Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1892. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, stran 5970.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 172/21 in 207/21) in 14. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) so:
– Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19), na seji dne 10. februarja 2022;
– Občinski svet Občine Brda na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17, 16/18), na seji dne 15. marca 2022;
– Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 4/08), na seji dne 31. marca 2022;
– Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi 7. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16), na seji dne 30. marca 2022;
– Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko, (Uradni list RS, št. 22/12 – UPB, 88/15 in 14/18), na seji dne 15. marca 2022;
– Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list. RS, št. 5/18), na seji dne 11. maja 2022
sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica 
1. člen 
V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, št. 33/05, 124/08, 53/10 in 12/20; v nadaljevanju: odlok) se druga alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– enota Vrtec pri OŠ Kozara Nova Gorica, ki deluje v dislociranem oddelku na lokaciji:
Vrtec Kekec, Cankarjeva ulica 66, Nova Gorica.«.
2. člen 
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki se izvaja po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih za otroke s posebnimi potrebami ter za izvajanje dopolnilnih dejavnosti za njihovo kakovostno vzgojo, izobraževanje in usposabljanje z namenom vključevanja v širšo družbeno skupnost.
Zavod v okviru javne službe opravlja naslednje dejavnosti (v nadaljevanju: osnovne dejavnosti):
– izvaja javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe za otroke s posebnimi potrebami, in sicer: prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program osnovne šole,
– izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami,
– organizira in izvaja dodatno strokovno pomoč v zavodu in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih na območju občin ustanoviteljic in okolici, v katere so z odločbo pristojnega organa usmerjeni otroci oziroma učenci s posebnimi potrebami (mobilna specialno pedagoška služba).
Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti lahko zavod opravlja tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki podpirajo oziroma so povezane z izvajanjem osnovne dejavnosti (javne službe), in sicer:
– izvaja celovito oskrbo učencev z logopedijo, fizioterapijo in delovno terapijo, upoštevajoč specifične potrebe učencev,
– organizira in izvaja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– zagotavlja razvoj strokovnega dela z otroki s posebnimi potrebami,
– izvaja svetovalne storitve in obravnave za učitelje in starše,
– organizira in izvaja seminarje za starše,
– pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj, seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in posvetovanj,
– organizira in izvaja dejavnosti, ki prispevajo h kakovostni vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov in njihovemu vključevanju v širšo družbeno skupnost,
– izvaja počitniške aktivnosti in varstvo otrok,
– izvaja dejavnosti za podporo družinam otrok s posebnimi potrebami,
– organizira in izvaja razstave, sejme in srečanja,
– opravlja založniške dejavnosti,
– izvaja priložnostno prodajo izdelkov učencev in varovancev,
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz poslanstva zavoda,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije, razstavne kataloge in poljubne publikacije iz svojega področja,
– izvaja dejavnost knjižnic in arhivov,
– upravlja s stvarnim premoženjem (nepremičnim premoženjem – objekti in zemljišči, ter s premičnim premoženjem), ki mu ga je v upravljanje za izvajanje dejavnosti dala ustanoviteljica.
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega odloka opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
– C 18.130 
Priprava za tisk in objavo
– C 18.200 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– G 47.190 
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– G 47.890 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G 47.990 
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H 49.391 
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I 56.290 
Druga oskrba z jedmi
– J 58.110 
Izdajanje knjig
– J 58.140 
Izdajanje revij in druge periodike
– J 58.190 
Drugo založništvo
– J 59.200 
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– L 68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– L 68.320 
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– P 85.100 
Predšolska vzgoja
– P 85.200 
Osnovnošolsko izobraževanje
– P 85.600 
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q 86.909 
Druge zdravstvene dejavnosti
– R 91.011 
Dejavnost knjižnic
– R 91.012 
Dejavnost arhivov
– R 93.110 
Obratovanje športnih objektov.«.
3. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja 9 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki občin ustanoviteljic,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenujejo občinski sveti in imajo v svetu zavoda naslednje število glasov:
– predstavnik Mestne občine Nova Gorica ima en glas,
– predstavniki drugih občin ustanoviteljic imajo skupaj dva glasova in izvajajo menjalno glasovalno pravico po abecednem redu občin po eno šolsko leto.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci, ki so zaposleni v organizacijski enoti Vrtec pri OŠ Kozara Nova Gorica,
– strokovni delavci, ki so zaposleni v enoti Osnovna šola Kozara Nova Gorica,
– administrativno-računovodski in tehnični delavci.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke vključene v oddelke:
– prilagojenega programa za predšolske otroke,
– prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (od 1. do 9. razreda),
– posebnega programa vzgoje in izobraževanja.
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani delavci in starši vseh organizacijskih enot.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovana oziroma izvoljena večina predstavnikov sveta.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezni član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat ostalim članom sveta zavoda.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom otroka.«.
4. člen 
V 18. členu se v drugem odstavku številka »4.« nadomesti s številko »3.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
Ne glede na določbe prvega odstavka 15. člena odloka, svet zavoda s sklepom razpiše prve volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, v skladu s tem odlokom, takoj po uveljavitvi tega odloka.
Do konstituiranja sveta zavoda po tem odloku opravlja naloge dosedanji svet zavoda.
6. člen 
Zavod mora uskladiti splošne in druge akte zavoda s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
Do uskladitve splošnih in drugih aktov zavoda s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
7. člen 
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica in Občina Šempeter - Vrtojba objavijo ta odlok v Uradnem listu RS po tem, ko ga Občina Renče - Vogrsko objavi v svojih uradnih objavah in Občina Brda v Uradnem glasilu slovenskih občin.
8. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2007-46
Nova Gorica, dne 10. februarja 2022
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 
Št. 0141-13/2022-03
Dobrovo, dne 15. marca 2022
Župan 
Občine Brda 
Franc Mužič 
Št. 9000-0003/2022-4
Kanal, dne 31. marca 2022
Županja 
Občine Kanal ob Soči 
Tina Gerbec 
Št. 007-5/2022-5
Miren, dne 30. marca 2022
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 
Št. 00701-10/2022-1
Bukovica, dne 15. marca 2022
Župan 
Občine Renče - Vogrsko 
Tarik Žigon 
Št. 007-2/2020-8
Šempeter pri Gorici, dne 11. maja 2022
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti