Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

1984. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, stran 6282.

  
Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in za izvrševanje 40. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti vzgojitelji predšolskih otrok, vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. višješolski študijski program – študijski program za pridobitev višje izobrazbe, sprejet pred 1. januarjem 1994, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,
2. visokošolski strokovni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,
3. univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
4. visokošolski strokovni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZViS),
5. magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS,
6. enoviti magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen 
(izobrazba) 
(1) V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI in 55/17), pri posameznih strokovnih delavcih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje v skladu s 33.a členom ZViS.
(2) Za posamezne strokovne delavce izobrazba pomeni končan javnoveljavni izobraževalni program.
4. člen 
(posebnosti študijskih programov) 
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
II. VZGOJITELJI 
5. člen 
(vzgojitelj predšolskih otrok) 
(1) Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
– magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.
(2) Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:
1. univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
2. univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
3. univerzitetni študijski program socialno delo,
4. magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
5. enoviti magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
6. magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
7. magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek študijskega programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje ali višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom predšolske vzgoje.
6. člen 
(vzgojitelj predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo) 
(1) Vzgojitelj predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje inkluzivna pedagogika, inkluzija v vzgoji in izobraževanju, logopedija in surdopedagogika, pedagogika, psihologija, socialna pedagogika ali specialna in rehabilitacijska pedagogika.
(2) Vzgojitelj predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke.
7. člen 
(vzgojitelj predšolskih otrok s posebnimi potrebami) 
(1) Vzgojitelj predšolskih otrok s posebnimi potrebami v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju ali defektologija za osebe z motnjami sluha in govora) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike,
– magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju.
(2) Vzgojitelj predšolskih otrok s posebnimi potrebami v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami vedenja in osebnosti), pedagogike (smer pedagogika), psihologije ali socialne pedagogike,
– je končal magistrski študijski program druge stopnje pedagogika, psihologija ali socialna pedagogika ali
– izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke
in je opravil ustrezni študijski program za specialnopedagoško izpopolnjevanje.
8. člen 
(vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja) 
(1) Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja.
(2) Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok.
9. člen 
(vzgojitelj za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku) 
Vzgojitelj za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke ali prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima dodatno kvalifikacijo inštruktor slovenskega znakovnega jezika.
10. člen 
(vzgojitelj za delo z gluhoslepimi) 
Vzgojitelj za delo z gluhoslepimi je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke ali prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima dodatno kvalifikacijo tolmač za gluhoslepe in specialist za delo z gluhoslepimi.
III. DRUGI STROKOVNI DELAVCI 
11. člen 
(svetovalni delavec) 
Svetovalni delavec v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje inkluzivna pedagogika, inkluzija v vzgoji in izobraževanju, logopedija in surdopedagogika, pedagogika, psihologija, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika ali supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje.
12. člen 
(organizator prehrane) 
(1) Organizator prehrane v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko, kdor je končal:
1. visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege ali sanitarnega inženirstva,
2. univerzitetni študijski program gospodinjstva, biologije ali živilske tehnologije,
3. visokošolski strokovni študijski program prve stopnje zdravstvena nega ali prehransko svetovanje – dietetika,
4. univerzitetni študijski program prve stopnje dvopredmetni učitelj (smer gospodinjstvo), živilstvo in prehrana ali sanitarno inženirstvo,
5. magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija ali gospodinjstvo), biološko izobraževanje, izobraževalna biologija, zdravstvena nega, zdravstvene vede, prehrana, živilstvo ali dietetika ali
6. enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna biologija).
(2) Organizator prehrane v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programih za predšolske otroke.
13. člen 
(organizator zdravstveno-higienskega režima) 
(1) Organizator zdravstveno-higienskega režima v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko, kdor je končal:
1. visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege ali sanitarnega inženirstva,
2. univerzitetni študijski program gospodinjstva, biologije ali živilske tehnologije,
3. visokošolski strokovni študijski program prve stopnje zdravstvena nega ali prehransko svetovanje – dietetika,
4. univerzitetni študijski program prve stopnje dvopredmetni učitelj (smer gospodinjstvo), živilstvo in prehrana ali sanitarno inženirstvo,
5. magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija ali gospodinjstvo), biološko izobraževanje, izobraževalna biologija, zdravstvena nega, zdravstvene vede, prehrana, živilstvo ali dietetika ali
6. enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj (smer izobraževalna biologija).
(2) Organizator zdravstveno-higienskega režima v programih za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programih za predšolske otroke.
IV. DRUGI POGOJI 
14. člen 
(specialnopedagoška oziroma pedagoško-andragoška izobrazba) 
(1) Svetovalni delavec v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami mora imeti ustrezna pedagoško-andragoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS, od tega najmanj 15 kreditnih točk po ECTS neposredne pedagoške prakse.
(2) Vzgojitelj v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami mora imeti ustrezna specialnopedagoška znanja, predpisana z zakonom, in sicer v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS, od tega najmanj 15 kreditnih točk po ECTS neposredne pedagoške prakse.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek ima ustrezno specialnopedagoško izobrazbo, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju ali defektologija za osebe z motnjami sluha in govora) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje inkluzivna pedagogika, inkluzija v vzgoji in izobraževanju, logopedija in surdopedagogika ali specialna in rehabilitacijska pedagogika.
15. člen 
(vzgojitelji, svetovalni delavec in organizatorja) 
Ne glede na določbe tega pravilnika je za vzgojitelja predšolskih otrok, vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, vzgojitelja predšolskih otrok s posebnimi potrebami, svetovalnega delavca, organizatorja prehrane in organizatorja zdravstveno-higienskega režima ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
16. člen 
(vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja) 
Ne glede na določbe tega pravilnika je za vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja ustrezna tudi višja izobrazba v skladu s prvo alinejo 15. člena ZViS-E, pridobljena po višješolskem študijskem programu predšolska vzgoja.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
17. člen 
(vzgojitelji in drugi strokovni delavci) 
Vzgojitelji in drugi strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v programu za predšolske otroke oziroma v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo tudi po uveljavitvi tega pravilnika na delovnih mestih strokovnih delavcev, za katera so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje.
18. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 92/12 in 98/12 – popr.).
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-38/2022
Ljubljana, dne 14. junija 2022
EVA 2022-3330-0035
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost