Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

1987. Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice, stran 6296.

  
Na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22), petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) in petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o identifikaciji in registraciji drobnice 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določa sistem za identifikacijo in registracijo gojenih živali iz vrst ovc in koz (v nadaljnjem besedilu: drobnica), odobritev sredstev za identifikacijo drobnice, način vodenja Centralnega registra drobnice, vodenje registra drobnice na obratu, pridobitev statusa proizvajalca sredstev za identifikacijo in pristojni organ za izvajanje naslednjih predpisov v delih, ki se nanašajo na drobnico:
– Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/139 z dne 16. novembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede upravljanja, shranjevanja in menjave zalog v bankah antigenov, cepiv in diagnostičnih reagentov Unije ter glede zahtev v zvezi z biološko zaščito, biološko varnostjo in biološkim zadrževanjem pri delovanju takih bank (UL L št. 23 z dne 2. 2. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/429/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 115), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2168 z dne 21. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L št. 438 z dne 8. 12. 2021, str. 38), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2019/2035/EU);
– Izvedbene uredbe komisije (EU) 2021/520 z dne 24. marca 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sledljivostjo nekaterih gojenih kopenskih živali (UL L št. 104 z dne 25. 3. 2021, str. 39; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2021/520/EU).
2. člen 
(pristojni organ in pooblaščena organizacija) 
(1)Pristojni organ v skladu s 55. točko 4. člena Uredbe 2016/429/EU je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava).
(2) Pooblaščena organizacija v skladu s točko (c) petega odstavka 108. člena Uredbe 2016/429/EU je veterinarska organizacija, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravlja dejavnost označevanja živali in vodenje registra kot javno veterinarsko službo, ali organizacija, ki v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, in predpisi, ki urejajo živinorejo, opravlja identifikacijo in registracijo živali kot javno službo strokovnih nalog v živinoreji.
3. člen 
(identifikacija drobnice) 
(1)Identifikacija drobnice pomeni, da je vsaka žival označena s sredstvi za identifikacijo drobnice iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) Drobnico lahko označuje izvajalec dejavnosti sam, lahko pa to zanj opravi pooblaščena organizacija.
(3) Za izvajanje prvega odstavka 14. člena Izvedbene uredbe 2021/520/EU je rok za identifikacijo drobnice najpozneje do starosti devet mesecev.
4. člen 
(sredstva za identifikacijo drobnice) 
(1)Odobrena sredstva za identifikacijo drobnice so naslednja:
– ušesna znamka;
– biceljni trak;
– elektronska sredstva za identifikacijo;
– tetovirano znamenje.
(2) Drobnica mora biti označena z eno izmed naslednjih možnosti:
1. ušesno znamko iz drugega odstavka 6. člena in elektronsko ušesno znamko iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika;
2. ušesno znamko iz drugega odstavka 6. člena in bolusom iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika;
3. ušesno znamko iz prvega ali drugega odstavka 6. člena ali z biceljnim trakom iz 7. člena tega pravilnika za živali, ki so namenjene za prevoz neposredno v klavnico pred starostjo 12 mesecev;
4. biceljnim trakom iz 7. člena in bolusom iz prvega odstavka 8. člena za živali z ušesi, premajhnimi za namestitev običjane ušesne znamke.
(3) Za izvajanje prvega in petega odstavka 48. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU je drobnica, ki ni namenjena za premik v drugo državo članico lahko označena z eno izmed naslednjih možnosti:
1. dvema ušesnima znamkama iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika;
2. ušesno znamko iz drugega odstavka 6. člena in biceljnim trakom iz 7. člena tega pravilnika;
3. dvema biceljnima trakovoma iz 7. člena tega pravilnika za živali z ušesi, premajhnimi za namestitev običjane ušesne znamke;
4. ušesno znamko iz drugega odstavka 6. člena in tetoviranim znamenjem iz 9. člena tega pravilnika;
5. z elektronskim sredstvom za identifikacijo iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika za izvajalce dejavnosti v zaprtih obratih in izvajalce dejavnosti, ki gojijo drobnico za kulturne, rekreativne ali znanstvene namene, če o tem obvestijo upravo.
5. člen 
(identifikacijska številka drobnice) 
(1)Identifikacijska številka za drobnico (v nadaljnjem besedilu: ID) na sredstvih za identifikacijo je sestavljena iz dvočrkovne oznake Republike Slovenije »SI« in neponovljive šestmestne ali sedemmestne številke za drobnico.
(2) ID iz prejšnjega odstavka izda uprava.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je ID na elektronskih sredstvih za identifikacijo drobnice sestavljena iz trimestne številčne oznake Slovenije »705« in dvanajstmestne številke. Prvih šest ali pet mest ima vrednost 0, zadnjih šest ali sedem mest pa predstavlja številka za drobnico.
(4) Skupinska identifikacijska številka (v nadaljnjem besedilu: SIŠ) na sredstvih za identifikacijo živali je sestavljena iz dvočrkovne oznake Republike Slovenije »SI« ali trimestne številčne oznake »705« in zadnjih šestih mest registracijske številke obrata rojstva živali iz točke (a) 18. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU.
6. člen 
(ušesna znamka) 
(1)Ušesna znamka za označevanje drobnice iz točke (a) prvega odstavka 45. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU mora biti rumene barve, okrogla, premera najmanj 27 mm, ki je po vstavitvi v uho ni več mogoče ponovno uporabiti. Na moškem delu ušesne znamke mora biti v črni barvi natisnjena oznaka uprave »UVHVVR« in SIŠ, na ženskem delu pa je lahko tudi druga vsebina (npr. dodatna identifikacija živali), vendar to ne sme vplivati na čitljivost. Ušesna znamka se namesti na desni uhelj.
(2) Ušesna znamka za označevanje drobnice iz točke (b) prvega odstavka 45. člena in iz točke (a) drugega odstavka 45. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU mora biti oglata, rumene barve, sestavljena iz moškega in ženskega dela, ki se ob namestitvi spojita. Ušesna znamka se namesti na desni uhelj. Na moškem delu ušesne znamke mora biti v črni barvi natisnjena oznaka uprave »UVHVVR«, s črkami velikosti najmanj 3 mm, in dvočrkovna oznaka Republike Slovenije »SI« ter prve tri ali štiri številke v velikosti najmanj 5 mm, zadnje tri številke pa v velikosti najmanj 12 mm. Na ženskem delu ušesne znamke je lahko tudi druga vsebina (npr. dodatna identifikacija živali), vendar to ne sme vplivati na čitljivost ID.
(3) Ušesne znamke morajo poleg tehničnih specifikacij iz Dela 1 Priloge II k Izvedbeni uredbi 2021/520/EU izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– konica mora biti ostra in primerne trdote, da zlahka prebode uhelj, material ne sme biti koroziven in ne sme povzročati vnetij na mestu vboda;
– vstavitev znamke v uho mora biti enostavna, za spojitev obeh delov mora biti potrebna običajna sila, ki zagotavlja, da sta oba dela spojena, po namestitvi se mora ušesna znamka tekoče sprostiti iz klešč;
– izpad ušesnih znamk ne sme presegati 5 % letno v petih letih po vstavitvi.
7. člen 
(biceljni trak) 
Biceljni trak mora biti rumene barve, na katerem mora biti natisnjena oznaka uprave »UVHVVR«, s črkami v velikosti najmanj 3 mm, in ID v velikosti najmanj 5 mm.
8. člen 
(elektronska sredstva za identifikacijo) 
(1)Elektronski sredstvi za označitev drobnice (v nadaljnjem besedilu: EID) iz točke (b) drugega odstavka 45. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU sta elektronska ušesna znamka in bolus.
(2) Elektronsko sredstvo za označitev drobnice za izvajalce dejavnosti iz 5. točke tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika je bolus ali injicirni transponder.
9. člen 
(tetovirano znamenje) 
Tetovirano znamenje je oznaka ID, ki se vtetovira v levi uhelj, pri kozah pa lahko tudi v repno gubo.
10. člen 
(nadomestitev sredstev za identifikacijo) 
(1)Če pri EID zaradi tehničnih omejitev ni mogoče reproducirati iste ID, se namestitev novega elektronskega identifikatorja, ki prikazuje novo ID, dovoli pod pogojem, da sta obe številki evidentirani v CRD iz 15. člena tega pravilnika.
(2) Izvajalec dejavnosti mora naročiti dvojnik najpozneje v sedmih dneh od dneva, ko opazi izgubo sredstva za identifikacijo in ga namestiti takoj oziroma najpozneje v sedmih dneh od dneva prejema.
(3) Dvojnik ušesne znamke in biceljnega traku mora glede oblike in vsebine izpolnjevati pogoje iz 6. in 7. člena tega pravilnika, ID mora biti ista, kot na originalu, dodatno pa mora biti z rimsko številko označena zaporedna številka izdaje dvojnika.
11. člen 
(naročniki in proizvajalci sredstev za identifikacijo) 
(1)Naročniki sredstev za identifikacijo v skladu s tem pravilnikom so izvajalci dejavnosti ali v njihovem imenu pooblaščena organizacija.
(2) Proizvajalec je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja oziroma dobavlja sredstva za identifikacijo drobnice po tem pravilniku in ima status proizvajalca odobrenih sredstev za identifikacijo.
(3) Uprava na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi naslednje podatke o proizvajalcih iz prejšnjega odstavka:
– osebno ime ali firma ter naslov ali sedež proizvajalca in kontaktni podatki;
– vrsto sredstev za identifikacijo;
– cene in dobavni roki sredstev za identifikacijo.
(4) Naročnik naroča sredstva za identifikacijo pri proizvajalcu, ki je vpisan v seznam proizvajalcev pri upravi, glede na predvideno število novorojenih živali na obratu.
12. člen 
(pridobitev statusa proizvajalca) 
(1)Proizvajalec, ki želi dobavljati sredstva za identifikacijo iz tega pravilnika, na upravo vloži vlogo za pridobitev statusa proizvajalca sredstev za identifikacijo.
(2) Vloga mora vsebovati:
1. osebno ime ali firmo ter naslov ali sedež proizvajalca in kontaktne podatke;
2. izjavo, da ponujeno sredstvo za identifikacijo izpolnjuje vse pogoje iz tega pravilnika ter Delegirane uredbe 2019/2035/EU in Izvedbene uredbe 2021/520/EU;
3. za elektronske identifikatorje dokazilo o opravljenih preizkusih skladnosti in delovanja iz prvega odstavka 11. člena Izvedbene uredbe 2021/520/EU;
4. izjavo o zagotavljanju dobav za vsako naročilo, ne glede na količino, v rokih, ki jih navaja v ponudbi, pri čemer dobavni roki ne smejo biti daljši od 30 dni, za dvojnike pa 14 dni;
5. izjavo, da je proizvajalec opremljen za elektronsko povezovanje s CRD;
6. opis sistema kontrole nad postopki, ki zagotavljajo točnost izpisovanja identifikacijske kode, stalno kakovost tiska in kakovost distribucije do naročnikov;
7. vzorec sredstev za identifikacijo in klešč ob prvi vlogi;
8. ponudbo, iz katere morajo biti razvidni:
– vrsta sredstva za identifikacijo,
– cene sredstev za identifikacijo,
– cena dvojnika sredstev za identifikacijo iz točke (a) in (b) iz Priloge III Delegirane uredbe 2019/2035/EU,
– cena klešč oziroma aplikatorjev,
– dobavni roki.
(3) Ponudba iz 8. točke prejšnjega odstavka mora veljati za obdobje najmanj dveh let. Proizvajalec mora zagotavljati dobavo vseh vrst sredstev za identifikacijo iz tega pravilnika, razen injiciranih transponderjev. Proizvajalec mora zagotavljati dobavo vseh vrst blaga, ki ga je ponudil v vlogi. Cene iz ponudbe veljajo za najvišje.
(4) O vlogi odloči uprava z odločbo. V odločbi o podelitvi statusa proizvajalca se dodeli uporabniško ime in geslo za dostop do elektronskega sistema naročanja sredstev za identifikacijo. Uprava in proizvajalec skleneta pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij, s katero določita zlasti odzivnost in dobavne roke, vrsto sredstev za identifikacijo, najvišje cene sredstev za identifikacijo in klešč in razloge za odpoved pogodbe.
(5) Proizvajalec mora v CRD iz 15. člena tega pravilnika sproti sporočati podatke o sredstvih za identifikacijo, ki jih je dobavil, o naročniku in o odposlanih ID.
(6) Če se ugotovi, da proizvajalec dobavlja neustrezno blago ali ravna v nasprotju z določbami tega pravilnika, uprava proizvajalcu odpove pogodbo in mu z odločbo odvzame status proizvajalca.
(7) Uprava vodi seznam proizvajalcev sredstev za identifikacijo.
13. člen 
(register drobnice na obratu) 
(1)Izvajalec dejavnosti je dolžan voditi register drobnice na obratu (v nadaljnjem besedilu: RDO), ki vsebuje podatke iz točke (a), (b), (c) in (d) prvega odstavka 102. člena Uredbe 2016/429/EU, 22. člena in prvega odstavka 23. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU. Rok za vpisovanje podatkov v RDO je najpozneje v sedmih dneh po dogodku.
(2) Za izvajanje 269. člena Uredbe 2016/429/EU se kot datum rojstva beleži mesec in leto rojstva vsake živali, ki se goji v obratu v skladu z drugim odstavkom 23. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU.
(3) Za živali, ki so identificirane s SIŠ, se podatki iz prvega odstavka tega člena vodijo za vsako skupino živali z enako SIŠ, v skladu četrtim odstavkom 23. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU.
(4) Izvajalec dejavnosti mora voditi RDO v pisni ali elektronski obliki tako, da je zagotovljena preglednost podatkov v skladu z navodili, ki jih objavi uprava na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Inšpektorju ali kontrolorju mora biti ob izvajanju nadzora zagotovljen dostop do podatkov iz RDO. Če se RDO vodi v elektronski obliki, mora biti ob izvajanju uradnega nadzora na zahtevo uradne osebe na voljo izpis v ustrezni obliki. RDO mora biti ob vsakem času dosegljiv na obratu in na razpolago še najmanj tri leta po zadnji vpisani spremembi.
(5) Za izvajanje četrtega odstavka 102. člena Uredbe 2016/429/EU lahko izvajalci dejavnosti za podatke iz prvega in drugega odstavka 16. člena tega pravilnika vodijo elektronski register drobnice na obratu (e-RDO), če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– priglasijo podatke v skladu s 17. členom tega pravilnika,
– imajo elektronski dostop do CRD iz 15. člena tega pravilnika, v skladu z drugim odstavkom 17. člena tega pravilnika.
14. člen 
(spremni list) 
(1)Premik drobnice je vsak premik živali med obrati, razen dnevne ali nekajdnevne paše na bližnjih pašnikih, če drobnica ne prihaja v stik z drobnico z drugih obratov.
(2) Izvajalec dejavnosti mora za žival ali skupine živali, ki jih na določen dan premika na določen namembni obrat, izdati spremni list (v nadaljnjem besedilu: SLD), ki vsebuje podatke iz 50. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU.
(3) Primer obrazca SLD objavi uprava na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko izvajalec dejavnosti ali pooblaščena veterinarska organizacija, za izvajanje drugega odstavka 113. člena Uredbe 2016/429/EU, izda elektronski spremni list (v nadaljnjem besedilu: e-SLD), če so ob premiku drobnice podatki iz SLD vpisani v CRD iz 15. člena tega pravilnika in sistem zagotovlja enako mero sledljivosti kot dokumenti o premiku.
(5) SLD se hrani na namembnem obratu najmanj tri leta.
15. člen 
(Centralni register drobnice) 
(1)Centralni register drobnice (v nadaljnjem besedilu: CRD) je računalniška podatkovna zbirka, ki vsebuje podatke iz točke (b) prvega odstavka 109. člena Uredbe 2016/429/EU, ki jo vodi uprava v skladu z 49. členom Delegirane uredbe 2019/2035/EU.
(2) Za izvajanje 269. člena Uredbe 2016/429/EU se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, v CRD vodijo še naslednji podatki:
– podatki o označitvah, premikih in smrtih živali, ki so označene z ID;
– o izdanih ušesnih znamkah in drugih sredstvih za identifikacijo in izdanih dvojnikih;
– operativni podatki o označitvah drobnice;
– o nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika;
– o izvajalcih storitev javne službe na področju označevanja in registracije drobnice;
– o uporabnikih elektronskega poslovanja.
(3) Izvajalec dejavnosti je dolžan preveriti točnost podatkov v CRD in v primeru nepravilnosti najpozneje 15 dni po priglasitvi v CRD zahtevati popravek.
16. člen 
(priglasitev podatkov v CRD) 
(1)Izvajalec dejavnosti priglasi v CRD podatke iz 49. člena Delegirane uredbe 2019/2035/EU.
(2) Izvajalec dejavnosti poleg podatkov iz prejšnjega odstavka, najpozneje v sedmih dneh po dogodku priglasi v CRD še naslednje podatke:
– v primeru označitve živali z ID, razen živali označenih v skladu s 3. točko drugega odstavka 4. člena tega pravilnika priglasi: ID, mesec in leto rojstva, datum označitve, spol, pasemski tip, vrsto elektronskega sredstva za identifikacijo ali tetovirano znamenje;
– v primeru premika živali iz prejšnje alineje priglasi: ID;
– v primeru premika živali, ki so označene v skladu s 3. točko drugega odstavka 4. člena tega pravilnika priglasi: SIŠ ali ID živali;
– za pogine, zakole doma, kraje in izgube individualno označenih živali priglasi: ID ter datum in navedbo dogodka.
17. člen 
(način priglasitve podatkov v CRD) 
(1)Izvajalec dejavnosti priglasi podatke v CRD na enega od naslednjih načinov:
– z vpisom podatkov neposredno v CRD v elektronski obliki;
– preko pooblaščenih organizacij, ki podatke najpozneje v treh dneh po prejemu vpišejo v CRD.
(2) Za priglasitev podatkov v sistem elektronskega poslovanja mora uprava izvajalcu dejavnosti na podlagi njegovega zahtevka omogočiti elektronski dostop do CRD.
(3) Primer obrazca za priglasitev podatkov v CRD objavi uprava na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(4) Podatke o premikih priglasi izvajalec dejavnosti neposredno v CRD v elektronski obliki ali preko pooblaščenih veterinarskih organizacij.
18. člen 
(naloge pooblaščenih organizacij) 
(1)Pooblaščena organizacija, ki opravi označitev drobnice, vodi podatke o priglasitvah označitve v CRD in o sredstvih za identifikacijo ter navedene podatke na zahtevo posreduje upravi v elektronski obliki.
(2) Pooblaščena organizacija vodi podatke o prejemu obrazcev oziroma podatkov, potrebnih za priglasitev v CRD s strani izvajalca dejavnosti in na njegovo zahtevo izda potrdilo o prejemu, če izvajalec dejavnosti priglasi podatke v CRD v skladu z drugo alinejo prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) Druge naloge in obveznosti pooblaščenih organizacij so:
– hraniti dokumentacijo v zvezi z opravljanjem dejavnosti identifikacije in registracije drobnice in podatkov o prejemu obrazcev oziroma podatkov, potrebnih za priglasitev v CRD najmanj tri leta;
– opozarjanje izvajalcev dejavnosti na neskladja podatkov in nudenje pomoči pri odpravi le-teh;
– posredovanje pri odpravi napak in vzdrževanju integritete CRD;
– na zahtevo izvajalca dejavnosti izpisati stanje iz CRD za njegov obrat.
19. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljajo kmetijski inšpektorji in uradni veterinarji v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, predpisi, ki urejajo živinorejo, in predpisi, ki urejajo veterinarstvo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(prehodne določbe) 
(1)Sredstva za identifikacijo drobnice iz Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 75/10, 26/14, 87/14, 15/16 in 36/19) se lahko uporabljajo do 20. aprila 2023.
(2) Odločbe o priznanih dobaviteljih sredstev za identifikacijo, izdane na podlagi 8. člena Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 75/10, 26/14, 87/14, 15/16 in 36/19), veljajo še naprej kot odločbe o priznanih proizvajalcih, izdane na podlagi 12. člena tega pravilnika do izteka.
21. člen 
(začetek uporabe) 
(1)Določba petega odstavka 13. člena tega pravilnika se začne uporabljati 31. decembra 2022.
(2) Obveznost priglasitve podatkov v CRD v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 16. člena tega pravilnika se začne uporabljati 31. januarja 2023.
(3) Obveznost priglasitve podatkov v CRD v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 16. člena tega pravilnika se za živali, ki so bile označene pred uveljavitvijo tega pravilnika, začne uporabljati 31. januarja 2023.
22. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 75/10, 26/14, 87/14, 15/16 in 36/19).
23. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-590/2021
Ljubljana, dne 15. junija 2022
EVA 2021-2330-0101
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost