Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1908. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica, stran 6004.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP – Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), 38. in 41. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 19. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica 
1. člen 
Osmi odstavek 2. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 35/22) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(8) Parkomat je naprava za plačevanje parkirnine in odškodnine za uporabo gozdne ceste.«
V 2. člen se doda nov tretji odstavek, ostali pa se ustrezno preštevilčijo tako, da se po novem glasi:
»(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak pomen, kot izrazi v Zakonu o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju: ZPrCP), Zakonu o cestah (v nadaljevanju: ZCes-1) in Zakonu o motornih vozilih (v nadaljevanju ZMV-1).
(2) Javne prometne površine v Občini Žirovnica so kategorizirane občinske ceste – lokalne ceste, javne poti, pločniki, javne poti za kolesarje, javni parkirni prostori na javnih cestah in izven njih, dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob objektih, ki so v upravljanju izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
(3) Gozdne ceste so grajene gozdne prometnice, ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom, so nekategorizirane v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogočajo racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov, so javnega značaja, in so vodene v evidenci gozdnih cest. Poleg lastnikov gozdov lahko gozdne ceste uporabljajo tudi drugi uporabniki na lastno odgovornost. Uporabniki morajo gozdne ceste uporabljati v skladu z režimom uporabe, ki ga določi Zavod za gozdove Slovenije.
(4) Lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime katerega je vozilo registrirano in so podatki o njem razvidni iz evidence motornih vozil, oziroma iz drugih dokumentov v primeru, da vozilo ni registrirano.
(5) Pristojni organi so delavci občinske uprave pristojni za promet in organiziranje nalog, ki jih določa ta odlok.
(6) Nočni čas je čas med 22. uro in 6. uro.
(7) Javne parkirne površine so površine za parkiranje v upravljanju Občine Žirovnica.
(8) Parkirnina je nadomestilo za uporabo javnega parkirišča.
(9) Parkomat je naprava za plačevanje parkirnine in odškodnine za uporabo gozdne ceste.
(10) Dokazilo o plačilu parkirnine je parkirni listek, račun, dovolilnica, drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidna upravičenost do uporabe parkirnega mesta za čas parkiranja. Dokazilo mora biti nameščeno v parkiranem vozilu, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila.
(11) Parkirno mesto je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega motornega vozila.
(12) Parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa prihoda oziroma začetka in trajanja parkiranja. Parkirna ura mora biti nameščena na prednjem delu parkiranega vozila, da je dobro vidna in povsem čitljiva z zunanje strani vozila.
(13) Bivalno vozilo je motorno vozilo, ki se uporablja za bivanje.
(14) Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče zanj ne skrbi.«
2. člen 
V 11. členu se spremeni četrti odstavek tako, da se po novem glasi:
»(4) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina in odškodnina za uporabo gozdne ceste, čas, v katerem se plačuje, višino parkirnine in odškodnine, kategorije uporabnikov in druge pravice ter obveznosti, povezane s plačilom parkirnine in odškodnine, s sklepom določi občinski svet na predlog župana.«
3. člen 
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačano. Zavezanec za plačilo je uporabnik javne parkirne površine.«
4. člen 
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) Dokazilo o plačilu parkirnine mora biti nameščeno v parkiranem vozilu, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila.«
5. člen 
V 14. členu se spremeni naslov člena tako, da se po novem glasi »odškodnina za uporabo gozdne ceste«.
Prvi, drugi in tretji odstavek 14. člena se spremenijo tako, da se po novem glasijo:
»(1) Uporabniki gozdnih cest, razen lastnikov nepremičnin oziroma imetnikov ustrezne dovolilnice iz 15. člena tega odloka, morajo za uporabo ceste plačati odškodnino.
(2) Odškodnino za uporabo gozdne ceste se plačuje vse dni v letu, če razmere na cesti omogočajo vožnjo.
(3) Odškodnine za uporabo gozdne ceste ne plačajo:
– lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest,
– lastniki ali najemniki planinskih koč na območjih gozdnih cest,
– izvajalci del v gozdovih in odvoza lesa,
– intervencijske službe,
– pripadniki policije in vojske,
– javna gozdarska služba,
– inšpekcijske službe in občinsko redarstvo,
– člani Lovske družine Stol,
– agrarne skupnosti in člani agrarnih skupnosti z območja občine, ki niso lastniki nepremičnin na območjih gozdnih cest,
– občinske službe,
– protokolarni obiski in
– drugi upravičenci.«
6. člen 
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(2) Upravljavec javnih parkirnih površin lahko pogodbeno odda upravljanje parkirišč, naprave za plačilo parkirnine ali odškodnine za uporabo gozdnih cest zunanjemu izvajalcu.«
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Breznica, dne 26. maja 2022
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti