Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

1873. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice, stran 5909.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega odstavka 3. člena, 471. in 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 – UPB1, 76/12, 50/14, 85/16) sta Občinski svet Občine Jesenice na 24. seji dne 31. 3. 2022 in Občinski svet Občine Žirovnica na 19. seji dne 26. 5. 2022 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi JEKO, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Uradni list RS, št. 104/11, 2/16, 13/17 in 39/19 – v nadaljevanju: Odlok), se besedilo 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– daje mnenje v primeru odtujitve nepremičnega premoženja,
– daje mnenje v primeru pridobitve in odtujitve kapitalskih naložb družbe,
– daje mnenje o uporabi bilančnega dobička,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– daje mnenje k odločitvam organov javnega komunalnega podjetja o notranji organizaciji javnega podjetja ter številu in vrsti delovnih mest,
– daje smernice za delo direktorju,
– daje mnenja k odločitvam organov javnega komunalnega podjetja o ustanovitvi gospodarske družbe, gospodarskega interesnega združenja ali ustanove,
– usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z izvajanjem pravic iz 2. člena tega odloka,
– lahko zahteva sklic skupščine in/ali nadzornega sveta in
– odloča v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.«
2. člen 
V drugem odstavku 12. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in za njo doda besedilo »razen za zadeve iz tretje in četrte alineje 10. člena Odloka, kjer vsakokratna župana občin ustanoviteljic lahko podata ločeni mnenji«.
3. člen 
V besedilu naslova VI. poglavja odloka, se beseda »ORGANA« nadomesti z besedo »ORGANI«
4. člen 
V 13. členu se v prvem stavku beseda »Organa« nadomesti z besedo »Organi«.
Doda se nova druga alineja, ki se glasi:
»– nadzorni svet,«
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
5. člen 
Besedilo drugega odstavka 15. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Skupščina ima naslednje pristojnosti:
– sprejme družbeno pogodbo in njene spremembe,
– odloča o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala,
– odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega komunalnega podjetja o notranji organizaciji javnega podjetja ter številu in vrsti delovnih mest,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega komunalnega podjetja,
– sprejema letno poročilo javnega komunalnega podjetja,
– odloča o uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube,
– potrjuje temeljne poslovne politike, dolgoročne programe dela in poslovne ter finančne načrte podjetja,
– daje soglasje na sprejeta merila za določitev prejemkov direktorja javnega komunalnega podjetja,
– odloča o imenovanju družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
– odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
– odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– odloča o višini sejnin in povračil stroškov članom nadzornega sveta,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako določa družbena pogodba, sklep skupščine ali zakon ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
– odloča o drugih zadevah, ki jih predpisi opredeljujejo kot pristojnosti družbenikov, v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom,
– odloča o vstopu novega družbenika,
– odloča o statusnih spremembah ali prenehanju družbe,
– imenuje in razrešuje predstavnike družbe v kapitalsko povezanih družbah,
– daje soglasje v primeru odtujitve premičnega premoženja v vrednosti nad 25.000 EUR,
– daje soglasja k odločitvam organov javnega komunalnega podjetja o najemanju kratkoročnih posojil,
– daje soglasje k spremembam cen za uporabo javnih dobrin, ki so posledica zakonsko predpisanih sprememb v strukturi cen in
– opravlja druge naloge skupščine, kot izhaja iz družbene pogodbe ali zakona.«
6. člen 
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»NADZORNI SVET 
21.a člen 
Javno podjetje ima nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje poslov družbe.
Nadzorni svet ima tri člane. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese ustanoviteljic, imenuje in odpokliče skupščina, od tega enega člana imenuje na predlog Občine Jesenice in enega člana na predlog Občine Žirovnica.
Enega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev, izvolijo in odpokličejo delavci podjetja v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Nadzorni svet člana, imenovanega na predlog Občine Jesenice, določi za predsednika. Za njegovega namestnika se določi člana nadzornega sveta, imenovanega na predlog Občine Žirovnica.Do imenovanja predsednika vodi sejo najstarejši član sveta.
Predsednik nadzornega sveta, zastopa in predstavlja nadzorni svet, organizira dejavnost nadzornega sveta, koordinira delo komisij nadzornega sveta, zagotavlja skrbno in pravočasno izpolnjevanje nalog in pristojnosti nadzornega sveta z vsakokrat veljavno zakonodajo in sprejetim poslovnikom.«
7. člen 
Za 21.a členom se doda nov 21.b člen, ki se glasi:
»Za izvolitev članov nadzornega sveta morajo kandidati poleg pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo najmanj VII/1 stopnjo strokovne izobrazbe,
– imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja vodenja, organiziranja, raziskovanja ali upravljanja podjetij,
– imajo certifikat ZNS ali drugo primerno listino, s katero dokazujejo specializirano strokovno usposobljenost za članstvo v nadzornem svetu,
– so neodvisni tako, da niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njenim direktorjem,
– za kandidata za člana nadzornega sveta, ki je imenovan kot delavski predstavnik, velja določba o neodvisnosti iz prejšnje alineje, razen v delu, ki se nanaša na odvisnost zaradi zaposlitve.«
8. člen 
Za 21.b členom se doda nov 21.c člen, ki se glasi:
»Mandat članov nadzornega sveta, ki jih predlagata občini ustanoviteljici ter člana, ki ga izvoli Svet delavcev javnega podjetja traja pet let.
Po preteku mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno imenovan.«
9. člen 
Za 21.c členom se doda nov 21.d člen, ki se glasi:
»Člani nadzornega sveta morajo pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovne skrivnosti družbe. Člani nadzornega sveta so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti.«
10. člen 
Za 21.d členom se doda nov 21.e člen, ki se glasi:
»Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– lahko skliče skupščino,
– da skupščini predlog za imenovanje družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor, ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za skupščino,
– sprejema merila za določitev prejemkov direktorja javnega komunalnega podjetja,
– imenuje tričlansko revizijsko komisijo, v kateri mora biti vsaj en član komisije neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije so lahko le člani nadzornega sveta, ki so neodvisni od revidiranega subjekta,
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče,
– daje predlog skupščini za odpoklic direktorja,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– oziroma v njegovem imenu predsednik zastopa javno podjetje v sodnih postopkih proti direktorju,
– uveljavlja zahtevke javnega podjetja proti direktorju ali družbenicam v zvezi s povračilom škode nastale poslovanju javnega podjetja,
– daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino in
– opravlja druge naloge, kot izhaja iz zakona, družbene pogodbe ali poslovnika.
Nadzorni svet lahko podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.«
11. člen 
Za 21.e členom se doda nov 21.f člen, ki se glasi:
»Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.«
12. člen 
V drugem odstavku 22. člena se besedi »svet ustanoviteljev« nadomestita z besedo »skupščina«.
13. člen 
Na koncu pete alineje 23. člena odloka se za besedo »družbe« vejica zbriše in se doda besedilo, ki se glasi: »ter nadzornega sveta,«.
Na koncu enajste alineje 23. člena odloka se za besedo »in« doda besedilo, ki se glasi: »nadzornega sveta,«.
14. člen 
V 28. členu se v drugem odstavku za besedo »Skupščina« doda vejica in besedi »nadzorni svet«. Beseda »sprejemata« se nadomesti z besedo »sprejemajo«.
15. člen 
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»Skupščina je dolžna imenovati člane nadzornega sveta najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.«
16. člen 
Družbena pogodba javnega komunalnega podjetja, ki bo podlaga za spremembo v sodnem registru, mora biti sprejeta najkasneje v roku treh mesecev po objavi tega odloka.
17. člen 
Za izvedbo vpisa sprememb in dopolnitev v sodni register je zadolžen direktor javnega komunalnega podjetja.
18. člen 
Odlok začne veljati z dnem pravnomočnosti sklepa o vpisu sprememb v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-45/2021
Jesenice, dne 31. marca 2022
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 
Št. 900-0001/2018
Breznica, dne 26. maja 2022
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti