroma razveljavitvi odločbe iz prvega odstavka tega člena v istem postopku.
(3) Neupravičeno prejeta javna sredstva mora štipendist vrniti v 60 dneh od izvršljivosti odločbe. Po poteku tega roka se obračunajo zakonite zamudne obresti.
(4) Za obveznost mladoletnega štipendista za vračila neupravičeno prejetih javnih sredstev po tem členu odgovarja tudi zakoniti zastopnik ali skrbnik, ki je (so)podpisal pogodbo o štipendiranju.
(5) Če je razlog za odpravo ali spremembo odločbe o štipendiranju ter zahtevek za vračilo sredstev ugotovitev organa, da štipendist ne izpolnjuje pogoja o stalnem prebivanju v Občini Ankaran, kot je to določeno s tem odlokom, ima Občina Ankaran pravico zahtevati vračilo neupravičeno prejetih javnih sredstev tudi od osebe (npr. lastnika nepremičnine), ki je za namen pridobitve štipendije po tem odloku štipendistu podala soglasje oziroma drugo obliko dovoljenja, na podlagi katerega je lahko prijavil stalno prebivališče na naslovu v Občini Ankaran.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
30. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.246/2022
Ankaran, dne 13. junija 2022
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'art. 106 della Legge in materia di finanza pubblica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – versione consolidata ufficiale, 14/13 – modif., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 e 195/20 – decr. CC) ed art. 8, comma 1, punto 8 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 17/15, 10/22) il Consiglio del Comune di Ancarano, in occasione della convocazione della 26a seduta del 13 giugno 2022, ha approvato
L A  D E L I B E R A Z I O N E 
in materia di borse di studio per alunni e studenti del Comune di Ancarano 
I. STATUIZIONI INTRODUTTIVE 
Articolo 1 
(contenuti della deliberazione) 
La presente deliberazione regolamenta l’assegnazione delle borse di studio che concede il Comune di Ancarano (di seguito denominato »il Comune«) e stabilisce beneficiari, condizioni, modalità di assegnazione, metodo di determinazione dell'importo, nonché le procedure relative all'attuazione delle borse di studio.
Articolo 2 
(tipologie di borse di studio) 
Il Comune di Ancarano assegna le borse di studio ad alunni e studenti che studiano nella Repubblica di Slovenia o all’estero e soddisfano le condizioni indicate nella presente deliberazione.
Articolo 3 
(obiettivo delle borse di studio) 
(1) Le borse di studio sono dedicate ai giovani cittadini del Comune di Ancarano con l'obiettivo di promuovere l'istruzione, aumentare l’accesso e il raggiungimento dell'istruzione superiore, migliorare l'occupabilità e coinvolgere attivamente i giovani nell'ambiente locale. Vengono assegnate per programmi di studio presso un istituto di istruzione che offre un programma di istruzione, appunto, volto al conseguimento di un titolo di studio per il quale il borsista riceve un attestato o un diploma di studio riconosciuto sul territorio nazionale (accreditamento) e sono destinate a coprire parte dei costi dell'istruzione.
(2) L'istruzione all'estero deve svolgersi presso un istituto di istruzione accreditato che offre programmi di studio riconosciuti sul territorio nazionale (accreditato).
Articolo 4 
(significato dei termini) 
I termini utilizzati in questa deliberazione hanno il seguente significato:
– la borsa di studio è l'importo mensile che il borsista riceve,
– l'ente erogatore della borsa di studio è il Comune di Ancarano,
– la/il richiedente (di seguito »il richiedente«) è il soggetto che, con la presentazione della domanda a un bando pubblico, avvia il procedimento per la concessione del diritto ai sensi del presente decreto,
– il borsista è una persona fisica che ha acquisito il diritto alla borsa di studio ai sensi della presente deliberazione,
– TZŠ è il punto assegnato per la borsa di studio,
– la competizione internazionale è una competizione organizzata da soggetti riconosciuti a livello internazionale alla quale partecipano soggetti provenienti da almeno quattro paesi.
Articolo 5 
(fonti di finanziamento) 
L’ente erogatore della borsa di studio garantisce i fondi a bilancio ai sensi delle proprie disponibilità finanziare, definite con il bilancio annuale del Comune di Ancarano.
II. BENEFICIARI 
Articolo 6 
(beneficiari della borsa di studio) 
La borsa di studio viene messa a disposizione di soggetti con lo status di alunno e di studente che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente deliberazione.
III. OTTENIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO 
Articolo 7 
(condizioni per l’ottenimento della borsa di studio) 
(1) La borsa di studio può essere ottenuta da:
– alunni delle scuole secondarie di secondo grado, a partire dal primo anno, frequentate nella Repubblica di Slovenia o all'estero iscritti per la prima volta all’anno scolastico e
– studenti, a partire dal primo anno, che studiano nella Repubblica di Slovenia o all'estero, e sono iscritti per la prima volta all’anno accademico ovvero svolgono un tirocinio ed hanno lo status valido di studente.
(2) Un richiedente può ottenere una borsa di studio se, oltre alle condizioni già menzionate, soddisfa le seguenti prerogative:
– sia residente nel Comune di Ancarano alla data di pubblicazione del bando e vi rimanga per tutto il periodo di fruizione della borsa di studio,
– sia cittadino della Repubblica di Slovenia,
– al momento della domanda, l’alunno non abbia ancora compiuto il 22 anno di età ovvero lo studente non abbia ancora compiuto il 27 anno di età,
– non abbia alcun rapporto di lavoro,
– non svolga attività professionali autonome registrate,
– non sia socio in società economiche o fondatore o cofondatore di istituti,
– non sia iscritto nel registro dei disoccupati presso l’Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia.
(3) Il borsista che riceve una borsa di studio ai sensi della presente deliberazione ha diritto di presentare domanda anche per l'anno scolastico o di studio successivo, ma non per la ripetizione dello stesso anno.
(4) In deroga alle disposizioni del primo capoverso, una borsa di studio può essere assegnata ad un alunno o ad uno studente ripetente nei seguenti casi:
– genitorialità,
– per ragioni mediche giustificate,
– circostanze familiari e sociali eccezionali,
– mancato adempimento degli obblighi scolastici o di studio per cause di forza maggiore.
(5) La condizione di cui al primo alinea del secondo capoverso del presente articolo viene soddisfatta nel caso il richiedente o borsista è residente all’indirizzo indicato nel Comune di Ancarano e nel caso la predetta residenza risulta essere il centro dei suoi interessi di vita.
IV. IMPORTI 
Articolo 8 
(determinazione della borsa di studio) 
(1) L’importo base della borsa di studio per alunni e studenti viene stabilito in TZŠ e ammonta a:
IMPORTO DI BASE DELLA BORSA DI STUDIO
Numero TZŠ
per gli alunni
10
per gli studenti
15
(2) Il valore dei TZŠ in Euro per l'anno in corso viene stabilito dal Sindaco in conformità con i fondi disponibili, destinati alle borse di studio e stanziati a bilancio di previsione per l'anno in corso e non può essere inferiore ad 1 Euro.
(3) L’importo della borsa di studio per alunni e studenti universitari è soggetto ad aumenti in base alla valutazione di prestazioni e risultati, espressi in termini di coefficienti correttivi.
(4) Formula di calcolo:
Importo borsa di studio = importo base X (∑ coefficienti correttivi) X valore TZŠ. 
Articolo 9 
(criteri di valutazione di prestazioni e risultati) 
(1) I criteri per l'assegnazione delle borse di studio ad alunni e studenti sono il rendimento scolastico ovvero accademico dell’anno precedente, nonché classe di istruzione, risultati eccezionali, stato delle professioni o qualifiche deficitarie a cui la scuola è destinata, impegno sociale, sede dell’istituto di istruzione e tipologia di alloggio.
(2) Ogni criterio di valutazione di prestazioni e risultati viene valutato secondo coefficienti correttivi.
Articolo 10 
(valutazione della media del voto finale) 
(1) Il coefficiente correttivo per la media del voto finale dell’alunno ovvero dello scolaro nel caso il richiedente sia iscritto al 1. anno della scuola secondaria di secondo grado:
VOTO MEDIO
coefficiente correttivo
maggiore di 4,50 fino a 5,00
4
maggiore di 4,00 fino a 4,50
3
maggiore di 3,50 fino a 4,00
2,5
Quale giustificazione si richiede la presentazione della pagella dell’ultimo anno scolastico. Nel calcolo viene considerata la media dei voti finali di tutte le materie dell’ultimo anno scolastico.
(2) Coefficiente correttivo per la media del voto finale dello studente:
VOTO MEDIO
coefficiente correttivo
maggiore di 9,50 fino a 10,00
6
maggiore di 9,00 fino a 9,50
5,5
maggiore di 8,50 fino a 9,00
5
maggiore di 8,00 fino a 8,50
4,5
maggiore di 7,50 fino a 8,00
4
maggiore di 7,00 fino a 7,50
3,5
Per gli studenti la media dei voti finali viene determinata con il calcolo della media dei voti ottenuti agli esami nell'anno accademico precedente (cioè dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo), o nell'anno di iscrizione al 1° anno accademico del richiedente alla facoltà.
(3) La media dei voti non comprende i voti ottenuti dallo studente alzando i voti delle materie negli anni di studio precedenti.
Articolo 11 
(valutazione dei risultati eccezionali) 
(1) Sono considerati risultati eccezionali in un particolare campo i risultati accademici e scolastici e i primi posti in competizioni nel campo della conoscenza, dello sport, della ricerca scientifica, delle arti e di altri concorsi, e sono ponderati con un coefficiente correttivo che dipende dal livello e dal tipo di competizione o concorso.
Parametro
Coefficiente correttivo
1° posto ovvero oro (in squadra o individualmente) conseguito in una competizione internazionale
10
1° posto ovvero oro (in squadra o individualmente) conseguito in una competizione nazionale
8
2° posto ovvero argento (in squadra o individualmente) conseguito in una competizione internazionale
8
2° posto ovvero argento (in squadra o individualmente) conseguito in una competizione nazionale
6
3° posto ovvero bronzo (in squadra o individualmente) conseguito in una competizione internazionale
6
3° posto ovvero bronzo (in squadra o individualmente) conseguito in una competizione nazionale
4
partecipazione attiva a rappresentazioni nazionali o internazionali, congressi, conferenze, mostre, ecc. nel campo delle arti, delle scienze sociali, delle scienze naturali, della tecnica, ecc.
5
premio d'oro in un concorso o competizione di importanza regionale o locale
4
premio d'argento in un concorso o competizione di importanza regionale o locale
3
bronzo in un concorso o competizione di importanza regionale o locale
2
classificazione alle finali in occasione di una competizione o un concorso di importanza nazionale o internazionale
2
classificazione alle finali di un concorso o competizione di importanza regionale o locale
1,5
opere d’autore
5
pubblicazione di una tesi di ricerca scientifica o di un articolo scientifico in una rivista settoriale o scientifica o raccolta
5
partecipazione ad una competizione internazionale in ambito scolastico
4
partecipazione ad attività artistiche o culturali
2
riconoscimenti, premi ed altri risultati pubblici ottenuti a livello comunale
2
più di 85 punti ottenuti in occasione di una verifica delle conoscenze nella 9a classe della scuola secondaria di primo grado
4
maturando d’oro: 
– maturità internazionale 
– maturità generale 
– maturità professionale
 
4
percorso di studi nell’ambito del programma Erasmus +: 
– un semestre 
– due semestri 
– svolgimento di tirocinio per più di 60 gg
2
svolgimento di due anni o due classi in un anno scolastico o di studi
8
corso di studi parallelo
6
(2) Il computo del coefficiente correttivo per i risultati eccezionali può ammontare al massimo a 20. Per i risultati conseguiti in un determinato settore valgono gli attestati giustificativi ottenuti nel periodo dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.
(3) I richiedenti devono dimostrare di aver conseguito risultati eccezionali mediante la presentazione di certificati di concorsi, bibliografie di opere pubblicate, attestati di partecipazione a ricerche scientifiche, mostre d'arte o concerti, giustificativi di premi e riconoscimenti ottenuti in concorsi nazionali, internazionali, regionali o locali, giustificativi di superamento dell'esame di maturità, partecipazione a programmi Erasmus+, completamento di due anni o classi in un unico anno accademico o scolastico.
(4) Un richiedente può presentare richiesta per il riconoscimento di un risultato un’unica volta.
Articolo 12 
(valutazione dell’impegno sociale) 
(1) Il volontariato, la partecipazione attiva al corpo dei vigili del fuoco, la donazione di sangue e altri lavori socialmente utili sono considerati attività di impegno sociale e come tali vengono valutati in base al numero di ore svolte.
Parametro
Coefficiente correttivo
volontariato: 
– nel precedente o corrente anno il numero delle ore di volontariato svolto è maggiore di 40 ore
2
– nel precedente o corrente anno il numero delle ore di volontariato svolto è fino a 40 ore
1,5
– nel precedente o corrente anno il numero delle ore di volontariato svolto è fino a 24 ore
1,2
– nel precedente o corrente anno il numero delle ore di volontariato svolto nel Comune di Ancarano è maggiore di 24
1,5
– nel precedente o corrente anno il numero delle ore di volontariato svolto nel Comune di Ancarano è fino a 24 ore
1,3
donazione di sangue: 
– nel precedente o corrente anno il numero delle donazioni è almeno pari a 2
1,5
(2) I richiedenti possono aumentare l’importo di base della borsa di studio per mezzo dei coefficienti correttivi con i parametri di impegno sociale una sola volta.
(3) I richiedenti devono dimostrare di aver svolto attività di volontariato presentando un estratto dal registro dei volontari dell'organizzazione di competenza, con l’indicazione del numero di ore e la località presso la quale è stata svolta l’attività.
(4) I richiedenti devono dimostrare la partecipazione attiva al servizio dei vigili del fuoco e alla donazione di sangue mediante certificati che attestino l’iscrizione quale membro ovvero almeno due donazioni di sangue.
(5) I richiedenti devono dimostrare di aver svolto attività di volontariato nel Comune di Ancarano con certificati di ONG ed enti pubblici del Comune di Ancarano.
Articolo 13 
(professioni deficitarie) 
Nel testo del bando pubblico potrebbero essere indicati settori deficitari e programmi d’istruzione sulla scorta di specificità ed esigenze locali, ovvero in base all'attuale politica in materia di borse di studio del governo della Repubblica di Slovenia, che comprende anche la definizione delle aree deficitarie per la comunità autogestita di nazionalità italiana.
Parametro
Coefficiente correttivo
– settore deficitario stabilito nel bando
fino a 10
Articolo 14 
(sede dell’istituto di istruzione, tipologia di alloggio) 
L'importo finale della borsa di studio dipende anche dalla località in cui ha sede l’istituto di istruzione e dal tipo di alloggio in cui risiede il richiedente.
Parametro
Coefficiente correttivo
sede dell’istituto di istruzione: 
– ad una distanza maggiore di 70 km dal luogo di residenza (estero)
5
– a più di 150 km (Slovenia)
5
– ad una distanza maggiore di 70 km dal luogo di residenza (Slovenia)
4
– a più di 15 km dall’indirizzo del luogo di residenza
2
ad una distanza maggiore di 70 km dal luogo di residenza: 
– appartamento in affitto, locato ai fini di studio
5
– residenza per universitari
3
– casa dello studente
2,8
Articolo 15 
(contributo per borsisti diversamente abili) 
I borsisti diversamente abili sono:
– soggetti cui è stata riconosciuta la disabilità o una menomazione fisica ai sensi della decisione dell'Istituto di previdenza sociale e d'invalidità della Slovenia o dell'Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia in conformità con le norme che regolamentano le disposizioni in materia di previdenza sociale e d'invalidità, o per il quale uno dei genitori percepisce un assegno per nucleo familiare per figli disabili, dedicato a trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa ai sensi delle disposizioni che regolamentano i contributi al nucleo familiare ovvero
– vengono indirizzati a un programma d’istruzione adattato in conformità con la legge che regolamenta l’orientamento dei bambini con disabilità.
Parametro
Coefficiente correttivo
– status di soggetto diversamente abile
5
Articolo 16 
(valutazione) 
(1) Le domande presentate dai richiedenti che soddisfano le condizioni stabilite, verranno valutate in base a rendimento scolastico, risultati eccezionali, impegno sociale, stato delle professioni o qualifiche deficitarie, sede dell’istituto di istruzione e alla tipologia di alloggio, ai sensi dei criteri stabiliti nel presente decreto.
(2) L'importo finale della borsa di studio da corrispondere in Euro viene determinato con la moltiplicazione dell’importo di base della borsa di studio concessa all’alunno ovvero studente con la somma di tutti i coefficienti correttivi ottenuti e il valore dei TZŠ espressi in Euro.
IV. PROCEDURE CONNESSE CON LE BORSE DI STUDIO 
Articolo 17 
(bando pubblico per la concessione delle borse di studio) 
(1) Le borse di studio vengono concesse in base ai bandi pubblici. Il bando per le borse di studio viene indetto in conformità con la deliberazione di bando del sindaco.
(2) Il sindaco emette la deliberazione in base agli stanziamenti a bilancio previsti e stabilisce il valore dei TZŠ in Euro per l'anno in corso.
(3) Il bando pubblico per le borse di studio viene pubblicato, di norma, all'inizio dell'anno scolastico o di studio sul sito del Comune di Ancarano.
Articolo 18 
(contenuti del bando pubblico) 
Il bando pubblico per l'assegnazione delle borse di studio deve comprendere:
– il nome e la sede legale dell'ente erogatore della borsa di studio,
– i dettagli sulla tipologia e sull'importo delle borse di studio da assegnare,
– le condizioni e i criteri di assegnazione delle borse di studio,
– le modalità di presentazione delle domande delle borse di studio,
– l’indicazione della documentazione che i richiedenti devono presentare con la domanda di assegnazione della borsa di studio,
– l’indirizzo al quale devono essere presentate le domande,
– la scadenza per la presentazione delle domande di assegnazione della borsa di studio,
– il termine entro il quale i richiedenti verranno informati circa l’esito del bando,
– il link alla deliberazione,
– luogo, ora e referente, presso il quale è possibile ritirare la documentazione di gara; e ulteriori informazioni sul bando di gara,
– altri dati importanti per la definizione e l’assegnazione del diritto alla borsa di studio.
Articolo 19 
(domanda di concessione della borsa di studio) 
(1) Le domande di concessione delle borse di studio devono essere presentate sul modulo indicato nel bando pubblico. La domanda deve contenere i seguenti dati:
– attestato di iscrizione al programma di istruzione,
– copia della pagella dell'anno o della classe precedente per gli alunni, e un certificato degli esami superati nell'anno accademico precedente per gli studenti,
– per gli alunni e gli studenti all'estero, una traduzione dei documenti in sloveno,
– attestati a comprova dei risultati e riconoscimenti eccezionali, ottenuti in un determinato settore, rilasciati dall'istituzione o dal responsabile, bibliografia delle opere pubblicate, certificati di partecipazione a ricerche scientifiche, mostre d'arte o concerti, certificati di diplomi con voto di maturità, attestati di partecipazione a programmi Erasmus+, completamento di due anni o classi in un unico anno accademico o scolastico,
– certificato di ONG o altra persona giuridica attestante lo svolgimento di attività di volontariato, con l'indicazione del numero di ore svolte,
– attestato di partecipazione attiva al corpo dei vigili del fuoco, donazione di sangue e ad altri lavori socialmente utili con l’indicazione del numero di ore svolte,
– una fotocopia del contratto di locazione,
– borsisti con disabilità: copia della decisione dell'Istituto di previdenza sociale e d'invalidità della Slovenia o dell'Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia o decisione di indirizzo ad un programma d'istruzione e formazione adattato,
– dichiarazione che attesti la cittadinanza della Repubblica di Slovenia del richiedente,
– dichiarazione del richiedente che attesti la residenza nel Comune di Ancarano,
– fotocopia del bancomat del richiedente, dalla quale risulti evidente il numero del c/c,
– fotocopia del codice fiscale e del codice anagrafico unitario,
– curriculum vitae Europass,
– dichiarazione sottoscritta dal richiedente con la quale attesta di non essere iscritto nel registro dei disoccupati presso l’Istituto di collocamento della Repubblica di Slovenia, di non svolgere attività lavorative, di non avere lo status di imprenditore autonomo o libero professionista.
(2) Nel caso il richiedente del riconoscimento del diritto alla borsa di studio per un corso di studi all’estero non fosse ancora iscritto nell’istituto di istruzione straniera, deve allegare alla domanda un certificato di superamento degli esami di ammissione o una lettera di invito dell'istituto di istruzione straniero. Il certificato di iscrizione deve essere presentato entro 15 giorni dalla data di iscrizione, in caso contrario la domanda verrà respinta.
(3) Nel bando possono essere richiesti altri documenti che sono parte integrante della domanda.
Articolo 20 
(commissione) 
(1) La procedura di assegnazione delle borse di studio è gestita dalla Commissione per le borse di studio (d’ora innanzi nel testo: Commissione). La Commissione è composta da tre membri, che durante la prima riunione nominano un presidente. La Commissione assume decisioni a maggioranza di tutti i suoi membri.
(2) Il Sindaco nomina, con proprio provvedimento, i membri della Commissione per l'esame e la valutazione delle domande di assegnazione delle borse di studio, che predispongono quanto necessario per l'attuazione della procedura del bando. I compiti amministrativi della Commissione sono svolti dal dipartimento competente dell'amministrazione comunale.
(3) La durata dell’incarico dei membri della Commissione è limitata alla durata del bando per il quale è stato loro assegnato l’incarico stesso.
Articolo 21 
(compiti della Commissione) 
(1) I compiti della Commissione sono:
– esame e valutazione della documentazione del bando,
– apertura e verifica della tempestività e della completezza delle domande ricevute,
– valutazione delle domande in conformità con i criteri stabiliti nella presente deliberazione e nella documentazione del bando,
– redazione dell'elenco dei richiedenti che hanno acquisito il diritto alla borsa di studio,
– gestione dei verbali sull’attività svolta.
(2) In conformità con l'elenco della Commissione, il Direttore dell’amministrazione comunale emette una determinazione sull'assegnazione o mancata assegnazione delle borse di studio per il singolo richiedente. Il Sindaco ha facoltà di impugnare la determinazione entro otto giorni dal ricevimento della stessa. Il provvedimento del sindaco è definitivo.
Articolo 22 
(rigetto della domanda) 
La Commissione respingerà le domande se presentate incomplete, inviate oltre i termini prescritti o in caso di mancato utilizzo del modulo prescritto.
Articolo 23 
(applicazione delle disposizioni procedurali) 
Nella concessione delle borse di studio ai sensi della presente deliberazione si applicano, ove opportuno, le disposizioni di legge che regolamentano la procedura amministrativa generale.
Articolo 24 
(rapporti reciproci) 
(1) I diritti e gli obblighi reciproci tra il Comune, in qualità di ente erogatore della borsa di studio, e il richiedente selezionato, in qualità di borsista, verranno regolamentati con un contratto scritto di concessione della borsa di studio. Il contratto di concessione della borsa di studio deve essere sottoscritto dal Sindaco e dal borsista.
(2) Nel caso il borsista nel giorno della stipula del contratto non fosse maggiorenne, esso deve essere sottoscritto anche dal rappresentante legale o dal tutore.
Articolo 25 
(contenuti del contratto) 
(1) Gli elementi obbligatori del contratto di concessione della borsa di studio sono i seguenti: importo, durata e la definizione dettagliata dei diritti e degli obblighi del borsista e dell'ente erogatore.
(2) Nel caso il richiedente abbia acquisito il diritto alla borsa di studio e non dovesse consegnare il contratto di concessione della borsa di studio debitamente sottoscritto entro cinque giorni dal ricevimento del predetto, si riterrà che abbia ritirato la domanda di assegnazione della borsa di studio. In questo caso, viene assunto un provvedimento di interruzione della procedura.
Articolo 26 
(periodo di erogazione della borsa di studio) 
(1) Di norma le borse di studio vengono erogate agli alunni dal 1° settembre dell'anno in corso sino al 31 agosto dell'anno successivo ed agli studenti dal 1° ottobre dell'anno in corso sino al 30 settembre dell'anno successivo.
(2) La borsa di studio verrà versata sul conto corrente del borsista aperto nella Repubblica di Slovenia entro il 15° giorno del mese per quello precedente.
(3) Il borsista riceve la borsa di studio per il periodo di erogazione della borsa di studio stessa.
(4) Nel caso il borsista dovesse completare con successo gli studi prima della fine dell'anno di studi, gli verranno erogati gli importi solo fino alla conclusione effettiva; dunque, l'ultima borsa di studio verrà erogata per il mese in cui il borsista ha completato gli studi.
V. CESSAZIONE DEL DIRITTO ALLA BORSA DI STUDIO, SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELL'AMMISSIBILITÀ E RESTITUZIONE DELLE SOMME EROGATE 
Articolo 27 
(cessazione del diritto alla borsa di studio) 
(1) Il borsista perde il diritto alla borsa di studio nei seguenti casi, ove:
– non soddisfacesse più le condizioni per la concessione della borsa di studio ai sensi della presente deliberazione,
– decidesse di interrompere gli studi o se venissero interrotti per motivi a lui imputabili,
– indicasse dati non veritieri,
– trovasse un’occupazione, perdesse lo status di studente, diventasse impresa individuale o imprenditore autonomo,
– recedesse dal contratto di concessione della borsa di studio,
– cambiasse residenza; e
– in altri specifici casi, indicati nel contratto di concessione della borsa di studio.
(2) Il borsista è tenuto a comunicare all'ente erogatore della borsa di studio qualsiasi cambiamento che possa influire sull’erogazione della borsa di studio al più tardi entro quindici giorni dall'avvenuta modifica.
(3) Su proposta della Commissione l'amministrazione comunale decide sull’eventuale perdita del diritto alla borsa di studio. Il borsista ha il diritto di presentare ricorso avverso la deliberazione entro quindici (15) giorni. Sul ricorso decide il Sindaco.
Articolo 28 
(successivo accertamento dell'ammissibilità alla borsa di studio) 
(1) Entro tre anni dall’esecutività del provvedimento sulla concessione della borsa di studio, l’ente erogatore può avviare d'ufficio la procedura di accertamento di ammissibilità del diritto alla predetta, nel caso accertasse l'avvento di circostanze che indicano l'inammissibilità al diritto ovvero l’ammissibilità ma ad un importo minore o per un periodo più breve. In tal caso, l'ente erogatore della borsa di studio emette una deliberazione di annullamento della concessione della predetta, determinando così la cessazione del diritto o stabilendo un importo o una durata diversa di ammissibilità della predetta.
(2) Nel caso l'ente erogatore della borsa di studio constatasse la non ammissibilità del borsista alla borsa di studio o accertasse il diritto ad un importo inferiore o durata più breve, in seguito alla comunicazione da parte del borsista dei dati non veritieri o nel caso li sottacesse o comunicasse dati falsi prima o in seguito alla pubblicazione della deliberazione di concessione della borsa di studio, l’ente erogatore provvede alla revoca della deliberazione di concessione.
Articolo 29 
(restituzione delle somme erogate) 
(1) La borsa di studio ovvero i fondi pubblici ricevuti dal borsista in base a una deliberazione revocata o annullata ai sensi dell'articolo che precede o in base alle disposizioni di legge che disciplinano la procedura amministrativa generale o alla legge che regolamenta i singoli diritti, avanzati sui fondi pubblici, ammontano alla differenza tra la borsa di studio ricevuta e la borsa di studio cui il beneficiario ha diritto in base alla deliberazione, emessa nella procedura di revoca ovvero annullamento dei fondi pubblici ricevuti ingiustificatamente e per tale motivo egli deve restituirli.
(2) Nella procedura di annullamento o revoca della deliberazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'ente erogatore della borsa di studio decide anche l'importo, le modalità e i tempi di restituzione dei fondi pubblici indebitamente ricevuti.
(3) Il borsista deve restituire i fondi pubblici indebitamente percepiti entro 60 giorni dall'esecutività della deliberazione. Alla decorrenza di tale periodo, verranno addebitati gli interessi di mora legali.
(4) Il rappresentante legale o il tutore che ha (co)firmato il contratto di concessione della borsa di studio è, ai sensi del presente articolo, altresì, responsabile dell'obbligazione di rimborso del borsista minorenne e di quella relativa ai fondi pubblici indebitamente percepiti.
(5) Nel caso il motivo della revoca o della modifica della deliberazione di erogazione della borsa di studio e della richiesta di rimborso fosse l’accertamento di mancato soddisfacimento della condizione necessaria riferita alla residenza nel Comune di Ancarano, come previsto dalla presente deliberazione, il Comune di Ancarano ha anche il diritto di chiedere il rimborso dei fondi pubblici indebitamente percepiti dal soggetto (ad esempio il proprietario dell'immobile) che, ai fini dell'ottenimento della borsa di studio di cui prima, ha acconsentito o autorizzato il borsista ad utilizzare l’indirizzo indicato quale residenza sul proprio territorio.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 30 
(entrata in vigore) 
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.246/2022
Ancarano, 13 giugno 2022
Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti