Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

1989. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, stran 6301.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16 in 61/17 – ZUPŠ) ter 85., 86. in 87. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 51/21) je Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu na dopisni seji dne 26. 10. 2009 sprejel ter dne 24. 4. 2014, 28. 11. 2017 in 10. 6. 2022 spremenil ter sprejel naslednji čistopis
P R A V I L N I K 
o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina in postopek za izdajo diplom, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih oblikah izobraževanja.
2. člen 
(1)Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (v nadaljnjem besedilu: fakulteta) izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
(2) Listine iz prvega odstavka so javne listine. Javne listine so tudi potrdilo o vpisu, potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o diplomiranju, ki jih študentom ali diplomantom izda fakulteta.
(3) Fakulteta izdaja potrdila, ki niso javne listine, o različnih oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja.
3. člen 
(1)Diploma se izda po opravljenih vseh obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe.
(2) Diploma se izdaja na debelejšem papirju (vsaj 220 gramski), dimenzij A4 (210 mm x 297 mm), na katerem je natisnjen znak Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in besedilo, kot je prikazano v prilogi.
(3) Mapa diplome ima dimenzije ca. 215 mm x 315 mm, na kateri je natisnjen znak Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.
(4) Barva papirja, barva tiska in tipografija diplome in mape diplome sledi navodilom iz celostne grafične podobe (CGP) fakultete. V primeru uporabe materialov, kjer ni na voljo točno določena niansa barve, se izbere tista, ki je vizualno najbližja CGP.
(5) Sestavni del diplome je priloga k diplomi, izdana v slovenskem in angleškem jeziku.
4. člen 
Fakulteta podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski programi, univerzitetni študijski programi), druge stopnje (magistrski študijski programi) in tretje stopnje (doktorski študijski programi).
5. člen 
(1)Diploma vsebuje: ime fakultete, ime akreditiranega študijskega programa, stopnjo pridobljene izobrazbe, pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov, ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva.
(2) Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat fakultete ter podpis trenutnega dekana fakultete.
(3) Diploma strokovnega magisterija vsebuje poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi naslov magistrske naloge.
(4) Diploma doktorskega študija vsebuje poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi naslov doktorske disertacije.
6. člen 
(1)Vse diplome in potrdila, ki jih izdaja fakulteta in so javne listine, so sestavljene v slovenščini.
(2) Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, je sestavljena v slovenščini in angleščini na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo.
7. člen 
(1)Fakulteta izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja (tečaji, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja ipd.). Potrdilo podpiše dekan. Tako potrdilo ni javna listina.
(2) Potrdilo iz prvega odstavka vsebuje: ime in priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva, naslov programa izobraževanja, podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, zaporedno številko, datum izdaje, žig fakultete ter podpis dekana FIŠ, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami.
8. člen 
O izdanih diplomah in potrdilih fakulteta vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in s posebnimi predpisi.
9. člen 
(1)Fakulteta izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi fakulteta, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
(2) Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom fakultete, s tem da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
(3) Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenih podpisnikov zapiše »l. r.«.
(4) Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni dekan fakultete, na kateri je študij potekal, podpišeta klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat fakultete.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Dekan 
prof. dr. Matej Makarovič 

AAA Zlata odličnost