Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2022 z dne 30. 6. 2022

Kazalo

2171. Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, stran 6644.

  
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in prvega odstavka 28. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 44/22) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 
Ta sklep določa način oblikovanja cene in najvišjo ceno storitev javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (v nadaljnjem besedilu: javna služba) glede:
– prevzemanja, zbiranja, razvrščanja in predelave prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 ter oddaje v odstranjevanje predelanih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 iz prevzemnih mest in zbiralnic;
– zbiranja in predelave prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 iz vmesnih obratov za živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2 Nacionalnega veterinarskega inštituta, Veterinarsko-higienske službe ter njihove oddaje v odstranjevanje.
Ta sklep določa tudi način oblikovanja cene in ceno prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo.
II 
Uporabniku storitev javne službe iz prvega odstavka prejšnje točke koncesionar opravljene storitve obračuna glede na maso prevzetih, predelanih in odstranjenih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2.
Cena storitev opravljanja javne službe se določi kot vsota stroškov:
– javne službe prevzemanja, zbiranja in prevoza živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2;
– javne službe predelave živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v predelovalnem obratu;
– javne službe odstranjevanja predelanih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v skladu z 12. členom Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003 (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES).
Pri prevzemu živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v masi do 250 kg se cena storitev opravljanja javne službe določi kot fiksni strošek prevzema.
Cena storitev opravljanja javne službe prevzema, zbiranja in prevoza živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo, se določi kot vsota stroškov iz drugega odstavka te točke in stroška prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 na mestu nastanka. Če koncesionar prevzame živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo na prevzemnih mestih, ki jih vzpostavijo lokalne skupnosti, zaračuna ceno v skladu s prvim do tretjim odstavkom te točke.
III 
Cena opravljanja storitve javne službe za 1 kg živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 iz prejšnje točke je:
CENA = tarifa A + tarifa B = 0,2440 eura/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, 
pri čemer je:
– tarifa A: strošek koncesionarja za opravljanje javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, ki je 0,0540 eura/kg za storitve prevzemanja, zbiranja in prevoza živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2;
– tarifa B: strošek opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave in odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki je skupaj 0,1900 eura/kg, od tega storitve predelave v predelovalnem obratu 0,1750 eura/kg in oddaja predelanih proizvodov v odstranjevanje (sežig, sosežig) 0,0150 eura/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2.
Če je količina prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 ob enem prevzemu manjša od 250 kg, se zaračuna prevzem 250 kg v znesku 61,00 eura.
Tarifa za ceno storitev javne službe, opravljenih ob sobotah, je 0,2733 eura/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov. Tarifa ob nedeljah in dela prostih dnevih med državnimi prazniki je 0,2930 eura/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov.
Koncesionar lahko zaračuna dodatne stroške za prevzem, predelavo in odstranitev neustrezno pripravljenih živalskih stranskih proizvodov. Če neustrezno pripravljeni živalski stranski proizvodi za prevzem zahtevajo dodatno pripravo ali obdelavo in pri predelavi povzročijo dodatne stroške, lahko koncesionar uporabniku storitev javne službe zaračuna dodatne stroške za ta prevzem. Obračun opravi na podlagi dejanskih stroškov, ki ne smejo presegati 100% cene za prevzem, predelavo in neškodljivo odstranjevanje teh živalskih stranskih proizvodov, določene v prvem, drugem in tretjem odstavku te točke.
IV 
Za živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo, je cena storitev javne službe:
CENA = (tarifa A + tarifa B) + tarifa C = 0,2440 eura/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 + prevzem 12,16 eura, 
pri čemer je:
– tarifa A: strošek koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, ki je 0,0540 eura/kg za storitve prevzemanja, zbiranja in prevoza živalskih stranskih proizvodov;
– tarifa B: strošek za opravljanje gospodarske javne službe toplotne obdelave in odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki je skupaj 0,1900 eura/kg, od tega za storitev predelave v predelovalnem obratu 0,1750 eura/kg in za oddajo predelanih proizvodov v odstranjevanje (sežig, sosežig) 0,0150 eura/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2;
– tarifa C: strošek koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe za posamezni prevzem živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo, ki je 12,16 eura za prevzem pri posameznem povzročitelju živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo.
Ceno storitve javne službe za živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo pri prevzemu na mestu nastanka, plača uporabnik storitve, razen dela stroškov prevzema, zajetega v tarifi C, ki se pri prevzemu na kmetijah s KMG-MID (enolična številka kmetijskega gospodarstva), sofinancira iz proračuna Republike Slovenije v znesku 3,50 eura za prevzem.
Tarifa za ceno storitev javne službe, opravljenih ob sobotah, je 0,2733 eura/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov. Tarifa ob nedeljah in dela prostih dnevih med državnimi prazniki je 0,2930 eura/kg prevzetih živalskih stranskih proizvodov.
Ne glede na prvi in drugi odstavek te točke se zaračuna od ponedeljka do petka cena 0,2440 eura/kg, ob sobotah 0,2733 eura/kg ter ob nedeljah, prostih dnevih in državnih praznikih 0,2930 eura/kg, če uporabnik storitve javne službe dostavi živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2 na zbirno mesto, ki je v predelovalnem obratu koncesionarja ali vmesnem obratu za živalske stranske proizvode kategorije 1.
Kadar koncesionar prevzame živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo na posebnem prevzemnem mestu, ki ga vzpostavijo izvajalci občinske komunalne službe ali lokalna skupnost, zaračuna ceno za prevzem, predelavo in neškodljivo odstranjevanje teh živalskih stranskih proizvodov, določeno v prvem, drugem in tretjem odstavku prejšnje točke.
Koncesionar lahko zaračuna dodatne stroške za prevzem, predelavo in odstranitev neustrezno pripravljenih živalskih stranskih proizvodov, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo. Če neustrezno pripravljeni živalski stranski proizvodi za prevzem zahtevajo dodatno pripravo ali obdelavo in pri predelavi povzročijo dodatne stroške, lahko koncesionar uporabniku storitev javne službe zaračuna dodatne stroške za ta prevzem. Obračun opravi na podlagi dejanskih stroškov, ki ne smejo presegati 100% cene za prevzem, predelavo in neškodljivo odstranjevanje teh živalskih stranskih proizvodov, določene v prvem in tretjem odstavku te točke.
Obračun storitev javne službe iz točke III tega sklepa velja tudi za prevzem, predelavo in odstranitev živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v primeru:
1. živalskih trupel poginulih živali, ki se zberejo v skladu s predpisom, ki ureja zbiranje, prevoz, skladiščenje, ravnanje, uporabo in odstranjevanje živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi;
2. množičnega pojava nalezljive živalske bolezni ali ob naravnih in drugih nesrečah, zaradi katerih uradni veterinar odredi prevzem in predelavo živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2;
3. prevzema nezakonito odloženih živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 v okolju, zbranih po odločbi uradnega veterinarja;
4. kadar uradni veterinar odredi prevzem in predelavo živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2.
VI 
Davek na dodano vrednost ni vštet v ceno storitve javne službe.
VII 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo (Uradni list RS, št. 15/17).
VIII 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-240/2022
Ljubljana, dne 30. junija 2022
EVA 2022-2550-0061
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost