Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

1985. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, stran 6284.

  
Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji, laboranti, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem programu osnovne šole.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. višješolski študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,
2. visokošolski strokovni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,
3. univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
4. visokošolski strokovni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZViS),
5. univerzitetni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom ZViS,
6. magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS,
7. enoviti magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen 
(izobrazba) 
(1) V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI in 55/17), pri posameznih strokovnih delavcih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje v skladu s 33.a členom ZViS.
(2) Za posamezne strokovne delavce izobrazba pomeni končan javnoveljavni izobraževalni program.
4. člen 
(posebnosti študijskih programov) 
(1) Če v tem pravilniku pri posameznem predmetu ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
(2) Če je v tem pravilniku pri posameznem predmetu naveden dvopredmetni študijski program, je ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
II. UČITELJI 
1. Učitelji obveznih predmetov
5. člen 
(učitelj slovenščine) 
(1) Učitelj slovenščine od prvega do petega razreda je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
(2) Učitelj slovenščine v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program slovenskega jezika, slovenskega jezika s književnostjo ali slovenistike ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenski jezik in književnost ali slovenistika.
6. člen 
(učitelj matematike) 
(1) Učitelj matematike od prvega do petega razreda je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
(2) Učitelj matematike v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program matematike ali računalništva z matematiko,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – matematika), izobraževalna matematika, matematika ali matematične znanosti ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika ali predmetni učitelj (smer izobraževalna matematika).
7. člen 
(učitelj likovne umetnosti) 
(1) Učitelj likovne umetnosti v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
(2) Učitelj likovne umetnosti v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer likovna pedagogika), likovna pedagogika, slikarstvo ali kiparstvo.
(3) Učitelj likovne umetnosti v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, kiparstva ali slikarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer likovna pedagogika), likovna pedagogika, slikarstvo ali kiparstvo.
8. člen 
(učitelj glasbene umetnosti) 
(1) Učitelj glasbene umetnosti v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
(2) Učitelj glasbene umetnosti v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika.
(3) Učitelj glasbene umetnosti v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika.
9. člen 
(učitelj športa) 
(1) Učitelj športa v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
(2) Učitelj športa v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program športne vzgoje ali
– magistrski študijski program druge stopnje športna vzgoja.
(3) Učitelj športa v šestem razredu in v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program športne vzgoje ali
– magistrski študijski program druge stopnje športna vzgoja.
10. člen 
(učitelj spoznavanja okolja) 
Učitelj spoznavanja okolja v prvem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
11. člen 
(učitelj angleščine) 
(1) Učitelj angleščine v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk (smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino).
(2) Učitelj angleščine v prvem obdobju je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji), razredni pouk ali razredni pouk (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z italijanščino)
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz angleščine.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz angleščine ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal tudi:
– univerzitetni študijski program angleškega jezika ali angleškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino), razredni pouk (smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino), poučevanje angleščine ali anglistika.
(4) Učitelj angleščine v prvem obdobju je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program angleškega jezika ali angleškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal tudi:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
(6) Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji), razredni pouk ali razredni pouk (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z italijanščino)
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz angleščine.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz angleščine ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal tudi:
– univerzitetni študijski program angleškega jezika ali angleškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino), razredni pouk (smer poučevanje na razredni stopnji z angleščino), poučevanje angleščine ali anglistika.
(8) Učitelj angleščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program angleškega jezika ali angleškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika.
(9) Učitelj angleščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program angleškega jezika ali angleškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje angleščine ali anglistika.
12. člen 
(učitelj nemščine) 
(1) Učitelj nemščine v prvem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz nemščine.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz nemščine ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal tudi:
– univerzitetni študijski program nemškega jezika ali nemškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika, nemščina kot tuj jezik ali medkulturna germanistika.
(3) Učitelj nemščine v prvem obdobju je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemškega jezika ali nemškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika, nemščina kot tuj jezik ali medkulturna germanistika
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal tudi:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
(5) Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz nemščine.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz nemščine ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal tudi:
– univerzitetni študijski program nemškega jezika ali nemškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika, nemščina kot tuj jezik ali medkulturna germanistika.
(7) Učitelj nemščine v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemškega jezika ali nemškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika, nemščina kot tuj jezik ali medkulturna germanistika.
(8) Učitelj nemščine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemškega jezika ali nemškega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika, nemščina kot tuj jezik ali medkulturna germanistika.
13. člen 
(učitelj družbe) 
Učitelj družbe v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
14. člen 
(učitelj naravoslovja in tehnike) 
Učitelj naravoslovja in tehnike v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
15. člen 
(učitelj gospodinjstva) 
(1) Učitelj gospodinjstva v petem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
(2) Učitelj gospodinjstva v petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program gospodinjstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – gospodinjstvo).
(3) Učitelj gospodinjstva v šestem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program gospodinjstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – gospodinjstvo).
(4) Učitelj gospodinjstva v petem in šestem razredu je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije ali kemije v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz gospodinjstva.
16. člen 
(učitelj geografije) 
Učitelj geografije v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije ali
– magistrski študijski program druge stopnje geografija.
17. člen 
(učitelj zgodovine) 
Učitelj zgodovine v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje zgodovina.
18. člen 
(učitelj naravoslovja) 
(1) Učitelj naravoslovja v šestem in sedmem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program biologije, fizike, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija, fizika ali kemija), izobraževalna biologija, biološko izobraževanje, pedagoška fizika, izobraževalna fizika, fizika, kemijsko izobraževanje, izobraževalna kemija, kemija, kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna biologija, izobraževalna fizika ali izobraževalna kemija)
in je opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz naravoslovja.
(2) Učitelj naravoslovja v šestem in sedmem razredu je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije, fizike in kemije v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
19. člen 
(učitelj tehnike in tehnologije) 
(1) Učitelj tehnike in tehnologije v šestem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program tehnike, proizvodno-tehnične vzgoje, elektrotehnike, strojništva ali lesarstva,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – tehnika), izobraževalna tehnika, strojništvo, lesarstvo ali elektrotehnika ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna tehnika).
(2) Učitelj tehnike in tehnologije v sedmem in osmem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program tehnike, proizvodno-tehnične vzgoje, elektrotehnike, strojništva ali lesarstva,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – tehnika), izobraževalna tehnika, strojništvo (smer inženirska pedagogika), lesarstvo ali elektrotehnika ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna tehnika).
(3) Učitelj tehnike in tehnologije v šestem, sedmem in osmem razredu je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike, fizike, kemije, biologije, gospodinjstva ali izbirnih predmetov s področja računalništva v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz tehnike in tehnologije.
20. člen 
(učitelj biologije) 
(1) Učitelj biologije v osmem in devetem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program biologije,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija), biološko izobraževanje ali izobraževalna biologija ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna biologija).
(2) Učitelj biologije je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike, kemije ali gospodinjstva v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz biologije.
21. člen 
(učitelj kemije) 
(1) Učitelj kemije v osmem in devetem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – kemija), kemijsko izobraževanje, izobraževalna kemija, kemija, kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnika ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna kemija).
(2) Učitelj kemije je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije, gospodinjstva ali tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz kemije.
22. člen 
(učitelj fizike) 
(1) Učitelj fizike v osmem in devetem razredu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program fizike,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – fizika), pedagoška fizika, izobraževalna fizika ali fizika ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna fizika).
(2) Učitelj fizike je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike, kemije, biologije, gospodinjstva, tehnike in tehnologije ali izbirnih predmetov s področja računalništva v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz fizike.
23. člen 
(učitelj domovinske in državljanske kulture in etike) 
Učitelj domovinske in državljanske kulturein etike je lahko, kdor je končal:
– dvopredmetni univerzitetni študijski program filozofije, geografije, politologije, sociologije, teologije ali zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje filozofija, geografija, sociologija, politologija – svetovne študije, politologija – politična teorija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja, sociologija – menedžment človeških virov, znanja in organizacij, teologija ali zgodovina.
24. člen 
(učitelj italijanščine kot drugega jezika – jezik okolja) 
(1) Učitelj italijanščine kot drugega jezika v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko, kdor je končal magistrski študijski program druge stopnje razredni pouk (smer poučevanje na razredni stopnji z italijanščino).
(2) Učitelj italijanščine kot drugega jezika v prvem obdobju ter v četrtem in petem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk (smer poučevanje ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino)
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz italijanščine.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz italijanščine ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal tudi:
– univerzitetni študijski program italijanskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje razredni pouk (smer poučevanje na razredni stopnji z italijanščino), italijanščina, italijanski jezik in književnost ali italijanistika.
(4) Učitelj italijanščine kot drugega jezika v šestem razredu in tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program italijanskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje italijanščina, italijanski jezik in književnost ali italijanistika.
25. člen 
(drugi učitelj v prvem razredu) 
(1) Drugi učitelj v prvem razredu je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje, zgodnje učenje, poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
(2) Drugi učitelj v prvem razredu je lahko tudi, kdor je končal:
1. univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
2. univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
3. univerzitetni študijski program socialno delo,
4. magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
5. enoviti magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
6. magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
7. magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz predšolske vzgoje ali je končal višješolski študijski program predšolske vzgoje.
2. Učitelji izbirnih predmetov
26. člen 
(učitelj slovenskega znakovnega jezika) 
Učitelj slovenskega znakovnega jezika je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in ima dodatno kvalifikacijo inštruktor slovenskega znakovnega jezika.
27. člen 
(učitelj angleščine) 
Učitelj angleščine je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja angleščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
28. člen 
(učitelj nemščine) 
Učitelj nemščine je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja nemščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
29. člen 
(učitelj francoščine) 
Učitelj francoščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program francoskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje francoščina, francistične študije ali francistične in romanistične študije.
30. člen 
(učitelj italijanščine) 
Učitelj italijanščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program italijanskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje italijanščina, italijanski jezik in književnost ali italijanistika.
31. člen 
(učitelj madžarščine) 
Učitelj madžarščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz madžarskega jezika s književnostjo ali
– magistrski študijski program druge stopnje madžarski jezik s književnostjo.
32. člen 
(učitelj latinščine) 
Učitelj latinščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program latinskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje latinski jezik, književnost in kultura ali antični in humanistični študiji.
33. člen 
(učitelj španščine) 
Učitelj španščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program španskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje španščina, španski jezik in književnost ali hispanistika.
34. člen 
(učitelj ruščine) 
Učitelj ruščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program ruskega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje rusistika.
35. člen 
(učitelj hrvaščine) 
Učitelj hrvaščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program hrvaščine, srbščine, makedonščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje južnoslovanski študiji.
36. člen 
(učitelj srbščine) 
Učitelj srbščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program hrvaščine, srbščine, makedonščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje južnoslovanski študiji.
37. člen 
(učitelj makedonščine) 
Učitelj makedonščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program hrvaščine, srbščine, makedonščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje južnoslovanski študiji.
38. člen 
(učitelj kitajščine) 
Učitelj kitajščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program vzhodnoazijske študije (smer sinologija) ali
– magistrski študijski program druge stopnje sinologija.
39. člen 
(učitelj predmetov s področja slovenščine) 
(1) Učitelj predmeta literarni klub, šolsko novinarstvo in gledališki klub je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
(2) Učitelj predmeta literarni klub je lahko tudi, kdor je končal:
– je končal univerzitetni študijski program primerjalne književnosti in literarne teorije ali
– magistrski študijski program druge stopnje primerjalne književnosti in literarne teorije.
(3) Učitelj predmeta šolsko novinarstvo je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program novinarstva ali bibliotekarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje novinarske študije, šolsko knjižničarstvo, bibliotekarstvo ali bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji.
(4) Učitelj predmeta gledališki klub je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program dramaturgije, dramske igre in umetniške besede, gledališke in radijske režije, filmske in televizijske režije ali primerjalne književnosti in literarne teorije ali
– magistrski študijski program druge stopnje dramaturgija in scenske umetnosti, dramska igra, filmski in televizijski študij ali filmsko in televizijsko ustvarjanje.
40. člen 
(učitelj predmeta informacijsko opismenjevanje) 
Učitelj predmeta informacijsko opismenjevanje je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo, bibliotekarstvo ali bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji.
41. člen 
(učitelj predmetov s področja vzgoje za medije) 
Učitelj predmetov radio, tisk in televizija je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine, kateregakoli tujega jezika, geografije, zgodovine ali domovinske in državljanske kulture in etike v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole,
– izpolnjuje pogoje za učitelja izbirnih predmetov s področja filozofije za otroke, etnologije ali umetnostne zgodovine v izobraževalnem programu osnovne šole ali
– je končal univerzitetni študijski program komunikologije, kulturologije ali novinarstva ali magistrski študijski program druge stopnje komunikologija, komunikologija – komuniciranje, mediji in družba, komunikologija – medijske in komunikacijske študije, kulturne študije, kulturologija – kulturne in religijske študije ali novinarske študije.
42. člen 
(učitelj predmeta filmska vzgoja) 
(1) Učitelj predmeta filmska vzgoja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program filmske in televizijske režije, dramaturgije, dramske igre in umetniške besede, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, kulturologije, umetnostne zgodovine, slovenskega jezika, slovenskega jezika s književnostjo, primerjalne književnosti in literarne teorije, filozofije, sociologije ali sociologije kulture ali
– magistrski študijski program druge stopnje filmsko in televizijsko ustvarjanje, filmski in televizijski študiji, dramaturgija in scenske umetnosti, dramska igra, medijske komunikacije, medijske umetnosti in prakse, oblikovanje vizualnih komunikacij, poučevanje (smer likovna pedagogika), likovna pedagogika, slikarstvo (smer slikarstvo, video in novi mediji), kiparstvo, kulturne študije, kulturologija – kulturne in religijske študije, umetnostna zgodovina, slovenistika, slovenski jezik in književnost, primerjalna književnost in literarna teorija, filozofija, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja, sociologija – menedžment človeških virov, znanja in organizacij ali sociologija kulture.
(2) Učitelj predmeta filmska vzgoja je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole.
43. člen 
(učitelj predmetov s področja filozofije za otroke) 
(1) Učitelj predmetov kritično mišljenje, etična raziskovanja ter jaz in drugi je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program filozofije ali
– magistrski študijski program druge stopnje filozofija.
(2) Učitelj predmetov kritično mišljenje, etična raziskovanja ter jaz in drugi je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije, pedagogike, politologije, slovenščine, sociologije, sociologije kulture ali zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje geografija, pedagogika, slovenistika, slovenski jezik in književnost, sociologija, politologija – svetovne študije, politologija – politična teorija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja, sociologija – menedžment človeških virov, znanja in organizacij, sociologija kulture ali zgodovina.
44. člen 
(učitelj predmeta etnologija – dediščina in načini življenja) 
(1) Učitelj predmeta etnologija – dediščina in načini življenja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program etnologije in kulturne antropologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje etnologije in kulturne antropologije.
(2) Učitelj predmeta etnologija – dediščina in načini življenja je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije, pedagogike, sociologije, umetnostne zgodovine ali zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje antropologija, geografija, pedagogika, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja, sociologija – menedžment človeških virov, znanja in organizacij, pedagogika, umetnostna zgodovina ali zgodovina.
45. člen 
(učitelj predmetov s področja glasbe) 
Učitelj predmetov glasbena dela, ansambelska igra in glasbeni projekt je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja glasbene umetnosti v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole ali
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije, muzikologije, petja ali kateregakoli glasbenega instrumenta ali magistrski študijski program instrumentalna in pevska pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogika, glasbena umetnost ali muzikologija.
46. člen 
(učitelj predmetov s področja umetnostne zgodovine) 
(1) Učitelj predmetov kaj nam govorijo umetnine, življenje, upodobljeno v umetnosti, ter oblika in slog je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje umetnostna zgodovina.
(2) Učitelj predmetov kaj nam govorijo umetnine, življenje, upodobljeno v umetnosti, ter oblika in slog je lahko tudi, kdor
– izpolnjuje pogoje za učitelja likovne umetnosti v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole,
– je končal univerzitetni študijski program primerjalne književnosti in literarne teorije, slovenščine, sociologije ali zgodovine ali magistrski študijski program druge stopnje primerjalna književnost in literarna teorija, slovenistika, slovenski jezik in književnost, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja, sociologija – menedžment človeških virov, znanja in organizacij ali zgodovina.
47. člen 
(učitelj predmetov s področja plesne dejavnosti) 
(1) Učitelj predmetov ples, ljudski plesi ter starinski in družabni plesi je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program baleta ali plesa,
– magistrski študijski program druge stopnje balet, ples ali študije plesnih umetnosti,
– univerzitetni študijski program ali magistrski študijski program druge stopnje in višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet ali izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna smer.
(2) Učitelj predmetov ples, ljudski plesi ter starinski in družabni plesi je lahko tudi, kdor je končal:
1. visokošolski strokovni študijski program baleta ali plesa,
2. univerzitetni študijski program prve stopnje ples ali balet,
3. visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ples, koreografija, balet ali ples,
4. višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja balet,
5. izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe ples ali umetniške gimnazije, plesna smer, ter je najmanj pet let solist opernega baleta in koreograf oziroma izvajalec najmanj treh projektov na področju sodobnega plesa ali najmanj deset let solist v zboru opernega baleta in koreograf oziroma izvajalec najmanj treh projektov na področju sodobnega plesa,
6. izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe, ima status samozaposlenega v kulturi na področju plesa in je koreograf oziroma izvajalec najmanj treh projektov na področju sodobnega plesa,
7. univerzitetni študijski program dramske igre in umetniške besede ali športne vzgoje ali
8. magistrski študijski program druge stopnje dramska igra ali športna vzgoja.
48. člen 
(učitelj predmetov s področja verstva in etike) 
Učitelj predmetov verstva in etika I, verstva in etika II ter verstva in etika III je lahko, kdor je končal:
– dvopredmetni univerzitetni študijski program filozofije, pedagogike, sociologije, teologije ali zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje filozofija, pedagogika, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja, sociologija – menedžment človeških virov, znanja in organizacij, teologija ali zgodovina
in je opravil ustrezen študijski program za izpopolnjevanje iz verstev in etike.
49. člen 
(učitelj predmeta retorika) 
(1) Učitelj predmeta retorika je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
(2) Učitelj predmeta retorika je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program dramaturgije, filozofije, komunikologije, novinarstva, primerjalne književnosti in literarne teorije, sociologije ali kateregakoli tujega jezika ali
– magistrski študijski program druge stopnje dramaturgija in scenske umetnosti, filozofija, komunikologija, komunikologija – komuniciranje, mediji in družba, komunikologija – medijske in komunikacijske študije, novinarske študije, primerjalna književnost in literarna teorija, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov in znanja, sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja, sociologija – menedžment človeških virov, znanja in organizacij ali kateregakoli tujega jezika.
(3) Učitelj retorike je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole.
50. člen 
(učitelj predmetov s področja astronomije) 
Učitelj predmetov Sonce, Luna in Zemlja, daljnogledi in planeti ter zvezde in vesolje je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike ali učitelja matematike v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
51. člen 
(učitelj predmetov s področja biologije) 
Učitelj predmetov raziskovanje organizmov v domači okolici, organizmi v naravi in umetnem okolju, rastline in človek ter dedovanje je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
52. člen 
(učitelj predmetov s področja geografije) 
Učitelj predmetov življenje človeka na Zemlji ter raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja geografije v izobraževalnem programu osnovne šole.
53. člen 
(učitelj predmeta logika) 
(1) Učitelj predmeta logika je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz filozofije ali matematike,
– magistrski študijski program druge stopnje filozofija, poučevanje (smer predmetno poučevanje – matematika), izobraževalna matematika, matematika ali matematične znanosti ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika ali predmetni učitelj (smer izobraževalna matematika).
(2) Učitelj predmeta logika je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
54. člen 
(učitelj predmetov s področja obdelave gradiv) 
Učitelj predmetov les, umetne snovi in kovine je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
55. člen 
(učitelj predmeta projekti iz fizike in tehnike) 
Učitelj predmeta projekti iz fizike in tehnike je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike ali učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
56. člen 
(učitelj predmeta projekti iz fizike in ekologije) 
Učitelj predmeta projekti iz fizike in ekologije je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike ali učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
57. člen 
(učitelj predmeta elektronika z robotiko) 
Učitelj predmeta elektronika z robotiko je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike ali učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
58. člen 
(učitelj predmeta risanje v geometriji in tehniki) 
Učitelj predmeta risanje v geometriji in tehniki je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
59. člen 
(učitelj predmeta elektrotehnika) 
Učitelj predmeta elektrotehnika je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
60. člen 
(učitelj predmeta robotika v tehniki) 
Učitelj predmeta robotika v tehniki je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
61. člen 
(učitelj predmetov s področja računalništva) 
(1) Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovno informacijska) ali sociologije (smer – družboslovna informatika),
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno računalništvo, pedagoško računalništvo in informatika, računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, računalništvo in spletne tehnologije, računalništvo in informacijske tehnologije, informatika in tehnologije komuniciranja, poslovna informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov, management poslovne informatike, management in informatika, informacije in komunikacijske tehnologije, informatika v sodobni družbi ali družboslovna informatika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalno računalništvo).
(2) Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija in računalniška omrežja je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.
62. člen 
(učitelj predmetov s področja okoljske vzgoje) 
(1) Učitelj predmeta okoljska vzgoja I, okoljska vzgoja II in okoljska vzgoja III je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije, učitelja kemije ali učitelja geografije v izobraževalnem programu osnovne šole.
(2) Učitelj predmeta okoljska vzgoja I, okoljska vzgoja II in okoljska vzgoja III je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja fizike, tehnike in tehnologije, gospodinjstva ali domovinske in državljanske kulture in etike v izobraževalnem programu osnovne šole.
63. člen 
(učitelj predmetov s področja športa) 
Učitelj predmetov šport za zdravje, izbrani šport ter šport za sprostitev je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja športa v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
64. člen 
(učitelj predmetov s področja prehrane) 
Učitelj predmetov sodobna priprava hrane ter načini prehranjevanja je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v izobraževalnem programu osnovne šole.
65. člen 
(učitelj predmetov s področja matematične delavnice) 
Učitelj predmetov matematična delavnica 7, matematična delavnica 8 in matematična delavnica 9 je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
66. člen 
(učitelj predmetov s področja klekljanja) 
Učitelj predmetov osnovne tehnike klekljanja, temeljne tehnike v slovenski čipki in široki ris je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole.
67. člen 
(učitelj predmetov s področja likovnega snovanja) 
Učitelj predmetov likovno snovanje I, likovno snovanje II in likovno snovanje III je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja likovne umetnosti v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
68. člen 
(učitelj predmeta turistična vzgoja) 
(1) Učitelj predmeta turistična vzgoja je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja geografije ali zgodovine v izobraževalnem programu osnovne šole,
– je končal univerzitetni študijski program etnologije in kulturne antropologije ali umetnostne zgodovine ali
– je končal magistrski študijski program druge stopnje etnologija in kulturna antropologija ali umetnostna zgodovina.
(2) Učitelj predmeta turistična vzgoja je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
69. člen 
(učitelj predmetov s področja klaviature in računalnika) 
(1) Učitelj predmetov klaviatura in računalnik 1 in klaviatura in računalnik 2 je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja glasbene umetnosti v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
(2) Učitelj predmetov klaviatura in računalnik 1 in klaviatura in računalnik 2 je lahko tudi, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program dirigiranja, kompozicije in glasbene teorije, muzikologije, petja ali kateregakoli glasbenega instrumenta ali
– magistrski študijski program instrumentalna in pevska pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogika, glasbena umetnost ali muzikologija.
70. člen 
(učitelj predmeta državljanska kultura) 
Učitelj predmeta državljanska kultura je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja domovinske in državljanske kulture in etike v izobraževalnem programu osnovne šole.
71. člen 
(učitelj predmeta genetika) 
Učitelj predmeta genetika je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja biologije v izobraževalnem programu osnovne šole.
72. člen 
(učitelj predmetov s področja kmetijstva) 
Učitelj predmetov kmetijska dela, sodobno kmetijstvo in kmetijsko gospodarstvo je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja geografije ali biologije v izobraževalnem programu osnovne šole,
– izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva v šestem razredu izobraževalnega programa osnovne šole,
– je končal univerzitetni študijski program kmetijstva – agronomije ali kmetijstva, ali magistrski študijski program druge stopnje agronomija ali kmetijstvo.
73. člen 
(učitelj predmeta čebelarstvo) 
Učitelj predmeta čebelarstvo je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole.
74. člen 
(učitelj predmetov s področja kemije) 
Učitelj predmetov poskusi v kemiji, kemija v okolju in kemija v življenju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja kemije v izobraževalnem programu osnovne šole.
75. člen 
(učitelj predmetov s področja šaha) 
Učitelj predmetov šah 1 – šahovske osnove, šah 2 – šahovsko kombiniranje in šah 3 – šahovske strategije je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole.
76. člen 
(učitelj predmeta romska kultura) 
Učitelj predmeta romska kultura je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program etnologije in kulturne antropologije, filozofije, kulturologije, slovenščine, sociologije, sociologije kulture, umetnostne zgodovine ali zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje antropologija, filozofija, kulturne študije, kulturologija – kulturne in religijske študije, slovenski jezik in književnost, slovenistika, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja, sociologija – upravljanje človeških virov, sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja, sociologija – menedžment človeških virov, znanja in organizacij, sociologija kulture, umetnostna zgodovina ali zgodovina.
77. člen 
(učitelj predmetov s področja vezenja) 
Učitelj predmeta osnovni vbodi in tehnike vezenja, slikarski, marjetični in gobelinski vbodi ter angleško vezenje in rišelje vezenje je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole.
78. člen 
(učitelj predmeta s področja zgodovine) 
Učitelj predmeta odkrivajmo preteklost mojega kraja je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja zgodovine v izobraževalnem programu osnovne šole.
79. člen 
(učitelj predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
Učitelj predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole.
3. Učitelji v razširjenem programu
80. člen 
(učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja) 
Učitelj v oddelkih podaljšanega bivanja je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v izobraževalnem programu osnovne šole.
81. člen 
(učitelj v jutranjem varstvu) 
Učitelj v jutranjem varstvu je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v izobraževalnem programu osnovne šole.
82. člen 
(učitelj individualne in skupinske pomoči) 
(1) Učitelj individualne in skupinske pomoči za nadarjene učence je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole,
– je končal univerzitetni študijski program psihologije ali pedagogike (smer pedagogika) ali magistrski študijski program druge stopnje psihologija ali pedagogika.
(2) Učitelj individualne in skupinske pomoči za učence z učnimi težavami je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja obveznih ali izbirnih predmetov v drugem in tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
83. člen 
(učitelj za dodatno strokovno pomoč) 
(1) Učitelj za dodatno strokovno pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju.
(2) Učitelj za dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, psihologija, pedagogika, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju ali
– izpolnjuje pogoje za učitelja obveznih ali izbirnih predmetov v drugem in tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole in je opravil študijski program izpopolnjevanja za učitelje za dodatno strokovno pomoč.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz tretje alineje prejšnjega odstavka ni potrebno opravljati tistemu, ki ima specialnopedagoško izobrazbo, predpisano z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS, od tega najmanj 15 kreditnih točk po ECTS neposredne pedagoške prakse.
84. člen 
(učitelj za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku) 
Učitelj za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in ima dodatno kvalifikacijo inštruktor slovenskega znakovnega jezika.
85. člen 
(učitelj za delo z gluhoslepimi) 
Učitelj za delo z gluhoslepimi je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in ima dodatno kvalifikacijo tolmač za gluhoslepe in specialist za delo z gluhoslepimi.
4. Učitelji neobveznih izbirnih predmetov
86. člen 
(učitelj angleščine v prvem razredu) 
Učitelj angleščine v prvem razredu je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta angleščina v prvem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
87. člen 
(učitelj nemščine v prvem razredu) 
Učitelj nemščine v prvem razredu je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta nemščina v prvem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
88. člen 
(učitelj angleščine kot drugega tujega jezika) 
(1) Učitelj angleščine kot drugega tujega jezika v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta angleščina v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
(2) Učitelj angleščine kot drugega tujega jezika v tretjem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta angleščina v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
89. člen 
(učitelj nemščine kot drugega tujega jezika) 
(1) Učitelj nemščine kot drugega tujega jezika v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta nemščina v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
(2) Učitelj nemščine kot drugega tujega jezika v tretjem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta nemščina v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
90. člen 
(učitelj italijanščine kot drugega tujega jezika) 
(1) Učitelj italijanščine kot drugega tujega jezika v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta italijanščina kot drugi jezik (jezik okolja) v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
(2) Učitelj italijanščine kot drugega tujega jezika v tretjem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja izbirnega predmeta italijanščina v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
91. člen 
(učitelj madžarščine kot drugega tujega jezika) 
Učitelj madžarščine kot drugega tujega jezika v drugem in tretjem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja izbirnega predmeta madžarščina v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
92. člen 
(učitelj hrvaščine kot drugega tujega jezika) 
Učitelj hrvaščine kot drugega tujega jezika v drugem in tretjem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja izbirnega predmeta hrvaščina v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
93. člen 
(učitelj francoščine kot drugega tujega jezika) 
Učitelj francoščine kot drugega tujega jezika v drugem in tretjem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja izbirnega predmeta francoščina v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
94. člen 
(učitelj umetnosti) 
(1) Učitelj umetnosti v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta likovna umetnost v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole ali obveznega predmeta glasbena umetnost v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
(2) Učitelj umetnosti v drugem obdobju je lahko tudi, kdor je končal magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.
95. člen 
(učitelj računalništva) 
Učitelj računalništva v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja izbirnih predmetov urejanje besedil, multimedija ali računalniška omrežja v tretjem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
96. člen 
(učitelj športa) 
Učitelj športa v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta šport v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
97. člen 
(učitelj tehnike) 
Učitelj tehnike v drugem obdobju je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja obveznega predmeta tehnika in tehnologija v drugem obdobju izobraževalnega programa osnovne šole.
5. Učitelj dopolnilnega izobraževanja
98. člen 
(učitelj začetnega pouka slovenščine za učence priseljence) 
(1) Učitelj začetnega pouka slovenščine za učence priseljence v prvem in drugem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program razrednega pouka ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer poučevanje na razredni stopnji ali poučevanje na razredni stopnji z angleščino) ali razredni pouk.
(2) Učitelj začetnega pouka slovenščine za učence priseljence v prvem in drugem obdobju je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program slovenskega jezika, slovenskega jezika s književnostjo ali slovenistike ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenski jezik in književnost ali slovenistika.
(3) Učitelj začetnega pouka slovenščine za učence priseljence v tretjem obdobju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program slovenskega jezika, slovenskega jezika s književnostjo ali slovenistike ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenski jezik in književnost ali slovenistika.
III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI 
99. člen 
(svetovalni delavec) 
Svetovalni delavec je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju.
100. člen 
(knjižničar) 
(1) Knjižničar je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali
– magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo, bibliotekarstvo ali bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji.
(2) Knjižničar je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v skladu s tem pravilnikom in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (smer izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje).
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz prejšnjega odstavka ni potrebno opravljati tistemu, ki je končal višješolski študijski program knjižničarstva ali univerzitetni študijski program prve stopnje bibliotekarstvo in informatika.
101. člen 
(organizator šolske prehrane) 
Organizator šolske prehrane je lahko, kdor:
– izpolnjuje pogoje za učitelja gospodinjstva ali za učitelja biologije v izobraževalnem programu osnovne šole,
– je končal univerzitetni študijski program živilske tehnologije ali
– je končal magistrski študijski program druge stopnje prehrana, živilstvo ali dietetika.
102. člen 
(računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti) 
(1) Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer poslovno informacijska) ali sociologije (smer družboslovna informatika),
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno računalništvo, pedagoško računalništvo in informatika, računalništvo in informatika, računalništvo in matematika, računalništvo in spletne tehnologije, računalništvo in informacijske tehnologije, informatika in tehnologije komuniciranja, poslovna informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov, management poslovne informatike, management in informatika, informacije in komunikacijske tehnologije, informatika v sodobni družbi ali družboslovna informatika ali
– enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalno računalništvo).
(2) Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike.
103. člen 
(laborant) 
Laborant je lahko, kdor je opravil splošno maturo z izbirnim predmetom biologija, kemija ali fizika ali ima srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno z izobraževalnimi programi, ki vsebujejo najmanj 240 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja, najmanj 240 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja ali najmanj 240 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja.
IV. DRUGI POGOJI 
104. člen 
(pedagoško-andragoška izobrazba) 
Učitelj, svetovalni delavec, knjižničar in laborant morajo imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS, od tega najmanj 15 kreditnih točk po ECTS neposredne pedagoške prakse.
105. člen 
(učitelj in drugi strokovni delavci) 
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelja, svetovalnega delavca, knjižničarja, organizatorja šolske prehrane ali računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
106. člen 
(laborant) 
Ne glede na določbe tega pravilnika je za laboranta ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu s 33. členom ZViS ali po študijskem programu, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje, v skladu s 15. členom ZViS-E, če je vseboval zadosten obseg ustreznih vsebin v skladu s 103. členom tega pravilnika.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
107. člen 
(strokovni delavci) 
Učitelji in drugi strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnem programu osnovne šole za predmete, določene v tem pravilniku, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi po uveljavitvi tega pravilnika na delovnih mestih strokovnih delavcev, za katera so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje.
108. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole (Uradni list RS, št. 109/11, 10/12, 92/12, 49/13 in 75/15).
109. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-39/2020
Ljubljana, dne 14. junija 2022
EVA 2022-3330-0036
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti