Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1792. Pravilnik o začasnih objektih, stran 5741.

  
Na podlagi šestega odstavka 4. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) minister za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o začasnih objektih 
1. člen 
(vsebina in uporaba) 
(1) Ta pravilnik določa podrobnejša merila in pogoje za postavitev začasnih sezonskih, začasnih nujnih in začasnih skladiščnih objektov (v nadaljnjem besedilu: začasni objekti).
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za začasne objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki.
2. člen 
(splošna podrobnejša merila in pogoji za postavitev začasnih objektov) 
(1) Začasni objekti se v prostor postavijo, če izpolnjujejo splošna podrobnejša merila in pogoje iz tega člena ter glede na vrsto začasnega objekta tudi posebna podrobnejša merila in pogoje iz 3., 4. oziroma 5. člena tega pravilnika.
(2) Začasni objekti se postavijo, če ne ogrožajo varnosti in zdravja uporabnikov in izvajalcev, ki opravljajo dejavnost v ali na objektu oziroma varnosti bližnjih objektov.
(3) Začasni objekti se postavijo v montažni izvedbi ali kot objekti proizvodi v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov. Začasni objekti, ki imajo lastnosti stavbe, se glede na namen uporabe postavijo v skladu s standardom SIST EN 13782 Začasne konstrukcije – Šotori – Varnost ali s standardom SIST EN 1647 Bivalna počitniška vozila – Premične počitniške hišice – Zdravstvene in varnostne zahteve za bivanje ali drugimi enakovrednimi standardi.
(4) Začasni objekti se v prostor postavijo tako, da:
– ne ovirajo intervencijskega dostopa, dostopa do gozdnih prometnic in ne onemogočajo drugih dostopov do objektov, sosednjih površin (peš prehodi, stopnišča, klančine ipd.) in univerzalne uporabe objektov,
– je zagotovljen ustrezen dostop do javne ceste,
– ni preprečena uporaba obstoječih objektov in njihovega zunanjega prostora (npr. dostop, parkirna mesta),
– niso potrebni novi priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture oziroma se objekte lahko priključi na obstoječe priključke,
– ne ovirajo preglednosti in varnosti v prometu (npr. ob prometnicah).
(5) Začasni objekti se postavijo, če vplivi, katerim bodo verjetno izpostavljeni med uporabo, ne bodo povzročili njegove porušitve oziroma porušitve drugih bližnjih objektov. Pri postavitvi začasnih objektov se ne sme izvajati izkopov, globljih od 1 m.
(6) Začasni objekti se postavijo, če je zagotovljena varnost pred požarom z:
– ustreznimi odmiki ali z ustreznimi protipožarnimi ločitvami od sosednjih objektov in tudi zemljišč, ki niso v lasti investitorja,
– zadostnim številom evakuacijskih poti, ki pri objektih, ki imajo značaj stavbe, ne smejo biti daljše od 35 m, in zadostnim številom izhodov na ustreznih mestih,
– uporabo elementov in materialov, ki so težko gorljivi ali negorljivi,
– zagotovljenim neoviranim in varnim dostopom za gašenje in reševanje ter zagotovljeno opremo za gašenje začetnih požarov.
(7) Začasni objekti se postavijo, če je glede na namen uporabe zagotovljena primerna osvetljenost, oskrba s pitno vodo in zadostno število sanitarij, odvajanje padavinske in komunalne odpadne vode ter sta pri začasnih objektih, ki imajo lastnosti stavbe, zagotovljeni tudi kakovost zraka v prostoru in zaščita prostorov pred padavinami ter talno vodo.
(8) Začasni objekti morajo biti izvedeni tako, da pri njihovi uporabi ne pride do električnih udarov, zdrsov, spotikanj, padcev, opeklin in drugih poškodb.
(9) Začasni objekti, ki so v javni rabi, se postavijo tako, da se ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogoči neoviran dostop in njihova univerzalna uporaba (urejeni dostopi, prehodi in povezovalne poti ter oprema z ustrezno signalizacijo za orientacijo).
(10) Začasni objekti se postavijo, če po obliki, merilu, medsebojnem razmerju stavbnih mas, materialu in barvi ne motijo podobe kraja. Uporabiti je treba materiale, ki temeljijo na trajnostni rabi naravnih virov, tako da se v največji možni meri uporabijo elementi iz okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih surovin ter da omogočajo večkratno uporabo ali recikliranje objekta ali njegovih delov po odstranitvi.
3. člen 
(posebna podrobnejša merila in pogoji za začasne sezonske objekte) 
Začasni sezonski objekti se postavijo, če so namenjeni:
– prireditvam in se postavijo samo za čas prireditve (npr. montažni oder, montažni pokrit prireditveni prostor, montažne tribune za gledalce, montažni objekt za gostinsko ponudbo) ali
– sezonski ponudbi in se postavijo za največ šest mesecev v istem koledarskem letu (npr. montažni gostinski objekti, montažni objekti za športno, turistično, trgovsko in storitveno dejavnost; pri čemer so lahko postavljeni tudi kot dopolnitev obstoječih objektov).
4. člen 
(posebna podrobnejša merila in pogoji za začasne nujne objekte) 
(1) Začasni nujni objekti se postavijo, če gre za izvajanje nalog iz pristojnosti države ali občine za učinkovito obvladovanje razmer:
– ob naravnih in drugih nesrečah v skladu predpisi, ki urejajo naravne in druge nesreče (npr. razglašena epidemija nalezljive bolezni v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni), ali
– v primeru višje sile (npr. razglašeno izredno ali vojno stanje, drugi izredni dogodki, ki neposredno ogrožajo varnost ali zdravje ljudi, varnost živali ali premoženje večje vrednosti).
(2) Začasni nujni objekti se postavijo za čas, določen v sklepu Vlade Republike Slovenije ali sklepu občinskega sveta, ki je vezan na čas trajanja naravne in druge nesreče oziroma višje sile, vendar najdlje za tri leta. Čas postavitve iz prejšnjega stavka začne teči od dneva sprejema sklepa vlade ali občinskega sveta.
(3) Ne glede na četrto alinejo četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika se za postavitev začasnih nujnih objektov lahko izvedejo novi priključki na gospodarsko javno infrastrukturo.
(4) Ne glede na peti odstavek 2. člena tega pravilnika se pri postavitvi začasnih nujnih objektov lahko izvajajo izkopi, globlji od 1 m.
5. člen 
(posebna podrobnejša merila in pogoji za začasne skladiščne objekte) 
(1) Začasni skladiščni objekti se postavijo, če:
– so namenjeni skladiščenju nenevarnih snovi in naprav ali so sanitarni objekti,
– je zemljišče, na katero se postavijo, v območju proizvodnih in gospodarskih dejavnosti ali prometne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– je zemljišče, na katero se postavijo, del gradbene parcele obstoječih proizvodnih ali skladiščnih objektov, v katerih se že izvaja dejavnost investitorja, in
– je evidentirana prijava začetka gradnje.
(2) Začasni skladiščni objekti iz prejšnjega odstavka se postavijo na isto gradbeno parcelo obstoječega proizvodnega ali skladiščnega objekta le enkrat in ne več kot za tri leta. Čas postavitve iz prejšnjega stavka začne teči osem dni od evidentirane prijave začetka gradnje.
(3) Začasni skladiščni objekti ne smejo biti višji od 10 m, merjeno od tal do vrha konstrukcije, in ne smejo presegati bruto tlorisne površine 1000 m2.
(4) Začasni skladiščni objekt je za zagotavljanje varnosti pred požarom od sosednjega objekta investitorja in od sosednje tuje nepremičnine odmaknjen vsaj 5 m. Odmik začasnega skladiščnega objekta od sosednjega objekta investitorja ali od tuje sosednje nepremičnine je lahko manjši od 5 m, če sta fasadi objektov, ki sta bližje od 5 m, negorljivi ali težko gorljivi oziroma vnetljivi, kar investitor dokaže z mnenjem pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti.
(5) Ne glede na tretji odstavek 2. člena tega pravilnika montažni elementi začasnega skladiščnega objekta ne smejo biti izdelani iz betona, razen predizdelanih sider in betonskih talnih uteži.
6. člen 
(pogoji za odstranitev začasnih objektov) 
(1) Investitor začasnega objekta mora po preteku časa, določenega za postavitev začasnega objekta s tem pravilnikom, objekt odstraniti.
(2) Začasni objekt mora investitor odstraniti na lastne stroške tako, da se na zemljišču, kjer je bil začasni objekt postavljen, vzpostavi prvotno stanje.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen
(gradbena parcela v prehodnem obdobju) 
Če gradbena parcela v skladu z zakonom, ki ureja prostor, obstoječemu objektu še ni določena, se za gradbeno parcelo iz tretje alineje prvega odstavka 5. člena in drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, do 1. januarja 2025 štejeta zemljišče pod obstoječim objektom in zemljišče ob obstoječem objektu, ki pripada temu objektu in je trajno namenjeno redni rabi tega objekta.
8. člen 
(prijava začasnega skladiščnega objekta v prehodnem obdobju) 
Do uveljavitve predpisa, ki ureja projektno in drugo dokumentacijo ter obrazce pri graditvi objektov, izdanega na podlagi šestega odstavka 11. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21), mora prijava začasnega skladiščnega objekta vsebovati podatke o:
– investitorju (ime in priimek oziroma naziv družbe),
– vrsti objekta in dimenzijah objekta,
– zemljišču, na katerem je predvidena postavitev objekta (katastrska občina in parcelna številka),
– bruto tlorisni površini objekta,
– odmikih od sosednjih objektov in tujih sosednjih nepremičnin ter
– času postavitve.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-46/2022
Ljubljana, dne 30. maja 2022
EVA 2022-2550-0020
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti