Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022

Kazalo

2172. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«, stran 6645.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12, 24/13, 63/13, 79/15, 52/16, 12/17 in 76/17) se v 6. členu v drugem odstavku besedilo »v Republiki Sloveniji dodeljeno štipendijo« nadomesti z besedilom »štipendijo Republike Slovenije«.
Četrti odstavek se črta.
2. člen 
V 10. členu se v drugem odstavku v prvi alineji besedilo »ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo in znanost,« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Predstavnike ustanoviteljice, ki jih imenuje vlada, se izbere na podlagi javnega poziva, ki ga pripravi in izvede ministrstvo. Kot prednostno merilo za izbiro kandidatov se v javnem pozivu, ki ga ministrstvo objavi na svojem spletišču, določi, da je kandidat strokovnjak s področja javne službe, ki jo izvaja javni zavod, ali upravljanja javnih zavodov. Kandidat za predstavnika ustanoviteljice v svetu zavoda je lahko član v največ treh organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb, v katerih vlogo ustanoviteljice izvršuje vlada. Če je kandidat za predstavnika ustanoviteljice javni uslužbenec, zaposlen v državnem organu, je lahko član v največ dveh organih nadzora pravnih oseb, v katerih vlogo ustanoviteljice izvršuje vlada. Podrobnejši pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, se lahko določijo v javnem pozivu.
Če se na navedeni javni poziv ne prijavi dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje sveta zavoda, ministrstvo vladi predlaga kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.«.
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo peti do deveti odstavek.
3. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(odgovornost članov sveta zavoda in sodelovanje predstavnikov ustanoviteljice z ministrstvom)
Pred imenovanjem se člane sveta zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljice, opozori, da so za svoje delo odgovorni v skladu s splošnimi pravili o civilni in kazenski odgovornosti.
Ministrstvo članom sveta zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljice, zagotovi vsaj enkrat letno obvezno usposabljanje o zakonodaji s področja javne službe, ki jo zavod izvaja, ter o sistemu upravljanja in o financiranju javnih zavodov.
Člani sveta zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljice, morajo ministrstvo obvestiti o sklicu seje sveta zavoda in o dnevnem redu seje, ministrstvo pa jim zagotovi, če to zahtevajo, strokovno pomoč pri pripravi na sejo sveta.
Člani sveta zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljice, obveščajo ministrstvo o sprejetih sklepih na sejah sveta zavoda tako, da po prejemu potrjenega zapisnika seje tega posredujejo ministrstvu v vednost.
Za namen izvajanja tretjega in četrtega odstavka tega člena člani sveta zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljice, izmed sebe določijo kontaktno osebo za sodelovanje z ministrstvom in o tem obvestijo ministrstvo.«.
4. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»‒ daje soglasje k letnim delovnim načrtom zavoda in sprejema poročila o njihovi uresničitvi,«.
Za dvanajsto alinejo se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»‒ določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,«.
Dosedanje trinajsta do osemnajsta alineja postanejo štirinajsta do devetnajsta alineja.
5. člen 
V 13. členu se v tretjem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»‒ ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij,«.
6. člen 
V 21. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
7. člen 
V 25. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »v soglasju z ministrom, pristojnim za visoko šolstvo in znanost«.
V četrtem odstavku se za besedo »Ministrstvo« črtata vejica in besedilo »pristojno za visoko šolstvo in znanost,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Direktor zavoda uskladi Pravila o nastanitvi v javni zavod »Študentski dom Ljubljana« s tem sklepom v enem mesecu od njegove uveljavitve.
Svet zavoda uskladi določbe statuta zavoda s tem sklepom v treh mesecih od njegove uveljavitve.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-236/2022
Ljubljana, dne 30. junija 2022
EVA 2022-3330-0073
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost