Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

2012. Sklep o ugotovitvi javne koristi – izgradnja navezave lokalne ceste Nadhomec (JP878921) na krožišče na cesti G1-4/1259 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (št. 13.1), stran 6365.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 194. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. seji dne 1. 6. 2022 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – izgradnja navezave lokalne ceste Nadhomec (JP878921) na krožišče na cesti G1-4/1259 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (št. 13.1) 
1. člen
S tem sklepom se ugotovi javna korist zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve na nepremičninah s parcelnimi številkami:
– 656/1 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu (v izmeri 3.740 m2),
in
– 657/1 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu (v izmeri 793 m2),
kar je v skladu s peto alinejo sedme točke 7. člena ter peto in šesto točko 17. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17 z dne 20. 11. 2017).
Na navedenih parcelah je predvidena izgradnja navezave lokalne ceste Nadhomec (JP878921) na krožišče na cesti G1-4/1259 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.
2. člen 
Za zagotovitev izvedbe projekta iz prejšnjega člena Mestna občina Slovenj Gradec potrebuje lastništvo na nepremičninah, ki so v solastništvu fizičnih oseb. Projekt »Izgradnja navezava lokalne ceste Nadhomec (JP878921) na krožišče na cesti G1-4/1259 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu« je nujno potreben in v javno korist.
3. člen 
Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec pooblašča župana Tilna Kluglerja, da pri pristojni upravni enoti v skladu s 196. in 199. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) vloži zahtevo in vodi postopek za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice – zaradi interesa nakupa oziroma razlastitve na nepremičninah, navedenih v 1. členu tega sklepa.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0016/2022
zveza spis št.: 478-70/2022
Slovenj Gradec, dne 2. junija 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost