Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

2008. Odlok o ustanovitvi mestnih četrti in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-2), stran 6359.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-3) (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 33. seji, dne 1. 6. 2022, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi mestnih četrti in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi četrtnih in primestnih–vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 25/96),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 23/06),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 54/08),
– Odlok o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-1); (Uradni list RS, št. 76/08),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi mestnih četrti in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 49/22).
Št. 007-0004/2006
Slovenj Gradec, dne 2. junija 2022
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler
O D L O K 
o ustanovitvi mestnih četrti in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-2) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ustanavlja in določa načela za ureditev mestnih četrti in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec.
2. člen 
Mestne četrti in vaške skupnosti so ožji deli mestne občine, ki na podlagi pooblastil in pristojnosti na podlagi tega odloka opravljajo naloge iz pristojnosti mestne občine.
3. člen 
Mestne četrti in vaške skupnosti nimajo statusa oseb javnega prava, lahko pa na podlagi predhodnega sklepa sveta mestne občine posedujejo določeno vrsto premoženja.
4. člen 
Mestne četrti in vaške skupnosti imajo svoje ime, ki ga določa ta odlok. S sklepom sveta mestne občine pa se določi tudi sedež mestne četrti oziroma vaške skupnosti.
5. člen 
Mestne četrti in vaške skupnosti združeno ali posamezno, lahko imajo svoj praznik.
Sveti mestnih četrti oziroma vaških skupnosti združeno oziroma svet posamezne mestne četrti oziroma vaške skupnosti določi krajevni praznik.
Sveti mestnih četrti oziroma vaških skupnosti lahko podeljujejo priznanja ožje lokalne skupnosti.
6. člen 
Mestna četrt oziroma vaška skupnost ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu, v zgodnji polovici napis: Mestna občina Slovenj Gradec, v notranjem krogu pa ime mestne četrti oziroma vaške skupnosti.
7. člen 
Osebe, ki imajo na območju mestne četrti oziroma vaške skupnosti stalno prebivališče, so člani te mestne četrti oziroma vaške skupnosti. Občani na območjih teh mestnih četrti oziroma vaških skupnosti odločajo o zadevah iz pristojnostih mestnih četrti in vaških skupnosti preko svetov, sestavljenih iz članov. Lahko pa tudi odločajo neposredno na svojih zborih ali z referendumom.
II. OBMOČJA MESTNIH ČETRTI IN VAŠKIH SKUPNOSTI 
8. člen
Območje mestne četrti zajema del naselja znotraj mesta Slovenj Gradec. Na območju mesta Slovenj Gradec se ustanovijo naslednje mestne četrti: Polje, Center, Legen – mesto, Štibuh, Stari trg – mesto.
9. člen 
Mestna četrt Polje zajema območje mestnega naselja med Homšnico od Štalekerja do Celjske ceste, Celjsko cesto od križišča pri Nami do obvoznice in meje z naseljem Šmartno.
10. člen 
Mestna četrt Center zajema mestno naselje v trikotniku: obvoznica–Suhadolnica–Celjska cesta.
11. člen 
Mestna četrt Legen – mesto zajema mestno naselje Legen, v tistem delu, ki spada k mestu Slovenj Gradec (med obvoznico, Mislinjo, potokom Barbara, do ceste na Kremžarico in ob meji bivše KS Šmartno do reke Mislinje.
12. člen 
Mestna četrt Stari trg – mesto zajema ulice: Stari trg, Pod gradom in Ozare, na območju dela mesta med Suhadolnico in cesto R1-227.
13. člen 
Mestna četrt Štibuh zajema mestno naselje med Suhadolnico in Homšnico do Rigelnika na Podgorski cesti.
14. člen 
Območje vaških skupnosti zajema posamezna naselja, več naselij oziroma del naselja izven mesta Slovenj Gradec.
15. člen 
Na območju Mestne občine Slovenj Gradec, izven mesta Slovenj Gradec, se ustanovijo naslednje vaške skupnosti: Stari trg, Pameče - Troblje, Gradišče, Sele - Vrhe, Podgorje, Šmiklavž, Razbor, Šmartno, Turiška vas, Legen.
16. člen 
Vaška skupnost Stari trg zajema preostali del naselja Stari trg izven mestnega območja, Grajsko vas, Žančane, Raduše in del Gmajne.
17. člen 
Vaška skupnost Pameče - Troblje zajema naselji Pameče in Troblje ter del Gmajne.
18. člen 
Vaška skupnost Gradišče zajema naselje Gradišče.
19. člen 
Vaška skupnost Sele - Vrhe zajema naselja Sele in Vrhe, del Starega trga in del Gmajne v mejah prejšnje krajevne skupnosti.
20. člen 
Vaška skupnost Podgorje zajema naselje Podgorje.
21. člen 
Vaška skupnost Razbor zajema naselje Spodnji in Zgornji Razbor.
22. člen 
Vaška skupnost Šmiklavž zajema naselja Šmiklavž, Vodriž in Graško goro.
23. člen 
Vaška skupnost Šmartno zajema naselja Šmartno in naselje Legen - Krnice, od reke Mislinje do Sv. Jurija.
24. člen 
Vaška skupnost Turiška vas zajema naselja Turiška vas, Tomaška vas, Mislinjska Dobrava, Brda in del naselja Golavabuka.
25. člen 
Vaška skupnost Legen zajema naselje Legen izven mesta, razen naselja Krnice in del naselja Golavabuka.
III. NALOGE MESTNE ČETRTI IN VAŠKE SKUPNOSTI 
26. člen 
Mestne četrti in vaške skupnosti lahko razpravljajo, dajejo predloge in pobude o zadevah, ki se nanašajo:
– na društveno, kulturno in športno rekreacijsko dejavnost,
– na urejanje komunalne infrastrukture v skupnostih,
– na druga vprašanja, pomembna za delo in življenje v mestni četrti oziroma vaški skupnosti.
27. člen 
Mestne četrti in vaške skupnosti lahko razpravljajo o predlogih in zavzamejo stališča o zadevah, ki se nanašajo na njihovo območje s področja:
– turistične dejavnosti, razvoja kulture in športa,
– gradnje, vzdrževanja in urejanja javnih lokalnih cest in poti,
– organiziranja pogrebne službe v kraju,
– ostale infrastrukture in rabe prostora.
28. člen 
Mestne četrti imajo pravico, da v roku 20 dni od poziva sveta mestne občine zavzamejo stališča do strokovnih predlogov, ki se nanašajo:
– na prostorske posege in prostorsko izvedbene akte z območja skupnosti,
– na predloge financiranja objektov komunalne infrastrukture na njihovem območju.
29. člen 
Mestne četrti in vaške skupnosti lahko:
– dajejo pobude za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov v občini,
– sklicujejo zbore občanov za obravnavo določenih skupnih vprašanj,
– podajo pobudo za razpis referenduma o samoprispevku občanov na njihovem območju,
– sodelujejo pri izvajanju posameznih nalog na njihovem območju iz pristojnosti mestne občine.
IV. ORGANI MESTNE ČETRTI IN VAŠKE SKUPNOSTI 
30. člen
Organ ožjega dela občine je svet mestne četrti oziroma vaške skupnosti.
31. člen 
Svet mestne četrti oziroma vaške skupnosti razpravlja in sprejema odločitve iz pristojnosti mestne četrti oziroma vaške skupnosti.
Svet mestne četrti oziroma vaške skupnosti odloča na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Svet mestne četrti oziroma vaške skupnosti lahko veljavno sklepa, če je na seji navzočih najmanj polovica članov.
Seje sveta mestne četrti oziroma vaške skupnosti so javne.
32. člen 
Svet mestne četrti oziroma vaške skupnosti sestavljajo predsednik in člani.
Predsednik predstavlja in zastopa mestno četrt oziroma vaško skupnost, skrbi za izvajanje sklepov sveta mestne četrti oziroma vaške skupnosti in nadzoruje delo odborov.
33. člen 
Svet mestne četrti oziroma vaške skupnosti lahko ustanovi enega ali več odborov, katerim poveri posamezne zadeve iz svojih pristojnosti oziroma sodelovanje pri izvajanju nalog iz pristojnosti mestne občine.
34. člen 
Člane sveta mestne četrti oziroma vaške skupnosti se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volitve članov sveta mestne četrti oziroma vaške skupnosti se izvedejo v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske volitve v mestni svet.
Svet ožjega dela občine ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
35. člen 
Svet mestne četrti oziroma vaške skupnosti šteje od 5 do 9 članov, skupaj s predsednikom. Število članov s sklepom določi svet mestne občine.
36. člen 
Člane sveta mestne četrti oziroma vaške skupnosti se voli za štiri leta. Mandatna doba članov sveta se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta mestne četrti oziroma vaške skupnosti, traja pa do prve seje novoizvoljenega sveta mestne četrti oziroma vaške skupnosti.
V. DELOVANJE ORGANOV MESTNIH ČETRTI IN VAŠKIH SKUPNOSTI 
37. člen 
Svet mestne četrti oziroma vaške skupnosti sklicuje predsednik na lastno pobudo ali če to zahteva najmanj polovica članov sveta, svet mestne občine ali župan. Če predsednik sveta mestne četrti oziroma vaške skupnosti ne skliče seje v 15 dneh, potem ko je prejel pisno zahtevo upravičenega predlagatelja, jo lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval.
Dnevni red predlaga predsednik oziroma tisti, ki je upravičen predlagatelj sklica seje.
38. člen 
O delu na seji se piše skrajšan zapisnik, ki obsega podatke o udeležbi na seji, glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o predlogih, o katerih se je razpravljalo, navedbo na seji sprejetih odločitev in izid glasovanja o posameznih zadevah.
39. člen
Strokovne, tehnične in administrativne naloge za potrebe svetov mestnih četrti oziroma vaških skupnosti opravlja uprava Mestne občine Slovenj Gradec, v skladu z akti poslovanja.
40. člen 
Materialne, prostorske in druge pogoje za delo svetov teh mestnih četrti oziroma vaških skupnosti zagotavlja Mestna občina Slovenj Gradec.
VI. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV 
41. člen 
Neposredni obliki odločanja občanov v mestni četrti oziroma vaški skupnosti sta zbor občanov in referendum.
42. člen 
Zbor občanov sestavljajo polnoletni občani, ki imajo stalno prebivališče na območju mestne četrti oziroma vaške skupnosti. Zbor občanov se lahko skliče za celotno območje mestne četrti oziroma vaške skupnosti ali za njen del. Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na zahtevo sveta mestne četrti oziroma vaške skupnosti, na pobudo mestnega sveta ali na zahtevo najmanj 5 % volivcev v mestni četrti oziroma vaški skupnosti.
43. člen 
Občani na zboru občanov razpravljajo o problematiki v mestni četrti oziroma vaški skupnosti, o delu sveta mestne četrti oziroma vaške skupnosti, dajejo mnenja in predloge glede usmeritve posameznih vprašanj in oblikujejo svoja stališča do teh vprašanj.
O delu zbora občanov se piše skrajšan zapisnik.
44. člen 
Svet ožje lokalne skupnosti lahko na podlagi sprejetega sklepa poda mestnemu svetu pobudo za razpis referenduma na svojem območju. Svet mestne četrti oziroma vaške skupnosti mora sprejeti sklep za razpis referenduma tudi, če to zahteva najmanj 10 % volivcev v ožji lokalni skupnosti. Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani ožje lokalne skupnosti, ki imajo pravico voliti člane sveta ožje lokalne skupnosti. Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.
VII. POVEZOVANJE MESTNIH ČETRTI IN VAŠKIH SKUPNOSTI 
45. člen
Za izvajanje skupnih nalog, ki se nanašajo na več mestnih četrti oziroma vaških skupnosti, se lahko mestne četrti oziroma vaške skupnosti preko predsednikov svetov med seboj povezujejo.
Predsedniki svetov mestnih četrti oziroma vaških skupnosti se povezujejo v mejah prejšnjih krajevnih skupnosti za izvajanje nalog s področja društvenega življenja, šolstva, kulture in športa.
V ta namen določijo stalne oblike medsebojnega sodelovanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
46. člen 
Prve naslednje volitve v svete mestnih četrti oziroma vaških skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v mestni svet.
47. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Odlok o ustanovitvi četrtnih in primestnih–vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 25/96) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
47. člen 
Prve naslednje volitve v svete skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.
Mandat članov in predsednika sveta skupnosti, izvoljenih na prvih volitvah, traja, ne glede na določila 35. člena tega odloka, samo do prve seje drugoizvoljenega sveta in predsednika sveta skupnosti.
48. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 23/06) vsebuje naslednjo končno določbo: 
14. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 54/08) vsebuje naslednjo končno določbo: 
12. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Odlok o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-1); (Uradni list RS, št. 76/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: 
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
46. člen 
Prve naslednje volitve v svete skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.
47. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi mestnih četrti in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 49/22) vsebuje naslednjo končno določbo: 
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost